15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  154 kV Piyale GIS Yenileme (Farklı Sahada) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 603)

––  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 604)

––  Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 605)

––  Yukarı Afrin (Kilis) İçmesuyu Projesi (GAP) Kapsamındaki Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 606)

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 607)

––  Adıyaman İli, Besni İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 608)

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

––  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 609)

––  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 610)

––  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 611)

––  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

––  TS ISO 3315 Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları – Boyutlar ve Deneyler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2018/3)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 Tarihli ve E: 2018/13 (Değişik İşler), K: 2018/13 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 Tarihli ve E: 2018/153, K: 2018/119 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


15/1/2019 tarihli ve 30656 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul Kararları yayımlanmıştır.


Tıklayınız


15/1/2019 tarihli ve 30656 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.