4 Ağustos 2015 Tarihli ve 29435 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7966  Grizu Gazı ve/veya Yanıcı Gazlar veya Tozlar Nedeniyle Muhtemel Patlayıcı Ortama Sahip Yeraltı Kömür Ocakları ile Bu Tip Madenlerin Yerüstü Tesislerinde Bulunan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7969  Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7971  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2015/7972  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar

2015/7973  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2015/7967  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—   Başbakan Yardımcılığı ile Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—   Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hızır ASLIYÜKSEK’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

––  Tünel İşletme Yönetmeliği

––  Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliği

––  Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

 

DÜZELTME Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri