18 Ekim 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28088

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2011/2237

             Ekli “Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 19/7/2011 tarihli ve 1005 sayılı yazısı üzerine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                            C. YILMAZ                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                       Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

 

ASKERÎ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (4) numaralı bentleri ile (5) numaralı bendinin birinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“1) Özel güvenlik bölgeleri, yurt savunmasına veya yurt ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan ve kısmen dahi tahripleri veya geçici bir zaman için faaliyetten alıkonmaları halinde milli güvenlik veya toplum hayatı bakımından olumsuz sonuçlar doğurabilecek kamu veya özel kuruluşlara ait; demir çelik fabrikaları, rafineriler, petrol, doğalgaz ve içme suyu boru hatları ile arıtma tesisleri, bu boru hatları üzerinde kurulu sabit tesisler ile sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri ve depoları, petrol kuyuları, büyük pompa istasyonları, silah ve askeri malzeme fabrika ve tesisleri, demiryolları, karayolları, önemli köprü, tünel ve geçitler, büyük liman ve hava meydanları, seyrüsefer yardımcı istasyonları ile radar istasyonları, telsiz, milli monitoring, telefon, otomatik bilgi işlem sistemleri, radyo-ling merkezleri, barajlar, önemli elektrik santralleri, trafo merkezleri, stratejik maden arıtma ve işletme fabrikaları gibi hayati önemi haiz tesisler ve Milli İstihbarat Teşkilatına ait bina ve tesislerin çevresinde; bu yerlerin dış sınırlarından itibaren en fazla dörtyüz metreye kadar uzaktan veya meskun mahaller, komşu tesisler, şehirlerarası yol gibi nedenlerle tesis sınırı dışına çıkılması mümkün olmayan zorunlu hallerde, tesis, tesisler topluluğu veya kuruluşların sınırı üzerinden geçen noktaların birleştirilmesi ile kurulacak alanlardır.”

“4) (1) numaralı bentteki özellikleri taşıyan tesislerin etrafında özel güvenlik bölgesi kurulması ile ilgili işlemlerde aşağıdaki esaslar uygulanır.

A- Mülki amirler, il sınırları içerisinde bulunan tesislerden, etrafında özel güvenlik bölgesi kurulması zorunlu olanları, valilik bünyesinde oluşturulan özel güvenlik bölgesi değerlendirme komisyonundan yararlanarak belirler. Ayrıca tesis sahip veya yetkili makamları da bu amaçla mülki makamlara başvurabilirler. Mülki amirlerce etrafında özel güvenlik bölgesi kurulması uygun görülen her tesis veya tesisler topluluğu için özel güvenlik bölgesi öneri dosyası hazırlanır.

Özel güvenlik bölgesi değerlendirme komisyonu; valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında il garnizon komutanlığı temsilcisi, il emniyet müdürlüğü temsilcisi, il jandarma komutanlığı temsilcisi, varsa Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri ile katılması gerekli görülen diğer kurum ve kuruluş temsilcisinden oluşur.

Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır, çekimser oy kullanılamaz.

Komisyon kararları vali tarafından onaylanır.

Komisyonun sekreterya hizmetleri il emniyet müdürlüğü tarafından yürütülür.

B- Özel güvenlik bölgesi öneri dosyasında;

a) Komisyon kararı,

b) İlgili bakanlığın veya tesisler topluluğunda ise özel güvenlik bölgesi sınırları içerisinde kalan birden fazla bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren tesisler varsa ilgili bakanlıkların olumlu görüşü (Görüş kamu kuruluşlarında bu kuruluşlarca, özel kuruluşlarda ise mülki makamlarca sağlanır.),

c) Tesis veya tesisler topluluğunun her birinin ürettiği maddelerin türü, bunların hangi maksatlar için kullanıldığı ve yurt ekonomisi yönünden taşıdığı önem,

d) Üretim kapasitesi,

e) Seferberlik ve savaş hazırlıkları planlama hizmetleri yönünden verilen görevler ve yapacağı planlar,

f) Tesis veya tesisler topluluğunun her birinin özel güvenlik teşkilatı olup olmadığı, yoksa halen nasıl korunduğu,

g) Tesis veya tesisler topluluğunun her birinin etrafında özel güvenlik bölgesi kurulması isteminin gerekçeleri,

h) Kurulması istenen özel güvenlik bölgesi içerisinde kalacak gerçek ve tüzel kişilere ait malların kamulaştırılmasına gerek duyulup duyulmadığı,

ı) Tesis veya tesisler topluluğunun sınırları ile etrafında kurulacak özel güvenlik bölgesi sınırlarının ayrı ayrı gösterildiği 1/25.000 ölçekli renkli harita, sınırlardan her birinin uzunluğu ikiyüzelli metre veya daha az olması halinde ayrıca 1/5000 veya 1/1000 ölçekli renkli kroki,

j) Tesis veya tesisler topluluğunun dış sınırları ile özel güvenlik bölgesi sınırlarını belirleyen noktaların koordinat listesi,

k) Tesis veya tesisler topluluğunun etrafında özel güvenlik bölgesi kurulduğunda, her bir tesise girip çıkma müsaadesi vermeye yetkili makam ile ilgili bilgi ve belgeler,

bulundurulur."

“Mülki amirler, hazırlanan özel güvenlik bölgesi öneri dosyalarının altı nüshasını İçişleri Bakanlığına, birer nüshasını da ilgili genel müdürlük ve bakanlığa gönderir. Ayrıca öneri dosyalarına ilave olarak hazırlanan on adet harita, kroki ve koordinat listesi de İçişleri Bakanlığına gönderilir.”

“Bunlardan, etrafında özel güvenlik bölgesi kurulması Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenler hakkında Bakanlar Kurulu kararı çıkartılması işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür ve sonucu Genelkurmay Başkanlığı, ilgili bakanlık, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlık ve ihtiyaç duyulacak birimlere bildirir.”

“11) İçişleri Bakanlığının sekreteryasında yürütülen özel güvenlik bölgeleriyle ilgili evrakın gizlilik derecesi "Hizmete Özel"dir. Ancak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığı gerek duyduğunda özel güvenlik bölgeleriyle ilgili evrakın gizlilik derecesini artırabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.