15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SUNA-İNAN KIRAÇ AKDENİZ MEDENİYETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı: Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (AKMED): Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Koç Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Akdeniz havzası arkeolojisi ve tarihi ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede ilgili bilim dalları ile işbirliği içerisinde söz konusu döneme ilişkin bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmek, ilgili disiplinlere evrensel ölçekte bilimsel katkı sağlamak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, araştırmaları desteklemek, bilimsel yayınlar yapmak ve söz konusu medeniyetlerin kültürel varlıklarının korunması ve tanıtılmasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) 5 inci maddede belirlenen amaç doğrultusunda Akdeniz Medeniyetleri konusunda arkeoloji, sanat tarihi, tarih, antropoloji, sosyoloji, dilbilim ve benzeri ilgili bilim dallarının işbirliği ile disiplinlerarası bilimsel araştırma ve çalışmalar yürütmek, bu amaçla belirtilen disiplinlerde yurt içinde ve yurt dışında çalışan bilim insanları ve kurumlarla işbirliği yapmak, ortak çalışma programları belirlemek ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

b) Gerekli izinleri alarak yurt içinde ve yurt dışında kazı, yüzey araştırmaları ve diğer alan çalışmalarını gerçekleştirmek, bu tür çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

c) Faaliyet alanları çerçevesinde gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalar için gerekli olan her türlü araç ve gereci temin etmek, bu amaçla yurt içinden ve yurt dışından nakdi ve ayni bağışları kabul etmek.

ç) Konuyla ilgili olarak Üniversite bünyesinde ve Üniversitenin faaliyetleri kapsamında ilgili disiplinlerde lisans ve lisansüstü eğitim etkinliklerinde bulunmak.

d) Konu alanı ile ilgili olarak kongre, sempozyum, panel, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek, bu tür etkinliklere katılmak ve bu tür etkinlikleri desteklemek.

e) İlgili alanda bilimsel yayın yapmak, araştırma ve çalışmalarının sonuçlarını kitap, dergi, süreli yayın, broşür ve benzeri biçimlerde yayınlayarak bilim dünyasına duyurmak, yayınlarını basılmış olarak ve elektronik ortamda gerçekleştirmek.

f) Konu ile ilgili olarak her tür belge, fotoğraf, film ve benzeri malzemeyi toplayarak basılı ve görsel arşiv, kütüphane oluşturmak.

g) İlgili alanda taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri desteklemek, bu alandaki kültürel mirasın korunması konusundaki toplumsal bilincin gelişmesi doğrultusunda çalışmalar yürütmek.

ğ)  Belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için ilgili kamu kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, gerçek kişiler ve özel sektörle işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili bilim dalında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri veya Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önerdiği bir kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zaman kendisine yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna getirmek.

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunmak.

e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimini sağlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki dört üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda tam zamanlı çeşitli öğretim üyelerinden, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini karara bağlamak.

ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan istişari bir organdır. Üniversite ve Merkezin faaliyet konularında çalışan kişiler, kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından üç yıl için seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin veya süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği düşer.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur, danışmanlık yapar ve kendi uzmanlık alanlarında deneyim ve birikimlerini paylaşarak Merkezin çalışmalarına katkı sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.