8 Mart 2019 Tarihli ve 30708 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından Düzenlenecek İSEDAK Çok Taraflı Uluslararası Organizasyonların ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 806)

––  Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 807)

––  Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 808)

––  6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 809)

 

ATAMA KARARI

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/65)

 

YÖNETMELİKLER

––  Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 810)

––  Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 Tarihli ve E: 2018/62, K: 2018/117 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 7/2/2019 Tarihli ve 2015/19664 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri