15 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30067

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/1998 tarihli ve 23239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Mütevelli Heyeti, Üniversiteyi kuran Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuatta belirtilen koşullara ve niteliklere uygun kişiler arasından seçilen yedi kişiden oluşur.

Mütevelli Heyeti üyelerinin adları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Mütevelli Heyetinin Vakıfça seçilen üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir. Süresi biten veya ayrılan üyelerin yerine seçilecek üyeler kalan süre ile görevlerini yürütürler. Bir Mütevelli Heyeti üyesinin görevden alınabilmesi için Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının en az üçte ikisinin öneri lehinde oy vermesi şarttır.

Mütevelli Heyeti yılda en az iki kez toplanır. Heyet en az dört kişi ile toplanır. Aksine hüküm olmayan hallerde kararlar, katılanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Başkan gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde görevde olan Mütevelli Heyeti üyeleri kalan süreleri ile sınırlı olmak üzere görevlerine devam ederler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.