23 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28151

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK

ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN

21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN

VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 6628                                                                                                     Karar Tarihi : 7/12/2011

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı, 30/12/2003 tarihli ve 25332 sayılı, 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı, 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan Yönetmeliklerle değişik 21 inci maddesi gereğince 2012 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedellerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasını,

“Tesis kurma izin bedeli, distile alkollü içki işletmelerinde her bin litre proje kapasitesi başına 58,24 TL; şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli işletmelerinde, her bin litre proje kapasitesi başına 5,80 TL; bira işletmelerinde, her yüz bin litre proje kapasitesi başına 291,27 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izni verilirken bakiyesi tahsil edilir.

Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan üretim izin bedellerinin distile alkollü içkilerde 44.719 TL’yi, şarap ve birada 7.638 TL’yi geçmesi halinde, maktuen bu bedeller tahsil edilir. Proje tadilatı izin bedeli ise, sadece kapasite artırımı ve ürün çeşitlemesinde, tesis kurma izin bedelinin uygun katları şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir.”

B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.