26 Ağustos 2011 Tarihli ve 28037 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/650

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

        

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2075

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık ve İskan Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/2108

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Enterkonneksiyon Hakkında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2011/2119

Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2049

Jandarma Genel Komutanlığı Mensuplarından Malul Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına “Devlet Övünç Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar

2011/2130

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hemşirelik Yüksekokulunun Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Hemşirelik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/2132

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilatında Yer Alan İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Balıkesir İlinde Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/2154

6772 sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2011 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Ödenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011/2159

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

2011/2161

Çukurova Bölgesel Havaalanı Etüdleri Projesi Kapsamında Yer Alan Bazı Taşınmazların Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/2163

İstanbul İli, Ataşehir İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirildiği Alan Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar

2011/2174

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—      Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2011/2155      Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—     Başbakanlık ile Dışişleri, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Milli Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

SINIR TESPİT KARARLARI

—      Sınır Tespitine Dair Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

2011/2135 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2011/2136 Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2011/2151 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
2011/2172 Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—      Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—      Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

—      Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—      Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—      Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—      Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—      Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—      Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—      İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/112)

—      İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/113)

—      2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/39)

—      2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/40)

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri