15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS ISO 3315 VİDA VE SOMUNLAR İÇİN MONTAJ TAKIMLARI – ELLE

ÇALIŞTIRILAN KARE UÇLU LOKMA ANAHTAR İÇİN DÖNDÜRME

KOLLARI – BOYUTLAR VE DENEYLER STANDARDI

İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2018/3)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 3315 (Ağustos 2015) “Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları – Boyutlar ve Deneyler” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard; 6 1 00 04 0, 6 1 00 06 0, 6 1 00 06 1, 6 1 00 09 0, 6 1 00 10 0, 6 1 00 10 1, 6 1 00 01 0, 6 1 00 01 1, 6 1 00 03 0, 6 1 00 05 0 ve 6 1 00 05 1 numaralandırma sistemi altında ISO 1703’te tanımlanan elle çalıştırılan kare uçlu lokma anahtar kollarına uygulanır.

(2) Not - Bu tanımlama numaraları 253, 255, 256, 257, 251, 252 ve 254 olan önceki (eski) tanımlama numaralarına karşılık gelir.

(3) Bu standard,

a) Tam (toplam) boyutları,

b) Kare uçlar için asgari Rockwell sertlik değerini,

c) Tork deneyi yöntemini,

ç) En küçük burulma dayanım değerlerini,

d) Cırcır kolları deneyinin dayanıklılık yöntemini,

e) Kısa gösteriliş ve

f) İşaretleme

konularını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS ISO 3315 “Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları – Boyutlar ve Deneyler”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 27 Ağustos 2015 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı olarak yayımına karar verilen TS ISO 3315 (Ağustos 2015)  “Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları – Boyutlar ve Deneyler” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu 

MADDE 5 – (1) TS ISO 3315  (Ağustos 2015) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. 

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) Bu TS ISO 3315 (Ağustos 2015) “Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları – Boyutlar ve Deneyler” Standardı ile İlgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 3315 (Ağustos 2015) Standardı ile İlgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS ISO 3315 (Ağustos 2015) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 24/9/2003 tarihli ve 25239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/88) ile mecburi uygulamaya konulan TS ISO 3315 “Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları – Boyutlar ve Deneyler” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.