3 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27277

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 -  4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“d) Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ilgili meslek odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebilir. Bu belgelerden makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler hariç diğerleri, alım konusu mala veya işe yönelik olarak düzenlendiğinin saptanması durumunda istenebilir.

e) İdare tarafından alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir.”

“(4) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; üretim kapasite miktarı, her bir kısım için o kısmın miktarı esas alınarak ayrı ayrı düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “devredilen işlerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk” ibaresi eklenmiş, dördüncü ve yedinci fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

(7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde; ondördüncü fıkrasındaki “hizmet yeri yeterlilik” ibareleri ise “hizmet yeterlilik” olarak değiştirilmiştir.

“(12) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, imalat yeterlik belgesi ve hizmet yeterlilik belgesi istenebilir. Bu belgelerin istenebilmesi için idare tarafından alım konusu işe ilişkin olarak bu belgelerin düzenlendiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin ihale tarihinde veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur. İdare tarafından bu belgelerin malın kabulünün yapılmasına kadar geçerli olmasına yönelik olarak sözleşme tasarısında veya teknik şartnamede düzenleme yapılabilir. Bu düzenlemenin yapılması durumunda muayene ve kabul işlemlerinde bu husus kontrol edilir.”

“(13) İş ortaklığında, ortaklardan biri tarafından imalat yeterlik belgesinin sunulması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, bu belgeye ilişkin düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.”

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterlidir. Ancak ihale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun düzenlediği kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli kabul edilmez.”

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesindeki “devir öncesinde veya sonrasında işin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk” ibaresi eklenmiş, fıkranın sonuna ise aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Konsorsiyumlarda, ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilgili iş kısmına ait sözleşme bedelinin en az %80’lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenir.”

MADDE 7 -  Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 62 – (1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalede, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin kriterleri aşağıdaki hususları esas alarak idari şartnamede belirtir:

a) Fiyat dışı unsur veya unsurlar, yerli istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı, değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir. Fiyat dışı unsurlar ile yerli istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olmasının değerlendirme kriteri olarak öngörülmesi idarenin takdirindedir. Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarının bir değerlendirme kriteri olarak düzenlenmesi zorunludur.

b) Değerlendirme kriterlerinde öncelik, sırasıyla; fiyat dışı unsur veya unsurlara, yerli isteklilerce teklif edilen malın yerli malı olmasına ve iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına verilir.

c) İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak iş deneyimini gösteren belgelerin istenilemediği veya istenilmediği ihalelerde de tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına değerlendirme kriteri olarak yer verilir. Bu ihalelerde, benzer işe yönelik düzenleme yapılması idarenin takdirindedir. Benzer iş düzenlemesi yapılmayan ihalelerde, isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki ihale konusu işe ilişkin iş deneyim tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır.

ç) İş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı daha fazla olan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. İş ortaklığında, ortakların hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağa ait iş deneyim tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör ortağa ait iş deneyim tutarı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

d) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanamayan veya sağlanmayan ihalelerde de yerli istekli tarafından yerli malı teklif edilmesi tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurların da eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, yerli malı teklif eden yerli isteklidir. İsteklilerin teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla isteklinin teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.

(3) Tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenirken idari şartnamedeki kriterlerin öncelik sıralaması esas alınır. Bir sıralama kriterindeki değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenememesi halinde diğer sıralama kriterine geçilir. Üst sırada yer alan kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda, birden çok isteklinin tekliflerinin birbirine eşit olması veya ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenememesi durumunda, sadece kriteri sağlayan isteklilerin teklifinin diğer kriter veya kriterler açısından değerlendirilmesine devam edilir.

(4) İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenilmeyen belgenin veya belgelerin, tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için istenildiği ihalelerde, bu belge veya belgeleri sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılamaz. Ancak, tekliflerin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenebilmesi amacıyla istenilen belge veya belgeleri, teklifleri kapsamında sunmayan eşit teklif sahibi istekli veya isteklilere bu belge ya da belgeleri sunmaları için yeterli süre verilir. İstenilen belge veya belgeleri süresi içerisinde sunan isteklilerin belgeleri, idari şartnamede yapılan düzenlemeye göre değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. Ancak isteklilerce sunulacak yerli malı belgesinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması; iş deneyimini gösteren belgeye konu işin ise ihale tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur.”

MADDE 8 - (1) Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde bilanço veya eşdeğer belgelerdeki yeterlik kriterleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde, 33 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki yeterlik kriterlerinde aşağıdaki oranlar uygulanır:

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.”

“İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde iş hacmini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) İlanı veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde, 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasındaki iş hacmini gösteren belgelere ilişkin yeterlik kriterlerinde aşağıdaki oranlar uygulanır:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 15’i ile %25’i aralığında, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 12’si ile % 20’si aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.”

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu eki standart formlardan, Standart Form –KİK002.1/M Açık İhale Usulü İlan Formu, Standart Form–KİK002.3/M 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu, Standart Form–KİK002.4/M 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b)/(c)/(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu, Standart Form – KİK028.0/M Ortaklık Durum Belgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 2 No’lu eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir

ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 2 No’lu eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 24.1. maddesi ve 24.1 maddesinin (30) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 ……(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.”

                     “30 İdare, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazıyla madde metnine yazacaktır.”

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 2 No’lu eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2 maddesinin (35) numaralı dipnotunda yer alan (2) numaralı açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ise birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurlardan yararlanılacak ise fiyat dışı unsur veya unsurlar bu maddede belirtilecektir. Fiyat dışı unsurlardan yararlanılmayacak ise ‘Bu madde boş bırakılmıştır.’ yazılacaktır.”

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 2 No’lu eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4 maddesinin (37) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

a) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) Yerli istekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”

b) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”

c) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) Yerli istekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”

ç) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalede, aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan yerli isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.”

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 2 No’lu eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4. maddesine aşağıdaki 35.4.2. maddesi eklenmiştir.

“35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 3 No’lu eki Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1. maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu eki Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 3.4. ve 3.5.  maddelerinde yer alan “yukarıda” ibaresi “davet mektubunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu eki Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 24.1. maddesi ve 24.1 maddesinin (25) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 25 ……(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.”

“25 İdare, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazıyla madde metnine yazacaktır.”

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu eki Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.3 maddesi ile 26.3 maddesinin (27) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“26.3 27…………………………………………………………………………….”

“27(1) İhale tarihinin doküman hazırlanırken belli olduğu durumda; madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecek ve idare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitim tarihine 30 gün ekleyerek bulduğu tarihi madde metninde belirtecektir:

“26.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, …/…/… tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.”

(2) İhale tarihinin doküman hazırlanırken belli olmadığı durumda, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“26.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.””

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu eki Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.5. maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu aşamada, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup bulunmadığı incelenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu eki Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2 maddesinin (30) numaralı dipnotunda yer alan (2) numaralı açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ise birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurlardan yararlanılacak ise fiyat dışı unsurlar bu maddede belirtilecektir. Fiyat dışı unsurlardan yararlanılmayacak ise ‘Bu madde boş bırakılmıştır.’ yazılacaktır.”

MADDE 21  - Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu eki Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4 maddesinin (32) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“32(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

a) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) Yerli istekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”

b) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”

c) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) Yerli istekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına

göre belirlenecektir.”

ç) “35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalede, aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan yerli isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.”

MADDE 22  - Aynı Yönetmeliğin 4 No’lu eki Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4. maddesine aşağıdaki 35.4.2. maddesi eklenmiştir.

“35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 24.1. maddesi ve 24.1 maddesinin (30) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 ……(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.”

“30 İdare, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazıyla madde metnine yazacaktır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.2 maddesinin (35) numaralı dipnotunda yer alan (2) numaralı açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ise birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurlardan yararlanılacak ise fiyat dışı unsurlar bu maddede belirtilecektir. Fiyat dışı unsurlardan yararlanılmayacak ise ‘Bu madde boş bırakılmıştır.’ yazılacaktır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.4 maddesinin (37) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

a) “36.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 36.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) Yerli istekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”

b) “36.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 36.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”

c) “36.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) Yerli istekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına

göre belirlenecektir.”

ç) “36.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalede, aşağıdaki metne yer verilecektir:

“36.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 36.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde teklif ettiği mal yerli malı olan yerli isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.”

MADDE 27 - Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.4. maddesine aşağıdaki 36.4.2. maddesi eklenmiştir.

“36.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 36.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.”

MADDE 28 - Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.5 maddesinin (38) numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında yer alan “ihale tarihinde” ibaresi “son yazılı tekliflerin verildiği tarihte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 39.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“39.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bendine göre yapılan ihalelerde beş gün, (f) bendine göre yapılan ihalelerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.”

MADDE 30 - Aynı Yönetmeliğin 5 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.4 maddesinin (40) numaralı dipnotu aşağıdaki değiştirilmiştir.

“40İdare, sözleşmenin notere tescili ve onayını gerekli gördüğü takdirde bu hususu bu maddede açık olarak düzenleyecektir. Ayrıca idare tarafından malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda sözleşme imzalanmayacak ise ‘Malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda sözleşme imzalanmayacaktır.” açıklamasına yer verilecektir. Ancak, ihale üzerinde bırakılan istekliden kesin teminat alınması ve alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile garantisine yönelik düzenleme yapılması durumunda idare tarafından sözleşme imzalanması zorunludur.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e)  Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. inci maddesinin (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e)  Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 17 nci maddesinin (23) numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasındaki “teklifleri ekinde” ibaresi “başvurularıyla birlikte” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e)  Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 28.1. maddesi ve 28.1 maddesinin (30) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 28.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren30 ……(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.”

“30 İdare, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğunu belirleyerek rakam ve yazıyla madde metnine yazacaktır.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.3 maddesi ile 30.3 maddesinin (32) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“30.3 32………………………………………………………………………………….”

“32(1) İhale tarihinin doküman hazırlanırken belli olduğu durumda; madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecek ve idare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitim tarihine 30 gün ekleyerek bulduğu tarihi madde metninde belirtecektir:

“30.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, …/…/… tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.”

(2) İhale tarihinin doküman hazırlanırken belli olmadığı durumda, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“30.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.””

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e)  Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.2 maddesinin (35) numaralı dipnotunda yer alan (2) numaralı açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ise birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurlardan yararlanılacak ise fiyat dışı unsurlar bu maddede belirtilecektir. Fiyat dışı unsurlardan yararlanılmayacak ise ‘Bu madde boş bırakılmıştır.’ yazılacaktır.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e)  Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.4 maddesinin (37) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede aşağıdaki seçeneklerden birine yer verecektir:

a) “40.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 40.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) Yerli istekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”

b) “40.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 40.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.”

c) “40.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) Yerli istekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına

göre belirlenecektir.”

ç) “40.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalede, aşağıdaki metne yer verilecektir:

“40.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 40.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde teklif ettiği mal yerli malı olan yerli isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.”

MADDE 37 - Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.4. maddesine aşağıdaki 40.4.2. maddesi eklenmiştir.

“40.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 40.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.”

MADDE 38 - Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu eki 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.5 maddesinin (38) numaralı dipnotunda yer alan “son tekliflerin verilebileceği son tarihte” ibaresi “son yazılı tekliflerin verildiği tarihte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 7 No’lu eki Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin (Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşme) 34.6. maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 7 No’lu eki Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin (Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşme) 16.7.2.1. maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve 16.7.2.2. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.”

11/7/2009 tarihinden önceki ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) İlanı veya duyurusu, 11/7/2009 tarihinden önce yapılmış olan ihaleler,  ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 11/7/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

 

Ekleri görmek için tıklayınız