4 Austos 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28374

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARIN N CAM SLME VE YIKAMA SSTEMLER

LE LGL TP ONAYI YNETMEL

(AB/1008/2010)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmleri uyarnca, aralarn yapm ve kullanm bakmndan karayolu yapsna ve trafik gvenliine uyma zorunluluunu yerine getirmek zere, motorlu aralarn n cam silme ve ykama sistemleri ile ilgili hkmleri ve bunlarn uygulanmasna ait usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmeliinin (2007/46/AT) Ek IIsinde tanmlanan, n cam bulunan M1 kategorisi motorlu aralar ile M1 kategorisi aralara taklmas amalanan n cam ykama sistemlerine uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin (EU) 1008/2010 sayl Reglasyonuna paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmeliinde (2007/46/AT) geen tanmlara ek olarak bu Ynetmelikte geen;

a) A Gr alan: BM/AEK Reglasyonu 43n, Ek-18, madde 2.2sinde tanmland gibi bir A deney alann,

b) AB: Avrupa Birliini,

c) AT: Avrupa Topluluunu,

) Ayr teknik nite: Bu Ynetmelie gre sadece bir veya daha fazla tanmlanm ara tipi ile ilgili olarak ayr tip onay alabilen, n cam silme ve ykama sistemleri gibi aracn bir paras olarak hazrlanan niteyi,

d) Ara ana kumanda anahtar: Ara zerindeki elektronik sistemin, arata src olmadan, ara park edildiinde olduu gibi kapal durumdan normal alma moduna getirilmesini salayan cihaz,

e) B Gr alan: BM/AEK Reglasyonu 43n, Ek-18, madde 2.4.1inde tanmlanan alann hari tutulmamas dnda, sz konusu Reglasyonun ayn Ekinin madde 2.4nde tanmland gibi kltlm (indirgenmi) bir B deney alann,

f) BM/AEK Reglasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile taraf olunan, Birlemi Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Ulam Komitesince hazrlanan 1958 Tekerlekli Aralarn, Aralara Taklan ve/veya Aralarda Kullanlan Aksam ve Paralarn Mterek Teknik Talimatlarnn Kabul ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onaylarn Karlkl Tannmas Koullarna Dair Anlama ekinde yer alan teknik dzenlemeyi,

g) e areti : M1 snf motorlu aralarn cam silme ve ykama sistemlerinin ayr teknik nite olarak bu Ynetmelik hkmlerine uygunluunu gsteren iareti,

) Esas referans iaretleri: Ara gvdesi veya asi zerinde bulunan, boyutlu referans sistemi ierisindeki X, Y ve Z koordinatlar ara imalats tarafndan belirtilmi delikler, yzeyler, iaretler veya dier tanmlayc sembolleri,

h) Gvde tasarm as: R-noktas veya oturma referans noktas boyunca dikey bir izgi ve ara imalats tarafndan beyan edilen koltuk srtnn tasarm pozisyonuna karlk gelen bir pozisyondaki (mankenin) gvde izgisi arasnda llen ay,

) Meme: n cam zerine dorudan sv salayan bir tertibat,

i) Motor: Sv veya gaz yaktla alan yanmal motoru,

j) Onay Kuruluu: Tip onayndan her ynyle sorumlu olan, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

k) n cam silme sistemi: Tertibat balatmak ve durdurmak iin gerekli aksesuarlar ve kumandalar ile birlikte n cam d yzeyinin silinmesini salayan bir sistemi,

l) n cam silme ve ykama sistemine gre ara tipi: Silme ve ykama sisteminin zellikleri veya n camn biim, l ve zellikleri ile montaj gibi temel ynlerden farkl olmayan aralar,

m) n cam ykama sistemi: Tertibat balatmak ve durdurmak iin gerekli aksesuarlar ve kumandalar ile birlikte svy depolama, iletme ve n camn d yzeyine doru ynlendirmek iin gerekli tertibatlar ieren sistemi,

n) n cam ykama sisteminin tipi: Pompa performans, kullanlan materyaller, depolama kapasitesi, memelerin says, lleri, et kalnlklar veya ykama sisteminin biimi gibi temel ynlerden farkl olmayan n cam ykama sistemleri grubunu,

o) R-noktas veya oturma referans noktas: Ara imalats tarafndan her bir oturma pozisyonu iin boyutlu referans sistemine gre tanmlanan tasarm noktasn,

) Silme alan: Silme sistemi normal koullar altnda altnda, silecek sprgesi/ sprgeleri tarafndan silinen n cam zerindeki alan/alanlar,

p) Silme sisteminin aralkl almas: Her bir tam evrimden sonra sileceklerin belirlenmi zel bir durma pozisyonunda hareketsiz olduu bir periyod bulunan, silme sisteminin srekli olmayan otomatik alma modunu,

r) Tam olarak kullanma hazr sistem: Bir sre normal olarak altrlm ve svnn pompa, boru hatt vastasyla iletildii ve memeden/memelerden k yapt sistemi,

s) Temizlenmi alan: Tamamen kuruduktan sonra herhangi bir damla izi ve kir kalntsna sahip olmayan, daha nceden kirletilmi olan alan,

) Tip onay: Ara veya ayr teknik nite tipinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygunluunu gsteren onaylama ilemini,

t) Tip onay belgesi: Onay kuruluunun ara veya ayr teknik nite tipinin onaylandn resmi olarak bildirdii belgeyi,

u) boyutlu referans sistemi: Ek-3, lave 2nin hkmlerine uygun olarak, dey boylamasna bir X-Z dzlemi, yatay bir X-Y dzlemi ve dey enlemesine bir Y-Z dzleminden oluan bir referans zgara sistemini,

) Ykama kumandas: Ykama sisteminin elle altrld ve kapatld tertibat,

v) Ykama pompas: Svy, ykama sistemi depolama haznesinden n camn d yzeyine gnderen tertibat,

ifade eder.

KNC BLM

Usul ve Esaslar

Bir aracn n cam silme ve ykama sistemleri ile ilgili AT tip onay

MADDE 5 (1) malat veya temsilcisi bir aracn n cam silme ve ykama sistemleri ile ilgili AT Tip Onay iin bavuruyu Onay Kuruluuna yapar.

(2) Bavuru Ek-1, Ksm 1de belirtilen bilgi dokmanna uygun olarak dzenlenir.

(3) Ek-3deki ilgili artlar karlanyorsa, Onay Kuruluu Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmeliinin (2007/46/AT) Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onay numaras verir. Ayn numara baka bir ara tipine tahsis edilemez.

(4) nc fkrann amalar bakmndan Onay Kuruluu Ek-1, Ksm 2de yer alan rnee uygun olarak oluturulmu AT Tip Onay Belgesini onaylayarak bavuru sahibine verir.

n cam ykama sistemlerinin ayr teknik nite AT tip onay

MADDE 6 (1) malat veya temsilcisi, bir n cam ykama sistemi tipi iin ayr teknik nite AT Tip Onay iin bavuruyu Onay Kuruluuna yapar. Bavuru Ek-2, Ksm 1de yer alan bilgi dokmanna uygun olarak hazrlanr.

(2) Ek-3te yer alan ilgili artlar karlanyorsa, Onay Kuruluu ayr teknik nite AT Tip Onay ve Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmeliinin (2007/46/AT) Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onay numaras verir. Ayn numara baka bir ayr teknik nite tipine tahsis edilemez.

(3) kinci fkrann amalar bakmndan Onay Kuruluu Ek-2, Ksm 2deki rnee uygun olarak oluturulmu bir AT Tip Onay Belgesini onaylayarak bavuru sahibine verir.

(4) Bu Ynetmelie gre ayr teknik nite AT Tip Onay verilmi olmas itibariyle bir tipe uygun olan her ayr teknik nite, Ek-2, Ksm 3te yer alan bir ayr teknik nite AT tip onay iareti tamaldr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tip onaylarnn geerlilii ve kapsam geniletme

GEC MADDE (1) Bu Ynetmelie gre ilk defa tip onay alacak aralar, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Bunlar in Tasarlanan Rmorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayr Teknik nitelerin Genel Gvenlii ile lgili Tip Onay Ynetmeliinin (661/2009/AT) 13 nc maddesinin, ikinci fkrasnda belirtilen tarihten itibaren bu Ynetmelik artlarn salamak zorundadr.

(2) 8/1/2001 tarihli ve 24281 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn n Cam Silme ve Ykama Sistemleri ile lgili Tip Onay Ynetmeliine (78/318/AT) gre aralara ve ayr teknik nitelere verilen onaylarn kapsam geniletmeleri 661/2009/AT Ynetmeliinin 13 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen tarihten sonra da devam eder.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz