15 Mayıs 2017 Tarihli ve 30067 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik

—  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atılım Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


15/05/2017 tarihli ve 30067 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.