2 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30762

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM ALET VE MAKİNE TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV,

YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ

BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri ile müdür, müdür yardımcısı, teknik bölüm şefleri, mühendis, tekniker ve teknisyenlerin görev, yetki ve sorumluluklarını, müdür, müdür yardımcısı ve bölüm şeflerinin atanmaları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı başlıklı Ondördüncü Bölümünün eki (IV) sayılı listeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADK: Araştırma ve Deney Kurulunu,

b) Akreditasyon: Bir laboratuvarın bağımsız, ulusal ve uluslararası yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından uluslararası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanmasını,

c) ARGE: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini,

ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

d) Deney Kurulu: Raporların son şeklini vermek üzere en az üç teknik elemandan oluşan ve gerektiğinde konu ile ilgili uzmanla desteklenen komisyonu,

e) Deney Raporu: Ulusal ve uluslararası standartlar veya bilimsel metotlara göre deney ve muayeneleri yapılan numunenin tarifi yapılarak sonuçlarının gösterildiği belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) Kalibrasyon: İzlenebilirliği sağlanmak suretiyle doğruluğundan emin olunan referans ölçüm cihazı ile başka bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

ğ) Kredi Kuruluşu: Zirai amaçlı kredi veren tüm kurum kuruluş ve finans sektörlerini,

h) Müdür: Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürünü,

ı) Müdürlük: Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğünü,

i) OECD test kodu: İmal ve/veya ithal edilen traktör ve benzeri araçların deneylerinin yapıldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü test kodlarını,

j) Ruhsat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı ile ilgili Bakanlıkça verilen belgeyi,

k) TAMTEST: Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğünü,

l) Tip Onayı: Herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin ilgili idari hükümleri ve teknik şartları karşıladığına dair onay verilmesi prosedürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluşu, Görev Merkezi, Görev ve Sorumlulukları

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Müdürlük, Bakanlığa bağlı olup; Müdür, Araştırma ve Deney Kurulu (ADK), iki müdür yardımcısı, teknik bölüm şeflikleri ve idari birimlerden oluşur.

(2) Müdürlüğün teknik birimleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Traktör ve İş Makinaları Şefliği.

b) Tarım Teknolojileri ve Makinaları Şefliği.

c) Tarımsal Mücadele Makinaları Şefliği.

(3) Müdürlüğün idari birimleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Personel Şefliği.

b) Tahakkuk Şefliği.

c) Döner Sermaye Saymanlığı.

ç) Taşınır Kayıt Kontrol Birimi.

d) İç Kontrol Birimi.

e) Sivil Savunma Uzmanlığı.

(4) Gerekmesi halinde, ADK’nın önerisi ve Genel Müdürlük onayı ile yeni şeflik kurulabilir veya mevcut şeflikler kaldırılabilir. Her bölüm şefliği için gerekli nitelik ve sayıda laboratuvar ve alt yapı kurulması ADK tarafından kararlaştırılır.

Görev merkezi

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün görev merkezi Ankara’dır.

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda açıklanmıştır:

a) Tarım alet ve makinelerinin deney ve muayenelerini yapmak ve sonuçlarını bir Deney Raporu halinde yayımlamak.

b) Tarım alet ve makineleri üzerinde 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında uygunluk değerlendirme hizmeti vermek.

c) Her türlü zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsata esas deneylerini yaparak Deney Raporu yayımlamak.

ç) Bakanlığın görevlendirmesi halinde tarım alet ve makineleri imalatçı, ithalatçı ve bayii denetimlerini yapmak.

d) Traktörlerin OECD test kodlarına göre testlerini yapmak.

e) Traktörler ile kendinden motorlu veya traktörle çekilen tarım makinelerinin uluslararası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevlendirmesi çerçevesinde ulusal Tip Onay testlerini yapmak.

f) Gerektiğinde bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerinin gereği olan, yeni mekanizasyon araç tiplerini geliştirmek amacıyla araştırmalar yapmak.

g) Tarım makinaları ve teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ya da adaptasyonu üzerinde araştırmalar yapmak.

ğ) Tarım makinaları ve teknolojileri konularında üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu ve özel kesimde sanayici ve uygulayıcı kuruluşlarla işbirliği ve ortak ARGE çalışması yapmak.

h) Tarımsal mekanizasyon araçlarıyla ilgili standardizasyon çalışmalarında Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliği yapmak.

ı) Teknik düzeyde bölgesel ulusal ve uluslararası forum, fuar, konferans, kongre, toplantı, seminer, sempozyum ve eğitim programlarına katılmak, düzenlemek veya katkıda bulunmak.

i) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAMTEST Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Müdür, ziraat fakültelerinin tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları veya tarım makinaları ve teknolojileri bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış, personel arasından atanır.

(2) Müdürlüğün en üst düzeydeki yetkilisi olup Müdürlüğü temsil eder.

(3) Müdür, hizmetlerin mevcut kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat ile stratejik plan, programlar ve politikalara göre düzenlenmesi planlanması, yürütülmesinden sorumludur.

Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) TAMTEST’de teknik ve idari olmak üzere iki müdür yardımcısı görevlendirilir.

a) Teknik Müdür Yardımcısı, Müdürün teknik konularda yardımcısıdır. Ziraat fakültelerinin tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları veya tarım makinaları ve teknolojileri bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış personel arasından atanır. Müdür bulunmadığı zaman Müdüre vekâlet eder. Kendisine bağlı bölümlerin koordinasyon içinde çalışmasının sağlanmasından, deney, araştırma ve projelerle ilgili ihtiyaçların temininden, teknik her türlü hizmetleri düzenlemek ve yönetmekten sorumludur.

b) İdari Müdür Yardımcısı: Müdürün idari ve mali konularda yardımcısıdır. Ziraat fakültelerinin tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları veya tarım makinaları ve teknolojileri bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış personel arasından atanır. Müdür bulunmadığı zaman Müdüre vekâlet eder.  Kendisine bağlı idari bölümlerin koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanmasından, bütçe ödeneklerini bütçe formülleri içinde harcanmasından, sivil savunma ve seferberlik işlerinin yapılmasından, insan kaynakları, tahakkuk, evrak işlemleri, iç kontrol, iş sağlığı ve güvenliği, CİMER, ayniyat işlemleri ve her türlü idari hizmetlerini düzenlemek ve yönetmekten sorumludur.

Teknik bölüm şeflerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Ziraat fakültelerinin tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları veya tarım makinaları ve teknolojileri bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış ve TAMTEST’de görevli mühendisler arasından, Müdürün onayı ile görevlendirilirler.

(2) Teknik bölüm şefleri, bölümünde yürütülecek deney, belgelendirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç-gereç ve dokümanların zamanında hazırlanmasını, bunların bakım-onarım ve korunmasını sağlar.

(3) Teknik Müdür Yardımcısı tarafından bölümüne tevdi olunan deney müracaatlarının planlanmasından, yürütülmesinden, neticelendirilmesinden ve deneylerin deney metotlarına göre yürütülmesinden sorumludur. Bölümüyle ilgili hizmetlerin aksamaması ve zamanında tamamlanması için gerekli tedbirleri alır. Bölümde yürütülen araştırmaların bilimsel ve teknik metotlara göre uygulanmasından ve değerlendirmesinden, bölümünün sevk ve idaresinden sorumludurlar. Bölüm içerisinde görev dağılımı yapar.

Mühendisler

MADDE 10 – (1) TAMTEST'de çalışacak mühendisler tercihen ziraat fakültelerinin tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları, tarım makinaları ve teknolojileri bölümlerinden veya mühendislik fakültelerinden mühendis olarak mezun olmuş olanlar ilgili mevzuata göre atanırlar. Test hizmetlerinin ulusal ve uluslararası yürürlükte olan metotlara veya Müdürlükçe oluşturulacak metotlara uygun olarak yürütülmesi, aday test mühendislerinin yetiştirilmesi, konusu ile ilgili proje ve araştırmalara ilişkin çalışmaları yapması ve yöneticileri tarafından verilecek işlerin tekniğine uygun olarak yapılmasından sorumludurlar.

Kalite yönetimi sorumlusu

MADDE 11 – (1) Kalite yönetim birim sorumlusunun görevi, mühendis asli görevinin yanında, Müdürlükte akreditasyon sistemi devam ettiği sürece Müdürlüğün kalite ile ilgili çalışmalarının koordinasyonu ve izlenebilirliğini sağlamak, yönetim sistemine ait kalite dokümanlarının hazırlanmasını, uygulanmasını, güncelliğini ve gerçekleştirilmesinin takibini sağlamaktır.

Eğitim sorumlusu

MADDE 12 – (1) Eğitim sorumlusu, mühendis asli görevinin yanında, Müdürlüğün faaliyet alanına ve hedeflerine uygun olarak eğitim taleplerinin toplanmasından ve değerlendirilmesinden sorumludur. Talepler doğrultusunda ve yönetimin belirlediği hedefler ve ihtiyaçlara göre, Müdürlüğün halen sürdürmekte olduğu ve gelecekte üstlenebileceği işlere uygun olarak eğitim planını hazırlar. Personelin eğitimi ile ilgili kayıt ve belgelerin takibini yapar. İç ve dış eğitim taleplerini değerlendirerek bu konudaki yönlendirmeyi yapar. Eğitimin verilmesini, izlenmesini ve etkinliğinin değerlendirilmesini sağlayarak kontrolünü yapar.

Kalibrasyon sorumlusu

MADDE 13 – (1) Kalibrasyon sorumlusu, mühendis asli görevinin yanında, deney hizmetlerinde kullanılan ölçüm cihazlarının, cihaz tanıtım ve kalibrasyon takip kartlarının ve etiketlerinin hazırlanması ve işaretlenmesi, kalibrasyon takvimlerinin belirlenmesi, bu takvim doğrultusunda kalibrasyonların yapılması/yaptırılması, kalibrasyon kayıtlarının tutulması, dosyalanması ve takip hizmetlerini yürütür.

Tekniker ve teknisyenler

MADDE 14 – (1) Tekniker ve teknisyenler, tercihen tarım alet ve makineleri meslek yüksek okulları ile meslek liselerinin makine bölümü mezunlarından seçilir ve ilgili mevzuata göre atanırlar. Deney ve araştırmalarda yardımcı eleman olarak görev alırlar. Test hizmetlerinin ulusal ve uluslararası deney metotlarına göre yapılması, araştırma çalışmalarının bilimsel, teknik ve yöntemine göre uygulanmasından, verilen görevleri yerine getirmekten, deney ünitelerinde görev almaktan, yöneticileri tarafından verilecek işlerin tekniğine uygun olarak yapılmasından sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma ve Deney Kurulu

Araştırma ve Deney Kurulu

MADDE 15 – (1) Müdürlükçe tarım alet ve makineleri ile ilgili deney, proje, araştırma ve belgelendirme çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla Müdür başkanlığında bir Araştırma ve Deney Kurulu oluşturulur.

(2) Kurul üyeleri; Müdür başkanlığında müdür yardımcıları, teknik bölüm şefleri, kalite yönetim temsilcisi ve kalite yönetim sistemi kapsamında oluşturulan birim yetkililerinden, kalite birim sorumlusu, kalibrasyon sorumlusu ve eğitim sorumlusundan ibaret olup, Kurul toplantılarına gerekli hallerde üniversite temsilcileri ve bakanlık yetkilileri davet edilebilir. ADK yılda en az iki defa gündemli olarak toplanır, gerekli hallerde Müdürün çağrısıyla olağanüstü toplantılar yapar. Kurulun sekretaryasını İdari Müdür Yardımcısı yürütür. Kararlar katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu doğrultusunda karar alınır.

(3) ADK’nın görevleri şunlardır:

a) TAMTEST'in görevleri ile ilgili plan, program ve projelerin ön çalışmalarını yapmak.

b) Yeni alt yapı çalışmaları ile ilgili proje önerilerinin ön görüşmelerinin yapılarak yapılacak çalışmaların önceliğini belirlemek.

c) Deney ilke ve metotlarını tespit etmek ve deney ücretleri konusunda Bakanlığa teklifte bulunmak.

ç) Teknik personel yetiştirme ve iş gücü planını yapmak.

d) Bakanlıkça verilecek diğer tarım alet ve makine konularını incelemek ve uygulamaya almak.

e) Deney ve raporlandırma süreçleri ile ilgili giderilemeyen belirsizlikleri karara bağlamak.

Deney Kurulu

MADDE 16 – (1) Deney Kurulu raporlarına son şeklini vermek üzere; Teknik Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili bölüm şefi, deney sorumlusu mühendis ile beraber aynı bölümde görevli en az bir mühendisin katılımıyla oluşur. Deney sorumlusu mühendisin deneylerini tamamlamasını müteakiben deney dosyası, taslak raporla birlikte Deney Kuruluna sunulur. Raporlar Kurul üyelerinin salt çoğunluğuyla kabul edilir. Eşitlik halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. Deney Kurulu, Deney Kurul Başkanı veya Müdür deney tekrarı isteğinde bulunabilir ve Karar defterine gerekçesi yazılmak kaydı ile deney sorumlusu mühendis deney tekrarı yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Sözleşmesi, Deney Ücretleri, Deneyler, Raporlandırma ve Denetim

Hizmet sözleşmesi

MADDE 17 – (1) Firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının tarım alet ve makinelerinin deney ve muayenelerinin yapılması için TAMTEST, ilgili taraflarla karşılıklı hakların ve sorumlulukların bilinmesi ve korunması için hizmet sözleşmesi imzalar.

Deney ücretleri

MADDE 18 – (1) Deney ve raporlandırılması yapılacak olan alet ve makineler için TAMTEST, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığın onayladığı ücret tarifesini uygular.

Deneyler

MADDE 19 – (1) TAMTEST'e başvurusu alınmış alet ve makinalar; yapılacak deneyin niteliğine göre ulusal, uluslararası ve bölgesel standartlar, standart yok ise bilimsel kaynaklar, Tarım ve Orman Bakanlığı Deney İlke ve Metotları ile TAMTEST tarafından geçerli kılınmış metotlara göre deneylere tabi tutulur. Deneylerde uygulanacak standartlar ve Tarım ve Orman Bakanlığı Deney İlke ve Metotları TAMTEST tarafından belirlenir. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanır. Deneyler Müdürlük laboratuvarlarında yapılabildiği gibi gerektiğinde firma imalathanesi, yurt içi araziler veya ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde zorunlu hallerde yurt dışı merkezlerde de yapılabilir.

Raporlandırma

MADDE 20 – (1) TAMTEST; başvurusu alınmış, hizmet sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanmış, döner sermaye işletmesine ücreti peşin yatırılmış, alet ve makinelerin deney veya muayeneleri tamamlandıktan sonra Deney Raporu düzenler.

Denetim

MADDE 21 – (1) Deney Raporlarının geçerlilik süresi içinde Bakanlık birimlerinin, kredi kuruluşlarının veya kullanıcıların taleplerinin olması halinde veya herhangi bir şikayete bağlı olarak ya da gerek görüldüğü zamanlarda resen alet ve makinelerin Deney Raporuna ve varsa Ek Deney Raporuna uygunluğunun devam edip etmediği Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğünden onay alınarak teknik elemanlarca denetlenir. Rapor geçerlilik süresi raporda belirtilir.

(2) Denetleme neticesinde alet ve makinelerin Deney Raporlarına uygun olmadığının tespiti halinde durum Bakanlığa bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Akreditasyon, Projeler, Ulusal ve Uluslararası İşbirliği

Akreditasyon

MADDE 22 – (1) TAMTEST, kanuni gereklilik, teknolojik gelişmeler ve ulusal ve uluslararası ticari müşteri talepleri gibi ihtiyaç duyulan durumlara cevap verebilmek için ulusal ve uluslararası geçerli mevzuata uygun olarak akredite olur, bu doğrultuda proje hazırlar ve gerekli altyapıyı oluşturur. Projelerin kararı ADK’da alınır ve Müdür onayıyla uygulanır. Ayrıca Bakanlığın isteği doğrultusunda yukarıda belirtilen amaçlarla proje geliştirebilir veya hâlihazırda yürütülen diğer projelere destek verebilir.

(2) TAMTEST, OECD test kodlarına göre, tarım ve orman traktörlerinin testlerini yapmaya yetkilidir. TAMTEST, OECD Tarım ve Orman Traktörleri Test Kodlarının gelişen teknoloji ve araştırmalara göre yenilenmesine katkı sağlar, projeler üretir, çalışma gruplarına ve yıllık toplantılara proje sunar ve aktif olarak katılır.

Projeler

MADDE 23 – (1) Müdürlük, yeni test metotlarının geliştirilmesi, yeni test stantlarının yapımı, ölçüm cihazlarının alımı veya geliştirilmesi, tarımsal mekanizasyon konusunda durum tespiti, araştırma, geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri amacı ile projeler hazırlayabilir. Ayrıca Bakanlığın isteği doğrultusunda yukarıda belirtilen amaçlarla proje geliştirebilir veya halihazırda yürütülen diğer projelere destek verebilir. Bu amaçlarla gerekli olan bina, laboratuvar, atölye gibi taşınmazları yaptırabilir, eksiklik gördüğü konularda hizmet satın alabilir, personelini yurt içi ve yurt dışı fuarlara ve eğitimlere gönderebilir.

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri 

MADDE 24 – (1) Müdürlük, kendi imkân ve kabiliyetlerinin dışında kalan deney ve analizleri yurt içi veya yurt dışında bulunan akredite laboratuvarlarına yaptırmaya, yurt içi ve yurt dışında bulunan ve kendi faaliyetleri paralelinde çalışan dengi laboratuvarlarla karşılaştırma yapmaya ve yeterlilik testlerine girmeye, aynı şekilde faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlar, çiftçi kuruluşları, standardizasyon kuruluşları ile özel veya resmi kuruluşlarla ortak projeler geliştirmeye, işbirliği protokolleri imzalamaya eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaya bunlarla ilgili harcamaları yapmaya yetkilidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 5/8/1982 tarihli ve 17773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Mekanizasyon Araştırma ve Deney Enstitüsü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.