15 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30067

YÖNETMELİK

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI

TIP İLERİ ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GETAMER): Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlık Bakanlığınca geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında tanımlanan uzmanlık alanları çerçevesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan yöntem ve ürünleri, modern tıbbın ileri araştırma teknikleri ile araştırıp, uygun endikasyon ve faydanın belirlendiği pre-klinik ve klinik araştırmalardan sonra modern tıp uygulamalarına entegre etmek.

b) Tıbbi bitkilerle ilgili pre-klinik ve klinik çalışmalar yaparak Sağlık Bakanlığınca onaylanmış bitkisel ilaçları geliştirmek, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan metot ve uygulamalarını tıp doktorlarına lisans sürecinde kanıta dayalı bilgiler eşliğinde öğretmek ve mezuniyet sonrası dönemde uygulamalı bir şekilde eğiterek yetkilendirilmelerini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında kullanılan yöntemlerin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, modern teknolojilerle donatılmış ileri araştırmalar yapılabilen laboratuvarlar kurarak geliştirmek,

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek,

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,

ç) Sağlıkla ilgili alanlarda eğitim alan önlisans, lisans ve lisansüstü tüm öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak,

d) Geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek,

e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntem ve ürünleri ile ilgili pre-klinik ve klinik araştırmalar yapmak,

f) Tıbbi bitkilerle ilgili yapılacak çalışmalara pre-klinik ve klinik laboratuvar çalışmaları ile destek olmak,

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri ve ürünleri ile ilgili kitap, görsel, video ve benzeri içeren geniş bilgi ve belgelerin yer aldığı kütüphane oluşturmak,

ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında kullanılan yöntem ve ürünlerin uygulama eğitimlerinin verildiği mekanlar oluşturmak,

h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmaları ile tanınan uzman ve akademisyenlerce verilecek halka açık seminerler ve eğitimler düzenlemek,

ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında sağlık çalışanları, kamu ve bu alana ilgi duyan bütün sektörlerin katılımının sağlandığı çalıştay ve konferanslar düzenlemek,

i) Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde görsel ve yazılı medyada yer alan geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili yanlış bilgilendirmelerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunun yetkin kişilerce doğru bilgilendirilmesini sağlamak,

j) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yaparak, kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman gönderme konusunda Rektörlüğe öneride bulunmak,

k) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmalar ile Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından kendine yardımcı olmak üzere en az bir müdür yardımcısı seçer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, Merkezin işleyiş amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek,

d) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımı, yükümlülükleri ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek,

e) Merkezin idari işlerini yürütmek,

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ğ) Personel alımıyla ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

h) Eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunda; Müdür, müdür yardımcısı ve Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan, uluslararası bilimsel çalışmaları ile kendini göstermiş Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere en az beş üye görevlendirilir.

(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi herhangi bir sebeple sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir defa, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararlar almak ve bunları yürütmek,

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak,

c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,

ç) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak,

e) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

f) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek,

g) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,

ğ) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.