26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ

TİCARİ İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER

ÜZERİNDEN ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ

BEYAN VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların elde ettiği ticari iletişim gelirlerinin denetimi ve bu gelirler üzerinden alınacak Üst Kurul paylarının beyan ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu,

b) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

c) Üst Kurul payı: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların program destekleme gelirleri hariç elde ettiği brüt ticari iletişim gelirleri üzerinden alınan %3 payı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ticari İletişim Gelirleri Üst Kurul Payının Beyanı ve Ödenmesi

Ticari iletişim geliri

MADDE 4 – (1) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların radyo ve televizyon reklâmları, program desteklemesi, tele-alışveriş ve ürün yerleştirmeyi de kapsamak üzere, ekonomik bir faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişinin, ürün, hizmet veya imajını, doğrudan veya dolaylı olarak tanıtmak amacıyla tasarlanmış sesli veya sessiz görüntülerin bir ücret veya benzeri bir karşılıkla ya da öz tanıtım amacıyla bir programla birlikte ya da bir program içine yerleştirilerek yayımlanması sonucu elde ettikleri gelirler ticari iletişim gelirleridir. Yurtdışından yapılan yabancı kaynaklı yayınların, platform işletmeleri ve kablo ortamından yurtiçine yapılması ve bu yayınlara Türkçe ticari iletişim girişi yapılması sonucu elde edilen gelirler de ticari iletişim geliri kapsamındadır.

(2) Ticari iletişim bedeli, verilen ticari iletişim hizmeti karşılığında, gerçek ve tüzel kişilerden her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlar tarafından borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder. Verilen ticari iletişim hizmetine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler bu bedele dâhildir, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktarda yapılan ıskontolar ve katma değer vergisi bu bedele dâhil değildir.

(3) Ticari iletişim bedelinin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde, ticari iletişim bedeli, ticari iletişim hizmetinin türü, süresi, yayımlandığı program ve saati dikkate alınmak suretiyle, yayın kuruluşunun diğer ticari iletişimler için uyguladığı bedeldir.

(4) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kendi ortakları, bunların üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile ilgili bulundukları tüzel kişiler, idaresi, denetimi veya sermayesi bakımlarından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu ticari iletişimci niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile, onların ticari iletişim alma – verme münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede düşük bedeller üzerinden veya bedelsiz olarak ticari iletişim için iletim zamanının tahsis edilmesi veya bunun için emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek tutarlarda kuruluşlardan komisyon alınması veya kuruluşların iskonto yapmaları halinde; ticari iletişim gelirleri, kuruluşun yayın alanı ve etkinliği, ticari iletişimin yayın zamanı ve süresi de göz önüne alınarak belirlenen emsal ticari iletişim bedelleri üzerinden hesaplanır.

(5) Ticari iletişim bedellerinin elde edilmesi amacıyla yapılan giderler ticari iletişim gelirlerinin beyanında ve Üst Kurul payının hesaplanmasında indirim konusu yapılamaz.

Ticari iletişim gelirlerinin beyanı

MADDE 5 – (1) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, her takvim ayı içinde elde ettikleri ticari iletişim gelirlerini takip eden ayın 20 sine kadar bu Yönetmelik ekinde bulunan EK 1 Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Aylık Ticari İletişim Geliri Beyannamesini EK 2’de belirlenen esaslara göre düzenleyerek beyan ederler. Ticari iletişim geliri elde edilmeyen aylarda da boş beyanname düzenlenir ve aynı süre içerisinde Üst Kurula gönderilir. Ticari iletişim gelirlerinin beyanında kullanılacak "Ticari İletişim Gelirleri Üst Kurul Payı Beyannamesi" nin şekli ve bu beyannameye eklenecek diğer bilgi ve belgeler Üst Kurul tarafından belirlenir.

Ticari iletişim gelirleri üst kurul payının ödenmesi

MADDE 6 – (1) Program destekleme gelirleri hariç aylık brüt ticari iletişim gelirlerinin, % 3’ü, Üst Kurul payı olarak, elde edildikleri ayı takip eden üçüncü ayın en geç 20 sine kadar aşağıdaki tabloya göre Üst Kurul tarafından duyurulan banka hesabına ödenir. Ödeme yapılırken banka dekontuna ödemenin hangi aya ait olduğu açıkça yazdırılacaktır. Dekontun bir örneği Üst Kurula gönderilir. Çekle yapılan ödemelerle sair suretle yapılan ödemelerde vergi ve diğer kamu alacakları için yapılan düzenlemelere uyulur.

(2) Beyan ve Ödeme Aylarına Ait Tablo:

Ticari İletişim Gelirinin                                                              Üst Kurul Payının

Elde Edildiği Ay:                      Beyan Edilecek Tarih:            Ödeneceği Tarih:

Ocak                                           20 Şubat’a kadar                       20 Nisan’a kadar

Şubat                                           20 Mart’a kadar                        20 Mayıs’a kadar

Mart                                            20 Nisan’a kadar                       20 Haziran’a kadar

Nisan                                          20 Mayıs’a kadar                      20 Temmuz’a kadar

Mayıs                                          20 Haziran’a kadar                    20 Ağustos’a kadar

Haziran                                       20 Temmuz’a kadar                  20 Eylül’e kadar

Temmuz                                      20 Ağustos’a kadar                   20 Ekim’e kadar

Ağustos                                      20 Eylül’e kadar                        20 Kasım’a kadar

Eylül                                           20 Ekim’e kadar                        20 Aralık’a kadar

Ekim                                           20 Kasım’a kadar                      20 Ocak’a kadar

Kasım                                          20 Aralık’a kadar                      20 Şubat’a kadar

Aralık                                          20 Ocak’a kadar                        20 Mart’a kadar

 

Beyanname verilmemesi ve/veya üst kurul payının ödenmemesi hali

MADDE 7 – (1) Ticari iletişim gelirleri ile bu gelirler üzerinden Üst Kurula ödenecek pay tutarlarının zamanında beyan edilmemesi veya beyan edilmiş olsa bile eksiksiz olarak zamanında ödenmemesi halinde, ilgili kuruluşlar yukarıda belirtilen sürelerden itibaren bir ay içerisinde uyarılır. Bu uyarıda, ihlâl edilen yükümlülüğün niteliği ve sonuçları belirtilerek, beyannamenin gönderilmesi ve/veya üst kurul payının kanuni faizi ile birlikte ödenmesi ihtar edilir.

(2) İhtar yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde beyanname gönderilmez ve/veya ödeme yapılmaz ise Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın lisansının iptaline karar verilir, ödenmeyen Üst Kurul payı genel hükümlere göre tahsil edilir. Vadesinde ödenmeyen Üst Kurul payı için ihtar yapılması tahsil için takip yapılmasına engel değildir.

Ticari iletişim gelirleri ve üst kurul payının eksik beyanı ve ödenmesi

MADDE 8 – (1) Ticari iletişim gelirleri ve bu gelirler üzerinden hesaplanan Üst Kurul payı tutarlarına ilişkin yapılan beyan ve ödemelerin, yapılacak incelemeler sonunda gerçek durumu yansıtmadığının ve eksik ödendiğinin anlaşılması halinde, eksik ödenen Üst Kurul payının, ödeme tarihi itibarıyla hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte ödenmesini sağlamak üzere ilgili kuruluşa ihtarda bulunulur. İhtar yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde borcun tamamı ödenmez ise medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın lisansı iptal edilir. Ödenmeyen kurum geliri genel hükümlere göre tahsil edilir.

(2) Eksik beyan ve ödeme ile ilgili ihtar yazısının dava konusu yapılması halinde, durumun yargı kararı ile kesinleşip ilgili kuruluşa tebliğ tarihine kadar lisans iptali işlemi uygulanmaz. Davanın Üst Kurul lehine sonuçlanması halinde, mahkeme kararının ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşuna tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ödeme yapılmaz ise kuruluşun yayın lisansının iptaline karar verilir ve ödenmeyen Üst Kurul payı genel hükümlere göre tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi

Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak denetimler

MADDE 9 – (1) Üst Kurul, ödenmesi gereken ticari iletişim gelirleri Üst Kurul payının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak bakımından, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ve aracı kurumların hesaplarını Maliye Bakanlığı aracılığı ile incelettirebilir.

(2) Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisine haiz olanlar, Üst Kurulun talebi olmaksızın da ticari iletişim gelirleri Üst Kurul paylarının beyan ve ödenmesine ilişkin yükümlülüğün Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini de inceleyebilir.

Yeminli mali müşavirler aracılığı ile tasdik raporu düzenleme

MADDE 10 – (1) Sadece karasal ortamdan yerel ve bölgesel radyo ve televizyon yayını yapan medya hizmet sağlayıcıları hariç, diğer medya hizmet sağlayıcıları, ticari iletişim gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul paylarının Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun ve doğru bir şekilde beyan edilip edilmediğinin denetimi ve kontrolü amacıyla 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde yılda en az bir defa yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlettirerek ait olduğu yılı takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Üst Kurula gönderir.

(2) Yeminli mali müşavir tasdik raporlarında göz önünde tutulacak usul ve esaslar Yönetmelik ekinde EK 3’te belirtilmiştir.

(3) Yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenletme zorunluluğu bulunmayan sadece karasal ortamdan yerel ve bölgesel radyo ve televizyon yayını yapan medya hizmet sağlayıcıları da istemeleri halinde yılda bir defa ticari iletişim gelirleri tasdik raporu düzenlettirebilir. Bu medya iletişim kuruluşları yeminli mali müşavir raporu düzenlettirmemeleri halinde her yıla ait bilanço ve gelir tablolarını mükellefi oldukları vergi dairelerinden tasdik ettirerek takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Üst Kurula gönderir.

(4) İstenilen yeminli mali müşavir raporu veya ilgisine göre tasdikli bilanço ve gelir tablolarının yukarıda belirtilen sürede gönderilmemesi halinde hizmet sağlayıcı kuruluş uyarılır ve onbeş günlük süre verilir. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluşun denetlenmesi Maliye Bakanlığından talep edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 18/5/2003 tarihli ve 25112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçe, Muhasebe ve İdari İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.