3 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27277

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1-  4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hizmet alımları: Taşıma araçlarının ve makinelerin mutat bakım ve onarım hizmetleri, oy pusulası basım hizmetleri, sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri, kalibrasyon hizmetleri, piyasa denetim ve gözetim hizmetleri, teşhis ve tedaviye yönelik hizmetler,”

MADDE 2-  Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ihale sürecini tanımlayan (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (10) nolu fıkra eklenmiştir.

“(8) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyen istekliler ile çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyen veya iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir. Çerçeve anlaşmanın bakanlık veya il düzeyinde yapıldığı durumlarda, teklif vermeye davet edildiği halde teklif vermeyen veya geçerli teklif vermeyen istekliler, münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından çerçeve anlaşma ihalesini yapan idareye bildirilir.”

“(10) Münferit sözleşmeler ile yapılacak olan alımların toplam miktarı, yasal iş artışları dahil, çerçeve anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarını aşamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde, münferit alıma konu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli münferit sözleşme onay belgesine eklenir ve bu belge münferit alımı gerçekleştirecek olan idarenin ihale yetkilisinin onayına sunulur.”

“(4) Münferit sözleşme onay belgesi hazırlanmadan önce Kurumdan münferit alım için ihale kayıt numarası alınır.”  

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltmeler yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler ve belgeler ilgili Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak belirlenir. Bu belgelerin düzenlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesi de ilgili Uygulama Yönetmeliklerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde idare, listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ettirir. Listede yer alan isteklilerden ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılanlar çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dahilinde teklif vermeye davet edilir. Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin veya yapım işinin miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve itirazen şikayet başvuru bedeli belirtilir. İsteklilere, ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır. Teklif vermeye davet yazısı, son teklif verme tarihinden en az üç gün öncesinde ulaşacak şekilde isteklilere bildirilir.”

“(3) Teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere sıralanır. İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar, ihale yetkilisinin onayına sunulur.”

“(5) Kesinleşen ihale kararı teklif veren tüm isteklilere, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen iki iş günü içinde bildirilir. Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmeden sözleşme imzalanamaz.”

“(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren iki gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaya davet edilir. Ancak, sözleşmeye davet yazısı gönderilmeden önce Kurumun internet sayfasından itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin sorgulama yapılması da zorunludur.”

“(8) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek münferit sözleşmenin imzalanmaması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, listede yer alan diğer istekliler sırayla sözleşme imzalamaya davet edilebileceği gibi yeniden teklif vermeye de davet edilebilir. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına düşmesi durumunda, çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir. Bu durum, çerçeve anlaşmaya dayanarak daha önceden akdedilen münferit sözleşmelerin yürütülmesini etkilemez.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 1 nolu eki standart formlardan Standart Form-KİK001.1/Ç Münferit Sözleşme İçin İhale Onay Belgesi, Standart Form-KİK002.M/Ç Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Mal Alımları İçin İhale İlan Formu, Standart Form-KİK002.H/Ç Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Hizmet Alımları İçin İhale İlan Formu, Standart Form-KİK002.Y/Ç Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Yapım İşleri İçin İhale İlan Formu, Standart Form-KİK008.0/Ç Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, Standart Form-KİK014.1/Ç Münferit Sözleşme İçin İhale Komisyon Kararı, Standart Form-KİK015.1/Ç Münferit Sözleşme İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu, Standart Form-KİK016.0/Ç İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu, Standart Form-KİK024.0/Ç İş Deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form- KİK025.Y/Ç İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi ve Standart Form-KİK026.Y/Ç Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 2 nolu eki Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 maddesinin (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 2 nolu eki Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 24.1 inci maddesi ve 24.1 maddesinin (27) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren ........(rakam ve yazıyla)27 takvim günüdür.”

“27İdare, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olması gerektiğini belirleyerek   rakam ve yazıyla madde metnine yazacaktır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 2 nolu eki Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 37.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37.2. Anlaşmanın imzalanacağı tarihte, anlaşma imzalanmadan önce, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle, kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanacak olan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. Yasaklı olduğu anlaşılan istekli ile çerçeve anlaşma imzalanmaz. Ancak, çerçeve anlaşma imzalayabilecek istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde ihale iptal edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 2 nolu eki Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.1, 38.5, 38.7, 38.8 ve 38.10 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“38.1. Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde idare, listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ettirir. Listede yer alan isteklilerden ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılanlar çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dahilinde teklif vermeye davet edilir. Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin veya yapım işinin miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve itirazen şikayet başvuru bedeli belirtilir. İsteklilere, ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır. Teklif vermeye davet yazısı, son teklif verme tarihinden en az üç gün öncesinde ulaşacak şekilde isteklilere bildirilir.”

“38.5. İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar, ihale yetkilisinin onayına sunulur.”

“38.7. Kesinleşen ihale kararı teklif veren tüm isteklilere, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen iki iş günü içinde bildirilir. Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmeden sözleşme imzalanamaz.”

“38.8. 38.7 maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren iki gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaya davet edilir. Ancak, sözleşmeye davet yazısı gönderilmeden önce Kurumun internet sayfasından itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin sorgulama yapılması da zorunludur.”

“38.10. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülükler yerine getirilerek münferit sözleşmenin imzalanmaması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, listede yer alan diğer istekliler sırayla sözleşme imzalamaya davet edilebileceği gibi yeniden teklif vermeye de davet edilebilir. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına düşmesi durumunda çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir. Bu durum, çerçeve anlaşmaya dayanarak daha önceden akdedilen münferit sözleşmelerin yürütülmesini etkilemez.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 3 nolu eki Mal ve Hizmet Alımları ile Hizmet İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşmanın başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşma”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 4 nolu eki Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 16.7.2.1. maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve 16.7.2.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “16.7.2.2. Malın idareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın …[İdare tarafından ikiden az olmamak üzere sayı yazılacaktır.] fazla tekrarlanması veya farklı arızaların …[İdare tarafından dörtten az olmamak üzere sayı yazılacaktır.] fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde meydana gelen farklı arızaların toplamının …[İdare tarafından altıdan az olmamak üzere sayı yazılacaktır.] fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, birden fazla üniteden oluşan mal alımlarında yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 4 nolu eki Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 34.6.  maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 5 nolu eki Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 16.1 ve 16.2 maddeleri ile 16.1.1 maddesinin (25) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. ……………………………………………………………………………….25”

“16.2. Yukarıda belirtilen cezalar, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın, yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminattan karşılanamaması halinde, ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.”

“25 Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak idare tarafından düzenlenecektir:

(1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(3) Kısmi kabul yapılıp yapılmayacağına bakılmaksızın; işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilecektir.

(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa, diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 5 nolu eki Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 21.1 maddesi ile 21.1. maddesinin (32) ve 21.2 maddesinin (33) numaralı dipnotları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“21.1. İş ve iş yerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.32”

“32 İşin ve/veya iş yerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılması isteniyorsa, bu sorumluluğun da yükleniciye ait olduğu hususu burada belirtilecektir.”

“33 21.1. maddesinde işin ve/veya iş yerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılacağı belirtilmişse, işin nitelik ve özelliğine göre, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri, tereddüte yer bırakmayacak şekilde, burada belirtilecektir. İdare tarafından 21.1. maddesinde işin ve/veya iş yerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde ise 21.2.1. maddesine “Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 6 nolu eki Yapım İşlerine Ait Tip  Münferit Sözleşmenin 23 üncü maddesinin başlığı, 23.1 maddesi ve 23.1 maddesinin (18) nolu dipnotu ile 23.3 maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 23.7 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması”

“23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                   Mesleki Özellikleri18

1..............................................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………”

“18İdare, öngörülen teknik personelin adet ve unvanı ile bu personelde aranacak nitelikleri bu maddeye yazacaktır.”

“23.3. Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname), Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde idareye bildirmek zorundadır.”

“23.8. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

      Cinsi              Çeşidi            Adedi            Kapasitesi

1-…………………………………………………………………………….

2-…………………………………………………………………………….

3-…………………………………………………………………………….”

11/7/2009 tarihinden önceki ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) İlanı veya duyurusu 11/7/2009 tarihinden önce yapılmış olan ihaleler,  ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 11/7/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğinin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Ekleri görmek için tıklayınız