29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 12/8/2014

KARAR NO   : 2014/91

KONU             : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 8/8/2014 tarih ve 5482 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel Genel Müdürlüğü (Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı, Manisa İli, Köprübaşı İlçesi, Tahtacı Köyü, 5.000,00 m² yüzölçümlü, 773 no.lu parsele yönelik “Sanayi Alanı (Emsal: 1,00 ; Yençok: Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir.)” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Köprübaşı Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Harita için tıklayınız.