22 Ekim 2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1072      Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, 22 Ekim 2014 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2014/6919    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Şenol GÖKA’nın Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2014/6883    Geçici Koruma Yönetmeliği

—  Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2014 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2014 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2014 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2014 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5)

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1321 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6099 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/293 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


22/10/2014 tarihli ve 29153 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.