3 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27277

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri Kanunun ikinci kısmının beşinci bölümünde yer alan maddelere göre belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılır. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhalelerde bu Yönetmelik ve ekinde yer alanlar dışında hiçbir şekilde taahhütname istenemez. Ayrıca, ilk defa sunulacak yeni bir danışmanlık hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı anlaşılan ihalelerde, idareler iş deneyimi aramayabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aday ve isteklilerden iş hacmini gösteren belgelere ilişkin olarak;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.”

“(7) Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bendi ile ikinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Devam eden yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,”

“d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık hizmet işleri ve son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,”

“(2)Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.”

“(7)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”

“(8)Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı,  yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri ön yeterlik şartnamesinde, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin sayısı ve nitelikleri ise idari şartnamede düzenlenir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosu, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgesinin istenilmesi zorunludur.”

“(2) Teknik personelin ve yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyiminin, ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.”

“(3) Anahtar teknik personel ve teknik personelin genel deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.”

“(5) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.”

“(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.”

“(7) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.”

“(8)  Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kalite yönetim sistem belgesinin ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterlidir. Ancak, ihale ilk ilan tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun düzenlediği kalite yönetim sistem belgesinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli kabul edilmez.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belge düzenleme koşulları

MADDE 43- (1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

a) Kabulü yapılmış işlerde, bitirilen iş tutarının sözleşme bedeli oranına bakılmaksızın “yüklenici iş bitirme belgesi”,

b) İhale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmı kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,

c) Ön veya kesin projeye dayanılarak ihale edilen yapım işlerinde, yüklenici ile imzaladığı sözleşme çerçevesinde alt yüklenici sıfatıyla ihale konusu işin uygulama projesini yapan danışmanlık hizmet sunucuları için, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirilmesi ve uygulama projesinin de belgeyi düzenlemeye yetkili iş sahibi kurum veya kuruluş tarafından onaylanması kaydıyla, yapım işinin geçici kabulünün yapılması beklenmeksizin, “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,

ç) Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde;

1) Devam eden işlerde; işin ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde “yüklenici iş durum belgesi”,

2) Kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

3) Devam eden işlerde, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

4) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’inin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere bu görevlerde bulundukları toplam görev süresi esas alınarak, daha fazla bulunulan göreve göre tek bir “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”

düzenlenir.

(2) İdarenin izni ile devredilen ve kabulü yapılan işlerde;

a) Devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yüklenicilere “yüklenici iş bitirme belgesi”,

b) Yapımla ilgili danışmalık hizmet işlerinde, işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

düzenlenir.

(3) Devam eden yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde, iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, toplam sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmının gerçekleştirilmiş olması ve yapılan işlerin kusursuz gerçekleştirilerek bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktarı, niteliği ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır.

(4) İş ortaklığında ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inde bulunan ortağa kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.

(5) Konsorsiyumlarda, ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilgili iş kısmına ait ilk sözleşme bedelinin en az  % 80’lik kısmında bulunan ortağa kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.

(6) Sözleşme bedelinden daha düşük bir bedelle tamamlanan işlerde, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralardaki ilk sözleşme veya sözleşme bedeli ifadelerinden, gerçekleştirilen iş tutarı anlaşılır.

(7) İşin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranı,

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, ihale indirimi düşülmüş sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen tutarın, sözleşme bedeline oranlanması,

b) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın, sözleşme bedeline oranlanması,

c) Yabancı para birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde; varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın sözleşme bedeline oranlanması,

suretiyle bulunur.

(8) Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde iş durum belgesi, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere “iş durum belgesi” veya işin kabulünün yapılması üzerine “iş bitirme belgesi” düzenlenebilmesi için, mevcut iş durum belgesinin aslının idareye teslim edilmesi zorunludur.

(9) Afet bölgelerinde gerçekleştirilen işlerde; 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan esasların 1.2.1 maddesinde tanımlanan, depremin şiddetine göre yapıda meydana gelmesi beklenen hasarın üstünde bir hasar meydana gelmesinde kusuru bulunan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerini gerçekleştiren yüklenicilere ve alt yüklenicilere bu işten dolayı iş deneyim belgesi verilmez; verilmiş ise, bu belgeler iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamaz. Hasarın tespitinde, ilgili/yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış hasar tespit komisyonu raporu esas alınır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan; anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü olarak görev alan; mühendis mimarlar için mezuniyet belgesi ile görevlerini aralıksız en az beş yıl yaptıklarını tevsik eden, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeler.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1/1/2003 tarihinden önceki dönemde sözleşmeye bağlanan işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin güncellenmesi ise aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 1/1/1994 ile 1/1/2003 tarihleri arasında, keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin (1994=100 TEFE) Tablo: 2 Genel satırındaki endeksin, 2002 yılı Aralık ayına ait TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endekse oranlanarak bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine kadar güncellenir. Hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) 1/1/1994 ile 1/1/2003 tarihleri arasında, anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin (1994=100 TEFE) Tablo: 2 Genel satırındaki endeksin, 2002 yılı Aralık ayına ait TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endekse oranlanarak bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine kadar güncellenir. Hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

c) 1/1/1994 tarihinden önce sözleşmeye bağlanan işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin 1/1/1994 tarihine kadarki güncellenmesi ise; Türkiye İstatistik Kurumunun 1/1/1994 tarihinden önceki dönemlere ait geçerli temel yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksleri kullanılarak,  (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslara göre  yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teknik değerlendirmede, işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak bu Yönetmeliğe ekli Tablo 1’de verilen aralıklarda tam puanlar belirlenir. İdarelerce hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanır. Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde teknik değerlendirme puanlama kriterleri işin özelliğine göre idarelerce somut ve anlaşılabilir olarak belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; mali tekliflerin puanlanması, teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Önerilen anahtar teknik ve teknik personel zorunlu olmadıkça değiştirilemez. Böyle bir gereksinimin ortaya çıkması halinde yeni anahtar teknik ve teknik personelin teklifte sunulanın dengi veya daha niteliklisi olması gereklidir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Müsteşar ve müsteşar yardımcılarının iş yönetme belgeleri

GEÇİCİ MADDE 5 - (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girdiği 1/1/2005 tarihinden önce ita amiri olarak görev yapan teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcıları ile müsteşarlara, yönettikleri işler için bu Yönetmelikteki koşulları sağlaması şartıyla “iş yönetme” belgesi verilir.”

“İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde bilanço veya eşdeğer belgelerdeki yeterlik kriterleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki yeterlik kriterlerinde aşağıdaki oranlar uygulanır:

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.” 

“İlan veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde isteklinin iş hacmini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde, 35 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki yeterlik kriterlerinde aşağıdaki oranlar uygulanır:

“İhalenin ön yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 10’u ile % 20’si aralığında, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 8’i ile % 15’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 nolu Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

TABLO-1

TEKNİK TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ PUANLAMA KRİTERLERİ

KRİTER

PUAN ARALIĞI

A

BENZER NİTELİK VE ÖLÇEKTEKİ İŞLERDE DENEYİMLERİ

10-20

B

İŞ İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEM VE ÇALIŞMA PLANI İLE ORGANİZASYON YAPISININ İŞ TANIMINA UYGUNLUĞU

30-50

 

İşin nasıl yapılacağı

 

İş programı

 

Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu

 

Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri*

 

Ekipman

 

(İşin niteliğine göre belirlenecek diğer unsurlar)

 

C

YÖNETİCİ KADROSU VE TEKNİK PERSONEL

30-50

 

Genel nitelikler

 

İş için uygunluk

 

Yerel deneyim ve Türkçeye hakimiyet

 

İstihdam durumu

 

 

TOPLAM

100

NOT:

Puanlar, ihale edilecek işin niteliği, kapsamı, karmaşıklığı, önem derecesi yenilik gerektiren bir iş olup olmaması gibi hususlar dikkate alınarak idarelerce belirlenir.

Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde teknik değerlendirme puanlama kriterleri işin özelliğine göre idarelerce somut ve anlaşılabilir olarak belirlenir. Bu ihalelerde Tablo-1.’in kullanılması zorunlu değildir.

*İşin niteliğine göre idarelerce istenmeyebilir.

 

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 1 nolu ekinde yer alan standart formlardan; Standart Form –KİK011.4/D Mali Kapasite Komisyon Değerlendirme Formu, Standart Form–KİK031.1/D İş Deneyim Belgesi (Yüklenici - İş Bitirme), Standart Form –KİK031.2/D İş Deneyim Belgesi (Yüklenici – Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde Yüklenici İş Durum), Standart Form –KİK031.3/D İş Deneyim Belgesi (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde İş Denetleme), Standart Form –KİK031.4/D İş Deneyim Belgesi (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde İş Yönetme), Standart Form –KİK031.5/D İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Standart Form –KİK032.0/D Özgeçmiş Formu, Standart Form –KİK035.0/D Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu, Standart Form –KİK040.1/D İş Deneyim Belgesi Kullanılacak İlişkin Ortaklık Durum Belgesi ve Standart Form- KİK040.2/D İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 1 nolu ekine Standart Form–KİK031.6/D Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde (İş Denetleme), Standart Form–KİK031.7/D Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde (İş Yönetme), Standart Form–KİK031.8/D Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme/İş Denetleme), Standart Form –KİK031.9/D Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme/İş Denetleme) ve Standart Form –KİK035.1/D Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu eklenmiştir.

 

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 2 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 2 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7 nci maddesinde yer alan (10) ve (11) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10  (1) İdare, 7.1 maddesinin (ğ) bendinde bir belge istememiş ise aşağıdaki metne yer verecektir:

“7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

(2) İdare, 7.1. maddesinin (ğ) bendinde belge veya belgelere yönelik bir düzenleme yaptığı ihalelerde ise aşağıdaki metne yer verecektir:

“7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b), (c) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

“[1]1(1) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmesi durumunda, 7.1 maddesinin (ğ) bendinde bir belge istenmemiş ise aşağıdaki metne yer verilecektir:

“7.3.1 İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur. Konsorsiyumun tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

 (2) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmesi durumunda, 7.1. maddesinin (ğ) bendinde belge veya belgelere yönelik bir düzenleme yapıldığı durumlarda aşağıdaki metne yer verilecektir:

“7.3.1 maddesinin (b) ve (c)  bentlerinde yer alan belgelerin her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması, (ğ) bendinde belirtilen belgenin ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin olarak sunulması zorunludur. Konsorsiyumun tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 (2) Ön yeterliğe konsorsiyum olarak başvuruda bulunulmasına izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

“7.3.1. Konsorsiyumların ön yeterliğe başvuruda bulunmalarına izin verilmediğinden boş bırakılmıştır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 2 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 8.5.1. maddesinde yer alan (20) ve (21) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“20 İdareler, bu kısımda tam puan için yeterli görülecek ciro tutarını, ilanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde ise ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin %20 si ile %40’ı arasında, bu tarih ve sonrasında yapılan ihalelerde ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin %35 i ile %50 si arasında bir tutarda belirleyecektir.”

“21 Taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarını ilanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde ise ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin %16’sı ile %30’u arasında, bu tarih ve sonrasında yapılan ihalelerde ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin %25’i ile %40’ı arasında bir tutarda belirleyecektir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 2 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 8.6.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.6.3.- Personel durumunun puanlanması

Bu puanlamada sadece adayların, ihale konusu danışmanlık hizmeti için önerdikleri anahtar teknik personel değerlendirilir.

Pozisyon

Adet

Asgari Toplam Tecrübe

(Yıl)

Asgari Benzer Tecrübe

(Yıl)

Toplam Tecrübe Asgari Puan

(A)

Benzer Tecrübe Asgari Puan

(B)

Asgari puan

Toplamı

(A+B)

Tam Puan İçin Gerekli Toplam Tecrübe

(Yıl)

Tam Puan İçin Gerekli Benzer Tecrübe

(Yıl)

Toplam Tecrübe Tam Puan

(C)

Benzer Tecrübe Tam Puan (D)

TAM PUAN

Toplamı

(C+D)

 

 

 

 

[......] Puan,

[......] Puan,

 

 

 

[......] Puan,

[......] Puan,

 

 

 

 

 

[......] Puan,

[......] Puan,

 

 

 

[......] Puan,

[......] Puan,

 

 

 

 

 

[......] Puan,

[......] Puan,

 

 

 

[......] Puan,

[......] Puan,

 

 

 

 

 

[......] Puan,

[......] Puan,

 

 

 

[......] Puan,

[......] Puan,

 

TOPLAM

[......] Puan,

[......] Puan

 

TOPLAM31

[......] Puan,

[......] Puan

 

Anahtar teknik personel için istenilen ön yeterlik kriterini sağlayan adaylar asgari puan alır. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.”

“31 Madde 8.5’ de Personel Durumu için belirlenen tam puan”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 3 üncü maddesinin başlığı “Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 3.5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.5. Davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale, davet mektubunda belirtilen saatte yapılır.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5.6 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 maddesinin (ç) ve (g) bendi ile 6.4.1. ve 6.4.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bu Şartnamede istenilmişse, bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.”

“g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,”

“6.4.1. İstekliler, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin özel hizmet deneyimlerini göstermek üzere; danışmanlık hizmetleri kapsamında kusursuz olarak gerçekleştirilen ihale konusu iş ve benzeri işlerini tevsik amacıyla iş deneyimini gösteren belgelerini, teknik teklifleri içerisinde yer alan “Teknik Teklif Formları”na ekleyeceklerdir. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan ortaklar bu formları ayrı ayrı vereceklerdir.”

“6.4.4. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri yönetici kadrosu ve teknik personeli, bunların görevlerini, deneyim ve çalışma sürelerini teknik teklifleri içersinde “Teknik Teklif Formları’nda” bildireceklerdir. Bu bildirime, önerilen personelin özgeçmişleri, diploma veya mezuniyet belgeleri, genel ve mesleki deneyim sürelerini ve isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgeler eklenir. Ancak, istekliler taahhüt ederek temin edecekleri personeli “teknik personel bilgileri özet tablosunda” belirterek, özgeçmişlerini sunacaklardır. Bu personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Sözkonusu personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumu teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacaktır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6 ncı maddesinde yer alan (7) ve (8) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7 (1) İdare, 6.1 maddesinin (ğ) bendinde bir belge istememiş ise aşağıdaki metne yer verecektir:

“6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

(2) İdare, 6.1. maddesinin (ğ) bendinde belge veya belgelere yönelik bir düzenleme yapılmış ise aşağıdaki metne yer verecektir:

“6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (b), (c) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

“8 (1) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmesi durumunda, 6.1 maddesinin (ğ) bendinde bir belge istenmemiş ise aşağıdaki metne yer verilecektir:

“6.3.1 İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, 6.1 maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur. Konsorsiyumun tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

 (2) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmesi durumunda, 6.1 maddesinin (ğ) bendinde belge veya belgelere yönelik bir düzenleme yapıldığı durumlarda aşağıdaki metne yer verilecektir:

“6.3.1 maddesinin (b) ve (c)  bentlerinde yer alan belgelerin her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması, (ğ) bendinde belirtilen belgenin ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin olarak sunulması zorunludur. Konsorsiyumun tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

(2) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

“6.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden boş bırakılmıştır.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21.1.1. ve 21.1.2. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 21.1.1.maddesine (18.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“21.1.1 İstekli tarafından hazırlanacak olan teklif, aşağıdaki dokümanı içerir:

a) Mali teklif

- Teklif mektubu18.1

- Geçici teminat (istenmişse)

b) Teknik teklif

Bu şartnamede sayılan, teklif mektubu ve geçici teminat dışındaki, diğer belgeler ve teknik teklif formları”

“21.1.2 İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu18.1 ile istenmişse geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine “Mali Tekliftir” yazılmak suretiyle bir zarfa konulur.”

“18.1İdarelerce isteklilerin teklifleri ile birlikte mali teklif formlarının sunulmasının öngörülmesi halinde “ve ekindeki mali teklif formları” ibaresi eklenecektir.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 23.1. maddesi ile 23.1. maddesinin (20) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“23.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren20 ……(rakam ve yazıyla).takvim günüdür.”

“20 İdare, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazıyla madde metnine yazacaktır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25.3. maddesi ile 25.3. maddesinin (24) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“25.3. 24………………………………”

“24 (1) İhale tarihinin doküman hazırlanırken belli olduğu durumda; madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecek ve idare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitim tarihine 30 gün ekleyerek bulduğu tarihi madde metninde belirtecektir:

“25.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, …/…/… tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.”

(2) İhale tarihinin doküman hazırlanırken belli olmadığı durumda, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“25.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.”

MADDE 30 Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.1. maddesi ve 31.1. maddesinin (28) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“31.1. Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.

KRİTER

PUAN 28

a) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri

[......]

b) İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğu

[......]

Alt Kriter

Alt Puan

 

1) İşin nasıl yapılacağı,

[....]

 

2) İş programı,

[....]

 

3) Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu,

[....]

 

4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri , (İşin niteliğine göre idarelerce istenmeyebilir.)

[....]

 

5) Ekipman,

[....]

 

6) …(İşin niteliğine göre belirlenecek diğer unsurlar) ...

[....]

 

c) Yönetici kadrosu ve teknik personel;

[......]

Alt Kriter

Alt Puan

 

1) Genel nitelikler,

[....]

 

2) İş için uygunluk,

[....]

 

3) Yerel deneyim ve Türkçeye hakimiyet,

[....]

 

4) İstihdam durumu (kendi personeli / taahhüt).

[....]

 

TOPLAM PUAN

[100]

 

 

“28 Puanlar,  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre İdarelerce belirlenir. Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde yukarıdaki kriterlerin kullanılması zorunlu değildir. Teknik değerlendirme puanlama kriterleri işin özelliğine göre idarelerce somut ve anlaşılabilir olarak belirlenir.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 32.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“32.3. Mali teklif içerisinde, teklif mektubu ve istenmişse ekindeki mali teklif formları ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 44.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 51.1. maddesi ile 51.1.1. maddesinin (38) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 51.2. maddesi eklenmiştir.

“51.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir.”

  51.1.1.38………………………………………………………….”

“51.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.”

“38 Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir:

(1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(3) Kısmi kabul yapılıp yapılmayacağına bakılmaksızın; işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilecektir.

(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.”

 

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnameye 52.2. maddesi eklenmiş, 52.1 maddesinin (39) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış ve 52.2. maddesine aşağıdaki (39) numaralı dipnot eklenmiştir.

“52.2.39…………………………………………………………………………………….”

“39 Kısmi kabul yapılıp yapılmamasına göre 52 nci maddeye aşağıdaki maddelerden biri yazılacaktır:

 (1)  “52.2. Bu işte kısmi kabul yapılamaz.”

 (2) “52.2. Bu işe ait sözleşmede belirtilen kısımlar için, yine sözleşme taslağında yer alan esas ve usuller çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 4 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 13.1. maddesindeki  “(ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil)” ibaresi  “(ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) 20.1” şeklinde değiştirilmiş ve (20) numaralı dipnottan sonra gelmek üzere aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“20.1 Götürü bedel sözleşmelerde, parantez içindeki hükme yer verilmeyecektir.”

MADDE 36 - Aynı Yönetmeliğin 4 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 17.1. maddesi ile 17.1.1. maddesinin (27) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 17.2. maddesi eklenmiştir.

“17.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir.”

“17.1.1.27………………………………………………………….”

“17.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.”

“27 Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir:

(1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(3) Kısmi kabul yapılıp yapılmayacağına bakılmaksızın; işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilecektir.

(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.”

MADDE 37 - Aynı Yönetmeliğin 4 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 47.1. maddesinin (a) bendinde yer alan “yirmi gün” ifadesi “on gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 - Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 49.1. maddesinde yer alan “yirmi (20)  günden” ifadesi “on (10)  günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 - Aynı Yönetmeliğin 4 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 51.1. maddesinin (40) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“40 (1) Götürü bedel sözleşme yapılması öngörülen danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“51.1. Bu ihalede 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.”

(2) Birim fiyat sözleşme yapılması öngörülen danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“ 51.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu iş içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin  % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

51.3. Bu ihalede 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 4 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 56.1. inci maddesi ve 56.1. maddesinin (43) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 56.1. maddesinin (44) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“56.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.43”

“43 İdare, sözleşmenin notere tescili ve onaylatılmasını öngörmesi halinde aşağıdaki metni yazacaktır.

 56.1. Bu sözleşme noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.”

MADDE 41 - Aynı Yönetmeliğin 4 nolu ekinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmeye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 57 – Sözleşmenin imzalanması44

57.1.  Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…….tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir.”

“44 Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

57.1. Bu sözleşme ............. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..…/…/……tarihinde imza altına alınmış, …….. nüshası İdarede  muhafaza edilerek ……... nüshası da yükleniciye verilmiştir.”

11/7/2009 tarihinden önceki ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) İlanı veya duyurusu 11/7/2009 tarihinden önce yapılmış olan ihaleler,  ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 42 –  Bu Yönetmelik 11/7/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 43 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

 

Ekleri görmek için tıklayınız