3 Temmuz 2009 Tarihli ve 27277 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5904   Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5905   Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5906   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5907   Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5910   Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15130     Dünya Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan İlişik Anlaşma ve Eki Mektubun, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2009/15147     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15148     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2009/15149     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15132    2011 Trabzon Avrupa Olimpik Gençlik Festivali Organizasyonunda Görev Alacak Genel Koordinatör ve Personele Ödenecek Ücret ile Çalıştırılabilecek Personel Sayısının Belirlenmesine Dair Karar

2009/15133    2011 Erzurum Dünya Üniversitelerarası Kış Spor Oyunları Organizasyonunda Görev Alacak Genel Koordinatör ve Personele Ödenecek Ücret ile Çalıştırılabilecek Personel Sayısının Belirlenmesine Dair Karar

2009/15146    Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İşletmesi ve Bağlı İşyerleri Arasında Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan Bazı İşyerlerine Teşmil Edilmesine İlişkin 19/3/2009 Tarihli ve 2009/14890 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

2009/15150    Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

2009/15151    2009 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—     Başbakanlık ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—     Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

—     Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

—     Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

—     2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—     Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

—     Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2009/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—     Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2009/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—     Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—     İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/34)

—     İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/35)

—     İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/11)

—     Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ