10 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28791

TEBL

Maliye Bakanlndan:

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL

(SIRA NO:429)

1. Giri ve Kapsam

Vergi kanunlar gerei iade hakk douran ilemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin bavurularna ilikin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayl Resm Gazetede yaymlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve dier vergi kanunlarnn Bakanlmza verdii yetkiye istinaden aadaki dzenlemeler yaplmtr.

2. ade Talep Dilekelerinin Standart Hale Getirilmesine likin Esaslar

Bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren, iade hakk douran ilemler nedeniyle nakden veya mahsuben yaplacak iade talepleri, Bakanlmz internet vergi dairesi zerinden elektronik ortamda, bu Tebli ekindeki standart dilekeler kullanlmak suretiyle yaplr.

ade talep dilekeleri, internet vergi dairesi ifresi kullanlmak suretiyle mkellefler veya mkelleflerce yetkilendirilecek 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununa gre yetki alm bir meslek mensubu (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali mavir veya yeminli mali mavir) vastas ile elektronik ortamda gnderilebilir.

Yetkilendirme olmas durumunda, meslek mensubunun kimlik bilgileri (ad soyad, T.C. kimlik numaras, vergi dairesi, adresi, telefon numaras, ortaklk veya irket olmas halinde ortakln veya irketin ad veya unvan, meslek unvan ve ruhsat numaras) ile bal olduu meslek odasnn adn da ieren bir dilekenin mkellef tarafndan bal olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

te yandan, mkellefler tarafndan meslek mensuplarna verilen yetkinin iptal edilmek istenmesi halinde, mkellefe bu husus bal olunan vergi dairesine bir dileke ile bildirilir.

Mkellefler ayn standart dileke ile hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilirler. Bu durumda mahsuben iadesi talep edilen tutar iin mahsuben iadenin artlar, nakden iadesi talep edilen tutar iin nakden iadenin artlar aranr.

Dilekelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenir. Elektronik olarak verilmesi mmkn olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayt numaras/iade dosya numaras belirtilmek suretiyle teslim edilir.

ade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mkelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamalar durumunda iade talepleri dikkate alnmayacaktr.

Bu Teblie ekli (6) numaral iade talep dilekesi ile yaplacak iade taleplerinin ilgili vergi dairesine yazl olarak bavurulmak suretiyle veya elektronik olarak yaplmas mmkndr. Dolaysyla, (6) numaral talep dilekesine konu iade taleplerinin elektronik ortamda verilmesi ihtiyaridir.

Verilmesi gereken beyannamelerden hibirini elektronik ortamda verme zorunluluu bulunmayan mkellefler, iade taleplerini elektronik ortamda yapabilecekleri gibi, standart iade talep dilekelerini kullanarak vergi dairesine de bavurabilirler.

Gelir daresi Bakanlnca elektronik ortamda alnmas uygun grlen belgeler ayrca kt ortamnda vergi dairesine verilmez.

Bu Teblide yer verilen bavuru artlarna uygun olmamas nedeniyle iade talebinin dikkate alnmamas, iade hakkn ortadan kaldrmad gibi gerekli artlarn salanmas halinde yeniden iade talebinde bulunulmasna da engel deildir.

3. Standart ade Talep Dilekeleri

ade talep dilekeleri, aada belirtilen adlarla, ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak standart formlar halinde dzenlenmitir.

Buna gre;

a. Kesinti yoluyla denen vergilerden doan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin Gelir/Kurumlar Vergisi ade Talep Dilekesi (1A),

b. Geici vergiden doan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin Gelir/Kurumlar Vergisi ade Talep Dilekesi (1B),

c. Fazla veya yersiz olarak denen gelir/kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin Gelir/Kurumlar Vergisi ade Talep Dilekesi (1C),

. hracat istisnas nedeniyle doan katma deer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin Katma Deer Vergisi ade Talep Dilekesi (2A),

d. hracat istisnas dndaki tam istisnalar nedeniyle doan katma deer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin Katma Deer Vergisi ade Talep Dilekesi (2B),

e. Ksmi tevkifat uygulamasna ilikin katma deer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin Katma Deer Vergisi ade Talep Dilekesi (2C),

f. ndirimli orana tabi ilemlerden kaynaklanan katma deer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin Katma Deer Vergisi ade Talep Dilekesi (2D),

g. Katma deer vergisi beyannamesinden bamsz olarak yaplacak katma deer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin Katma Deer Vergisi ade Talep Dilekesi (2E),

. Fazla veya yersiz denen katma deer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin Katma Deer Vergisi ade Talep Dilekesi (2F),

h. hracat istisnasndan ve indirimli TV uygulamalarndan doan zel tketim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin zel Tketim Vergisi ade Talep Dilekesi (3A),

. Fazla veya yersiz denen zel tketim vergisi ile baz uluslararas anlamalar kapsamndaki almlara ilikin zel tketim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin zel Tketim Vergisi ade Talep Dilekesi (3B),

i. zel iletiim vergisi beyannamesine bal olarak yaplacak zel iletiim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin zel letiim Vergisi ade Talep Dilekesi (4A),

j. zel iletiim vergisi beyannamesinden bamsz olarak yaplacak zel iletiim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilikin talepler iin zel letiim Vergisi ade Talep Dilekesi (4B),

k. Avrupa Birlii mali yardmlar kapsamndaki vergilerle ilgili nakden veya mahsuben iadeye ilikin talepler iin Avrupa Birlii Mali Yardmlar Kapsamndaki Vergilerle lgili ade Talep Dilekesi (5),

l. Dier iade talepleri iin Dier adelere likin Talep Dilekesi (6)

kullanlacaktr.

4. ade Talebinin Deitirilmesi veya Talepten Vazgeilmesi

Mahsuben ve/veya nakden iade talebi, muhasebe ilem fiinin dzenlenmesinden nce verilecek yeni bir dileke ile deitirilebilir veya iade talebinden vazgeilebilir.

Deiiklik veya vazgeme taleplerinin Tebli ekinde yer alan ade Talebinin Deitirilmesine/ade Talebinden Vazgeilmesine likin Dileke (7) ile yaplmas gerekmektedir.

nc ahslarn borlarna ynelik mahsup taleplerinin deitirilebilmesi iin nc ahslarn bu husustaki muvafakatlarnn alnmas ve bunu gsteren belgenin (noter tasdikli) dileke ekinde vergi dairesine ibraz edilmesi arttr.

5. Dier Hususlar

5.1. Bu Teblile iade taleplerinde kullanlmas ngrlen standart iade talep dilekeleri muhteviyatnda deiiklik yapmaya Gelir daresi Bakanl yetkili olup, gncel standart iade talep dilekelerine Bakanlk internet sitesinden ulalabilecektir.

5.2. Elektronik ortamda iade talebinde bulunmak zorunda olmayan mkellefler, iade talep dilekelerini ve eklerini, ilgili vergi dairesine elden verebilecekleri gibi posta ile de gnderebilirler. Taahhtl posta veya APS ile gnderilen dileke ve eklerinde postaya verildii tarih, adi posta ile gnderilen dileke ve eklerinde ise vergi dairesi kaytlarna giri tarihi esas alnr.

5.3. 21/6/2006 tarihli ve 26205 sayl Resm Gazetede yaymlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde saylan fonlarn ve yatrm ortaklklarnn, 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayl Resm Gazetede yaymlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliinin (34.6) blmnde yaplan aklamalar erevesinde doan iade talepleri Gelir/Kurumlar Vergisi ade Talep Dilekesi (1A) ile yaplr.

6. Yrrlk

Bu Tebli yaym tarihini izleyen ayn banda yrrle girer.

Tebli olunur.

 

Tebliin Ekleri