22 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29153

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bütünleme Sınavı: Dönem I, II ve III’te her iki yarıyıl final sınavlarının, Dönem IV ve V’te staj sonu sınavlarının puan olarak yerlerine geçebilecek bütünleme döneminde yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminde 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Staj sonu sınavında F2 ve F3 alıp başarısız olan öğrenciler bütünleme döneminde bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavı staj sonu sınavında olduğu gibi hem yazılı, hem de sözlü sınav yapılır. Sözlü sınav; hasta başı, laboratuar veya klinik uygulama ve benzeri olarak yapılır. Sınavda öğrencinin başarılı sayılması için sınavın her iki aşamasından da başarılı olması gereklidir. Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrencilerin staj tekrarı yapmaları gerekir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2012

28438