3 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27277

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.”

“(2) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilebilir,”

“3) Yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihaleler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde istenilmesi zorunludur.”

“ç) Yaklaşık maliyeti, eşik değerin onda birine eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde, idare tarafından isteklilerden aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklifleri ekinde;

1) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dokümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli,

2) Teklif birim fiyatlı işlerde; teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına göre ihale dokümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler,

istenir. Teklifin aşırı düşük bulunması halinde ise Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapılacak açıklamada, ayrıca bu analizlere dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler (proforma faturalar, malzemeye ilişkin teklif alma yazıları, yardımcı analizler ve buna benzer) sunulur. ”

“d) Yaklaşık maliyeti, eşik değerin onda birine kadar olan ihalelerde; (ç) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgeler, isteklilerden sadece tekliflerinin aşırı düşük bulunması durumunda istenir”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İş hacmini gösteren belgeler;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır.”

“(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği;

a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde; son üç yıla ilişkin bu iki belgenin,

b) Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde ise; son üç yıla kadarki yıllara ait bu iki belgenin,

idarece istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklilerin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladıklarını göstermek üzere bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir.”

“(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda; belgeleri sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; ciro için, teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için  ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; ciro için, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,”

“(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”

“(10) Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”

“(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya ye minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet

 

 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası ve yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.”

“Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterlidir. Ancak, ihale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun düzenlediği kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli kabul edilmez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Organize sanayi bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, organize sanayi bölgesi müdürlüğü tarafından düzenlendikten sonra; yönetim kurulunun kararı üzerine yönetim kurulu başkanınca, organize sanayi bölgesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan işler için ise bu Bakanlığın ilgili birimince onaylanmak suretiyle verilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde, onuncu fıkrasındaki “6/2/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de” ibaresi “6/3/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Devir öncesinde veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yüklenicilere “yüklenici iş bitirme belgesi”,

“(6) İş ortaklığında, ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inde bulunan ortağa geçici kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.”

“(7) Konsorsiyumlarda, ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilgili iş kısmına ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmında bulunan ortağa geçici kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.”

“(8) İşin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranı;

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, ihale indirimi düşülmüş sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen tutarın, sözleşme bedeline oranlanması,

b) Anahtar teslimi götürü bedel, birim fiyat veya karma sözleşmeye bağlanan işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın, sözleşme bedeline oranlanması,

c) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde; varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın sözleşme bedeline oranlanması,

ç) Herhangi bir ödeme programı bulunmayan özel sektörde gerçekleştirilen işlerde, işin fiziki gerçekleşme oranı esas alınarak belge vermeye yetkili idare tarafından belirlenmek,

suretiyle bulunur.”

“(9) İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere “iş durum belgesi” veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine “iş bitirme belgesi” düzenlenebilmesi için, mevcut iş durum belgesinin aslının idareye teslim edilmesi zorunludur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan; anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü olarak görev alan mimar ve mühendisler için; mezuniyet belgesi, görevlerini aralıksız en az beş yıl yaptıklarını tevsik eden, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin sonundaki “tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir verilir” ibaresi “tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” şeklinde, yedinci fıkrasının (a) bendi ile dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “a) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler dışındaki tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olmaları,”

“(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesinin, tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.”

“(10) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesi ve mezuniyet belgesi sunulan ortağa ait iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1/1/2003 tarihinden önceki dönemde sözleşmeye bağlanan işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin güncellenmesi ise aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 1/1/1994 ile 1/1/2003 tarihleri arasında, keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin (1994=100 TEFE) Tablo: 2 Genel satırındaki endeksin, 2002 yılı Aralık ayına ait TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endekse oranlanarak bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine kadar güncellenir. Hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) 1/1/1994 ile 1/1/2003 tarihleri arasında, anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin (1994=100 TEFE) Tablo: 2 Genel satırındaki endeksin, 2002 yılı Aralık ayına ait TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endekse oranlanarak bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine kadar güncellenir. Hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

c) 1/1/1994 tarihinden önce sözleşmeye bağlanan işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin 1/1/1994 tarihine kadarki güncellenmesi ise; Türkiye İstatistik Kurumu’nun 1/1/1994 tarihinden önceki dönemlere ait geçerli temel yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksleri kullanılarak, (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslara göre  yapılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Müsteşar ve müsteşar yardımcılarının iş yönetme belgeleri

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girdiği 1/1/2005 tarihinden önce ita amiri olarak görev yapan

 

 

 

 

 

teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcıları ile müsteşarlara, yönettikleri işler için bu Yönetmelikteki koşulları sağlaması şartıyla “iş yönetme” belgesi verilir.”

“İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde bilanço veya eşdeğer belgelerdeki yeterlik kriterleri

GEÇİCİ MADDE 6- (1) İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde, 35 inci maddenin ikinci fıkrasındaki yeterlik kriterlerinde aşağıdaki oranlar uygulanır:

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.”  

“İlan veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde isteklinin iş hacmini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri

GEÇİCİ MADDE 7- (1) İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde, 36 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki yeterlik kriterlerinde aşağıdaki oranlar uygulanır:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; ciro için, teklif edilen bedelin % 15’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için  ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması,

    b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; ciro için, yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 12’si ile % 20’si aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin (1) nolu eki olan standart formlardan; Standart Form-KİK002.1/Y Açık İhale Usulü İlan Formu, Standart Form-KİK002.3/Y 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu, Standart Form-KİK002.4/Y 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b)/(c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu, Standart Form-KİK025.2/Y Anahtar Teknik Personel Beyannamesi, Standart Form-KİK026.1/Y İş Deneyim Belgesi (Yüklenici  İş Bitirme), Standart Form-KİK026.2/Y İş Deneyim Belgesi (Yüklenici  İş Durum), Standart Form-KİK027.0/Y İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Standart Form-KİK028.1/Y İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Standart Form-KİK028.2/Y İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Standart Form-KİK029.1/Y Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Standart Form-KİK029.2/Y Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Standart Form-KİK030.1/Y İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/ İş Yönetme), Standart Form-KİK030.2/Y Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/ İş Yönetme), Standart Form - KİK031.1/Y İş Bitirme/ Durum/ Yönetme/ Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK031.2/Y İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi ve Standart Form- KİK031.3/Y Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi standart formları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin (2) nolu ekinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.”

    “ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin (2) nolu ekinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 24.1. maddesi ile (28) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren................... (rakam ve yazıyla)......................28 takvim günüdür.”

“28 İdare; teklif geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazı ile madde metnine yazacaktır”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin (2) nolu ekinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 45.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 45 - İhale konusu işte çalıştırılacak teknik personel ve iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipman”

“45.2. İhale konusu işin yürütülmesi için iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgiler sözleşme tasarısında yer almaktadır.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin (3) nolu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1. maddesinin (f) ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.”

“g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin (3) nolu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9. maddesinin (17) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“17 (1) Yeterlikleri tespit edilen bütün adayların teklif vermeye davet edilmesinin öngörüldüğü hallerde (7.9.1.) maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“7.9.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”

(2) Yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda isteklinin davet edilmesinin öngörüldüğü hallerde (7.9.1.) maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“7.9.1. Liste oluşturulması için gerekli belgeler: (7.9.1.1.) maddesinde belirtilen belgeler asgari yeterlik için zorunlu belge olmayıp, asgari yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının listeye alınacak aday sayısını aşması durumunda listenin oluşturulması için yapılacak puanlama için sunulacaktır.

7.9.1.1. Adayların varsa;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

yapım işleri ile ilgili deneyimlerini gösteren, (7.5.) maddesi kapsamında sunulan belgeye ilave olarak en fazla üç (3) adet yapım iş deneyim belgesi sunabilirler.

7.9.1.2. (7.9.1.1.) maddesi uyarınca sunulacak iş deneyim belgeleri, (en fazla 3 işe ilişkin) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek belge tutarlarının toplamı puanlamaya alınacaktır.

7.9.2. Yeterlik kriterlerini sağlayan adayların, şartnamenin (7.4.), (7.5.) ve (7.9.1.1.) maddeleri uyarınca sunduğu belgeler, ekonomik ve mali kapasiteleri ile mesleki ve teknik kapasitelerine göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, aşağıda belirtilen tam puanlar üzerinden puanlamaya tabi tutulacaktır:

7.9.2.1. Ekonomik ve mali kapasite: […] puan (40-60 arasında olmak üzere idare tarafından belirlenecektir.)

7.9.2.1.1. Kullanılmamış nakdi ve gayrinakdi kredi ile üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduat toplamı: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

7.9.2.1.2. Cari oran: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

7.9.2.1.3. Özkaynak oranı: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

7.9.2.1.4. Kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

7.9.2.1.5. Toplam ciro/Taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarı: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

7.9.2.2. Mesleki ve teknik kapasite: […] puan (40-60 arasında olmak üzere idare tarafından belirlenecektir.)

7.9.2.2.1. Asgari yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 40’ı)

7.9.2.2.2. Anahtar teknik personel: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

7.9.2.2.3. (7.9.1.1.) maddesi uyarınca ilave olarak sunulan, son 15 yıla ilişkin en fazla 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarı: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 40’ı)

7.9.3. Ekonomik ve mali kapasitenin puanlanması:

7.9.3.1. Banka referans mektubunun puanlanması:

7.9.3.1.1. Tam puan için gereken tutar: […] (Şartnamenin (7.4.) maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen banka referans mektubu tutarının iki katı)

Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit ve gayrinakdi kredi ile üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının toplamı;

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

Şartnamenin (7.4.) maddesinde banka referans mektubu için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutara ([…]) eşit ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 10’u)

7.9.3.1.2. İş ortaklıklarında, hisse oranlarına bakılmaksızın, ortakların banka referans mektuplarındaki tutarların toplamı üzerinden değerlendirme yapılır.

7.9.3.2. Bilanço rasyolarının puanlanması:

7.9.3.2.1. Cari oranının puanlanması:

Tam puan için gereken cari oran: [1,50]

Tam puan için gereken orana eşit veya daha fazla ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

Şartnamenin (7.4.) maddesinde cari oran için yeterlik kriteri olarak belirlenen orana eşit ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 10’u)

7.9.3.2.2. Özkaynak oranının puanlanması:

Tam puan için gereken özkaynak oranı: [0,30]

Tam puan için gereken orana eşit veya daha fazla ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

Şartnamenin (7.4.) maddesinde, özkaynak oranı için yeterlik kriteri olarak belirlenen orana eşit ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 10’u)

7.9.3.2.3. Kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının puanlanması:

Tam puan için gereken oran: [0,25]

Tam puan için gereken orana eşit veya daha az ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

Şartnamenin (7.4.) maddesinde, kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı için yeterlik kriteri olarak belirlenen orana eşit ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 10’u)

7.9.3.2.4. Bilanço rasyolarının puanlanmasında, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden değerlendirme yapılır.

7.9.3.2.5. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın puanının ortaklık oranı ile çarpılması suretiyle bulunan tutarların toplamıdır.

7.9.3.3. Toplam ciro/Taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarının puanlanması:

7.9.3.3.1. Tam puan için gerekli toplam ciro tutarı: [……..] (Şartnamenin (7.4.) maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen toplam ciro tutarının iki katı)

Toplam ciro tutarı;

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

Şartnamenin (7.4.) maddesinde, toplam ciro için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutara ([…….]) eşit ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 10’u)

7.9.3.3.2. Tam puan için gerekli taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarı: [……..] (Şartnamenin (7.4.) maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarının iki katı)

Taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarı;

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

Şartnamenin (7.4.) maddesinde, taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutara ([…….]) eşit ise: […] puan (Ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 10’u)

7.9.3.3.3 İş ortaklıklarında, her bir ortağın puanı, toplam ciro veya taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işi tutarlarının ortaklık oranlarına bölümü sonucu bulunan tutar üzerinden hesaplanır. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın bu şekilde hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

7.9.3.3.4. Aday veya ortak girişim ortağı tarafından başvuru kapsamında;

a) gelir tabloları ve

b) taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların,

her ikisinin de sunulması halinde; (7.9.3.3.1.) ve (7.9.3.3.2.) uyarınca hesaplanan puanlardan yüksek olanı dikkate alınacaktır.

7.9.4. Mesleki ve teknik kapasitenin puanlanması:

7.9.4.1. Yeterlik için sunulan iş deneyim belgesinin puanlanması:

7.9.4.1.1. Tam puan için gereken tutar: […] (Şartnamenin (7.5.) maddesinde iş deneyimi için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutarın iki katı)

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 40’ı)

Şartnamenin (7.5.) maddesinde iş deneyim için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutara ([…….]) eşit ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

7.9.4.1.2. İş ortaklıklarında, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri puanlamada dikkate alınmaz.

7.9.4.1.3. İş ortaklıklarında hisse oranlarına bakılmaksızın, ortakların iş deneyim tutarlarının toplamı aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanan değer üzerinden puanlanacaktır:

D = İş ortaklığının toplam iş deneyim tutarı

DP = Puanlamaya esas iş deneyim tutarı

n = İş ortaklığındaki özel ortak sayısı

7.9.4.2. Anahtar teknik personelin puanlanması:

7.9.4.2.1. Tam puan için gereken anahtar teknik personel sayısı: […] (Şartnamenin 7.5 maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen anahtar teknik personel sayısının iki katı)

Tam puan için gereken sayıya eşit veya daha fazla ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

Şartnamenin (7.5.) maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen anahtar teknik personel sayısına ([…])eşit ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 10’u)

7.9.4.2.2. İş ortaklıklarında ortaklık oranlarına bakılmaksızın, ortakların anahtar teknik personel sayısının toplamı üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

7.9.4.3. Son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesinin puanlanması:

7.9.4.3.1. Tam puan için gereken tutar: […….] (Şartnamenin 7.5 maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim tutarının altı katı)

Asgari puan için gereken tutar: [….…] (Şartnamenin 7.5 maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim tutarının üç katı)

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 40’ı)

Asgari puan için gereken tutara eşit ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 20’si)

7.9.4.3.2. İş ortaklıklarında ortaklık oranlarına bakılmaksızın, ortakların iş deneyim tutarlarının toplamı üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

7.9.5. Puanlamalarda ara değerlere, doğrusal orantılama yapılmak suretiyle puan verilecektir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin (4) nolu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 3.5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.5. Davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale davet mektubunda belirtilen saatte yapılır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin (4) nolu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 24.1. maddesi ile (22) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren................... (rakam ve yazıyla)......................22 takvim günüdür.”

“22 İdare; teklif geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazı ile madde metnine yazacaktır”

MADDE 23- Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.3. maddesi ile (23) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“26.3. 23………………………………”

“23 (1) İhale tarihinin doküman hazırlanırken belli olduğu durumda; madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecek ve idare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitim tarihine 30 gün ekleyerek bulduğu tarihi madde metninde belirtecektir:

“26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, …/…/… tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.”

(2) İhale tarihinin doküman hazırlanırken belli olmadığı durumda, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.””

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin (4) nolu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“31.5. Bu aşamada, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin (4) nolu ekinde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 45.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 45 - İhale konusu işte çalıştırılacak teknik personel ve iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipman”

“45.2. İhale konusu işin yürütülmesi için iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgiler sözleşme tasarısında yer almaktadır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin (5) nolu ekinde yer alan, 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.”

“ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları  veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin (5) nolu ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 24.1. maddesi ile (28) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren................... (rakam ve yazıyla)......................28 takvim günüdür.”

“28 İdare; teklif geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazı ile madde metnine yazacaktır”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin (5) nolu ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.3. maddesinin (33) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“33(1)Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi maddesinde, Türk Lirasıyla birlikte yabancı para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülmüş veya yalnızca yabancı para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülmüş olan ihalelerde; tekliflerin değerlendirilmesinin, teklif edilen bedellerin son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacağı burada belirtilecektir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin (5) nolu ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 39.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“39.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin (5) nolu ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 46 ıncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 46.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 46- İhale konusu işte çalıştırılacak teknik personel ve iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipman”

“46.2. İhale konusu işin yürütülmesi için iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgiler sözleşme tasarısında yer almaktadır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin (6) nolu ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.”

“ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin (6) nolu ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 28.1. maddesi ile (27) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“28.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren................... (rakam ve yazıyla)......................27 takvim günüdür.”

“27 İdare; teklif geçerlilik süresinin, fiyatı içeren ilk tekliflerin verilebileceği son tarihten itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazı ile madde metnine yazacaktır.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin (6) nolu ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.3. maddesi ile (28) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“30.3. 28………………………………”

“28 (1) Fiyatı içeren ilk tekliflerin verileceği tarihin doküman hazırlanırken belli olduğu durumda; madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecek ve idare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitim tarihine 30 gün ekleyerek bulduğu tarihi madde metninde belirtecektir:

“30.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, …/…/… tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.”

(2) Fiyatı içeren ilk tekliflerin verileceği tarihin doküman hazırlanırken belli olmadığı durumda, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“30.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.””

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin (6) nolu ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.3. maddesinin (32) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“32 (1) Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi maddesinde, Türk Lirasıyla birlikte yabancı para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülmüş veya yalnızca yabancı para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülmüş olan ihalelerde; tekliflerin değerlendirilmesinin, teklif edilen bedellerin son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacağı burada belirtilecektir.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin (6) nolu ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 50 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 50.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 50- İhale konusu işte çalıştırılacak teknik personel ve iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipman”

“50.2. İhale konusu işin yürütülmesi için iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgiler sözleşme tasarısında yer almaktadır.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin (7) nolu ekinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 23 üncü maddesinin başlığı, 23.1. maddesi ve (22) nolu dipnotu, 23.3. maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 23.7. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması”

“23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

      Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                   Mesleki Özellikleri22

1-.............................................................................................................................................................................

2-.............................................................................................................................................................................

3-.............................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………”

“22 İdare öngörülen teknik personelin adet ve unvanı ile bu personelde aranacak nitelikleri bu maddeye yazacaktır.”

“23.3. Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır.”

“23.8. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

      Cinsi                         Çeşidi                            Adedi                     Kapasitesi             

1-…………………………………………………………………………………………….

2-……………………………………………………………………………..………………

3-…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin (7) nolu ekinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28.3. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu durumda, Yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve Yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden İdarece ödenecektir.”

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin (8) nolu ekinde yer alan, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından 43 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.”

“(2) Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için sözleşme bedeli, her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur.”

“(3) Sigorta poliçesinde; idare işveren sıfatıyla, yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla yer almalı, alt yüklenicilerin vereceği zararların da teminat kapsamı dahilinde olduğu belirtilmelidir. Kıymetlerin sigortalanmasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak muafiyet ve koasürans uygulamalarına yer verilebilir:

(a) Tüm riskler için uygulanabilecek muafiyet oranı azami % 2’dir.

(b) Deprem, sel, su baskını, toprak kayması ve terör riskleri için uygulanabilecek koasürans oranı azami %20’dir. Bunun dışında kalan riskler için koasürans uygulanmaz.

(c) Muafiyet ve koasürans kısmına isabet eden hasarların karşılanması yüklenicinin sorumluluğundadır.”

“(5) Sigortalara ilişkin poliçelerin, idarenin yazılı izni dışında; genişletilmiş bakım devresi teminatı hariç, poliçenin geçici kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı, genişletilmiş bakım devresi teminatının ise kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği hükmünü taşıması ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce idareye verilmesi gerekir. Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. Sigorta primlerinin ödendiğine ve sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğuna dair sigortacıdan alınacak bir belgenin her hak edişin tahakkuka bağlanmasından önce idareye sunulması zorunludur.”

11/7/2009 tarihinden önceki ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) İlanı veya duyurusu 11/7/2009 tarihinden önce yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 39– (1) Bu Yönetmelik 11/7/2009 tarihinde yürürlüğe girer.     

MADDE 40– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)