10 Ekim 2013 Tarihli ve 28791 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5428  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/44)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/45)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/139, K: 2012/205 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/143, K: 2013/48 Sayılı Kararı

 

DANIŞTAY KARARLARI

—  Danıştay 2 nci Dairesine Ait Kararlar

 

DÜZELTME    (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri