15 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30067

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Turizm sektöründeki mevcut iş gücü ve sektöre yeni girecek iş gücünün, uygulama ve becerilerini geliştirmeye yönelik kurulacak konaklama, yiyecek, içecek tesislerinde mal ve hizmet üretimi ile bunlara ilişkin işler yapmak.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2010

27801