18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2293     Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2011/2237     Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

—  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimi ile İlgili 2011/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

                                                                       

Tıklayınız


18/10/2011 tarihli ve 28088 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, 2011/2303 sayılı "2012 Yılı Programı" ile "2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar yayımlanmıştır.