9 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

––  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

––  Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

––  Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 506)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 07/03/2019 Tarihli ve 1422 Sayılı Kararı ve Eki SEÇSİS-SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri