14 Haziran 2007 Tarihli ve 26552 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5681 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5684 Sigortacılık Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜKLER

— Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzükler

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12211 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Sakarya İlinde İnşa Edilen Bazı İşyerlerinin Adapazarı Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Valiliğine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

2007/12221 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/6/2007 Tarihli ve 2204 Sayılı Kararı