2 Mayıs 2019 Tarihli ve 30762 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––  Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 34)

 

YÖNETMELİKLER

––  Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

––  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

––  Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-06 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri