Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Mart 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25406

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/6893 Türk-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/6894 Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2004/6901 Türk-Oman Ortak Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/6903 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşma”nın Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2004/6909 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması”nın Eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B’nin değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite Kararı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2004/6910 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2004/6932 Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasında Ticaret Anlaşması’nın Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2004/6957 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/6970 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Konulu Projeye İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşmeler

2004/6934 Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

2004/6938 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol’ün İlişik Beyanlar Yapılmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

2004/6951 Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

Atama Kararları

— Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Personelinin Seçimine İlişkin Sınav Yönetmeliği

— Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

— İlk Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

— TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

— Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

— Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği

— Amatör Telsizcilik Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 331)

— İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/2)

— 2004 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/20 Sayılı Kararı

— Burdur Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/2)

— DÜZELTME (2004/6777 Sayılı “Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşmeler

 

—— • ——

 

—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararları

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5654

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Süleyman DEMİREL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. R. AKDAĞ

           Başbakan                                               Sağlık Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5658

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe Kamil YILMAZ’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

17 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           A. COŞKUN

           Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5660

1 — Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Cemil KILIǒın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         Dr. M. H. GÜLER

           Başbakan                                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5661

1 — Açık bulunan Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Cemalettin TÜNEY’in atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       Dr. M. H. GÜLER

              Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5662

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bayram Bilge TOKEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

17 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                              E. MUMCU

             Başbakan                                   Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5663

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Kadir PÜRLܒnün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

17 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            E. MUMCU

             Başbakan                                 Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Merkezi Başkanlığı Personelinin

Seçimine İlişkin Sınav

Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı personelinin seçimine ilişkin yapılacak sınavların usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Merkezde istihdam edilecek destek birimleri koordinatörleri, program koordinatörleri, uzman, mütercim, denetçi, danışman ile sekreter ve büro görevlilerinin seçimi hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi ve Geçici 7 nci maddesi ile 26/12/2003 tarihli ve 2003/6667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen,

a) Bakan: Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanı,

b) Komite: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesini,

c) Merkez: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,

d) Başkan: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanını,

e) Destek Birimleri Koordinatörü: Merkezin halkla ilişkiler, insan kaynakları, bilişim, finansman ve muhasebe gibi destek hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Merkez personelini,

f) Program Koordinatörü: Genel koordinatöre bağlı olarak, farklı program alanlarındaki faaliyetleri ve projeleri yürütmekten ve koordine etmekten sorumlu Merkez personelini,

g) Uzman: Genel koordinatörlükler ile destek birimlerde çalışan, farklı program alanlarındaki faaliyetlerin ve projelerin yürütülmesi ile ilgili her türlü çalışmayı ve bunlarla ilgili diğer destek hizmetlerini yerine getiren Merkez personelini,

h) Denetçi: Merkez tarafından yürütülen idari ve mali işlere yönelik uygulamaların yerinde, usul ve esaslara uygun olup olmadığını denetleyen Merkez personelini,

i) Danışman: Başkana bağlı olarak çalışan hukuk danışmanları ile mali, teknik ve diğer konularda bilgisine başvurulacak Merkez personelini,

j) Mütercim: Merkez tarafından verilecek yabancı dildeki dökümanların ve diğer işlerin Türkçeye ya da Türkçeden başka bir dile çevrilmesi işlerini yapan ve Merkezce yaptırılan çevirileri kontrol eden Merkez personelini,

k) Giriş Sınavı: Destek birimleri koordinatörleri, program koordinatörleri, uzman, mütercim, denetçi, danışman ile sekreter ve büro görevlilerinin seçimine ilişkin sınavı,

l) Giriş Sınav Kurulu: Başkanın önerisi ve Bakanın Onayı ile belirlenen bir Başkan ve dört üyeden teşekkül eden Sınav Kurulunu,

m) ÖSYM Başkanlığı: Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

n) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

o) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eleme ve Giriş Sınavı

Eleme Sınavı

Madde 5 — Eleme sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavıdır. Bu sınava katılmamış olanlar ile katılmış olup da, Komite tarafından belirlenen asgari puanı alamamış olanlar Giriş Sınavına alınmazlar.

Giriş Sınavı

Madde 6 — Merkezde görevlendirilecek destek birimleri koordinatörleri, program koordinatörleri, uzman, mütercim, denetçi, danışman ile sekreter ve büro görevlileri, Merkez tarafından yapılan Giriş Sınavı ile alınır.

Giriş sınavları, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Merkez tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şekilde yapılabileceği gibi yalnızca sözlü şekilde de yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağına Merkez Başkanlığı karar verir.

Sınav Duyurusu

Madde 7 — Giriş Sınavına katılma şartları, Merkezdeki boş pozisyonların unvanı ve sayıları ile öğrenim dalları, KPSS puan türleri ve asgari puanlar veya puan sıralamasına göre kaç adayın bu sınava çağrılabileceği, son müracaat tarihi ile müracaat yeri, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavının yeri ve zamanı, müracaat süresinin bitiminden en az yedi gün önce Merkezin internet sayfasında ve Resmî Gazete’de ilan edilir.

Aranan Şartlar

Madde 8 — Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek şekilde beden ve ruh hastalığı veya beden sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak ya da yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Merkezce belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden lisans veya lisansüstü eğitim görmüş olmak,

e) Eleme Sınavında Komite tarafından belirlenen asgari düzeyde puan almış olmak,

f) İstihdam edileceği alanla ilgili en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

g) İngilizce veya Fransızca dilinde yapılan KPDS sınavında (B) düzeyinde puan almış olmak veya İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği bakımından buna denkliği Komite tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır.

Sekreterler ve büro görevlileri için yüksek öğrenim ve yabancı dil şartları aranmaz.

İstenilen Belgeler

Madde 9 — Giriş Sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş Talep Formu,

b) Yüksek Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

c) KPSS Sonuç Belgesi aslı ya da tasdikli sureti,

d) KPDS Sonuç Belgesi aslı ya da tasdikli sureti,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti,

f) Sabıkasızlık kaydı,

g) Askerlik durum belgesi,

h) Özgeçmiş,

i) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf.

Yukarıda sayılan belgelerin Merkez Başkanlığına en geç, sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Merkezce tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Merkezce belirlenen üç kişilik bir komisyon tarafından en geç yedi gün içinde sonuçlandırılır.

Giriş Sınavının Yapılışı

Madde 10 — Giriş Sınavı, Giriş Sınav Kurulu tarafından yapılır.

Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde; Giriş Sınav Kurulu sınav sorularını hazırlar, sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır. Giriş Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da gözönüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

Sınavın yalnızca sözlü olarak yapılması halinde; ikinci fıkrada belirtilen sözlü sınavda değerlendirilecek niteliklere ilave olarak, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi ile görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, bilinen yabancı dili kullanabilme başarısı gibi yönlerden de değerlendirilerek, adayın başarı durumu tespit edilir.

Giriş Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav hangi şekilde yapılırsa yapılsın başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sonuçların Duyurulması

Madde 11 — Başkanlık sınav sonuçlarını, Sınav Kurulunca kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kazanan adaylara bildirir.

Görevlendirme

Madde 12 — Sınavı kazananların, Merkezdeki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Merkez Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

Süresinde müracaat edenler, Merkezdeki pozisyonlara Başkanın önerisi üzerine Bakan Onayı ile görevlendirilirler.

Yapılan tebligata rağmen, Merkezce kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan kişilerin görevlendirme onayları derhal iptal olunarak kendileri hakkında gereken yasal işlem yapılır

Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinin 7 nci

Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/3/2003 tarihli ve 25038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (i)bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Dan dereceleri için yaş ve bekleme süresi tablosu aşağıdadır.

 

Derece :

Yaş :

Bekleme Süresi :

 

1.Dan

En az 12

2 yıl

 

2.Dan

En az 14

3 yıl

 

3.Dan

En az 17

4 yıl

 

4.Dan

En az 21

5 yıl

 

5.Dan

En az 26

6 yıl

6. Dan terfisi Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 7 ve 8. Dan terfileri ise Federasyon Yönetim Kurulunun teklifi ile WKF Yönetim Kurulu tarafından verilebilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında

Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin değişik 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13 —Askerî Hâkim adayları, hukuk fakültesi lisans öğrenimini kendi hesabına bitirmiş muvazzaf subaylar, yedek subaylar ve bayanlardan öngörülen nitelikleri taşıyan istekliler arasından sınavla seçilir. Seçim, hukuk fakültesi lisans öğrenimini kendi hesabına bitirmiş muvazzaf subaylar ve yedek subaylar için mülakat ve yazılı sınav notlarının ortalaması, sicil notu ortalaması, mükafat ve ceza puanları dikkate alınarak 15 inci maddedeki esaslar dahilinde oluşacak değerlendirme notu ortalaması ve sıralamasına göre, bayanlar için ise mülakat ve yazılı sınav notu sıralamasına göre yapılır."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı bent ve maddeye ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"11) Türkiye Adalet Akademisi."

"Adaylar, staj süresi içinde Askerî Adalet İşleri Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, staj süresinin altıda birini geçmemek üzere, yargısal faaliyete ilişkin resmî nitelikte kurs, seminer, sempozyum düzenleyen yerlere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere gönderilebilir. Buralarda geçen süreler staj süresinden sayılır."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin değişik EK-D’si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

( SİVİL VE YEDEK SUBAY KAYNAĞINDAN MUVAZZAF SUBAY NASBEDİLECEKLERE UYGULANACAK GENEL KÜLTÜR SINAV KONULARI)

 

 

KONULAR

PUAN

 

1. TÜRKÇE DİLBİLGİSİ (Üniversite ÜSY Sınav soruları)

5

 

2. İNKILÂP TARİHİ

10

 

3. ATATÜRKÇÜLÜK

10

 

(a) Türk Devlet Hayatı

 
 

(b) Fikir Hayatı

 
 

(c) Ekonomik Hayat

 
 

(d) İlke ve İnkılâpları

 
 

4. T.C. ANAYASASI

5

 

5. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

5

 

6. HER YIL MSB. ASKERÎ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA

 
 

BELİRLENECEK ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE

 
 

SÖZLEŞMELER                                                     

          15           

 

TOPLAM TAM PUAN

50

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

 —— • ——

Maliye Bakanlığından:

Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin

(g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet

Alımlarında Uygulanacak Usul

ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlük ile Hekimhan İşletme Müdürlüğünün Mal ve Hizmet ihtiyaçlarının temin edilebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca yapılacak olan mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

İhale Yetkilisi: Divriği Hekimhan Madenleri San.ve Tic.A.Ş.’nin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Hizmet Sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İdare: Divriği Hekimhan Madenleri San.ve Tic.A.Ş. ile Hekimhan İşletme Müdürlüğü’nü,

Başvuru Belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

İhale Dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımı işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları, istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık İhale Usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık Usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan Temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Mal veya hizmet alımları işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Benzer İş: İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

İş Deneyim Belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesini,

Özel İmalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

Yaklaşık Maliyet: İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu alım işinin öngörülen bedelini,

Alternatif Teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanısıra alternatif olarak sunulmasını,

Kısmi Teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

Açık Eksiltme: İstenilen malın veya hizmetin önceden bildirilen veya ilan edilen esaslara ve şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimseler arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine en uygun teklifte bulunana ihalesini,

İfade eder.

Temel İlkeler

Madde 4 — İdare, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımı işleri birarada ihale edilemez.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale ve alımlarda, uygulanacak ihale veya alım usulü, alınacak olan mal ve hizmetin özelliği ve işin aciliyeti göz önüne alınarak idare tarafından belirlenir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak, İşin aciliyetine binaen Genel Müdürün Onayı ile tek bir iş kalemi için olmak üzere 50.000.000.000 (elli milyar ) TL.’ye kadar ödenek aktarımı (Yatırım harcamaları hariç) yapılabilir. İşin aciliyeti, üretimi doğrudan etkileyen mal ve hizmet alımları ile kanuni zorunluluklar nedeni ile ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile sınırlıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Alım ve Onay Yetkisine Sahip Organlar

Alım Onayı Vermeye Yetkili Kademeler

Madde 5 — Genel Müdürlük ve Hekimhan İşletme Müdürlüğünün alıma yetkili mercilerin yetki limitleri, ihtiyaca ve piyasa şartlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İhale Komisyonunun Kuruluş Şekli

Madde 6 — a) Merkez İhale Komisyonu aşağıdaki üyelerden teşkil edilir:

Başkan : Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdürce belirlenecek üst düzey yönetici (Ünite Müdürü, Uzman, Müşavir),

Üye : Tedarik İkmal Müdürü,

Üye : Muhasebe Müdürü,

Üye : Alımı talep eden Birim Müdürü,

Üye : Genel Müdürün görevlendireceği bir eleman (İşin niteliğine göre).

Başkan ve yedekleri ile diğer üyelerin yedekleri Genel Müdür tarafından belirlenir.

b) Hekimhan İşletme Müdürlüğü alım komisyonu aşağıdaki üyelerden teşkil edilir.

Başkan : İşletme Müdürü,

Üye : Tedarik İkmal İşleriyle görevli bir eleman,

Üye : Muhasebe işleriyle görevli bir eleman,

Üye : Alım talep eden Birim Yetkilisi.

Bunların yedekleri Hekimhan İşletme Müdürü tarafından belirlenir.

Genel Müdür gerekli gördüğü hallerde komisyonlara başkanlık edebilir.

Komisyon üyelerinin hastalık, izin, geçici görev ve benzeri nedenlerle görevde bulunmadıkları zamanlarda, yedek üyeler Komisyon Başkanı tarafından aynı yetki ve sorumlulukla göreve çağrılır. Ancak, İhale Komisyonlarının asil üyelerinin görevleri başında olmaları halinde komisyonlara yedek üyeler çağrılamazlar.

İhale Komisyonunun Çalışma Şekli

Madde 7 — İhale Komisyonları, aşağıda açıklanan prensiplere göre görevlerini yerine getirir. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

a) Raportörlük: Merkez İhale Komisyonu çalışmalarının raportörlüğünü Tedarik İkmal Müdürlüğü, Hekimhan İşletme Müdürlüğü Alım Komisyonunun raportörlüğünü Tedarik İkmal Memurluğu yürütür.

Ancak, özellik taşıyan hallerde Komisyon Başkanının uygun göreceği mevcut üyelerden biri raportörlük yapmakla görevlendirilebilir. Bu şekilde raportör olarak görevlendirilen üyenin oy hakkı saklıdır.

b) Komisyon Toplantıları ve Gündem Tanzimi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi doğrultusunda bir ihale komisyonu oluşturulur.

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale Komisyonu ve Alım Komisyonunun (Hek.İşl.Müd.)Görev ve Sorumlulukları

Madde 8 — İhale Komisyonu ve Alım Komisyonunun (Hek.İşl.Müd.) Görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Komisyon üyeleri toplantı gün ve saatinde toplantı salonunda hazır bulunurlar.

b) Üyeler, gündemdeki konularla ilgili ayrıntılı inceleme yapmayı gerekli görmeleri halinde Komisyondan süre talep ederler, verilecek süre toplantıda tespit edilir ve tutanaklarda belirtilir.

c) Üyeler izin, hastalık, geçici görev hallerinde, başlayış ve bitiş tarihlerini belirtmek sureti ile durumlarını Komisyon Başkanlığına bildirir. Bu durumda olan üyenin yerine yedeği toplantıya çağrılır.

d) İhale Komisyonu, kendisine intikal eden konularla ilgili rapor ve benzeri dokümanlar gibi karara esas teşkil edecek nihai metin üzerinden değerlendirme yaparak sonuç kararını verir, bu durumda alınan karardan tüm üyeler aynı derecede sorumludurlar. İhale Komisyonunun kararına mesnet teşkil eden teknik özellikler, kullanım süresi, analiz değerleri, ihtiyaca uygunluk ve benzeri unsurlara ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerden ise bu kriterleri hazırlayan ünite yetkilileri sorumludurlar.

e) İhale Komisyonu alım konusu dosya ile ilgili olarak toplanmış olan tüm belge ve bilgileri dikkatlice inceler.

f) Komisyonda görüşülen konular ve tartışılan fikirler, oylamaya ilişkin bilgiler üçüncü şahıslara açıklanamaz.

Alım Programları ve İhtiyaçların Tespiti

Madde 9 — a) Alımların Bölünemeyeceği: Toptan satın alınması gereken aynı cins ihtiyaç maddeleri yetki limitlerinden yararlanmak amacıyla bölünmez.

Tekel ve gıda maddelerine bu hüküm uygulanamaz.

b) Alımların Toplu Yapılması: Alımlar, ekonomik olduğu taktirde bir defada topluca yapılmasına gayret gösterilir.

c) Alım Esasları: Alımlar kârlılık esasına göre yapılır. Gerçek ekonomikliğin tespitinde; fiyat, kalite, teslim müddeti, ödeme şartları, yüklenicinin talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf garantisi, eskalasyon ve diğer maddi külfetler ve saire gibi esaslar göz önünde bulundurulur.

d) Alım Programı: Ünite Müdürlükleriyle Hekimhan İşletme Müdürlüğü her yılın en geç Ağustos ayı sonuna kadar gelecek seneye ait her çeşit malzeme, teçhizat ihtiyaçlarını tespit ederek Genel Müdürlük Tedarik İkmal Müdürlüğüne gönderir.

Sabit Kıymet ve İdame yatırımları programına girecek ihtiyaçlar ise, her yılın Haziran ayı başında ilgili idareye intikal ettirilmek üzere Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilir. Alım programları işletme bütçesi ve ödenek tahsisi dahilinde hazırlanır.

e) Siparişlerin Verilmesi: Alımlar, ihtiyaç sahibi birimlerce düzenlenen ve gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan şartnameler, sipariş belgeleri ve alım olurlarına dayanılarak alım organları tarafından ödeneği dahilinde yapılır.

Ancak, ödeneğinin bulunmaması durumlarında çok acil işletme malzemesi için yetkili organların müsaadesi ve limitlerine göre alıma geçilir ve bilahare ödenek talebinde bulunulur.

f) İhtiyaç Belgelerinin Hazırlanışı: İhtiyaç belgeleri, ambar mevcudunun tespiti bakımından yetkili ambar memurları ile irtibat kurularak bu konuda yetkili birimlerce düzenlenir. Bu ihtiyaç belgeleri İdarenin alım birimlerine intikal ettirilir. Söz konusu bu ihtiyaç belgeleri, makam tarafından onaylanmasını müteakip tamamlanmış sayılır.

g) İhtiyaç Belgelerinde Bulunması Gereken Bilgiler: İhtiyaç belgeleri, alımı talep edilen mal ve hizmetin kesin olarak tanıtılabilmesi bakımından asgari aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir.

- İhtiyaç maddesinin cinsi,

- Miktar, birimi, ölçü ve sair,

- Kısa teknik özelliği,

- Tahmini birim fiyatı,

- Talep tarihi,

- Son üç yıllık sarf miktarı (her yıl hesabı ile),

- Ambar stok durumu,

- Son alım tarihi ve alım fiyatı.

Şartnamelerin Hazırlanması

Madde 10 — Genel Müdürlüğümüz ile Hekimhan İşletme Müdürlüğünün yapacağı alımlarda, gerek görüldüğü hallerde Genel İdari Şartname kullanılır.

Ancak, Genel İdari Şartname dışında makine, tesis, inşaat ve madencilikle ilgili özel şartname hazırlanmasını gerekli kılan hallerde, hazırlanacak şartnameler, gerek görülürse Hukuk Müşavirliğinin Mütalaasından geçirilir. Teknik Şartnameler, ihtiyaç konusu olan malın bütün spesifikasyonlarını özellikle malzeme cinsi ile varsa Türk ve dünya şartları ve normları gibi hususları da kapsayacak şekilde ihtiyaç bildiren birimce veya Genel Müdürlükçe teşkil edilecek komisyon tarafından hazırlanır.

Hazırlanan bu teknik veya Özel Şartnamelere, İdari Şartnameler de eklenerek, ihale dosyası ile birlikte İhale Komisyonu’na intikal ettirilir. İhale Komisyonu’na intikal eden şartnameler komisyonda incelenir.

Şartnameler, rekabeti ortadan kaldıracak şekilde, belli bir marka, sistem veya patenti hedef tutacak şekilde hazırlanamaz. Alımın mahiyeti, özelliği ve büyüklüğü dikkate alınarak, gerekli görülen şartnameler, yetki limitlerine göre ilgili birimin onayına sunulur. Ancak, kredi anlaşmaları ile yapılacak ihalelerde, bu anlaşmalarda öngörülen özel hükümler saklıdır. Bu hususlar Komisyon kararında belirtilir.

İhale Dokümanının Satılması

Madde 11 — İhale Dokümanı, İdarece belirlenen makul bir bedel ile İsteklilere satılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına, yabancı elçilik ve konsolosluklara veya işin özelliğine göre diğer İsteklilere bedelsiz olarak da verilebilir.

İhale Dokümanı için tespit edilecek bedelin ihaleye katılacak İstekli sayısını azaltmayacak seviyede olmasına dikkat edilir. Bedelini yatıran İsteklilere makbuz karşılığında ihale dokümanı verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

Madde 12 — İhaleye katılacak olan İsteklilerden;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), ve (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin, yazılı taahhütname,

e) İçeriği bu Yönetmelikte belirlenen teklif mektubu,

f) Bu Yönetmelikte belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İstenilmesi halinde İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

j) İstenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b), (c) ve (d)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı,

verilmesi zorunludur.

İhalenin özelliğine göre İhale dokümanında yer verilmek suretiyle aşağıdaki belgeler de istenebilir.

a) İhalenin özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde İsteklilerden, Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, İhale dokümanında belirtilmek suretiyle istenebilir.

b) İhalenin özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde İsteklilerden, Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, İhale dokümanında belirtilmek suretiyle istenebilir.

c) Belgelerin sunuluş şekli:

1) İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Bu belgelerden; ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilecektir.

2) Noter onaylı belgelerin "aslına uygundur" şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

3) İstekliler belgelerin aslını teklif mektubunda sunduktan sonra, İsteklilerin talepleri halinde bu belgelerin suretlerine "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşüldükten sonra asılları kendilerine iade edilir.

4) Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, "apostille" kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

5) Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar

İhale Dışı Bırakılma

Madde 13 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

g) Bu yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

h) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

istekliler ihale dışı bırakılır.

İhaleye katılan bütün isteklilerden (a), (b), ve (c), bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütnamenin istenilmesi zorunludur.

Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca sunulması zorunludur.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 14 — Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulanacak İhale Usulünün Tespit Edilmesi

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 15 — İdarece mal veya hizmet alımları işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a- Açık ihale usulü.

b- Belli istekliler arasında ihale usulü.

c- Pazarlık usulü.

d- Doğrudan temin.

Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti

Madde 16 — İdare tarafından, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, alınacak malın türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Yönetmelikte belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile de ihale yapılabilir.

Açık İhale Usulü

Madde 17 — Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Bu usulün uygulanmasında, ihale komisyonuna intikal eden kapalı tekliflerden makul bir fiyatın çıkmaması halinde, Makam veya İhale Komisyonu bütün İstekli’leri açık eksiltmeye davet edebilir.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 18 — Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık Usulü

Madde 19 — Bu Yönetmeliğin konusuna giren işlerden aşağıda belirtilenler pazarlık usulü ile yapılabilir.

a) Açık İhale Usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmaması, tekliflerden hiçbirisinin uygun görülmemesi veya pazarlık usulüne geçilmesinde fayda mülahaza olunması hallerinde (Bu durumda açık ihale usulüne esas olan nitelik ve şartlar değiştirilemez),

b) Önceden planlanmamış olan ani ve olağanüstü bir durum ile önceden planlanmış olmasına rağmen üretimi aksatacak beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması üzerine, acele olarak yapılmasında zorunluluk görülen ve alımın diğer usullerle yapılmasına yeterli süre bulunmayan işler,

c) Sözleşmenin feshi üzerine, yüklenici adına ve hesabına acele yapılması gereken işler,

d) Taşıdığı teknik nitelikleri nedeniyle benzerlerinden üstünlüğü belirgin olan ve yerine diğer bir malın konulması yararlı bulunmayan malların alımı,

e) Bedeli 50.000.000.000- TL. (Ellimilyar TL) ye kadar olan ve süreklilik göstermeyen işler (Yetki limitlerine göre alımı onaylayacak merciin onayı ile),

f) Ticaret Odaları, Borsa birlikleri veya benzeri kuruluşlar tarafından verilen belgelerle tevsik edilmiş olunmak şartıyla yalnız bir yüklenici tarafından yapılabilen yada patenti bir yüklenici elinde bulunan işler, yetki limitlerine göre ilgili merciin onayı ile,

g) İhalenin sonuçlandırılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlanmasına kadar geçecek süre içinde ihtiyaç maddesi ve hizmet alımı,

h) Özellikleri nedeniyle belli kişi veya kuruluşlara yaptırılmasında yarar görülen her türlü eğitim, araştırma, etüd, proje, planlama, müşavirlik işleri,

Doğrudan Temin

Madde 20 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

Kendi iştigal sahalarında tekel durumunda bulunan Yükleniciler ile amir (Distribütör) yüklenicilere ait mal ve hizmetlerin kalite ve diğer hususları itibariyle İdare yararına olması.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) İdarelerin on milyar (onmilyar) Türk Lirası’nı aşmayan ihtiyaçları kapsamında yapılacak alımlar.

e) Tesisin montaj, işletme, tamir ve bakım esnasında ortaya çıkan ve normal ihale işlemleri ile alınması durumunda zaman kaybından dolayı idareye daha büyük zararlara neden olabilecek ve acilen alınmasına ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin alımı.

f) Genel ve katma bütçeli idareler ile Kamu iktisadi teşebbüsleri, Müesseseleri ve/veya bağlı ortaklıklarından yapılacak mal ve hizmet alımları.

g) Özel kanunlarla kurulmuş ve bu özel kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımları.

Bu maddenin (f) ve (g) bendi kapsamındaki kuruluşlardan doğrudan alım yapılabilmesi için, malın temininde zorunluluk bulunması, fiyat ve kalite yönünden şirket yararına olması ve alım yetki limitlerine göre yetkili merciin izninin alınması gereklidir.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Tasarım Yarışmaları

Madde 21 — İdare, gerekli gördüğü mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.

Pazarlık Usulü ve Uygulaması

Madde 22 — Pazarlık usulü; yapılan işin fiyat, nitelik, işin yerine getirilme süresi ve diğer şartlarında karşılıklı fedakarlık yapılarak bir anlaşma zemininin temini ile alımın yapılmasıdır.

Pazarlık Usulünün Uygulanması

Madde 23 — a) Pazarlık; alım organları, İhale Komisyonu veya işin nitelik ve gereklerine göre ilgili merciin yetkili kıldığı kişiler tarafından, yazılı veya sözlü teklif almak veya bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır. (Onay ile ilgili hükümler saklıdır.)

b) Pazarlık sonucunda anlaşmaya varılan fiyat ve gerekli görülecek diğer hususlar bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak taraflarca imzalanır.

c) Alımın, yetki limitlerine göre ilgili organlarca onaylanarak kesinleşmesinden sonra yüklenici ile sözleşme yapılır veya sipariş verilir. Derhal teslim edilecek mal ve hizmet alımları için sözleşme yapılmaz.

d) Alımın, pazarlık usulü ile yapılması gerekçesinin, pazarlığın ne şekilde yapıldığının, ne gibi fiyatlar teklif olunduğunun, alım yapılan yüklenici veya kimsenin niçin tercih edildiğinin, pazarlık kararında belirtilmesi zorunludur.

e) Açık ihale usulünden pazarlık usulüne geçilebilmesi için, alım organının teklifi, Genel Müdürün onayı gerekir.

f) Kapalı teklif usulüne göre teklif vermiş istekliler, pazarlık usulüne geçilmesi sebebiyle tekliflerinden cayamazlar. Opsiyon süresinin sonuna kadar teklifleriyle bağlıdırlar. Bu şekilde pazarlık usulü ile ihaleye, teklifi teknik yönden uygun görülmüş isteklilerin tümü davet edilir.

g) Alım Komisyonu, pazarlığa katılanlardan yazılı veya sözlü birlikte veya ayrı, ayrı bir veya birden fazla teklif alabilir. Teklif sahipleri, bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar, itiraz da edemezler.

h) Pazarlığa geçilmesi halinde verilmiş olan teminat tutarından indirim yapılamaz.

ı) Pazarlık usulünün direk uygulanması veya açık ihale usulünden pazarlık usulüne geçilmesi durumunda, isteklilerin veya temsilcilerinin ihaleye bizzat katılmaları zorunludur.

Bizzat ihaleye katılmayanların posta ile yapılan teklifleri belirtilen ihale saatine kadar ihale veya satın alma komisyonuna ulaşması şartı ile son indirimli teklif olarak değerlendirmeye alınır.

Pazarlık Usulünde Alımın Sonuçlandırılması

Madde 24 — Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Kapalı zarfların komisyon huzurunda açılmasından sonra, ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri dikkate alınmaz.

Açık ihale usulü ve/veya belli istekliler arasında ihale usulü ile mal ve hizmet alımı ihalelerinde, temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyat ve şartları ile ihalenin sonuçlandırılamayacağının satın alma ve ihale komisyonunca belirlenmesi halinde açık eksiltmeye gidilebilir.

Açık eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşmeler ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler komisyon kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 25 — İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Teklif İsteme ve İlan

Teklif İsteme Usul ve Esasları

Madde 26 — Konunun özellik ve önemine göre teklifler aşağıda yazılı şekillerden birinin veya birkaçının uygulanmasına idare tarafından karar verilir:

a) Kamu İhale Kurumu Bülteni, Genel veya Mahalli Gazetelerden bir veya birkaçına ilan verme,

b) Bilinen satıcı ve üreticilere ihale dokümanı göndermek veya ihale dokümanı almaya davet etmek,

c) Ancak, kredi anlaşmaları ile yapılacak ihalelerde, bu anlaşmalarda öngörülen özel hükümler saklıdır.

d) İhalelere, asgari üç istekli davet edilir. Tekliflerin kapalı olarak komisyona intikali en uygun görülen usuldür.

Teklif İstenecek İsteklilerin Tespiti

Madde 27 — Teklif isteme suretiyle alıma karar verilen konularda teklif istenecek İstekliler alım birimlerindeki kayıtlardan veya malzemesi denenmiş isteklilerden (Repertuardan) ve gerekirse ilgili diğer birimlerden soruşturularak tespit edilir.

Yurt İçi Kaynaklardan Acil Temin

Madde 28 — Yurt içi kaynaklardan acilen temini gereken malzemelerin, numuneli malzemeler de dahil olmak üzere uygun miktar ve bedel şartı ile alıma yetkili merciin (Genel Müdür veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı) onayı ile alım yöntemlerinin dışında doğrudan alımı yapılabilir.

Teklif İstemeye Yetkili Birim

Madde 29 — Bu Yönetmeliğin kapsamına giren alımlar için teklif istemeye yetkili birim:

-Doğrudan temin usulünde; Tedarik İkmal Müdürlüğü veya ihtiyaç ünitesi,

-Diğer İhale Usullerinde; Tedarik İkmal Müdürlüğü veya görev verilen komisyonlardır.

Komisyona Gönderilmesine Gerek Olmayan Alımlar

Madde 30 — Bu Yönetmelik kapsamına giren mal ve hizmet alımlarında, tutarı itibari ile İhale Komisyonuna gerek olmayan teklifler, Makamca oluşturulan heyet huzurunda açılır. Şartnamede açıklanmışsa teklif verenler teklif açılması sırasında hazır bulunabilir.

Tekliflerin Üçten Az Olması

Madde 31 — Bu Yönetmelikte belirtilen usullerden birisi ile yapılan ilana veya teklif istenmesine rağmen belirtilen süre sonunda üçten az istekliden teklif gelmesi halinde ihtiyacın temini zorunluluğu var ise teklifin uygun bedelde olduğu kanaatine varılırsa bu teklifler değerlendirilerek alım yapılabilir. Ancak, bu şekilde alıma gidilmesi sebepleri komisyon kararında belirtilir.

İlanlarda Bulunacak Hususlar

Madde 32 — İlanlarda aşağıdaki hususlar belirtilir:

a) İşin nitelik ve miktarı,

b) Şartname, (varsa) sözleşme tasarısı, proje, numune ve diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nereden temin edileceği,

c) Tekliflerin hangi gün ve saatte nereye verileceği,

d) İhalenin hangi usulle yapılacağı,

e) Alımın özelliğine göre diğer hususlar,

f) Kuruluşun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapıp yapmamakta serbest olduğu belirtilir.

İhale İlan Süreleri

Madde 33 — Açık ihale, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulünde; işin aciliyeti de göz önünde bulundurularak, isteklilerin tekliflerini hazırlayabileceği makul bir süre belirlenerek ihale günü idare tarafından tespit edilir

Düzeltme İlanı

Madde 34 — İlan yapıldıktan sonra şartnamede ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak, değişiklik yapılması zorunlu ise bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek değişiklikler bir ilan ile duyurulur ve gerekirse süre uzatılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 35 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Ancak, ihalenin sonuçlanmasından sonra isteklinin talebi halinde dış zarftan bir suret alınıp onaylanarak zarf açılmaksızın istekliye iade edilebilir.

Başvuru Belgelerinin Sunulması

Madde 36 — Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 12 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 37 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici Teminat

Madde 38 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Ancak, 10.000.000.000-TL. (onmilyar) ye kadar olan alımlarda geçici teminat alınmaz.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 39 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe birimlerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. Teminat iadesine ait giderler isteklilere aittir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat Mektupları

Madde 40 — Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ihalelerde verilecek olan teminat mektuplarının kapsam ve şekli, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun olması gerekir.

37 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 41 — Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 35’inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 42 — İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 41 inci maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 43 — İhale komisyonu verilen teklifleri 42 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 44 — İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

Madde 45 — Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

c) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler,

d) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilenler,

e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar,

f) Bu Yönetmelik ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler,

g) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar,

h) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.

Yasak Fiil veya Davranışlar

Madde 46 — İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) İhalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 47 — 41 ve 42 nci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan isteklinin 14 üncü maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

Madde 48 — İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye Davet

Madde 49 — İhale üzerinde kalan istekliye ihale sonucunun bildirilmesi, sözleşmeye davet olarak kabul edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin 48 inci maddenin birinci paragrafında belirtilen sürelerin bitimini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilir.

Garanti öngörülmeyen mal alımlarında yüklenicinin belirtilen sürede malı teslim etmesi ve tesellümünün uygun olarak yapılması halinde sözleşme imzalanmayabilir.

Kesin Teminat ve Garanti Teminatı

Madde 50 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Ancak, mal alımlarında mal bir defada teslim edilecekse garanti öngörülmüyorsa ve mal tesellüm komisyonunca da uygun bulunmuşsa teminat alınmayabilir.

Garanti ön görülen hallerde, kesin teminatın yarısı mal ve hizmetin tesliminden sonra yarısı ise garanti süresinin bitiminden sonra iade edilir.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 51 — İhale üzerinde kalan istekli 49 ve 50 nci maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 48 inci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 49 uncu maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu

Madde 52 — İdare, 48 ve 49 uncu maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde on gün süreli bir ihtarname ile iadeli taahhütlü mektupla bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 53 — İdarenin gerekli gördüğü ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Alım Organlarının Yetkileri Dışında Kalan Alımlar ile İlgili İşlemler

Madde 54 — Alımların Yönetim Kurulunca belirlenen yetki limitleri dahilinde görevli alım organınca yapılması esastır. Ancak, tahmini bedele göre belirlenen bu alım yetki limitlerine göre görevli alım organı tarafından açılan tekliflerin belirlenen yetki limitini aşması halinde alım dosyası tüm bilgi ve belgeleriyle birlikte derhal merkez İhale Komisyonu’na intikal ettirilir. Merkez İhale Komisyonu kendisine intikal ettirilen dosyayı inceleyerek alımı neticelendirir.

Sigorta İşleri

Madde 55 — Bilumum nakliyat, kuruluşumuza ait Sigorta Yönetmeliği göz önünde tutularak mer’i usul ve mevzuat dahilinde ve zamanında sigorta edilir.

Devamlı ve periyodik teslimat hallerinde abonman sigorta sözleşmeleri yapılır. Varış antrepolarında bekleme sigortası yapılır veya yenilenir.

Gümrükleme İşleri

Madde 56 — a) Dış alımlarda gümrükleme ve gerektiğinde gümrükler arası transit işleri, Şirket kadrosunda uzman ve gümrük mevzuatına vakıf elemanlar mevcut olduğu taktirde bizzat, aksi halde piyasada bu işlerde uğraşan tanınmış bir yüklenici ile anlaşmak suretiyle yapılır.

b) Gümrüklere gelen malzemenin en kısa zamanda muamelesinin tamamlanarak gümrükten çekilmesi zorunludur. Gereksiz ardiye, mükerrer nakil, tahmil ve tahliye masrafları ihtiyar olunmaması için malzeme gümrüğe gelmeden gerekli ithal belgelerinin teminine çalışılması ve bunlardan gümrükleme formalitesi için gerekenler, zamanında bu işle görevli kimselere verilmesi zorunludur.

c) Gümrük muamelesi biten malzemenin ardiye gereksiz beklememesi ve ihtiyaç mahalline sevki için önceden tedbir alınır.

Gümrük Muamelelerinin İzlenmesi

Madde 57 — Gümrüklere gelen malların gümrüklenmesine ilişkin muameleler ilgili birimler tarafından takip edilir ve aylık raporlar halinde ilgili makamlara sunulur.

Aylık gümrük hareketlerini açıklayan bu raporlarda gümrüklere gelen malların tanımları, tabi olduğu ithalat mevzuatı, resmi daireler, bankalar ve gümrükler ile üçüncü şahıslar nezdinde yatırılan teminatlar, pey akçeleri, depozitleri ile tahakkuk eden ardiye ve gümrük masrafları tablolar halinde açıkça gösterilir. Gümrükleme işlemi yapan müteahhit yüklenicilerden bu işlemlerle ilgili detaylı bilgiler ilgili birimce istenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Muayene - Kabul - Tesellüm

Tesellüm Yerleri

Madde 58 — Satın alınacak malzemenin kat’i tesellümünün nerede yapılacağı ihale dokümanında belirtilir.

Ancak, teklif temini veya anlaşma sırasında belirtilecek ve satıcı tarafından kabul veya teyit olunacak hallerde, teslim ve tesellüm yerleri ve uygulanacak reklamasyon ve tediye şartları da değişebilir.

Muayene Usulleri, Numune Alınması ve Numune Kapları

Madde 59 — a) Muayene, şartnamede belirtilen usullere, usullerin belirtilmediği durumlarda varsa standartlara ve normlara göre yapılır. Fiziksel ve kimyasal analize esas olacak numune, standart ve normlara göre alınır. Numune alma işlerinin mütehassıs ve bitaraf bir firma tarafından yapılması için gerekli sözleşmeler akdedilebilir.

b) Numune kaplarının her türlü ihtilafı önleyecek ve numunelerin dış tesirlerden korunmasını sağlayacak vasıfta olması lazımdır.

c) Yüklenici dilerse, numune alma ve muayenelerde hazır bulunabilir. Muayene ve analiz sonucuna itiraz edebilir. Muayene ve analiz sonucunda itiraz usulleri şartnamelerde ve/veya mukavelede tespit edildiği taktirde, itirazlar bu usullere göre yapılır.

Kesin Tesellüm

Madde 60 — a) Şahit numune veya sözleşmede yazılı teknik, idari ve özel şartnamesine uygun olduğu yapılan muayene sonucu tespit edilen malların, giriş pusulası tanzim edilerek muayene ve tesellüm komisyonları başkan ve üyeleri tarafından imza suretiyle kesin tesellümü yapılır.

b) Ancak, sözleşmesinde tolerans veya cezai şartlarla kabulü hakkında hüküm bulunmayan mallar, yapılan fiziksel deney ve kimyasal analiz sonuçları teknik şartnamesine (standart veya normlara) kısmen uygun çıkmamasına rağmen zaruri ve acil işletme ihtiyacı göz önüne alınarak ve sadece ihtiyacı karşılayacak kadar olmak üzere muayene ve tesellüm komisyonunca (Malzeme ve Tesellüm Ambarı Şefi hariç) düzenleyecek protokole istinaden ihtiyaç pusulasını düzenleyen birim tarafından Makamın onayı alınmak şartı ile aynen veya fiyat tenzili suretiyle kabul edilebilir.

Malın Reddi

Madde 61 — İhtiyaç yerinde yapılan muayene, fiziki deney ve kimyevi analiz sonuçlarının alıma esas olan şartnameye uymaması halinde; muayeneyi yapan birim tarafından, Ticaret Kanununun 25 inci maddesinin muayene ve tesellüm işleri için koyduğu mühletler geçirilmeksizin işletme hak ve menfaatleri mahfuz tutularak malın reddi işlemleri yapılır.

İtilaflı Malların Saklanması

Madde 62 — İhtilaf konusu mallar ihtilafların halline kadar esas ambar kayıtlarına alınmaz ve kullanılmaz, İdari ve Teknik Şartnamesinde ayrı bir hüküm yoksa, red edilen mallar kuruluş tarafından yükleniciye geri verilir. Yüklenici red edilen malları belli bir süre içinde ambardan veya işletme sahalarından kaldırmakla yükümlüdür. Bu süre içinde kaldırmadığı taktirde şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde ambar işgal cezası alınır.

Ayrıca red edilen mallar için kuruluş tarafından yükleme, boşaltma, nakliye vb. gibi masraflar yükleniciden şartnamede belirtilen esaslar dahilinde geri alınır.

Muayene ve Tesellüm Komisyonları

Madde 63 — Özel ve teknik şartnamesinde özel bir şart belirtilmemişse; Teşekkül ihtiyacı olarak satın alınacak malzemelerin tespiti, numune alma, muayene analiz gibi hususlar ile bu malzemelerin kabul veya reddi işlemleri kuruluşun bu işle görevlendirilmiş muayene komisyonu tarafından yürütülür. Ayrıca, gerektiği hallerde şirket bu işleri tarafsız bir gözetim şirketine de yaptırabilir.

Dış Alım Konularında Muayene ve Reklamasyon

Madde 64 — Dış piyasadan yapılacak alımlarda, memlekete gelen malzemeler şartname ve sözleşmelerdeki esaslara göre, derhal muayene ve analize tabi tutularak uygun çıkmamaları halinde satıcıları nezdinde reklamasyonda bulunur.

İhraç mahallinde şirketçe bir kontrol organı vasıtası ile kontrol ettiriliyor ise, malzemelerin memlekete gelişinde yapılacak muayene, ihraç mahallindeki kontrolden sonra malzemelerde meydana gelebilecek hasar ve noksanlık ile diğer farklılıklar için satıcı ile reklamasyon ve sigorta işlemine taalluk eder.

Muayene ve Tesellüm Komisyonlarının Teşkili

Madde 65 — Muayene ve tesellüm komisyonları aşağıdaki şekilde teşkil edilir.

a) Genel Müdürün uygun göreceği bir başkan ve iki üyeden oluşur. Üyelerden biri tesellümü yapılan mal ve hizmeti talep eden birim yetkilisi olacaktır. Yeterince yedek üye belirlenir.

b) Alımın niteliğine göre birden fazla tesellüm komisyonu teşkil ettirilebilinir.

c) Tesellüm Komisyonları Madde 63’de belirtilen usul ve esaslara göre toplanır ve karar verir.

d) Tesellüm Komisyonunun üye tam sayısıyla toplanması şarttır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstekli Repertuarları

Madde 66 — Alım organları, iş programlarında yazılı mal ve hizmetlerin ticareti ile uğraşan iç ve dış piyasa isteklilerini tanımakla mükellef olup, bu maksatla iş mevzuuna giren ithalatçı, imalatçı, müstahsil, toptancı, mümessil ve acentelerin faaliyetlerini ve işyeri adreslerini tespit ederek her isteklinin meşguliyet konularını esas almak suretiyle, iç ve dış piyasa isteklileri için ayrı ayrı birer repertuar tanzimine çalışır.

Ceza ve Yasaklar

Madde 67 — Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundan Ceza ve Yasaklamalar haricinde İstisna kapsamında bulunduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri haricinde bu Yönetmelik kapsamında yapacağı ihale ve alımlarda da Söz konusu kanunun 58., 59., 60. ve 61 inci madde hükümleri uygulanacaktır.

Yürürlük

Madde 68 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 69 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

 —— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

 

İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; İller Bankasınca yaptırılan veya yapı denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi Ortak İdarelerce yapılıp yapı denetim hizmetleri müştereken yürütülen, her türlü yapım, bakım ve onarım işlerinin sözleşme ve eklerine uygun olarak denetlenmesinde uyulacak, usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; İller Bankasınca yaptırılan veya yapı denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi Ortak İdarelerce yapılıp yapı denetim hizmetleri müştereken yürütülen, yapım, bakım ve onarım işlerinin, Bankanın Merkez ve Taşra Teşkilatı aracılığıyla veya Ortak İdarelerce müştereken yapacağı, yapı denetim hizmetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 7 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Banka                                 : İller Bankası Genel Müdürlüğünü (İLBANK),

Merkez Birimleri                : Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetleme Birimleri ve Yardımcı Birimlerini,

Taşra Birimleri                   : Bölge Müdürlüklerini,

İdare                                   : İhaleyi yapan veya işi yürüten kurumu,

Yüklenici                            : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme yapılan istekliyi,

Ortak İdareler                    : Belediye, İl Özel İdarelerini,

İş                                        : Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım,bakım ve onarım işini,

Yapı Denetim Teşkilatı    : İşlerin denetlenmesini yürüten, Bankanın Merkez ve Taşra Birimleri ile Yapı Denetim Birimi ve Hakediş İnceleme Birimini,

Yapı Denetim Birimi         : Banka veya Banka ve İdare tarafından işlerin denetimi için görevlendirilen yapı denetim mühendisi ve yardımcılarını,

Hakediş İnceleme Birimi  : Hakedişlerin incelenmesi için Banka tarafından görevlendirilen kişi veya kurulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yapı Denetim Teşkilatının Kuruluşu ve Çalışma Yöntemleri

Yapı Denetim Teşkilatı

Madde 5– Banka Yapı Denetim Teşkilatı işlerin büyüklük ve önemine göre; Merkez Birimleri, Bölge Müdürlükleri, Bağımsız Yapı Denetim Amirlikleri, Yapı Denetim Birimi, Hakediş İnceleme Birimleri ve Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı gibi unvanlara sahip yapı denetim mühendisleri ile Tekniker, Teknisyen, Montör, Topograf, Harita teknik elemanları ve Sürveyan gibi unvanlara sahip yapı denetim yardımcılarından oluşur.

Genel Müdürlükçe kurulacak bağımsız yapı denetim amirliği veya yapı denetim hizmetleriyle görevlendirilen ilgili, yapı denetim görevleri yönünden kadro ve şema unvanlarıyla bağlı değildir.

Yapı Denetim Teşkilatı kadroları :

Merkezde; Daire Başkanı, Daire Başkanı Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker,

Bölge Müdürlüklerinde; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı ve yardımcı eleman olarak, Tekniker, Teknisyen, Montör, Topograf, Harita teknik elemanları ve Sürveyanlardan oluşur.

Yardımcı elemanlar; Meslek yüksek okulu, yapı ve endüstri meslek liseleri, tapu ve kadastro meslek liseleri ve eş değer okul mezunları arasından seçilir. Bunlar yapı denetim mühendisine yardımcı olarak Tekniker, Teknisyen, Montör, Sürveyan, Topograf ve Harita teknik elemanı unvanlarıyla görev yaparlar.

Bankaca yürütülen her iş için Merkez veya Taşra Birimlerinde ayrı bir yapı denetim birimi oluşturulur. Yapı denetim hizmetlerinin yürütülmesinde, işlerin önem ve büyüklüğüne göre yeterli sayı ve nitelikte yapı denetim mühendisleri ve yardımcıları, yapı denetim biriminde görevlendirilir.

Yapı denetim görevinin hangi kişi veya kurullar tarafından yapılacağı yetkililerce yükleniciye ve yapı denetim elemanlarına ismen bildirilir.

Yapı denetimi yapılacak işe ait dosya örneği, proje, resim ve diğer evraklar işe başlamadan önce yapı denetim birimine verilir.

Bir yapı denetim elemanı, birden fazla işin yapı denetiminde görevlendirilebilir.

Denetlenecek işin büyüklük, nitelik ve önemine göre iş kısımlara ayrılabilir ve her kısım için ayrı yapı denetim mühendisleri görevlendirilebilir.

Yapı denetim mühendisinin emrinde, işin büyüklüğüne göre, yeteri kadar yardımcı eleman bulundurulur.

Yapı denetim birimince hazırlanacak hakediş veya harcama belgelerinin incelenmesine yönelik olarak Merkez veya Taşra Birimlerinde hakediş inceleme birimleri oluşturulur. Bu birimlerde, yürütülen işlere göre yeterli sayıda Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı görevlendirilir.

Yapı denetim biriminde görevlendirilen Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı kendi denetimindeki işler hariç olmak üzere, ihtiyaç halinde geçici olarak hakediş inceleme biriminde görevlendirilebilir.

Yapı Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi

Madde 6 – Bankanın ortak idarelere, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel kurumlara yönelik yapı denetim hizmeti, verilen yetki veya yapılan protokol çerçevesinde aşağıdaki şekillerde yürütülür.

a) Banka ve ortak idare ile müşterek yapı denetim hizmetleri

Bankaca kredilendirilen ve İdarelerce İhale edilen işlerde; işlerin büyüklük ve önemine göre, Bankanın kendi yapı denetim teşkilatı içerisinden görevlendireceği yeterli sayıda ve nitelikte personel ile ortak idarenin görevlendireceği ve Bankanın uygun göreceği nitelikte kişi veya heyetle müşterek bir yapı denetim birimi oluşturulur.

Bu birim yapı denetim hizmetlerini eşit sorumluluk ile projesine, sözleşmesine ve eklerine uygun olarak yürütür. İdare tarafından müşterek yapı denetim birimi için eleman sağlanamaması halinde yapı denetim hizmetleri Banka sorumluluğunda yürütülür.

Yapı denetim birimince hazırlanan hakedişler, Bankanın hakediş inceleme birimlerinde incelenir, yapı denetim amirince vize edildikten sonra, idarelerce onaylanır. İşin yürütülmesine ilişkin, idarelerce alınması gereken kararlara yönelik olarak, yapılacak her türlü tespit ve işlemler yapı denetim teşkilatı tarafından hazırlanır, vize edildikten sonra, idarelerce onaylanır.

Müşterek yapı denetim hizmetleri yürütülürken Banka ve İdare arasında çıkacak ihtilaflarda Banka görüşü esas alınır.

b) Bankaca kredilendirilmeyen işlerde yapı denetim hizmeti

Bankaca kredilendirilmeyen, ortak idareler, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşlarının talep ettikleri yapı denetim hizmetleri için, Bankanın kendi yapı denetim teşkilatı içerisinden yeterli sayı ve nitelikte personeli görevlendirerek oluşturduğu yapı denetim birimince, verilen yetki veya yapılan protokol çerçevesinde yapı denetim hizmetleri yürütülür.

c) Doğrudan Bankaca yürütülecek işler

İdareler adına ihale ve yapım işleriyle Banka’nın doğrudan görevlendirilmesi durumunda; işin yürütülmesi ve tamamlanması ile ilgili tüm idari ve teknik görevler Banka tarafından projesine, sözleşmesine ve eklerine uygun olarak yapılır.

d) Doğrudan İdarelerce yürütülecek işler

Bankaca tamamen veya kısmen kredilendirilen, ancak işin teknik özelliklerinin faklı uzmanlık gerektiren karakterde olması veya dış kredi koşulları ve benzeri nedenlerle, yapı denetim hizmeti içinde yer alınması öngörülmeyen işlerde; idarece onaylanarak Bankaya sunulan hakediş veya harcama belgelerinin, kredi konusu işe ait olduğunun Bankaca saptanmasından sonra, teknik sorumluluk ilgili idarelere ait olmak üzere vize edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Denetim Teşkilatının

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 7- Yapı Denetim Teşkilatında yönetim ve denetim yapan görevliler Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerine uygun olarak ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirlerinin emir, denetim ve gözetimi altında görevlerini yürütürler.

a) Yapı Denetim Amiri

İşin özelliğine göre merkezde Daire Başkanı, taşrada Bölge Müdürü, bağımsız olarak kurulması halinde müstakil Yapı Denetim Amirinden oluşur. Bir Yapı Denetim Amirinin sorumluluğunda birden fazla işin yapı denetim görevi toplanabilir.

b) Yapı Denetim Şefi

Merkezde Daire Başkan yardımcısı, Şube Müdürleri ile taşrada Bölge Müdür yardımcısı ve Şube Müdürlerinden oluşur. Bir Yapı Denetim Şefinin sorumluluğunda birden fazla işin yapı denetim görevi toplanabilir.

c) Yapı Denetim Mühendisi

Merkez ve taşrada yapı denetim hizmeti yapan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı’ndan oluşur. Bir yapı denetim mühendisine birden fazla işin yapı denetim görevi verilebilir.

d) Yapı Denetim Yardımcısı

Tekniker, Teknisyen, Montör, Topograf, Harita teknik elemanları ve Sürveyanlardan oluşur.

İşin önem ve özelliğine göre yapı denetim mühendisine bağlı olarak çalışır.

Bölge Müdürü

Madde 8– Bölge Müdürünün Yapı Denetim Amiri olarak görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Yönetim ve denetimi bölgesine verilen işlerin; sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programına uygun bir biçimde yapılmasını, işin süresinde bitirilmesini sağlatmak üzere gözetim ve denetiminden sorumludur.

b) Yapı denetim birimince düzenlenecek; röleve, yeşil defter, ataşman defteri, plankote, hesap, hakediş, tutanak, emir defteri ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrak ve projelerin zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve yapı denetim hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını izler.

c) Denetimindeki işleri bizzat veya yapı denetim teşkilatı aracılığı ile yerinde inceleyerek veya inceleterek yapılan işleri denetler ve işle ilgili sorunları çözümler.

d) Genel Müdürlük tarafından verilen genel veya özel yetkiler çerçevesinde kalmak koşullarıyla proje, detay, iş artışı ve tadilat projelerini hazırlatarak onaylayıp uygulanmak üzere yapı denetim mühendisine ve yükleniciye verir. Bilgi için de Genel Müdürlüğe sunar.

e) Uygulamaya geçilecek projeleri, mahal listelerini ve detayları inceler, kendisi veya yapı denetim mühendisince görülen eksiklikleri saptar, düzeltme önerilerini yapar ve uygulama için Genel Müdürlüğün iznini alır.

f) Tesiste herhangi bir değişikliği zorunlu görür veya daha uygun çözümleri saptarsa; değiştirilmesi gerekli görülen imalatın yerine, fiyat karşılaştırması da yaparak işin özelliğini bozmamak koşulu ile başka bir imalat yapılması önerisinde bulunabilir.

g) İşin, kendisi tarafından görülmesini zorunlu gördüğü kısımlar için yapı denetim mühendisine talimat verir ve uygulamaları izler.

h) Özellik gösteren işler hakkında görüşlerini tespit ederek bu kararı Genel Müdürlüğün bilgi ve onayına sunar.

ı) Sözleşmesine göre gerekmesi halinde; şev, klas, su zammı, çamur, iksa, nakliye, ocak, tartı ve benzeri tutanakları, usulüne uygun olup olmadığını inceleyerek onaylar ve bu tespitler için gerekli kurulları oluşturur.

i) Sözleşme ve eklerinde Genel Müdürlüğün izni ile yapılacağı kayıtlı işlerde verilecek talimatlara uyar.

j) Yetki verilmesi halinde röpriz, ariyet, depoya nakil, iksa, sıkıştırma, nemlendirme gibi işlerin yapılmasına izin verir.

k) İşin sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını ve çalışmaların iş programına göre süresinde işi bitirmeye yeterli olup olmadığını inceler. Yapılması gerekli görülen hususlar ve alınması zorunlu önlemler hakkında yapı denetim mühendisine ve yükleniciye gerekli direktifleri verir ve Genel Müdürlüğü bilgilendirir.

l)Yüklenicinin ihzarat, Bankaca verilen veya tahsis edilen malzeme ile imalat, inşaat, tesisat ve onarım işleriyle, diğer çalışmalarında; projeye aykırılık, eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur gördüğü takdirde;

1) Şartnamelere uygun olarak yapılmayan ihzaratın şantiye dışına çıkartılması ve uygun ihzaratın yaptırılması,

2) Kusurlu imalatın düzelttirilmesi veya yıkılıp yeniden yaptırılması,

3) Aksayan çalışmaların hızlandırılması,

4) Yetersiz, uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi,

5) İşçi alacaklarının zamanında ödenmesini sağlamak için yasal önlemlerin aldırılması,

6) İş kanununa göre, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması,

7) Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması,

hususlarında yükleniciye gerekli süreyi de vererek yazı ile bildirir ve uyarılarda bulunur. Yüklenicinin bu uyarılara uymadığının tespiti halinde, gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir tutanakla durdurur ve durumu Genel Müdürlüğe iletir.

m) Yapı denetim birimince hakediş raporlarının zamanında, usulüne göre ve noksansız olarak düzenlenmesini izler. Bunlar üzerinde gerekli incelemeyi ve düzeltmeleri yapar veya yaptırır, imzalayarak veya onaylayarak işleme konulmasını sağlar.

n) Metraj ve ataşmanların işin gidişine paralel olarak düzenlenmesini sağlar. Geçici kabul tarihinden itibaren altı ay içerisinde kesin metraj ve hesapların tamamlanmasını sağlar. Teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içerisinde inceleterek, onaylar.

o) Sözleşmede fiyatı bulunmayan ve yapılması zorunlu görülen işlerde yürürlükteki mevzuata göre fiyatı belirler, artış veya eksilişleri saptayarak gerektiğinde mukayeseli keşiflerle birlikte Genel Müdürlüğe sunar.

ö) Şantiyede gerek ihzarat olarak bedeli ödenen ve gerekse İdarece verilen malzemenin, idareye ait araç ve gereçlerin; yerinde ve iyi bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını denetler ve sağlatır.

p) Sözleşme gereğince yüklenicinin getirmekle yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin zamanında şantiyeye getirilmesini ve çalışır halde bulunmasını sağlatır.

r) İşin bitiminde yüklenicinin müracaatı üzerine geçici ve kesin kabul için gerekli işlemleri tamamlatır, kabul raporunda saptanan noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini izler ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.

s) Düzeltme imkanı bulunmayan, ancak kalmasında da teknik bir sakınca görülmeyen işleri tespit ederek, gereği için Genel Müdürlüğe iletir.

ş) Program ödeneklerini ve gerçekleşmeleri izler, fiyat artış dönemlerinde tespit metrajlarını yaptırır.

t) Yapı denetim elemanlarının süreli veya süresiz ayrılışlarında; işin denetimini aksatmamak için gerekli önlemleri alır.

u) Sözleşme uyarınca, yüklenici teknik personelinin işe devamlarının izlenip izlenmediğini denetler ve gerekli işlemleri yapar.

ü) Yukarıdaki fıkralarda sayılmayan; sözleşme ve şartnameler gereği işin iyi bir şekilde yürütülmesi ve bitirilmesi için gerekli her türlü önlemi alır, aldırır, bu yönde yapı denetim elemanlarına direktifleri verir.

v) Yapı denetim elemanlarının görevlendirilmesini işin önem ve özelliğine göre bilgi, deneyim ve liyakata göre yapar.

Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri

Madde 9– Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin Yapı Denetim Şefi olarak görev,yetki ve sorumlulukları;

a) Kendilerine bağlı olan yapı denetim elemanlarının ve hakediş inceleme biriminin her türlü görevlerini, sözleşme, şartname ve usulüne göre zamanında yapıp yapmadıklarını denetlemekle görevli ve sorumludurlar.

b) Yapı denetim elemanları arasındaki koordinasyonu sağlarlar.

c) Yapı denetim elemanları ve hakediş inceleme biriminin düzenlediği bütün evrakı inceler, gerekli düzeltmeleri yapar ve amirine bildirir. Bölge Müdür yardımcıları ve Şube Müdürleri inceledikleri evraklardan, yapı denetim mühendisinden sonra 2. derecede, yaptığı düzeltmelerden ise 1. derecede sorumludurlar.

d) Yapı denetim elemanlarının karşılaştıkları sorunları çözümler, gerekli gördüklerini amirine bildirir ve direktiflerini almak suretiyle gereğini yapar veya yaptırırlar.

e) Kendilerine bağlı olan işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programına uygun olarak yürütülüp bitirilmesini sağlarlar.

f) Yapı denetim amirinin yardımcısı olarak, 8 inci maddede sayılan Bölge Müdürüne ait görevlerden kendisine verilenleri yaparlar.

g) Gerektiğinde yer teslimini Bölge müdürünü temsilen yapı denetim mühendisi ile birlikte yaparlar.

h) Kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Hakediş İnceleme Birimi

Madde 10– Hakediş İnceleme Birimi; yapı denetim birimince düzenlenen ara veya kesin hakedişte yer alan ataşman, yeşil defter, tutanak, icmal cetvelleri, fiyat farkları ve benzeri belgeler ile gerekli görülen diğer dökümanların sözleşme, şartname, genelge hükümlerine ve projesine uygun düzenlenmiş olup olmadığını inceler, varsa eksik evraklarını tamamlatır, hesap hatalarını düzeltir. Hakedişin denetiminden ve yaptığı düzeltmelerden 1.derecede sorumludur.

Yapı Denetim Mühendisi

Madde 11– Yapı denetim mühendisi, kendisine verilen işleri; sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programlarına uygun olarak yürütüp süresinde bitirilmesini sağlamak için, yapı denetim amirinin görüşünü de alarak işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen yardımcı elemanlar ile diğer personelin hizmetlerinden de yararlanarak yürütmekle görevli ve sorumludur.

Yapı denetim Mühendisi:

 1. Yer teslimine katılır ve işyerinde önceden saptanmış röperlerle, yeniden gereksinim duyulacak röper, eksen ve işaret kazıklarının özelliğini değiştirmeyecek biçimde korunmasını sağlar ve durumlarını uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana geçirir.

 2. Yer Teslimi Tutanağı’nın tanzimini sağlar.

 3. Yükleniciye verilecek emirleri Emir Defteri ile tebliğ eder. Sözleşme hükümlerine göre işlerine ait plan, kesit, plankote ve röleveleri, işe başlamadan önce mevcut röperlere göre kontrol eder; plankotedeki kotlarla tabii zemin, temel tabanı ve su seviyesi gibi kotları, mevcut röperlere bağlamak suretiyle saptar. Bu işlemler yapılmadan işe başlatmaz.

 4. İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre yükleniciye verilmesi gereken; genel durum planı, kesit ve plankoteleri, uygulama proje ve detaylarını, mevcut inşaat durumunu tespit ile varsa ihzarat, tesisat, araç ve gereçleri vererek bunlarla ilgili tutanakları düzenler ve yapı denetim şefi aracılığı ile yapı denetim amirine onaylatır.

 5. Sözleşmesine göre gerekiyorsa; yükleniciye zemin üzerinde gösterilerek, verilecek esas işyeri ile yardımcı yerler röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler ve malzeme ocakları gibi yerleri yüklenici veya yetkili vekili ile gezerek tutanaklarını düzenler.

 6. Yükleniciyle birlikte saptanması gerekecek taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla teslim edilen malzemenin tartı, ölçü ve benzeri tutanaklarını zamanında düzenler ve yapı denetim amirine 15 gün içinde sunar.

 7. İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında, işyerinde meydana çıkacak veya tehlike doğuracak su, kanalizasyon, elektrik, iletişim hatları gaz ve petrol boru hatları, karayolu geçişi gibi engeller için gerekli önlemleri aldırır.

 8. Yükleniciye verilen veya verilecek veya yüklenici tarafından düzenlenen uygulama projelerinin, yerine uygunluğunu kontrol eder. Gerekli ve zorunlu gördüğü değişikliği saptayarak gerekçeleriyle yapı denetim amirine bildirir.

 9. Banka veya idarece onanmış tiplere ve cetvellere göre; yapılacak işlerin, proje ve detaylarını zamanında yükleniciye düzenleterek yapı denetim amirine onaylatır.

 10. İşte kullanılacak her türlü inşaat, elektrik ve tesisatla ilgili malzemenin ihzaratına başlamadan önce veya şantiyeye getirildiklerinde; örnekler alarak veya aldırarak gerekli gördüğü deneyleri yapar veya yaptırır. Bu malzemelerin; niteliğinin ocak ve alınış yerleri, boyut, şekil ve markalarının sözleşme eki şartnamelere uygunluğunu kontrol etmekle beraber, gerekirse bu incelemeyi yeterli bulmayarak adı geçen malzemenin kullanılacağı yere ve işe göre uygun olup olmadığını inceletir ve uygun olmayan malzemeyi iş yerine getirtmez.

 11. İdarece, ara hakedişlerle bedeli ödenen, tahsis edilmiş veya şantiyeye intikal etmiş tüm ihzarat malzemesinin şantiyeye girişi, tesiste kullanılışı, çıkışları ile şantiye içinde saklanmasını denetler. İmalata dönüşen ihzaratı toplam ihzarattan düşer kalan ihzarat ve imalattaki toplam malzeme yapı denetimini ve dengelenmesini yapar. Açık veya fazla malzeme varsa nedenini araştırır.

 12. Sözleşme eki şartnamelere göre şantiye ve laboratuvarda yapılması gereken deneyleri yapar veya yaptırır.

 13. Temel sondajları ile yükleme deneylerini yaptırarak gerekli raporları düzenletir ve yapı denetim amirinin onayına sunar

 14. Her türlü inşaat, imalat ve tesisatı ; boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına göre eksiksiz olarak yaptırır.

 15. Her türlü temel, kalıp, demir ve betonun denetimini yapar, fenni gerekçe ve gereksinime uygunluğunu saptayarak işe başlama ve devam iznini verir. Gerektiğinde bunlarla ilgili tutanakları hazırlar ve sonucu amirinin onayına sunar.

 16. İzne bağlı imalatın yapımı için gerekli malzeme, işyerinde yeteri kadar bulundurulmadıkça işe başlatmaz.

 17. Sözleşmesine göre zemin klaslarının saptanması gerekiyorsa kayıtları tutarak önlemleri alır ve klas tespit kuruluna katılır.

 18. Sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından düzenlenecek iş programının süresinde düzenlenip idarenin onayına sunulmasını sağlar.

 19. İşlerin iş programına göre yürütülmesini izleyerek gecikmeler olduğu ve giderilmesine çalışılmadığı takdirde yükleniciye gerekli uyarılarda bulunur ve durumu yapı denetim amirine bildirir.

 20. İhzarat, inşaat, imalat ve tesisatın; sözleşme ve ekleriyle şartnameler, fen ve sanat kurallarına ekonomik faktörlere uygun yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol eder, uygun olmayan hususlar görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir, sonuç alamadığı takdirde o kısmı durdurup durumu derhal yapı denetim amirine bildirir.

 21. İnşaata intikal eden ihzarat miktarının bir önceki miktarla kontrolünü yapar. Projeden fazla yapılmış ihzarat bedelinin ödenmemesini sağlar. Yüklenici tarafından yapılan her türlü imalatı yerinde ölçer, uygulama projesine, birim fiyat tarifelerine göre uygun olup olmadığını denetler, uygun olmayan hallerde yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve bu şekli ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri yapı denetim amirine bildirir. Gerekiyorsa ölçüm sonuçlarını ataşman defterine işler ve defteri yüklenici ile birlikte imzalar.

 22. İşlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle yanlışların zamanında düzeltilmesini sağlar.

 23. Beton dökümü, ferşiyat, boru hatlarının basınç deneyi, ayrıca trafo, teçhizat montajı gibi önemli ve ileride düzeltilmesi olanak dışı işlerin yapımını kontrol eder.

 24. Röleve Defteri, Ataşman, Boru Ferşiyat Ataşmanı, Yeşil Defter ile tutanakların düzenlenmesi için gerekli kayıtları tutar, tutturur; bunları denetleyerek işin yapılış tarihlerini saptar.

 25. Sürveyanları, işleri kontrol edecek şekilde çalıştırır. Önemli gördüğü hususlarda Sürveyana Emir Defteri ile emir verir ve dikkatini çeker. Sürveyanların kusurlu gördüğü işlerini tetkik ederek gereğini yapar. Sürveyanların tutacağı Sürveyan Defteri’ni kontrol eder.

 26. Yapı denetim mühendisleri, Sürveyanın denetlediği işlerden de sorumludur.

 27. Yüklenicinin işçilerin ücretlerini vermediğini veya kanunlarla tanınmış her türlü hakları ile buna benzer sözleşmenin diğer hükümlerinin yerine getirilmediğini öğrendiği takdirde, bu hususlarda bir ilk soruşturma yaparak neticesini yapı denetim amirine bildirir. İş yerinde işçi alacakları ile ilgili gerekli ilanı yapar.

 28. İş güvenliği ve işin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını sağlar.

 29. İhale bedeline dahil işlerden tesisin işletmeye açılmasını sağlayacak kısımlarının öncelikle tamamlanmasına dikkat eder.

 30. Yükleniciye verilecek geçici hakediş raporlarını düzenler. Bu raporlardaki miktarlar sayılarak, tartılarak veya ölçülerek düzenlenecek, yeşil defter ve ataşmandan alınır. Sözleşmesine göre gerekiyorsa fiyat farkı ödenmesine esas olacak malzeme fiyatlarında değişiklik olduğu zamanlarda ve yıllık birim fiyat değişimlerinde metrajları zamanında tespit eder.

 31. Kabule hazır olmayan tesislerin durumunu tespit ederse durumu amirine iletir.

 32. Yapı denetimini yaptığı işlerin kabullerinde kabul heyetlerine gerekli izahatı verir, yapı denetim görevlisi sıfatıyla tutanakları imza eder. Kabullerde tespit edilen noksan ve kusurlu işleri zamanında ve şartnamelere uygun şekilde tamamlatır.

 33. Süresi içinde eksiklikler tamamlanmamışsa, gerekli tutanakları düzenler ve yükleniciye vaktinde yazıyla ihbar ve ihtarda bulunulmasını sağlar.

 34. Yüklenici ile birlikte sözleşme ve genel şartname hükümlerine göre hakedişlerle ilgili metrajları yapar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere altı ay içerisinde kesin metraj ve hesapların yapılmasını sağlayarak, amirine teslim eder.

 35. Yapı denetim mühendisi, yapı denetim şefi veya amiri ile ihtilafa düştüğü takdirde, yetkili makam sorumluluğu kendine ait olmak üzere emir verir. Yapı denetim mühendisi bu emre uyar.

 36. Yapı denetim mühendisleri kendi branşları ve görev alanları ile ilgili işlemlerden sorumludur.

Yapı Denetim Yardımcısı

Madde 12 – Yapı denetim yardımcısı;

a) Yapı denetim mühendisinin yardımcısı olup, yapı denetim mühendisi tarafından kendisine verilen ölçme hesap proje ve benzeri denetim işlerini yapı denetim mühendisinin sorumluluğu altında yapar. Sürveyanların çalışmalarını izler ve kontrol eder.

b) Görevlendirildiği takdirde kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve, ataşman, tutanak, kesit, proje ve benzeri evrakı paraf ederek, incelenip imza edilmek üzere yapı denetim mühendisine verir.

c) Yükleniciye yazışmada bulunamaz, ancak sözleşmenin uygulanmasına ve işin yürütülmesine ait hususlarla yanlış ve uygunsuz olarak yapılan inşaat, imalat ve ihzarat hakkında yüklenici veya adamlarına sözle uyarıda bulunur. Yüklenici tarafından bu uyarılara uyulmadığı takdirde yapı denetim mühendisine bilgi verir.

d) Yapı denetim mühendisince kendisine özel olarak verilen yetkileri aynen kullanır ve neticeleri yapı denetim mühendisine bildirir.

e) Yapı denetim yardımcısı kendisine verilen görevlerin iyi bir şekilde yapılıp sonuçlandırılmasından sorumludur.

Sürveyan

Madde 13– Sürveyan;

a) Görevlendirildiği iş yerinde sürekli olarak bulunup inşaat, tesisat, imalat ve her türlü ihzaratın yapı denetim mühendisinin tarif ve direktiflerine göre şartname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını gözetleyerek sağlar.

b) İhzarat, çimento, kum, çakıl, taş, tuğla, kereste, boru ve teferruatı, yuvarlak ve profil demirleri, nakiller, izolatörler, makine ve elektrik aletleri ve diğer bütün malzemeyi yapı denetim mühendisinin vereceği talimata göre muayene ederek şartnamesine uygunluğunu tespit eder. Uygun görmediği malzeme için yükleniciyi ikaz eder ve yapı denetim mühendisine bildirir. İhzarat malzemelerinin iyi muhafazasını temin ettirir.

c) Kazıların projesine uygun olmasını sağlar.

d) Kalıp, demir, beton, kagir, tuğla, sıva ve şaplar ile diğer sanat yapıları, imalat, montajların plan ve projesine, sanat kaidelerine uygun şekilde yaptırılmasını sağlar. Bu bağlamda kullanılacak çimentoların bozuk olmamasına, dozajların şartnamesine uygun, beton ve harçların granülometrisine uygun malzeme ile bütün ve düzgün bir hale gelinceye kadar karılmasana, lüzumundan fazla su konulmamasına, beton ve çimentolu harçların prize başlamadan önce kullandırılmasına, betonların iyi sıkıştırılmasına, bütün iş derzlerinin yapı denetim mühendisinin talimatına göre yapılmasına, kum çakıl karıştırılmasına, fenni vasıfta olmasına, muayyen zamanlarda sulandırılmasına, taze betonların dondan sıcaktan ve sarsıntıdan korunmasına, beton dökülürken bütünlüğün bozulmamasına, ot, toprak gibi maddelerin karışmamasına dikkat eder.

e) Batardoların temellerinin ve gövdesinin projede gösterilen boyutlarda yapılmasını, dolgu malzemesinin itina ile seçilip su sızdırmayacak şekilde sıkıştırılmasını, su tahliyesi esnasında motopompların hangilerinin kaç saat çalıştığının bir deftere kayıt edilmesini sağlar.

f) Sürveyan yukarıda belirtilen işleri yaptırmak için yükleniciye sözlü uyarıda bulunabilir ancak işin devamında sakınca gördüğü imalat ve malzeme ile ilgili hususların tespiti halinde bu kısımlarda çalışmaları durdurur ve derhal yapı denetim mühendisini haberdar eder.

g) Şantiyede fiilen çalışan işçi, taşıt araçları ve makinelerinin çeşit ve sayılarını saptayarak yaptıkları işleri cinsine göre ayrı ayrı belirterek sürveyan defterine kaydeder.

h) İşyerinde topladığı bilgileri; inşaat, tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerde çalışanların sayısını, her gün yapılan iş miktarlarını, bütün gün çalışılıp çalışılmadığını, havanın çalışmaya elverişli olup olmadığını, yapı denetim mühendisinin isteyeceği günlük malzeme tüketimini sürveyan defterine yazar.

ı) Sürveyan defterini talimatlara uygun olarak tutacak ve emir defterinde kaydedilen hususlara riayet eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hakedişlerin Hazırlanması

 

Hakedişlerin Hazırlanması

Madde 14– Yapı denetim mühendisi, yükleniciye verilecek geçici ve kesin hakedişleri, yüklenicinin başvurusu üzerine ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında düzenleyip ataşman, yeşil defter, tutanak ve icmal cetvelleri ile birlikte yazı ekinde yapı denetim amirine sunmakla görevli olup içeriği ve sonuçlarından yüklenici ile birlikte sorumludur.

a) Ara Hakedişler: Yüklenicinin, sözleşme ve eki olan şartnamelerdeki hükümlere ve birim fiyatlarına göre yaptığı işlerden doğan alacakları ölçümlere veya saptanan diğer sonuçlara uygun olarak ara hakedişlerle ödenir.

b) Kesin Hakediş: Kesin hakediş sözleşme eki olan şartname hükümlerine göre düzenlenmiş ve onanmış kesin metraj ve kesin hesap sonuçlarına göre sözleşme ve eki şartnamelerdeki diğer hükümler de göz önüne alınarak yapı denetim mühendisi tarafından geçici kabul tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde düzenlenerek, incelenmek üzere yazı ekinde yapı denetim amirine verilir.

Röleve,Ataşman,Yeşil Defter ve Tutanaklar

Madde 15– Yaptırılmakta olan her türlü inşaat, tesisat, yapı, elektrik, içmesuyu, kanalizasyon işlerinde röleve, ataşman, yeşil defter ve tutanak cetvelleri tutulur. Burada, yapılan işlerin projenin hangi bölgesine ait olduğu, hangi noktalar ve kilometreler arasında bulunduğu, trafo bölgeleri, direk numaraları belirtilerek defterler tanzim edilir. Defterlere sayfa numaraları konur.

klenici taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap, cetvel, röleve ve ataşman defterini imza etmek zorundadır. Bu defteri imza etmekle de; içindekileri, hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığını kabul etmiş olur. Yüklenici adı geçen hesap ve defterleri itiraz kaydıyla imza ederse, imza ettiği tarihten itibaren İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi gereğince 10 gün içinde açık ve belirgin itirazlarını yazı ile bildirmek zorundadır. Yüklenici bu süre içinde itirazlarını yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır. Yüklenici adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçınırsa bu durum bir tutanakla saptanır.

Bu belgeler değerli belge niteliğinde olup kaybolmasından yapı denetim mühendisi veya kaybeden sorumludur.

Herhangi bir nedenle yapı denetim mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda bu defter ve tutanakları idareye teslim etmekle yükümlüdür.

a) Röleve Defteri: Röleve defteri projesine veya işin özelliğine göre tadilen veya projesi olmadan yapılan işlerin ölçülerek geçirildiği defterdir. Röleve defterine sayfa sıra numaraları konarak, ilk sayfasına işin adı, yeri ve yüklenicinin adı yazılır. Röleve defterine geçirilen kayıtların başına ilgili imalatın cinsi, türü, yeri belirtilir.

Röleve defterine;

1) Sözleşme ve eki şartnameler gereğince yapılması zorunlu bulunan imalat, tesisat ve inşaata ait şekil ve krokiler,

2) Her türlü yapının temel üst kotu altında kalan kısımları; bunlarla ilgili doğal zemin, temel tabanı, yeraltı ve yerüstü su kotları, su debileri, sözleşmesine göre gerekiyorsa zeminin klası, şev durumları, röpriz ve iksalara ait şekil, kroki, kot ve her türlü ölçmeler,

3) Her türlü kazı, ariyet ve depo yerlerine ait kroki, uzaklık kot ve ölçülen boyutlar,

4) Her türlü malzemenin figüre ve istiflerine ait kroki ve ölçmeler,

5) Şartnamelerine göre tartılarak, ölçülerek veya sayılarak saptanacak miktarlar,

6) İşyerinde bulunup da şartnamelerine göre kaldırılması veya bedeli ölçülere göre ödenmesi gereken her türlü yapı, geçici köprü, tesis, yol ve kanallar ile ağaç kesimi gibi ileride saptanması ve ölçülmesi olanaksız her türlü imalat, tesisat ve inşaata ait ölçü, kroki ve şekiller,

yapı denetim mühendisi veya yetki verdiği yardımcısı tarafından yüklenici veya yetkili temsilci ile birlikte kaydedilir ve imza edilir.

b) Ataşman Defteri: Ataşman defteri genel olarak daha önce röleve defterine işlenmiş ve tamamlanmış olan işlerin poz numarası ve kübaj hesapları ile birlikte geçirileceği defterdir.

Ataşman defteri her sayfası mühürlenmiş ve numaralanmış, hangi işe ve yükleniciye ait olduğu yazılmış ve imzalanmış olarak hakediş içerisinde yer alır.

Yapı denetim mühendisi ataşman defterine aşağıda belirtilen hususları imal tarihini müteakip günü gününe kaydederek yüklenici veya yetkili temsilcisi ile karşılıklı olarak imza eder.

Ataşman defterinde, tükenmez veya sabit kalem kullanılarak; yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenli, açık seçik ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı anlaşıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı tükenmez kalemle çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli kalemle yüklenici ile birlikte imza edilecektir. Tam sayfanın bozulması halinde ise, köşeden köşeye çizilip geçersiz sayılmanın nedeni yazılarak imza edilecektir.

Ataşman defterinin kroki bölümüne çizilecek plan, kroki ve kesitlerde, röleve, kot ve boyutları, sözleşmesine göre gerekiyorsa klası, zeminin cinsi, oluşum ve tabakalarının durumu ve diğer bilgileri ile rölevenin yapıldığı tarihin yazılarak geçirilmesi gereklidir.

Metraj bölümünde ise, yapılan imalatın adı, birim fiyat numarası ve birimi gösterilerek, kroki bölümündeki ölçülere göre miktarları hesaplanarak yazılır.

İnşaatın yapımı sırasında; plankoteler, zemin, temel tabanı, su kotu, kazı tesviye kotları gibi tüm işlerin kotları, ataşman defterindeki röper kotlarına uyularak ve kontrol edilerek saptanır.

Ataşman defterine geçilecek ölçü, bilgi, kroki ve şekiller; defterin üst kısmındaki milimetrik bölümde gösterilir. Şekil ve krokiler teknik resim kurallarına uygun olarak boyutlandırılır. Bütün şekiller, yazı ve hesaplar önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden tükenmez veya sabit kalemle geçilebilir.

Bitirilen işler, yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde bitiş tarihleri de yazılarak ataşman defterine işlenir.

c) Boru Ferşiyat Ataşman Defteri: Bu defter, inşaat ataşmanı gibi işlem görür.

Boru ferşiyat ataşmanlarına basınç deneyi sonuçları, mecranın başlangıç ve sonu belirtilmek şartıyla uygulanan basınç ölçüsü, süresi ve tarihi ile kaydedilir.

 

d) Yeşil Defter: Yeşil defter, hakedişe esas olan tamamlanmamış iş kalemlerinin ve ihzaratın, poz numarası ve miktarları ile birlikte işlendiği defterdir.

 

e) İcmal Defterleri: İşin bünyesine uygun olarak bir önceki hakedişe giren metrajlara son ara hakediş süresinde yapılan işlere ait ataşman, yeşil defter ve metraj sonuçlarının nereden alındıkları belirtilerek icmal listesi hazırlanır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Son Hükümler

Madde 16– Yapı denetim amiri, şefi, mühendisi ve yardımcıları ile sürveyanların görevlendirildikleri işten sürekli veya işin akışını etkileyecek sürede ayrılmaları halinde, bu tarihe kadar o iş için tutulması gerekli her türlü röleve, ataşman, yeşil defter, tutanak gibi tüm evrakın tamamlanması ve bu evrakların yerlerine görevlendirilen personele bir tutanakla devir ve teslim edilmesi zorunludur. Her personel kendi görev süresi içinde yapılan işlerden sorumludur. Bu işlemlerin yürütülmesinden yöneticiler sorumludur.

Yapı denetim görevlileri iş yerlerinde doğal afet, kaza, yangın, salgın hastalık gibi olayların meydana gelmesi halinde, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve durumu ilgililere ve amirlerine bildirirler.

Yapı denetim görevlileri çalışma ve barınmaları için gösterilecek yerlerde bulunur ve bu yerlerin sürekli temiz ve bakımlı tutulmasını sağlar ve yaptıkları iş konusunda gelen yetkilileri bilgilendirirler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 17– 18/1/1982 tarihli ve 17578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İller Bankası İnşaat Elektrik Tesisat Harita İmar Planı Etüd ve Proje İşlerine Ait Kontrol Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19– Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Genel Müdür’ü yürütür.

 —— • ——

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme

(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye

Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme,

İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin

7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin (d) ve (i) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, Bakanlık adına inşa edilecek yeni veya ek binaların yapım giderleri; işletmelerin kullanmakta olduğu binaların her türlü bakım, onarım, tadilat müştemilat ve çevre düzenlemesi giderleri ile bu binaların kira bedelleri,"

"i) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, ambulans alım giderleri; ambulans, cenaze arabası ve benzeri sağlık hizmet araçlarının akaryakıt, donanım, yedek parça, bakım ve tamirat giderleri,"

Yürürlük

MADDE 2 — Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik.doc

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam

Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak

Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacak eski hükümlülerin istihdam edilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan devlet banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacak eski hükümlüleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Türkiye İş Kurumunun merkez ve taşra teşkilatını,

Kamu Kurum ve Kuruluşu: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları,

Eski Hükümlü: Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ya da Kurum tarafından daha önce eski hükümlü olarak işe yerleştirilmemiş olan mükerrer suç işleyenleri,

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Eski Hükümlü

Kontenjanlarının Tespiti

Eski Hükümlü Kontenjanlarının Tespiti

Madde 5 — İşyerinin eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü işyeri kapsamına girip girmediği, eğer varsa, o işyerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü işçi kapsamında sayısı düşüldükten sonra belirlenir.

Toplam kontenjanların tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluşunun ya da bunlara bağlı işletmelerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı birlikte dikkate alınır, ayrıca kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve bu işyerlerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü sayısı toplam işçi sayısından düşülür. Bulunan sayının her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranla çarpılması sonucu işverenin çalıştırmak zorunda olduğu eski hükümlü sayısı bulunur. Çalıştırılacak eski hükümlü sayısının belirlenmesinde yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır. Bulunan toplam kontenjandan çalıştırılan eski hükümlü sayısı düşülerek varsa eski hükümlü açık kontenjanına veya kontenjan fazlası çalışan eski hükümlü sayısına ulaşılır. Ancak, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları işçi sayısına bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eski hükümlü istihdam etmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, açık kontenjanlarının doğduğu veya eski hükümlü ihtiyaçlarının ortaya çıktığı tarihten itibaren bir ay içinde eski hükümlülerde aranılan niteliklerle birlikte Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdürler. Eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre bir ayrım yapılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Yapılmasına İlişkin Esaslar

Sınavın Şekli

Madde 6 — Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek eski hükümlülere ilişkin yarışma sınavı Kurum tarafından, ÖSYM'ne yaptırılır.

Yarışma sınavı başvuru sayısına bağlı olarak birden fazla merkezde yapılabilir.

Sınava Gireceklerde Aranacak Şartlar ve Müracaat Sırasında İstenilecek Belgeler

Madde 7 — Sınava girecek ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek eski hükümlülerde aranacak şartlar ve istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Aranacak şartlar:

1)Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olmak ya da özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmelerine olanak bulunmamak veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı olmak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 18 yaşını (bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını) doldurmuş olmak,

4) En az orta öğretim (lise ve dengi okul ) mezunu olmak,

5) Kurum ünitelerinden birine eski hükümlü olarak kayıtlı olmak (ilk defa başvuracakların; nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, Cumhuriyet Savcılığından sınavın düzenlendiği yılda alınmış olan Tahliye Edilmiş Eski Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu, varsa diploma ile mesleğine ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretiyle birlikte başvurmaları gerekir).

b) Sınava girmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan eski hükümlüler aşağıdaki belgelerle birlikte Kurum ünitesine ve/veya ÖSYM bürosuna başvururlar:

1) Durum Bildirme Formu (Eski Hükümlü Belgesi) sınav yılından önce düzenlenmiş olan ve Kurum tarafından daha önce eski hükümlü kapsamında işe yerleştirilmiş bulunanların işe yerleştirildikten sonra mükerrer suç işlemediklerine dair noterden verecekleri taahhütname veya sınav yılına ait yeni Durum Bildirme Formu,

2) Sınav tarihinden en çok 6 ay önce çekilmiş 1 adet renkli fotoğraf.

Sınav İlanı ve Sınav Giriş Belgelerinin Düzenlenmesi

Madde 8 — Eski hükümlü işçi istihdamına ilişkin ÖSYM'ne yaptırılacak olan sınav; sınav tarihinden önce Kurum tarafından Resmî Gazete’de ve ülke düzeyinde yayım yapan trajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan edilir.

Sınava girecek eski hükümlülerin kimlik tespitinde kullanılacak fotoğraflı aday belgeleri Kurum tarafından ÖSYM'ne verilir.

Sınava girecek eski hükümlülerin hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren sınava giriş belgesi, ÖSYM'nce hazırlanır ve adayların adreslerine gönderilir.

Yarışma sınavı ile ilgili hususlar, ÖSYM ve Kurum tarafından imzalanacak bir protokolle belirlenir.

Yazılı Sınav

Madde 9 — ÖSYM'nce eski hükümlüler için yazılı sınav soruları hazırlanır.

Yazılı sınavlar, yarışma esasına dayanır. Sınav sonuçları adaylara ve Kuruma bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olmak, eski hükümlü işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

Yazılı sınavla ilgili itirazlar, sınav sonuçlarının adaylara bildirildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ÖSYM'ne yapılabilir. ÖSYM bu itirazları 7 gün içinde sonuçlandırarak ilgilisine ve itirazın haklı çıkması halinde ayrıca Kuruma yazılı olarak bilgi verir.

Sözlü Sınav

Madde 10 — Kurum, işgücü talebinin intikali üzerine başvuran adaylar içerisinde talep şartlarını haiz en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere talep sayısının iki katına kadar adayın isim ve adreslerini içeren listeyi, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderir. Geçici işçi statüsünde alınacak olan eski hükümlüler için bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak listeler Kurumca il düzeyinde de belirlenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerin kendilerine ulaşmasını müteakip 30 gün içinde sözlü sınavları yapmak zorundadır. Sözlü sınavlarda görevin özelliğine göre adayların mesleki bilgileri ile davranışları değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde bilgi ve becerileri ölçülür. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre yapılır.

Sözlü sınav komisyonu, kamu kurum ve kuruluşlarının atamaya yetkili amirinin belirleyeceği bir başkan ve üç üyeden oluşur. Sınav komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın olduğu tarafın kararı geçerlidir.

Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı ildeki ilgili kamu kurumu tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilir ve ayrıca sınava giren adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınavlara sonuçların ilanından itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir. Sözlü sınavlara yapılan itirazlar, itirazın komisyona ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde sınav komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır ve itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sözlü sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ile başarısız olanların listesini atamayı izleyen 15 gün içerisinde Kuruma iletir.

Çalışırken İşten Ayrılanlar ile Eski Hükümlü Kapsamına Girenler

Madde 11 — Kamu kurum ve kuruluşlarında eski hükümlü statüsünde sözleşmeli personel veya daimi işçi olarak çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 4857 sayılı İş Kanununun 25/II nci maddesine göre hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum kanalıyla eski hükümlü statüsü dışında bir statüde işe yerleştirilenlerden sonradan eski hükümlü kapsamında yer alan ve iş akdi feshedilmeyenler hakkında merkezi sınav uygulanmaz.

Çalışırken eski hükümlü olan ve iş akdi feshedilmeyenler için tescil talebinde bulunulması halinde gerekli belgelerine istinaden Kurumca eski hükümlü olarak tescilleri yapılır.

Görev veya meslekten ihraç ya da hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle işten ayrılanlar ise durumları talep şartlarına uygun olmak kaydıyla merkezi sınav kapsamındakilere ilişkin taleplere bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre oluşturulan listede yer alanlarla birlikte, her açık iş için bir kişiyi geçmemek üzere kayıt tarihi ve sıra numarasına göre kamu kurum ve kuruluşlarına mülakata gönderilirler.

Kur'a Usulü

Madde 12 — Okur-yazar ve ilköğretim mezunu eski hükümlüler merkezi sınava tabi değildir. Bu kapsamda bulunan ve talep koşullarına durumu uygun başvuranlardan Kurumca gönderilenler, önceden ilan edilen gün, saat ve adreste noter huzurunda kura çekimine tabi tutulurlar. Adaylar istemeleri halinde kur’a çekimini izleyebilirler. Gerçekleştirilen kur’a çekimi sonucunda her açık iş için iki kişi belirlenir. Bu şekilde belirlenenler bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen komisyon tarafından yapılacak mülakata alınırlar. Mülakat sonunda işin gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip oldukları belirlenenler işe alınırlar. Mülakatta ayrıca, işe alınacak işçi sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur. Kur’a ile ilgili olarak noterin düzenlediği belgenin bir nüshası işe alınacak işçinin özlük dosyasında muhafaza edilir.

Herhangi bir özel bilgi ve beceri gerektirmeyen vasıfsız işlerde istihdam edilecek eski hükümlüler ise, yazılı sınav dışında ayrıca sözlü sınava tabi tutulmadan Kurumca, yazılı sınav puanlarına göre hazırlanan listeler esas alınmak suretiyle, başarı sırasına göre belirlenir.

Öğrenim durumu itibariyle yazılı sınava alınan veya alınmayan eski hükümlülerden aranılan koşulları taşıyanların sayısının talep sayısına ulaşmaması halinde talepte aranılan koşulları taşımayan eski hükümlüler de bu Yönetmelik esasları dahilinde göndermelerde dikkate alınır.

Kurum tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur’a, sözlü veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar.

Bu madde ile 10 uncu maddeye göre yeterli sayıda gönderme yapılmış olan eski hükümlü talepleri için ikinci kez gönderme yapılması istenemez ve yeniden işgücü talebinde bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavla İlgili Diğer Hususlar

Sınav Geçerlilik Süresi

Madde 13 — Yazılı sınav sonuçları, izleyen yazılı sınavın sonuçlarının Kuruma bildirildiği tarihe kadar geçerlidir. Açık kontenjanların doldurulması için gerektiğinde her yıl sınav yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontenjanın Doldurulmaması ve Son Hükümler

Eski Hükümlü Kontenjanının Doldurulmaması

Madde 14 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunmakla birlikte bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eski hükümlü istihdamı yoluna gitmeyen kamu kurum ve kuruluşları için açık kontenjanın oluştuğu tarihten bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getireceği tarihe kadar, her eski hükümlü açık kontenjanı için her ay itibarıyla 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesindeki para cezası uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 15 — 11.09.1999 tarihli ve 23813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak

İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında

Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacak özürlülerin istihdam edilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan devlet banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacak özürlüleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Türkiye İş Kurumunun merkez ve taşra teşkilatını,

Kamu Kurum ve Kuruluşu: 2 nci maddede sayılan kurum ve kuruluşları,

Özürlü: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az % 40'ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ya da 13 Ağustos 1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliğine göre alınan kimlik kartı ile belgelenenleri,

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Özürlü

Kontenjanlarının Tespiti ve Bildirimi

Özürlü Kontenjanlarının Tespiti

Madde 5 — İşyerinin özürlü çalıştırmakla yükümlü işyeri kapsamına girip girmediği, eğer varsa o işyerinde özürlü ve eski hükümlü statüsünde çalışan işçi sayısı düşüldükten sonra belirlenir. Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

Toplam kontenjanların tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluşunun ya da bunlara bağlı işletmelerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı birlikte dikkate alınır, ayrıca kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve bu işyerlerinde çalışan özürlü ve eski hükümlü sayısı toplam işçi sayısından düşülür. Bulunan sayının her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranla çarpılması sonucu işverenin çalıştırmak zorunda olduğu özürlü sayısı bulunur. Çalıştırılacak özürlü sayısının belirlenmesinde yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır. Bulunan toplam kontenjandan çalıştırılan özürlü sayısı düşülerek varsa özürlü açık kontenjanına veya kontenjan fazlası çalışan özürlü sayısına ulaşılır. Ancak, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları işçi sayısına bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde özürlü istihdam etmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, açık kontenjanlarının doğduğu veya özürlü ihtiyaçlarının ortaya çıktığı tarihten itibaren bir ay içinde özürlülerde aranılan niteliklerle birlikte Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdürler. İşin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülük oranına da bir üst sınır getirilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Yapılmasına İlişkin Esaslar

Sınavın Şekli

Madde 6 — Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek özürlülere ilişkin yarışma sınavı Kurum tarafından, ÖSYM’ne yaptırılır.

Yarışma sınavı başvuru sayısına bağlı olarak birden fazla merkezde yapılabilir.

Sınava Gireceklerde Aranacak Şartlar ve Müracaat Sırasında İstenilecek Belgeler

Madde 7 — Sınava girecek ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek özürlülerde aranacak şartlar ve istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Aranacak şartlar:

1) Bedensel, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az %40'ından yoksun olmak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 18 yaşını (bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını) doldurmuş olmak,

4) En az orta öğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü olmamak,

7) Kurum ünitelerinden birine özürlü olarak kayıtlı olmak (ilk defa başvuracakların; nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu, 4 adet renkli fotoğraf, varsa diploma ile mesleğine ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretiyle birlikte başvurmaları gerekir).

b) Sınava girmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan özürlüler sınav tarihinden en çok 6 ay önce çekilmiş 1 adet renkli fotoğraf ile birlikte Kurum ünitesine ve/veya ÖSYM bürosuna başvururlar.

Sınav İlanı ve Sınav Giriş Belgelerinin Düzenlenmesi

Madde 8 — Özürlü işçi istihdamına ilişkin ÖSYM'ne yaptırılacak olan sınav; sınav tarihinden önce Kurum tarafından Resmî Gazete’de ve ülke düzeyinde yayım yapan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan edilir.

Sınava girecek özürlülerin kimlik tespitinde kullanılacak fotoğraflı aday belgeleri Kurum tarafından ÖSYM'ne verilir.

Sınava girecek özürlülerin hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren sınava giriş belgesi, ÖSYM'nce hazırlanır ve adayların adreslerine gönderilir.

Yarışma sınavı ile ilgili hususlar, ÖSYM ve Kurum tarafından imzalanacak bir protokolle belirlenir.

Yazılı Sınav

Madde 9 — ÖSYM'’nce yazılı sınav soruları hazırlanır.

Yazılı sınavlar, yarışma esasına dayanır. Sınav sonuçları adaylara ve Kuruma bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olmak, özürlü işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

Yazılı sınavla ilgili itirazlar, sınav sonuçlarının adaylara bildirildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ÖSYM'ne yapılabilir. ÖSYM bu itirazları 7 gün içinde sonuçlandırarak ilgilisine ve itirazın haklı çıkması halinde ayrıca Kuruma yazılı olarak bildirir.

Sözlü Sınav

Madde 10 — Kurum, işgücü talebinin intikali üzerine başvuran adaylar içerisinde talep şartlarını haiz en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere talep sayısının iki katına kadar adayın isim ve adreslerini içeren listeyi, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderir. Geçici işçi statüsünde alınacak olan özürlüler için bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak listeler Kurumca il düzeyinde de belirlenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerin kendilerine ulaşmasını müteakip 30 gün içinde sözlü sınavları yapmak zorundadır. Sözlü sınavlarda görevin özelliğine göre adayların mesleki bilgileri ile davranışları değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde bilgi ve becerileri ölçülür. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre yapılır.

Sözlü sınav komisyonu, bir başkan ve üç üyeden oluşur. Başkan ve iki üye kamu kurum ve kuruluşunun atamaya yetkili amiri tarafından, diğer üye ise özür grupları için ayrı ayrı olmak üzere Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca belirlenir. Sınav komisyonu üyelerine toplantı gün, saat ve yeri, toplantı gününden en az 5 gün önce yazılı olarak bildirilir. Sınav komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın olduğu tarafın kararı geçerlidir.

Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı ildeki ilgili kamu kurumu tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilir ve ayrıca sınava giren adaylara yazılı olarak bildirilir. Sözlü sınavlara, sonuçların ilanından itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir.

Sözlü sınavlara yapılan itirazlar, itirazın komisyona ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde sınav komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır ve itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sözlü sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ile başarısız olanların listesini atamayı izleyen 15 gün içerisinde Kuruma iletir.

Çalışırken İşten Ayrılanlar ile Özürlü Kapsamına Girenler

Madde 11 — Kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü statüsünde memur, sözleşmeli personel veya daimi işçi olarak çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 4857 sayılı İş Kanununun 25/II nci maddesine göre hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum kanalıyla özürlü statüsü dışında bir statüde işe yerleştirilenlerden çalışırken özürlü olan ve işyerinden ayrılmayanlar hakkında merkezi sınav uygulanmaz.

Çalışırken özürlü olanlar için tescil talebinde bulunulması halinde gerekli belgelerine istinaden Kurumca özürlü olarak tescilleri yapılır.

Görev veya meslekten ihraç ya da hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle işten ayrılanlar ile zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar, durumları talep şartlarına uygun olmak kaydıyla, merkezi sınav kapsamındakilere ilişkin taleplere bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre oluşturulan listede yer alanlarla birlikte, her açık iş için bir kişiyi geçmemek üzere kayıt tarihi ve sıra numarasına göre kamu kurum ve kuruluşlarına mülakata gönderilirler.

Kur'a Usulü

Madde 12 — Okur-yazar, ilköğretim mezunu ve zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar merkezi sınava tabi değildir. Bu kapsamda bulunan ve talep koşullarına durumu uygun başvuranlardan Kurumca gönderilenler, önceden ilan edilen gün, saat ve adreste noter huzurunda kura çekimine tabi tutulurlar. Adaylar istemeleri halinde kur’a çekimini izleyebilirler. Gerçekleştirilen kur’a çekimi sonucunda her açık iş için iki kişi belirlenir. Bu şekilde belirlenenler bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen komisyon tarafından yapılacak mülakata alınırlar. Mülakat sonunda işin gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip oldukları belirlenenler işe alınırlar. Mülakatta ayrıca, işe alınacak işçi sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur. Kur’a ile ilgili olarak noterin düzenlediği belgenin bir nüshası işe alınacak işçinin özlük dosyasında muhafaza edilir.

Herhangi bir özel bilgi ve beceri gerektirmeyen vasıfsız işlerde istihdam edilecek özürlüler ise, yazılı sınav dışında ayrıca sözlü sınava tabi tutulmadan kurumca, yazılı sınav puanlarına göre hazırlanan listeler esas alınmak suretiyle, başarı sırasına göre belirlenir.

Öğrenim durumu veya özür grubu itibariyle yazılı sınava alınan veya alınmayan özürlülerden aranılan koşulları taşıyanların sayısının talep sayısına ulaşmaması halinde talepte aranılan koşulları taşımayan özürlüler de bu Yönetmelik esasları dahilinde göndermelerde dikkate alınır.

Kurum tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur’a, sözlü veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar.

Bu madde ile 10 uncu maddeye göre yeterli sayıda gönderme yapılmış olan özürlü talepleri için ikinci kez gönderme yapılması istenemez ve yeniden işgücü talebinde bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavla İlgili Diğer Hususlar

Refakatçi Bulundurulması

Madde 13 — Düzenlenecek olan yazılı sınavda veya uygulamalı ya da uygulamasız olarak yapılacak sözlü sınavda özür gruplarının özellikleri dikkate alınır ve bu durumları göz önünde bulundurularak refakatçi görevlendirilebilir.

Sınav Geçerlilik Süresi

Madde 14 — Yazılı sınav sonuçları, izleyen yazılı sınavın sonuçlarının Kuruma bildirildiği tarihe kadar geçerlidir. Açık kontenjanların doldurulması için gerektiğinde her yıl sınav yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontenjanın Doldurulmaması ve Son Hükümler

Özürlü Açık Kontenjanının Doldurulmaması

Madde 15 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunmakla birlikte bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde özürlü istihdamı yoluna gitmeyen kamu kurum ve kuruluşları için açık kontenjanın oluştuğu tarihten bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getireceği tarihe kadar, her özürlü açık kontenjanı için her ay itibarıyla 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesindeki para cezası uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 16 — 11/9/1999 tarihli ve 23813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Esas ve Usuller

Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt içinden ve yurt dışından yapılacak istisna kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ana Statüsü ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

Teşekkül: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini (TEİAŞ),

Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,

Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,

Onay Mercii: Yetki limitleri itibariyle; Merkezde Satınalma ve İhale Organını, Müstakil Müdürü, Daire Başkanını, Genel Müdür Yardımcısını, Genel Müdür ve Yönetim Kurulunu, Taşrada; İlgili Müdürlüğün İta Amirini,

Merkez: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

Taşra Teşkilatı:Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olan İletim Tesis işletme topluluğunu,

Ünite: Teşekküle bağlı Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan müstakil birimi,

Talep Sahibi Ünite: Satınalma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi,

Satınalma ve İhale Organları: Satınalma ve ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen Teşekkül ünitelerini,

Satınalma ve İhale Komisyonları: Satınalma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Genel Müdürlük Merkez ve Taşra ünitelerinin bünyelerinde oluşturulan komisyonları,

Satınalma ve İhale Komisyonları Kararı: Satınalma ve İhale Komisyonunca verilmiş olan kararı,

Mal: Teşekkülün Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış yatırım ve işletmeye yönelik üretim konusu ve ana faaliyetleri için satın alınan ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Teşekkülün Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış yatırım ve işletmeye yönelik üretim konusu ve ana faaliyetleri için satın alınan hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını,

Taşıma: Teşekkülün Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış yatırım ve işletmeye yönelik üretim konusu ve ana faaliyetleri için satın alınan malın ambalajlama, yükleme, boşaltma, depolama ve nakil işleri ile personel servis hizmetini,

Hizmet Sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

Yüklenici: Teşekkülle sözleşme yapan istekli veya isteklileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Teşekkülün yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, Teşekkülden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, ortak girişimleri,

Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Satınalma: Mal ve hizmet alımlarını,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları için istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin (Onay Mercii) onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Yaklaşık Maliyet: İhale konusu işlerin tekliflerinin alınmasından önce tahmin edilen bedeli,

İhale Dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları işlerinin; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameleri, sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

Sözleşme: Teşekkül ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Başvuru Belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

Teklif: Bu yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Teşekküle sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık İhale Usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Teşekkül tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık Usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve Teşekkülün ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan Temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, Teşekkül tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

İhale Yetkilisi: İhaleye ihale onayı veren ve ihale sonucunu onaylayan kişi ve kurullar ile yetki devri yapılmış görevlilerini

ifade eder.

Sorumluluk

Madde 5 — Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Organları, Görevleri ,Yetkileri

Satınalma ve İhale Organları

Madde 6 — Satınalma ve ihale organları aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde;

1) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

2) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3) İletişim Kontrol Otomasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

4) İletim Hatları Proje Tesis Kamulaştırma ve Çevre Dairesi Başkanlığı

5) Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

6) İletim Şebekeleri İşletme Bakım Dairesi Başkanlığı

7) Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı

8) Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanlığı

9) Müstakil Müdürlükler

b) Taşrada;

1) Büyük Güç Trafo Onarım Tamir İşletme Müdürlüğü

2) Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü

3) Milli ve Bölgesel Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri

4) Laboratuar Müdürlükleri

5) İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri

6) Soma Elektrik Teknolojisi Geliştirme ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Satınalma ve İhale Organlarının Görevleri

Madde 7 — Satınalma ve ihale organlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezde satınalma ve ihale organlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

1) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri; Teşekkülün yatırım ve işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için; standart, kalite ve fiyat yönünden topluca alınmasında yarar görülen malzemelerin teminini, nakliye, sigorta, ithalat ve gümrük işlemlerini, Merkez ünitelerinin ihtiyaçları olan; mobilya, mefruşat, büro malzemesi, demirbaş, kayda tabi malzeme, kırtasiye, tahaffuz ve iş güvenliği malzemeleri, temizlik hizmetleri ile Taşradaki birimlerin yetki limitlerini aşan her türlü hizmet ve malzeme alımları ile makine, teçhizat, araç, gereç, iş makinesi alımlarını ve Yayın kurulunca belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan cins ve miktarda her türlü kitap, dergi, ajans, bülten, reklam ve benzeri alımları; yurt içinden ve/veya yurt dışından yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde belirtilen diğer Daire Başkanlıkları ve Müstakil Müdürlüklerin görevleri; Teşekkülümüz Ana Statüsü ve Başkanlıkların 6/2/2003 tarihli 6-43 sayılı Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği kapsamında olmak kaydıyla, yatırım ve işletme faaliyetlerine yönelik olarak bu Yönetmelik hükümlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri içinde alım işlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

b) Taşradaki Satınalma ve İhale Organlarının görevleri; Teşekkülümüz Ana Statüsü ve kendilerine verilen görev yetki ve sorumluluklar kapsamında olmak kaydıyla, yatırım ve işletme faaliyetlerine yönelik olarak bu Yönetmelik hükümlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri dahilinde alım işlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

Satınalma ve İhale Organlarının Yetkileri

Madde 8 — Satınalma ve ihale organlarının yetkileri aşağıda belirlenmiştir.

a) Alım memurunun yetki limitine kadar olan satınalmalar, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır. Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan, belgelenecek tarzda piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı sözleşme yapmadan teminat almadan satın almaya yetkilidir. Alım memuru yetkisinin %5 ini aşmayacak alımlarda en az 3 firmadan belgelenecek tarzda piyasa araştırması yapılması zorunlu değildir.

Ancak; alım memuru, alımı müteakiben büroda düzenleyeceği tutanağa ve temin edilen fatura arkasına amirinin görüldü imzasını aldıktan sonra işlemleri tamamlamak üzere evrakları dosyasına koyar ve alım işlemi tamamlanmış olur.

b) Daire Başkanı ve Müstakil Müdürün yetki limitine kadar olan ihale ve satınalmalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satınalma ve İhale Komisyonlarınca işlem yapılır. Talep sahibi ünitenin görüşü dikkate alınarak Satınalma ve İhale Komisyonu karar verir. Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı Daire Başkanı veya Müstakil Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

c) Genel Müdür Yardımcısının yetki limitine kadar olan ihale ve satınalmalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satınalma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Talep sahibi ünitenin görüşü dikkate alınarak Satınalma ve İhale Komisyonu karar verir. Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

d) Genel Müdürün yetki limitine kadar olan ihale ve satınalmalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Talep sahibi ünitenin görüşü dikkate alınarak Satınalma ve İhale Komisyonu karar verir. Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

e) Genel Müdürün yetkisini aşan ihale ve satınalmalar için, Yönetim Kurulunun yetkisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Talep sahibi ünitenin görüşü dikkate alınarak hazırlanan Satınalma ve İhale Komisyonu kararı; Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesince hazırlanan sunuş yazısı ekinde Genel Müdürce Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

f) Taşradaki İta Amirinin (Müdürün) yetki limitine kadar olan ihale ve satınalmalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satınalma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Satınalma ve İhale Komisyonu Kararı İta Amirinin (Müdürün) onayı ile yürürlüğe girer.

Yetki Limitlerinin Değiştirilmesi

Madde 9 — Yetki limitleri günün şartlarına göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir.

Yetki Limitlerinin Aşılması

Madde 10 — Yetki limitleri hiç bir şekilde aşılamaz. Ancak limitlerin üzerindeki satınalma ve ihaleler ile ilk ihale onayı alınmasından sonra ihale devam ederken yetki limitlerinin aşılması durumunda Yönetim Kurulundan Onay alınması gerekir.

Yetki Devri

Madde 11 — Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri, gerek görüldüğünde Teşekkül ünitelerine devredebilir.

Yetki devri tamamlanmadıkça satınalma ve ihalelerle ilgili hiçbir işleme geçilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Komisyonları, Kuruluşu,

Görevleri ve Çalışma Esasları

Satınalma ve İhale Komisyonları

Madde 12 — Satınalma ve ihale komisyonları aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez Satınalma ve İhale Komisyonu,

Onay Mercii: Genel Müdür veya Yönetim Kurulu,

Başkan: İlgili Genel Müdür Yardımcısı,

Üye: Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı,

Üye: Avukat,

Üye: İlgili Daire Başkanından teşekkül eder.

b) Daire Başkanlıkları Satınalma ve İhale Komisyonu,

1) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Satınalma ve İhale Komisyonları,

Onay Mercii: İlgili Genel Müdür Yardımcısı,

Başkan: Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı,

Üye: Satınalma Müdürü veya Müdür Yardımcısı,

Üye: Talep Sahibi Ünitenin Müdürü,

Üye: Talep Sahibi Üniteden Müdür Yardımcısı veya Şef,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından en az şef düzeyinde bir elemandan teşekkül eder.

Onay Mercii: Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı,

Başkan: Satınalma Müdürü,

Üye: Müdür Yardımcısı veya Şef,

Üye: Talep Sahibi Ünitenin Müdürü,

Üye: Talep Sahibi Üniteden Müdür Yardımcısı veya Şef,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından en az şef düzeyinde bir elemandan teşekkül eder.

2) Diğer Daire Başkanlıkları, Müstakil Müdürlükler Satınalma ve İhale Komisyonları,

Onay Mercii: Genel Müdür Yardımcısı,

Başkan: Daire Başkanı, Müstakil Müdür,

Üye: İlgili Müdür, Müdür Yardımcısı,

Üye: Müdür Yardımcısı, Şef,

Üye: Şef veya Baş Mühendis,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından en az şef düzeyinde bir elemandan teşekkül eder.

Onay Mercii: Daire Başkanı, Müstakil Müdür,

Başkan: İlgili Müdür, Müdür Yardımcısı,

Üye: Müdür Yardımcısı,

Üye: Şef,

Üye: Baş Mühendis veya Mühendis veya konunun uzmanı Memur,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından en az şef düzeyinde bir elemandan teşekkül eder.

c) Taşra Üniteleri Satınalma ve İhale Komisyonu,

Onay Mercii: İta Amiri (Müdür),

Başkan: İlgili Müdür Yardımcısı,

Üye: İlgili servis yetkilisi,

Üye: Makine İkmal veya Satınalma şefi,

Üye: İlgili Baş Mühendis veya Mühendis veya konunun uzmanı Memur,

Üye: Muhasebe biriminden yetkili bir elemandan teşekkül eder.

Satınalma ve İhale Komisyonlarının Kuruluşu ve Toplanması

Madde 13 — Satınalma ve İhale Komisyonları, biri başkan olmak üzere, tek sayıda ve en az beş kişiden ve asil üye sayısı kadar yedek üyelerden oluşur ve ihale onayından hemen sonra ihale onay merciinin oluru ile kurulur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunun Görevleri

Madde 14 — Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Müstakil Müdürlük ve Daire Başkanlıklarının ve Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini aşan, Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinde olmasına rağmen Genel Müdür tarafından havale edilen ve/veya yetki limitine bakılmaksızın Genel Müdürlükçe havale edilen ihale ve satınalma konularında, İhale gün ve saati ile varsa, diğer şartları belirlemek ve vereceği karar ile ihaleyi sonuçlandırmaktır.

Sekreterya ve Görevleri

Madde 15 — Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunun sekreteryasını Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, ilgili Müstakil Müdürlükler ve Daire Başkanlıklarınca yapılan ihalelerin sekreteryasını ilgili Müstakil Müdürlük ve Daire Başkanlığı yürütür.

Sekreteryanın görevleri şunlardır:

a) Satınalma ve ihale komisyonu gündemini Komisyon Başkanının bilgisi dahilinde belirleyerek Komisyon üyelerine duyurmak.

b) Komisyonun toplanmasını sağlamak.

c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat mektuplarını ve teklif fiyatlarını zapta yazmak.

d) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere İhale Komisyon toplantı bildirisi ile ihale dokümanının birer örneğini, ihale komisyonu üyelerine dağıtmak.

e) Tutulan tutanakları Komisyon üye ve Başkanına imzalatarak, aslını talep sahibi üniteye vermek fotokopilerini ise sırası ile bir dosyada saklamak.

Taşra Ünitelerindeki Satınalma ve İhale Komisyonunun Görevleri

Madde 16 — Taşradaki Satınalma ve İhale Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İta Amiri (Müdürü) tarafından havale edilen Satınalma ve İhale konularını inceleyerek, konuya ilişkin görüşlerini bir kararla Ünite Amirine sunmak.

b) İlgili birimce hazırlanmış mukayeseli teklifleri inceleyerek sonuca ilişkin görüşlerini bir kararla İta Amirine (Müdürüne) sunmak.

İhale Komisyonu sekreteryasını talep sahibi birim yürütür.

Komisyon Başkan ve Üyelerinin Bulunmaması

Madde 17 — Komisyon toplantılarına, Başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Yedek üyeler ancak, asıl komisyon üyelerinin yıllık izinli, raporlu veya resmi görevle il dışında olmaları halinde bu süre için komisyona katılır.

Satınalma ve İhale Komisyonu Kararları

Madde 18 — Satınalma ve İhale Komisyonlarında kararlar çoğunlukla alınır. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda onay mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararı verir. İhaleye çıkma ve teklif zarfları açma kararları hariç olmak üzere, diğer Satınalma ve İhale Komisyonu kararları yetki limitine göre ihale onayını veren merci onayı ile yürürlüğe girer.

Satınalma ve İhale Komisyonu Kararlarının Yeniden İncelenmesi

Madde 19 — Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. Satınalma ve İhale Komisyonu kararları, onay mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de gözönünde tutularak konu komisyonca yeniden incelenir ve onay merciine tekrar sunulur.

Satınalma ve İhale Komisyonlarına Yardımcı Alt İhtisas Komisyonu

Madde 20 — Satınalma ve İhale Komisyonları vereceği kararlar için istişari mahiyette çalışmalar yaptırmak üzere işin özelliğine göre, talep sahibi ünitede kurulacak bir Alt Komisyona makul bir süre vererek alınan tekliflerin değerlendirilmesini isteyebilir.

Alt Komisyon Kurulması ve Çalışma Esasları

Madde 21 — Alt komisyon kurulması ve çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Alt Komisyon talep sahibi ünite elemanlarından oluşturulur. Alt Komisyon Başkanı; Merkezde talep sahibi ünitenin ilgili Müdürü, Taşrada talep eden birimin Müdür Yardımcısıdır. Gerekli hallerde talep sahibi ünite, başka birimlerden ihtisas konuları ile ilgili olarak eleman talep edebilir.

b) Alt Komisyon, Satınalma ve İhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere intikal ettirilen teklifleri inceler. Alt komisyon, çalışmalarını Satınalma ve İhale Komisyonundan ayrı bir mahalde sürdürür. Belgeler, bu mahallin dışına çıkamaz, Alt Komisyon çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması Alt Komisyon Başkan ve üyelerinin müşterek görev ve sorumluluğudur.

Alt Komisyon, firmalarla doğrudan doğruya ilişki kuramaz. Ancak, merkezde ilgili Genel Müdür Yardımcısının, Taşrada İta Amirinin (Müdürün) onayı ile firmaların iş mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden bedeli karşılığında görüş istenebilir. Fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belge yeniden istenemez. Teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, durum, Alt Komisyon Başkanının talebi doğrultusunda talep sahibi ünite yetkililerince bir yazı ile ilgili firmalardan istenebilir.

Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ile alınan bilgi ve belgeler Alt Komisyon raporunda belirtilir.

Alt Komisyon, firmaların ihale konusuyla ilgili belgelerini incelerken, daha önceki benzeri ihalelerle ilgili fiyatları, aynı baza irca etme, kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, ve benzeri hususları göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar. Firma tekliflerinin teknik ve idari şartnameye uygunluğunu saptayarak değerlendirmeye esas fiyat mukayese cetvelini düzenler.

Yurt dışı alımlarda navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konularda Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığından yazılı görüş alabilir.

Düzenlenecek raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı şekilde belirtilir.

Alt Komisyon, verilen süre içerisinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiş olan ihale dokümanlarını Satınalma ve İhale organına intikal ettirmek üzere Başkanlığına teslim eder.

Alt Komisyon çalışmalarını süratle sonuçlandırmakla yükümlü olduğu gibi, gerçekleri Satınalma ve İhale Komisyonuna doğru ve aynen yansıtmakla da mükellef olup, bu görevlerini yerine getirmemelerinden, gizliliği ve alım emniyetini bozan davranışlarından sorumludurlar.

Alt Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Ancak bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde talep sahibi ünite kanalıyla Satınalma İhale Komisyonundan makul bir süre uzatım talebinde bulunulabilir ve Satınalma ve İhale Komisyonu istenilen makul süreyi inceler, gerekli süreyi verir.

Alt Komisyonların bağlı bulunduğu Başkanlıklar, Alt Komisyon tarafından kendilerine intikal ettirilen raporları inceleyerek, rapor hakkındaki Başkanlık görüşleri ile birlikte bir yazı ekinde Satınalma ve İhale Komisyonuna sunulması için ihaleyi yapan üniteye gönderir.

Satınalma ve İhale Komisyonlarının Gözönünde Bulunduracağı Hususlar

Madde 22 — Satınalma ve İhale Komisyonları, talep sahibi ünite tarafından bildirilen görüş doğrultusunda firmaların ticari durumu ve imkanları, Teşekkülle olan iş ilişkileri, taahhütlerine karşı bağlılıkları, genel olarak iş tutumları, yapılacak alımın fiyatı, kalitesi, teslim süresi, yeri, ödeme şartları, indirim oranı ve diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi Teşekkülün menfaatlerini ilgilendiren hususları göz önünde tutarak teknik ve idari şartnameye uygun olanlar arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekliyi kararlarında belirtirler.

Satınalma ve İhale Komisyonu Kararlarının Saklanması

Madde 23 — İhale ile ilgili tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlanan Satınalma ve İhale Komisyonu kararları, sekreterya tarafından her yıl birden başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır ve mevzuatında belirtilen sürece saklanır. Satınalma ve İhale Komisyon Kararlarından istemeleri halinde birer suret İhale Komisyon üyelerine verilir. Bu üyelerce, gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınır.

Komisyon Kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü şahıslara verilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İşlemleri

Temel İlkeler

Madde 24 — Satınalma ve ihale işlerinin temel ilkeleri;

a) Teşekkül, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

c) Yatırım ve/veya işletme bütçesinde ödeneği bulunmayan veya ödeneği garanti edilmeyen hiçbir alım için ihaleye çıkılamaz.

d) Satınalma genel olarak birinci elden yapılır. Toptan alınması gereken aynı cins mal ve hizmet işleri ile yatırım programında yer alan bir projenin bölünerek satınalma organlarına tanınan muhtelif limitlere irca etmek suretiyle alımı yapılamaz.

e) Satınalma, toplu ve yıllık iş programına göre yapılır.

f) Satınalma süratle sonuçlandırılarak, alımı yapılan ihtiyaç maddeleri süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir.

g) Satınalma, kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satınalma da karlılık, fiyatta en ucuzun değil, gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır.

h) Dünya Bankası veya herhangi bir kredi kuruluşu tarafından temin edilen krediler kapsamında yürütülen satınalma ve ihalelerde kredi koşulları geçerlidir.

i) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulü, bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde uygulanır.

j) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve Teşekkül ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

1) İşin yapılma veya teslim yeri.

2) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

3) Sözleşme uyarınca sağlanan işin özel olarak Teşekkül için imali istenmişse; çizim, tasarım ve özelliklerde.

4) Sevkiyat veya ambalajlama şartları.

5) Yüklenicinin sağlayacağı hizmetlerde.

Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Satınalma ve İhale Esasları

Madde 25 — Satınalmalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespitinde; fiyat, kalite, teslim müddeti, geri ödeme şartları, firmanın talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf garantisi, eskalasyon ve benzeri maddi külfetler göz önünde bulundurulur.

Satınalma ve İhale Programı

Madde 26 — Bu programda; yatırım programlarının kesinleşmesinden sonra, yıl içinde yapılacak ihaleler istisna kapsamındaki listeden belirlenir.

Satınalma programları , Teşekkül bütçe esasları, yatırım ve işletme programı ödenekleri göz önüne alınarak hazırlanır.

Satınalma ve İhale Programlarının Uygulama Esasları

Madde 27 — Satınalma ve İhale programları uygulanırken aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur.

a) Mali imkanlar.

b) Azami ve asgari stok durumu.

c) Mevsim ve piyasa durumu ile bunların üretim ve maliyet fiyatları üzerindeki tesirleri, alımlarda karlılık temini.

d) Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülkeler veya kredi kuruluşları arasında yapılmış olan ikili ticari anlaşmalar ve kredi sözleşmeleri.

e) Dış ülkelerle olan ticari ilişkilerimiz ve dış alımların sebep olacağı zaman kayıpları dikkate alınarak bu piyasalarla ilgili siparişlerin zamanında verilmesi gibi alımlara tesir eden faktörler.

f) Satınalma işlerinin basiretli ve ileri görüşlü bir tacir anlayışıyla yürütülmesi.

Programda Olmayan İhtiyaçların Satınalınması

Madde 28 — Herhangi bir nedenle yatırım ve işletme bütçe programlarına girmemiş olup, sonradan çıkan ihtiyaçların, ödeneği ve onay merciinin onayı sağlanmak suretiyle alımı yapılır.

İhtiyaç Talep Esasları

Madde 29 — Alımlar, talep sahibi ünitece düzenlenen ve gerekli olan yaklaşık maliyet ile idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan yetki limitlerine göre onaylı ihtiyaç talep belgelerine dayanılarak satınalma ve ihale organları tarafından ödeneği dahilinde yapılır.

Taşra birimlerinin programlarında yer alıp, Merkezce yapılması öngörülen satın alma ve ihale işleri usulüne uygun olarak tanzim edilen ihtiyaç talep belgesine göre yapılır.

Alım tutanaklarının bildirilen ödeneği aşacağının anlaşılması halinde alım yapılmaz ve ek ödenek sağlanması için durum, alımın yapılmasını isteyen üniteye bildirilir. Stok kontrolü Merkezden yapılan malzeme, araç, gereç ve teçhizat ile taşıt ve iş makinesi talepleri doğrudan Merkezce yapılır.

İhtiyaç Talep Belgelerinin Hazırlanması

Madde 30 — Talep sahibi ünite tarafından hazırlanan ihtiyaç talep belgeleri, ambar mevcudunun tespiti bakımından stok kontrolünü yapan birim tarafından, ödeneğinin tespiti bakımından ise planlama ve muhasebe birimleri tarafından incelendikten sonra talep sahibi ünitenin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının onayı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulunun yetkisinde olan alımlar ise Genel Müdürün onayı ile Satınalma ve İhale organına intikal ettirilir.

Genel Müdürlük Merkez teşkilatı bünyesinde bulunan ünitelerin kırtasiye ve büro makinelerinin sarf malzemeleri ile bakım ve onarımları için gerekli olan yedek parçalarının temini amacıyla ihtiyaç talep ünitesince düzenlenen ihtiyaç talep formu, talep sahibi ünitelerce ödenek yönünden Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığının imzasından sonra bir ön yazı ile Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.

İhtiyaç Talep Belgelerinde Bulunması Gereken Bilgiler

Madde 31 — İhtiyaç talep belgelerinde, aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

a) Talep sahibi ünitenin adı.

b) Talep edilen malzemenin; miktarı, karakteristiği (varsa kod numarası).

c) Stok durumu.

d) İhtiyaç yeri.

e) Proje numarası ve tutarı.

f) Ödenek durumu.

g) Teslim süresi.

h) Geçici teminat.

i) Tahmini tutar.

j) Finansman şekli.

k) İhale usulü.

l) Gerekli görülecek, diğer bilgiler.

Alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre; şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki, firma listesi ve bunun gibi belgeler eklenerek satınalma ve ihale organına aktarılır. Alımı yapılacak mal veya hizmetin özellikleri eksiksiz yazılır.

Bir ihtiyaç talep belgesine, yalnız aynı stok grubuna dahil ihtiyaç maddeleri yazılabilir. Ayrı stok grubuna dahil ve birbirleri ile ilgisiz ihtiyaç maddeleri, aynı sipariş belgesine yazılamaz. Talep sahibi üniteler alınmasını istediği malzeme ile ilgili özellikleri ihtiyaç talep belgesi ekinde açıkça belirtirler.

Yaklaşık Maliyetin Tespiti

Madde 32 — Mal veya hizmet alımları ile ilgili ihale yapılmadan önce, talep sahibi ünitece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir, ihale sonuçlanıncaya kadar bu yaklaşık maliyetin gizliliği korunur ve dayanakları ile birlikte ihale dosyasında saklanır.

İhale konusu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yetkili mercilerce tespit edilmiş birim fiyat varsa bunlar uygulanır. Yaklaşık maliyetin tespitinde güçlük bulunan hallerde talep sahibi ünite tarafından ihale onay merciinden onay alınmak sureti ile yaklaşık maliyet hesaplanmadan da ihale yapılabilir.

Yukarıda belirtilen bilgileri noksan bulunan ihtiyaç talep belgeleri veya talep yazıları tamamlanmak üzere Satınalma ve İhale organlarınca, ihtiyaç bildiren birimlere iade edilir.

Yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarih ile zarf açma tarihi arasında geçen süreçte, ihale konusu işin tahmini fiyatlarını etkileyen olayların ülkemizde ve/veya dünyada yaşanması halinde, yaklaşık maliyetin tespiti ilgili birimce yeniden yapılır ve ihale dosyasına konur.

Telefon veya Faksla Yapılacak Talepler

Madde 33 — Acil hallerde talep sahibi ünite, satınalma ve ihale organlarına, telefonla veya faksla ihtiyaç bildirebilirler. Ancak, aciliyet sebeplerinin, sonradan satınalma ve ihale organlarına süratle yazılı olarak bildirilmesi, telefon ve faks teyitlerinin aynı gün gönderilmesi şarttır.

Taleplerin Acele Kaydıyla Verilemeyeceği

Madde 34 — İhtiyaçların acele kaydı ile verilmemesi esastır. Acele talep etme zorunluluğu bulunması hallerinde, aciliyet sebeplerinin Satınalma ve İhale organına gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Satınalma ve İhale organı, ihtiyaç konusu malzemenin bulunamaması halinde, durumu, en kısa zamanda ihtiyaç sahibi birime bildirir.

Şartname Hazırlanması

Madde 35 — İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili işlerin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin Teşekkülce hazırlanması esastır. Ancak, sözkonusu mal veya hizmet alımı ile ilgili işin özelliği nedeniyle, Şartnamesinin Teşekkülce hazırlanmasının mümkün olmadığının Onay merciince onaylanması kaydıyla, ilgili teknik şartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine göre işin uzmanı kişilere ve/veya kuruluşlara bedeli karşılığı hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler; kaliteden ödün verilmeden, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya ürün belirtilemez. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Satınalma ve İhale organına ihtiyaç talep formu veya ihtiyaç talep yazısı ekinde verilecek şartnamelerin her sayfası ihtiyaç bildiren ünite tarafından parafe edilerek mühürlenir.

Şartnamelerde Bulunması Gereken Hususlar

Madde 36 — İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer bilgi ve belgelere yer verilir.

İdari Şartnamede, ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin verileceği adres.

d) İsteklilere talimatlar.

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

i) Ulaşım, sigorta, gümrük, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

m) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

n) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu.

o) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu ve isteklilerin bu nedenle Teşekkülümüzden herhangi bir parasal talepte bulunamayacağı.

p) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

r) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

s) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

t) Sözleşme ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

u) Anlaşmazlıkların çözümü.

v) Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İhale İlân Süreleri ve Kuralları

Madde 37 — Bütün isteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli bir süre tanımak esastır.

İhalenin yapılacağı yerde, gazete çıkmaması halinde; ilân, aynı süreler içinde, Teşekkül ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak ilanlar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

İhale tarihindeki Alım Memurunun yetkisini aşan (Araçlara akaryakıt ihaleleri hariç) tüm mal ve hizmet alımı ihaleleri için Resmî Gazete’de veya Kamu İhale Bülteninde bir kez ilan yapılır.

İhale ilan tarihi ile tekliflerin alınma tarihi arasında en az 7 takvim günü verilir. İhale uluslar arası ise bu süreye en az 14 takvim günü ilave edilir.

İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 38 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi veya yapım süresi.

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

h) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

i) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

j) Teklif edilen bedelin en az % 3 ü oranında geçici teminat verileceği.

k) Tekliflerin geçerlilik süresi.

Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 39 — Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi veya yapım süresi.

e) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak ana kriterler.

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

h) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

i) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Verilmesi

Madde 40 — İhale ve ön yeterlik dokümanı Teşekkülde bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı (ihale dosyası) satın almaları zorunludur.

İhale dosya bedeli, ihaleyi yapan Komisyon tarafından belirlenir.

İhalelere Katılamayacak Olanlar

Madde 41 — Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Teşekkülün ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Teşekkülün ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Teşekkül bünyesinde bulunan veya Teşekkül ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler Teşekkülün ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Ayrıca bu durumun, tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi halinde bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Ortak Girişim

Madde 42 — Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak Teşekkül, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. Ortak girişim üyeleri kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair noter tasdikli anlaşmayı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde bu noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum anlaşması sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacaktır. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Alt Yükleniciler

Madde 43 — İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Teşekkülün onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 44 — Teşekkülün gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ve para karşılığı şartname alanlara bir yazı ile yeni şartname alacaklara ise şartname satılmayarak duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Teşekkülden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri ve varsa eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İhalenin iptal edilmesi halinde yatırılan şartname bedeli iade edilmez.

Yasak Fiil veya Davranışlar

Madde 45 — İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Firmalarla Ticari İlişkilerin Kesilmesi

Madde 46 — Bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, Teşekkülce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Teşekkül tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İhaleyi yapan üniteler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu Hukuk Müşavirliğine bildirmekle yükümlüdür.

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu

Madde 47 — Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, Teşekkülce bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu

Madde 48 — İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen Teşekkül görevlileri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere ve bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı

Madde 49 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre bu Yönetmeliğin 46 ve 48 inci maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır.

Teşekkülce Uyulması Gereken Diğer Kurallar

Madde 50 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamındaki Teşekkülce mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10 undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, Teşekkülce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler ile can veya mal kaybı tehlikesi nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ihalenin uygun zamanda sonuçlandırılması esastır. Ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

c) Teşekkülce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.

d) Teşekkülce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.

e) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

f) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 ve 22 nci ve bu Yönetmeliğin 61 ve 62 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, Teşekkül bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 51 — İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek yapılması istenilen değişiklikler değişikliği talep eden ünite tarafından söz konusu değişiklikle ilgili zeyilname hazırlanır, ihale onay merciinden onay alınarak yapılan onaylı değişikliği üç gün içinde şartname satın alan ve alacaklara duyurulması için ihaleyi yapan üniteye intikal ettirilir.

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi takvim günü zeyilname ile ertelenebilir. Erteleme kararı ilan edilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak yazılı açıklama talep edebilir. Teşekkül talebi uygun görür ise cevaplar, uygun görmezse cevaplamaz.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 52 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan satınalma organının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması (farklı durumlarda yazılı olan esas alınır.), üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gereklidir. İhale dokümanında alternatif teklif verilemeyeceği belirtilmesine rağmen alternatif teklif veren isteklinin tüm teklifi reddedilerek geçici teminatı iade edilir.

İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilen adrese verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 53 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici Teminat

Madde 54 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3 ü, danışmanlık hizmeti ihalelerinde ise, teklif edilen bedelin % 2 sinden az olmamak üzere geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 55 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası veya teklifindeki yabancı para birimi üzerinden nakit para.

b) Bankalar ve bankacılık yetkisine haiz özel Finans Kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

d) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları.

e) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya bankacılık yetkisine haiz özel finans kuruluşlarının düzenleyecekleri teminat mektupları.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Dış alımlarda geçici veya kesin teminatın bir Türk bankasından alınması yeterlidir.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibi isteklilere ait teminat mektupları ihaleden sonra bir yazı ile Merkezde Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığına, Taşrada ise Muhasebe birimine gönderilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise istemeleri halinde fotokopilerinin arkasına alındı imzası alınarak firma yetkililerine hemen iade edilir, alınmayanlar ise bir yazı ekinde ilgili Bankasına gönderilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, Teşekkülce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Banka ve Bankacılık Yetkisine Haiz Özel Finans Kuruluşları Tarafından Verilen Teminat Mektupları

Madde 56 — Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Teşekkül tarafından belirlenir.

Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Teklif Alınması

Madde 57 — Resmi kurum ve kuruluşların Teşekkülümüzün açmış olduğu mal ve hizmet alımı ihalelerine katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin de tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve Geçici Teminat ile Kesin Teminat vermeleri zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Usulleri Uygulaması

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 58 — Teşekkülümüzce yapılacak mal veya hizmet alımları niteliğindeki işlerin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

Açık İhale Usulü

Madde 59 — Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 60 — Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları niteliğindeki işlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Bu usule göre yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânı yapılır.

Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale ikinci kez yapılır. Ancak, ikinci kez çıkılan ihalelerde üçten az teklif gelmesi halinde ise ihtiyacın temininde aciliyet varsa ve fiyatlar yaklaşık maliyetin altında ise tekliflerin üçten az olmasına bakılmaksızın, fiyatlar yaklaşık maliyetin üzerinde ise fiyatların yaklaşık maliyetin altına çekilmesi halinde ihale sonuçlandırılır. Bu şekilde ihale sonuçlandırılması halinde tüm hususlar satınalma ve ihale komisyonu kararında açıkça belirtilir.

Teklif gibi bir zarf içinde verilen teşekkür mektupları teklif olarak kabul edilemez.

Pazarlık Usulü

Madde 61 — Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin bir şekilde sonuçlandırılamaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

f) Teşekkülün yaklaşık maliyeti altmışüç milyar altıyüzelliiki milyon Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

Bu maddenin (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. Ancak en az üç firma davet edilmesine rağmen üçten az teklif temin edilmesi halinde de ihale sonuçlandırılır.

Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi kapsamı dışında olmak üzere yapılacak olan ihale ilanında, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve Teşekkülce yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece Teşekkülce yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

Bu maddenin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Teşekkülün ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

Bu maddenin (a), (b), (c) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Bu maddenin (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun Teşekkülce uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Doğrudan Temin

Madde 62 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan teminine başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun, standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Alım Memurunun yetki limitinde olan ihtiyaçlar.

e) Teşekkülün ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

f) İletim sisteminin işletilmesi sırasında karşılaşılabilecek arızi ve acil hallerde özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan mal alımları.

g) Teşekkülün; bağlı ortaklık ve iştiraklerinden ve kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversite ve araştırma enstitülerinden yapılacak hizmet alımları.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kuralları arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından araştırma yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu maddenin (e) ve (g) bentleri için yetki limitlerine bakılmaksızın Genel Müdürlük Makamından onay alınması zorunludur.

İsteklilerin İhale Dışı Bırakılması

Madde 63 — Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, Teşekküle yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Teşekkül tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) İhale dokümanlarında belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i) Bu Yönetmeliğin 41 inci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) Bu Yönetmeliğin 45 inci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 64 — Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar ilanda belirtilen haberleşme birimine verilir. Haberleşme birimlerince alınan teklif zarfları Satınalma ve İhale Komisyonlarının sekreteryasını yürüten birimlere teslim edilir. İhale dokümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, zarfların açılıp açılmadığını ve tekliflerin kimlere ait olduğunu, evrak kayıt numarasını da belirterek bir tutanakla tespit eder. Dış zarflar açılmadan önce komisyon üyelerince paraflanır. Hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Teklif mektupları Komisyon üyelerince paraflanır. Teklif zarfları hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

Geçici teminatların yeterli ve uygun olup olmadığı kontrol edilir. Geçici teminatı usulüne uygun olmayan ve teklif edilen fiyatın %3 ünden az olan Geçici Teminat tespit edilir ise firmanın teklif fiyatları okunmaz ihale dışı bırakılır ve bu firmanın teklifi tüm Komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve dosyasına konur. Usulüne uygun olmayan geçici teminat daha sonra firmaya iade edilir. Diğer isteklilerin teklif fiyatları huzurda okunur. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak Satınalma ve İhale Komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlatılamaz (Esasa taaluk etmeyen eksiklikler hariç olmak üzere). Teklifler ve değerlendirmeye esas belgeler Komisyon üyelerince parafe edilir ve saklanması için talep sahibi üniteye veya ihaleyi yapan üniteye Komisyon huzurunda teslim edilir ve tutanağa geçirilir.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 65 — Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda, talep sahibi ünitece; tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesi hükümleri kapsamında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı şekilde tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.

Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar talep sahibi Daire bünyesinde kurulan komisyonca resen düzeltilir.

Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş takvim günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Tekliflerin Eşit Olması Hali

Madde 66 — Birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin uygun görülmesi halinde, varsa fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurlar yoksa aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı teklif istenir ya da aynı fiyat teklifinde bulunan istekliler arasında, komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve saatte açık eksiltme yapılır.

Açık Eksiltme Yapılması

Madde 67 — Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Kapalı zarfların Komisyon huzurunda açılmasından sonra, ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri dikkate alınamaz.

Açık ihale usulü ve/veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyat ve şartlarıyla, ihalenin sonuçlandırılamayacağının Satınalma ve İhale Komisyonunca belirlenmesi halinde, açık eksiltmeye gidilir.

Açık eksiltme; ihale konusu iş için, önceden bildirilen veya ilan edilen esaslara ve şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimseler arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir.

Açık eksiltmeye, kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalar arasından en düşük fiyatı veren ilk üç firma çağrılır ve en düşük fiyat üzerinden en az üç tur açık eksiltme yapılır. Komisyon, açık eksiltme turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi alır ve ihaleyi sonuçlandırır. Açık eksiltme yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak mahalli terk eder.

Açık eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, Komisyon Kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 68 — Teklifler değerlendirilirken, diğer tekliflere veya Teşekkülün tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir.

a) İmalat sürecinin ve verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal veya hizmet niteliğindeki işin özgünlüğü

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları Satınalma ve İhale Komisyonu tarafından yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları iade edilir. Verilen süre içersinde yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin ise teklifleri reddedilerek geçici teminatları irad kaydedilir.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 69 — İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, yetki limitleri dahilinde onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine Teşekkül, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Teşekkül bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Teşekkül isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 70 — Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ihale, en uygun (ekonomik açıdan en avantajlı) teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. En uygun teklif; teklif fiyatı, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bunu belirleyen unsurların açıkça ifade edilmesi zorunludur.

İhale dokümanında, yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

En düşük fiyatın, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihaleyi yetki limitlerine göre onaya sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

Onay mercii, ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

Madde 71 — İhale sonucu, ihale kararlarının yetki limitlerine göre onaylandığı günü izleyen en geç on takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci takvim günü kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye en az 14 takvim günü ilave edilir.

İhalenin iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye Davet

Madde 72 — Bu Yönetmeliğin 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on takvim günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci takvim günü kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Ancak, bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle de tebliğ edilebilir. Yabancı istekliler için bu süreye en az 14 takvim günü ilave edilir.

Sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

Kesin Teminat

Madde 73 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında kesin teminat alınır.

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten en az % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Sözleşmenin Uzatılması

Madde 74 — Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, fiyat ve piyasa durumu bakımından fayda görülmesi, Yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve Teşekkülün sahip olacağı diğer avantajlarında göz önünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkılmaksızın bir yıl veya sözleşmesinde yazılı süre kadar sözleşme sürelerinde aynı sözleşme şartları ile uzatma yapılabilir.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 75 — İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve hakkında bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Bu durumda, Teşekkül, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince (Onay Merciince) uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilir. Teşekkül son olarak ihale onay merciinin onayı ile üçüncü ucuz firma ile de aynı işlemleri yaparak sözleşme imzalayabilir.

Üçüncü firmanın da sözleşme imzalamaması durumunda Geçici Teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme Yapılmasında Teşekkülün Görev ve Sorumluluğu

Madde 76 — Teşekkül, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Teşekkülün bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş takvim günü içinde, on takvim günü süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde, geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 77 — Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır ve Teşekkül ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından imzalanır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 78 — İhale konusu işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiğinin tespitinden sonra Malzeme ve Hizmet Alımları ile ilgili alınmış olan kesin teminat; malzeme alımlarında ise bir garanti süresinin öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan sonra teminat mektubu talep sahibi ünitenin teyidi alınarak Yükleniciye iade edilir.

Tip Sözleşmeler

Madde 79 — İhalelerde hazırlanan tek tip şartname ve sözleşme kullanılır.

Sözleşme İmzalama Usul ve Esasları

Madde 80 — Resmi kuruluşlardan, tek satıcı durumunda olan firma ve kuruluşlar ile derhal veya otuz takvim günü içerisinde teslimi öngörülen mal ve hizmet alımlarında işin garanti süresi bulunmuyorsa, yetki limitlerine göre onay merciin onayı ile sözleşme yapılmayabilir. Bunun dışında kalan mal ve hizmet alımlarında sözleşme yapılır.

Sözleşmeler; Merkezde ihale onay mercii ile ihaleyi yapan ünite yetkilisi, Taşrada ise İta Amiri (Müdür) ve Müdür Yardımcısı ile ihale üzerinde kalan istekli yetkilisi tarafından imzalanır.

Dış alımlarda sözleşmeler, yabancı firmaların bizzat kendileri tarafından imzalanması esas olmakla birlikte, bu firmaların acentası olmayan hallerde, o firmanın Türk Elçiliğinden onaylı mümessil belgesine sahip ülkemizdeki temsilcileri tarafından da imzalanabilir.

İlave veya Eksik İş Verilmesi

Madde 81 — İhtiyaç duyulması halinde fiyat durumu yönünden aynı firma veya firmalardan alınmasında fayda görüldüğü takdirde ve ödeneğinin sağlanması kaydıyla, mevcut sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere, sözleşme bedelinin maksimum % 30 u kadar ek sipariş ve bu sipariş için ek teslim süresi verilebilir.

Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Teşekkülce gerek görülmemesi, amaca yönelik bulunmaması hallerinde veya zorunlu nedenlerle, sözleşme bedelinin % 30 u kadar eksik sipariş yaptırılabilir.

Yukarıda sayılan ilave siparişler ve eksiltme işlemleri için, yetki limitine bakılmaksızın ihaleye çıkılmasına onay veren ilk Onay Merciinden olur alınması esastır.

Sözleşmenin Devri veya Sözleşmenin Feshi

Madde 82 — İhalesine karar veren Onay merciinin onayı olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez.

Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumlarında gecikme otuz takvim gününü aştığı takdirde şartnamesine ve sözleşmesine göre verilmiş bir ceza varsa Teşekkül bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi feshetmekte serbest olup sözleşmenin fesh edilmesi halinde sözleşme ve ekinde yer alan şartnamelerdeki ilgili hükümler uygulanır.

Fesih kararı, talep sahibi ünitenin talebi ve ihalesine karar veren Onay merciinin onayı ile verilir ve karar karşı tarafa tebliğ edilir, ilgili Dairelere bildirilir.

Firmalarla Olan İlişkilerde Gözetilecek Esaslar

Madde 83 — Teşekkülün piyasada aranılan ve güvenilen müşteri durumunu muhafaza edebilmesi için, iş ilişkilerinde firmalara gereksiz külfet yüklememek, zorluk çıkarmamak, teslim ve tesellüm işlerini süratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet vermemek esastır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dosyalama İşlemleri

Madde 84 — Satınalma ve ihale organlarınca alım konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir. Her alım için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numarasına göre numaralandırılır.

Dosyalarda; alımla ilgili malzeme talep yazısı veya Oluru, varsa idari ve teknik şartnameler, duyuru ile ilgili belgeler, teklif mektupları, alım komisyonu tutanağı ve kararlarının asılları, Yönetim Kurulu, takrir ve kararlarıyla makam Olurları sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgelerin suretleri, varsa muayene ile ilgili analiz raporları, muayene ve tesellüm protokolü veya tutanakları, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin fotokopi veya suretleri, alımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler ve yazışmalar tarih sırasına göre saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra arşive kaldırılır.

Mevcut İhaleler

Madde 85 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan mal ve hizmet alımı ihaleleri sonuçlanıncaya kadar, ihale tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Mevcut Yönetmelikte bu Yönetmelikle yapılan değişikliklerden dolayı yeniden düzenlenmesi gereken Standart İhale Dokümanı, Tip İdari Şartnameler Tip Sözleşmeler ve Genel Şartnameler bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde Teşekkül tarafından hazırlanır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar Teşekkül mevcut Standart İhale Dokümanı, Tip İdari Şartnameler Tip Sözleşmeler ve Genel Şartname hükümlerini uygulamaya devam eder.

Yürürlükten Kaldırma Hükmü

Madde 86 — 30/9/2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 87 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 88 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; kaynakları ve bileşenleri Ek-1’de detaylı olarak belirtilen, beşeri faaliyetler ve doğal afetler sonrasında meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının, üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici olarak biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (d), (h), (o), (p) ve (s) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 14/03/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 27/08/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

Hafriyat Toprağı: İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan toprağı,

İnşaat Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıkları,

Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkları,

Tehlikeli İnşaat ve Yıkıntı Atıkları: İnşaat ve yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıkları,

Asfalt Atığı: Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı sırasında ortaya çıkan ve bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer ve benzeri malzeme bulunan atıkları,

Bitkisel Toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprağı,

Atık Yönetimi: Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerini,

İnceleme Kurulu: Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesisleri için yapılacak başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak üzere oluşturulan ve 37 nci maddede belirtilen Kurulu,

Kriz Merkezi: Doğal afet sonrasında mahallin en büyük mülki amirinin başkanlığında ilgili kurum/kuruşların katılımı ile oluşturulan komisyonu,

Denetim Personeli: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile belediyelerin denetim personellerini,

Seçici Yıkım: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yıkımı öncesinde ve sırasında içindeki yabancı ve geri kazanımı mümkün olmayan maddelerden ayıklanması ve yıkımın belirli ölçülerde ve kontrollü olarak yapılmasını,

Taşıma ve Kabul Belgesi: Ek-2’de yer alan belgeyi,

Depolama/Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi: Ek-3’de yer alan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

 

Genel İlkeler

Madde 5 — Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır;

a) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır.

b) Bu atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

c) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi esastır.

d) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır.

e) Sağlıklı bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için atıkların kaynağında ayrılması ve "seçici yıkım" esastır.

f) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla

yükümlüdürler.

Bakanlığın Görev ve Yetkileri

Madde 6 — Bakanlık;

a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların yönetimine ilişkin program ve politikaları saptamak, Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,

b) Geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmekle,

c) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla,

yükümlüdür.

Mülki Amirlerin Görev ve Yetkileri

Madde 7 — Mahallin en büyük mülki amiri,

a) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,

b) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

c) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,

d) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,

e) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla,

f) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,

g) İl sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları ile ilgili istatistiki bilgileri belediyelerden temin etmek ve yıl sonunda Bakanlığa göndermekle,

h) Doğal afetler sonucunda oluşacak atıkların yönetimi ile ilgili esasları belirlemek, bu amaçla Kriz Merkezi oluşturmak ve olası doğal afetlere karşı önceden atık yönetim planlarını yapmakla,

yükümlüdürler.

Belediyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 8 — İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri,

a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,

b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,

c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla,

d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,

e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,

f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle,

g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

h) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,

ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle,

j) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla,

yükümlüdürler.

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticilerinin Yükümlülükleri

Madde 9 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri,

a) Atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla,

b) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,

c) Faaliyetleri sırasında atıkları bileşenlerine göre ayrı toplamak, geri kazanmak, biriktirmek ve atığın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı madde bulundurmamakla,

d) Faaliyete başlamadan önce, atıkların taşınması ve depolanması ile ilgili olarak EK-2’de verilen Atık Taşıma ve Kabul Belgesi’ni almakla,

e) Atıklarını belediyenin veya mülki amirin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesisi dışındaki yerlere dökmemekle,

f) Atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılamakla,

g) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda oluşacak zararı tazmin etmek ve kaza sonucu oluşacak kirliliği gidermekle,

yükümlüdürler.

Depolama Sahası İşletenlerin Görev ve Yetkileri

Madde 10 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarını işletenler,

a) Depolama sahasını Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak projelendirmek, gerekli izinleri almak ve inşa etmekle,

b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak işletmek ve faaliyetin sona ermesini müteakip rehabilitasyonunu yapmakla,

c) Depolama sahasının inşaatı, işletilmesi ve kapatılması sonrasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

d) Belediyenin veya mülki amirin izin verdiği toplama ve taşıma firmalarının atıkları ile Atık Taşıma ve Kabul Belgesi olan atıkları sahaya kabul etmekle,

e) Atığın tesise girişinde depolama işleminden önce incelemesini yaparak taşıma ve kabul belgesindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle,

f) Depolama sahasına kabul edilmesi ve depolanması yasak olan atıklar ile bu atıklarla karışmış hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını depolama sahasına kabul etmemek ve durumu idareye bildirmekle,

g) Hafriyat toprağı ile geri kazanılması mümkün olamayan inşaat/yıkıntı atıklarını birbirine karışmadan ayrı olarak depolamakla,

h) Atıkların depolanması sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almakla,

ı) Depolama sahasına getirilen atığın miktarı, cinsi, üretim yeri, getiriliş tarihi ve araç plakası gibi bilgileri düzenli ve doğru olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almak, bu bilgileri belediye, mahallin mülki amiri ve Bakanlığın incelemesine hazır bulundurmakla,

j) Kriz Merkezi kararlarına uymak ve işbirliği yapmakla,

yükümlüdürler.

Geri Kazanım Tesisi İşletenlerin Görev ve Yetkileri

Madde 11 — Geri kazanım tesislerini işletenler,

a) Geri kazanım tesisini Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak projelendirmek, gerekli izinleri almak ve inşa etmekle,

b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak işletmekle,

c) Geri kazanım tesisinin inşaatı, işletilmesi ve kapatılması sonrasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

d) Belediyenin veya mülki amirin izin verdiği toplama ve taşıma firmalarının atıkları ile Atık Taşıma ve Kabul Belgesi olan atıkları tesise kabul etmekle,

e) Atığın tesise girişinde incelemesini yaparak taşıma ve kabul belgesindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle,

f) Geri kazanım tesisi ile depolama sahasına kabul edilmesi ve depolanması yasak olan atıklar ile bu atıklarla karışmış inşaat/yıkıntı atıklarını geri kazanım tesisine kabul etmemek ve durumu idareye bildirmekle,

g) Atıkların geri kazanılması sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almakla,

h) Geri kazanım tesisine getirilen atığın miktarı, cinsi, üretim yeri, getiriliş tarihi ve araç plakası gibi bilgileri düzenli ve doğru olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almak, bu bilgileri belediye, mahallin mülki amiri ve Bakanlığın incelemesine hazır bulundurmakla,

ı) Kriz Merkezi kararlarına uymak ve işbirliği yapmakla,

yükümlüdürler.

Kriz Merkezinin Görevleri

Madde 12 — Kriz Merkezi,

a) Olası bir doğal afet öncesinde, oluşabilecek atıkların yönetimiyle ilgili planlamalar yapmakla,

b) Oluşabilecek atık miktarı ile bunların kaldırılması ve taşınması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı belirlemekle ve kullanımıyla ilgili koordinasyonu sağlamakla,

c) Oluşacak atıkların depolanacağı uygun alanları Yönetmelikte belirtilen esaslara göre önceden tespit etmekle, mevcut depolama ve geri kazanım tesisleri ile koordinasyonu sağlamakla,

d) Çalışmaları hakkında Bakanlığa bilgi vermekle,

yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Biriktirme ve Toplamaya İlişkin Esaslar

 

Genel Esaslar

Madde 13 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır.

Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının üretimine neden olacak özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlar; bu atıkların üretilmesinden önce ilgili belediyeye/mahallin en büyük mülki amirine başvurarak gerekli izinleri almak, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu mercilerin göstereceği geri kazanım/depolama sahasına taşınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen üretici, taşıyıcı ve depolayanlar hakkında 46 ncı maddede belirtilen cezai işlemler uygulanır. Ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirlilik, tebliğ edilen süreler içinde giderilmezse bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı maliyeti ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

Hafriyat Sırasında Alınacak Önlemler

Madde 14 — Hafriyat yapanlar, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlüdür. Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eşitlenecek şekilde planlama yapılır ve hafriyat toprağının öncelikle faaliyet alanı içerisinde değerlendirilmesi sağlanır.

İnşaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan hafriyat toprağını yeniden değerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler.

Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karşı önlem alınır. Hafriyat yapan kişi/kuruluş hafriyat toprağının çıkarılması esnasında hafriyat alanının yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını korumak, olabilecek hasar ve erozyona karşı önlem almakla yükümlüdür.

Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanır. Derinliğine ve yapısına bağlı olarak kazılarak yeniden kullanılmak üzere yığılır. Bitkisel toprağın depolanacağı yerin % 5’den fazla eğimli olmaması gerekir. Bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenir ve toprağın kalitesi korunur. Bitkisel toprak uzun süre açıkta bırakılacak ise yüzeyinin çabuk gelişen bitkiler ile örtülmesi temin edilir. Ayrı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanılır.

Küçük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması

Madde 15 — 2 (iki) tona kadar atık oluşumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan kişi ve kuruluşlar ile inşaat firmaları, mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, büyükşehirlerde ise ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalara başvurarak oluşan inşaat/yıkıntı atıklarının uygun kaplarla toplanmasını, taşınması ve belediyenin veya mülki amirin gösterdiği yere götürülmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, 17 nci maddede belirtilen esaslar doğrultusunda atık üreticileri tarafından karşılanır.

Büyük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması

Madde 16 — 2 (iki) tondan fazla atık oluşumuna neden olacak büyük çaplı tamirat ve tadilat işlemleri ile inşaat ve yıkım işlemlerinde faaliyet sahibi mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, büyükşehirlerde ise ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak izin almak zorundadır. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır. Bu izin belgesinde, yapılacak tadilat/tamirat/inşaat/yıkımın türü ile oluşacak tahmini atık miktarı belirtilir. Faaliyet sahibi veya tadilat/tamirat/inşaat/yıkımı yapacak firma, ilgili belediyeye/mülki amire veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalara başvurarak faaliyetin yapılacağı yere geçici biriktirme konteynerinin yerleştirilmesini temin eder. Bu konteyner yerleştirilmeden tadilat/tamirat/inşaat/yıkım işlemlerine başlanılmaz.

Geçici biriktirme konteyneri veya kapları sarı renkli olacak, üzerlerine atılacak ve atılmayacak atık türleri yazılacaktır. Evsel, zararlı ve tehlikeli atıkların bu konteynerlere atılması yasaktır. İnşaat/yıkıntı atıkları içine tehlikeli atık atılması durumunda bu atıklar tehlikeli atık olarak kabul edilir ve bertarafları ilgili mevzuata göre yapılır. Dolan konteynerler, belediyeler/mahallin mülki amirliği veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalar tarafından geri kazanım veya depolama tesislerine taşınır.

Oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, 17 nci maddede belirtilen esaslar doğrultusunda atık üreticileri tarafından karşılanır.

Büyük çaplı yol ve bina tadilat, tamirat ve yıkım işlerini yapan firmalar inşaat/yıkıntı atıklarının kaynakta azaltılmasından, tekrar kullanılmasından, geri kazanılmasından ve bertaraf tesislerine taşınmasından sorumludurlar.

Cadde, sokak, yol ve tretuvarlarda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları taşınabilir konteynerlerde biriktirilecek, cadde ve sokak kirliliği ile görüntü ve toz kirliliğine neden olmayacaktır.

Atık Bertarafında Mali Yükümlülük

Madde 17 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Bu amaçla uygulanacak bedel, geri kazanım/depolama sahasının uzaklığı ve oluşan atık miktarı esas alınarak büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin teklifi ile büyükşehir belediyesi, diğer illerde ise il ve ilçe belediyeleri, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından tespit ve ilan edilir.

Yıkım Faaliyetleri İçin İzin Alınması

Madde 18 — Yıkım çalışmasına başlanılmadan önce, yıkım faaliyetini gerçekleştirecek kişi, kuruluş veya firmaların mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak yıkım izni almaları zorunludur. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Yıkım İşlemleri

Madde 19 — Yıkımı yapılacak yapıların içlerindeki geri kazanılabilir malzemelerin öncelikle ayrıştırılması ve geri kazanılması esastır. Bu çerçevede kapı, pencere, dolap, taban ve duvar kaplamaları, döşemeleri ve yalıtım malzemeleri gibi inşaat malzemeleri ile tehlikeli atıklar yıkımı yapılacak yapılardan ayıklanır ve ayrı toplanır. Yıkım işlemleri sırasında gürültü, toz ve görüntü kirliliği ile ilgili olarak 20 ve 21 inci maddelerde belirtilen tedbirler alınır. Yıkımın hidrolik ekipmanlara sahip iş makineleri ile yapılması durumunda, kolon ve kiriş gibi beton yapılar kesilir veya parçalanır.

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla, asbest içeren malzemelerin kullanıldığı binaların yıkımı, sökümü, tamiratı ve tadilatı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulur.

Gürültü Emisyonu

Madde 20 — Hafriyat, inşaat/tamirat/tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak gürültü emisyonları ile ilgili olarak, 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Kontrol Yönetmeliği esaslarına uyulur.

Toz Emisyonu

Madde 21 — Hafriyat, inşaat/tamirat/tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak toz emisyonları ile ilgili olarak, 02/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen hava kalitesi standartlarının sağlanması gerekir.

Oluşacak toz emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet koşularının sağlanması amacı ile tadilat/yıkım yapılacak binaların dış cephesi yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır.

Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertarafı

Madde 22 — İnşaat/yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan, civa, asit ve benzeri tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanır ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Taşınmasına İlişkin Esaslar

 

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi Alınması

Madde 23 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler.

Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır.

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşur ve eksiksiz olarak doldurulur. Birinci bölümde; hafriyatı toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilecek atığı taşıyacak şahıs veya firmalar, üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha ile ilgili bilgiler bulunur.

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kurumda kalır. Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.

Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıyıcılarının İzin Alma Zorunluluğu

Madde 24 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler. Bu amaçla yapılacak başvurularda istenecek belge ve bilgiler ilgili belediye tarafından belirlenir. İnşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlar sarı renkli olacak ve araçların üzerinde büyük harflerle "İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı" ibaresi yazılı olacaktır. Bu atıkları taşımak isteyen kişi ve kuruluşlar yeterli sayıda ve değişik ebatlarda sarı renkli konteyner ve kapları bulundurmakla yükümlüdürler. Bu atıkları taşımak amacıyla taşıma izni alan firmaların isimleri ve irtibat numaraları, geri kazanım veya depolama alanı/alanlarının yerleri ile bu alanlara ulaşacak yol güzergahı krokileri ilgili belediyeler tarafından halkın bilgileneceği şekilde ilan edilir.

Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşınması Sırasında Alınacak Önlemler

Madde 25 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının taşınması sırasında çevrenin kirletilmemesi, trafiğin aksatılmaması ve can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler öncelikle nakil işlemlerini gerçekleştiren kişi veya firma tarafından alınır. Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerleri uygun malzemeyle kapatılır. Araçlara kapasitenin üzerinde yükleme yapılmaz ve araçlar tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkartılır. Belediye ve mahallin en büyük mülki amiri, atık taşıyan araçların şehir içi trafiğini olumsuz etkilememesi için bu araçların belirli saatler arasında trafiğe çıkmaları konusunda düzenleme yapma yetkisine sahiptir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıklarının

Geri Kazanılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

 

Hafriyat Toprağının Tekrar Kullanılması ve Geri Kazanılması

Madde 26 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının öncelikle kaynağında azaltılması, ayrı toplanması, tekrar kullanılması ve geri kazanılması esastır.

Hafriyat sırasında, bitkisel toprak ayrı olarak toplanır. Bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan yapımında rekreasyon amacıyla kullanılacak ve kesinlikle depolama sahasına gönderilmeyecektir.

Bitkisel toprak dışındaki hafriyat toprağı ise öncelikle dolgu, rekreasyon, katı atık depolama alanında günlük örtü ve benzeri amaçla kullanılacak, tekrar kullanımlarının mümkün olmaması durumunda depolanarak bertaraf edilecektir.

Kimyasal/pişebilirlik özelliklerinin uygun olması durumunda yüksek miktarlardaki hafriyat toprağı çimento sanayiinde kil hammaddesi olarak öncelikle kullanılacaktır.

İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanılması

Madde 27 — Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim, depolanacak atık miktarının azaltılması ve ekonomik değer yaratılması amacıyla inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması esastır. Yüksek kaliteli geri kazanım ürünleri elde edilmesi ve maliyetlerin azaltılması amacıyla atıkların oluştukları yerlerde ayrılması gerekmektedir.

Geri kazanılamayan inşaat/yıkıntı atıkları gerekli ayrıştırma ve boyut küçültme yapıldıktan sonra Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre katı atık depolama alanında günlük örtü malzemesi olarak kullanılabilir.

Asfalt (Yol Kaplama) Atıklarının Geri Kazanılması

Madde 28 — Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tadilatı/tamiratı ve yıkımı sırasında oluşan asfalt atıkları, diğer inşaat/yıkım atıklarından ayrı olarak toplanır, taşınır ve geri kazanılır. Asfalt atıklarının gelişigüzel yerlere atılması yasaktır.

Asfalt atıklarının geri kazanılması esas olup, geri kazanım tesislerinde ikincil ürün haline getirilen asfalt atıkları düşük trafik yoğunluklu yollarda dolgu malzemesi olarak veya asfalt üretim tesislerinde öncelikli olarak kullanılır.

İnşaat/Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisleri

Madde 29 — Geri kazanım tesisleri inşaat/yıkıntı atıklarının özelliklerine, miktarına ve hacmine bağlı olarak sabit veya geçici olarak planlanır.

Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek vadilerde veya dere yataklarında, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde geri kazanım tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine müsaade edilmez.

Geri kazanım tesisleri, yüzeysel su kaynaklarından en az 300 (üç yüz) metre uzaklıkta kurulur. Sabit tesislerin en yakın yerleşim birimine uzaklığı 200 (iki yüz) metreden az olamaz. Tesisin etrafı tel çit ile çevrilir. Geri kazanım tesisleri, inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarında da kurulabilir. Geri kazanım tesislerinin bulunacağı sahanın zemini, su birikmeyecek ve yer altı suyu kirlenmeyecek şekilde betondan yapılır, tesisin çalışması sırasında gürültü ve toz emisyonları ile ilgili sınır değerler sağlanır.

Geri kazanım tesislerinde inşaat/yıkıntı atıklarının kabul edileceği birim, işletme binası, kantar ve kontrol ünitesi ile yeterli sayıda ve kapasitede ayırıcı, kırıcı, elek, taşıma sistemleri ile geçici depolama alanı bulunmak zorundadır. Geri kazanım tesislerinde bulunması zorunlu ekipmanların kiralama yoluyla da temini mümkündür. Geri kazanım tesislerine izin alınması aşamasında bu ekipmanların mülkiyetlerine dair bilgi ve belgelerin izin vermeye yetkili mercilere sunulması gerekmektedir.

Geri Kazanım Tesisleri İçin Yapılacak Başvurularda İstenecek Belgeler

Madde 30 — Bu amaçla yapılacak başvurularda,

a) 36 ncı maddenin (g) bendine kadar sıralanan bilgi ve belgeler,

b) Geri kazanım tesisindeki ünitelerin yerleşim planları,

c) Geri kazanım tesisi işletim projesi,

d) İşin özelliğine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört yıllık teknik bölümünden mezun olan teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri,

e) Geri kazanım tesisinde kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, her birinin teknik özellikleri ve kapasiteleri,

f) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü,

ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır.

Geri kazanım tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu’na sunulur.

Geri Kazanım Tesislerine İzin Verilmesi ve İptali

Madde 31 — Geri kazanım tesislerine izin vermeye ve verilen izni iptal etmeye 38 inci maddede belirtilen merciler yetkilidir.

Geri Kazanım Tesislerine Atık Kabul Prosedürü

Madde 32 — İnşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanım tesislerine kabulü sırasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır;

a) Tesise kesinlikle katı, sıvı, zararlı ve tehlikeli atık kabul edilmeyecektir.

b) Geri kazanım tesisi girişinde öncelikle atıkların taşıma ile ilgili dokümanları kontrol edilecek, belediye veya mülki amirin izin vermediği taşıyıcıların atıkları ile Atık Taşıma ve Kabul Belgesi bulunmayan taşıyıcıların atıkları tesise kabul edilmeyecektir.

c) Gerekli evraklarının bulunduğu tespit edilen atıkların görsel incelemesi yapılarak taşıma ve kabul belgesindeki bilgiler ile uyumu kontrol edilecektir.

d) Atıkların içinde, 39 uncu maddede belirtilen atıkların bulunması veya bunlarla karışmış olması durumunda atıkların kabulü yapılmayacak ve yetkili makama haber verilecektir. Bu durumda atık üreticileri ve taşıyıcılar hakkında ilgili kanunların belirlediği cezalar uygulanır.

e) Kabulü uygun görülen atıklar tartılacak; atığın miktarı, üretim yeri, getiriliş tarihi ve araç plakası gibi bilgilerin kaydından sonra araç sahaya gönderilecektir.

f) Geri kazanım işleminden sonra geri kazanılan ürünün adı, miktarı, standardı, satış yeri, satış miktarı ve kullanım alanı gibi bilgiler de düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.

Geri Kazanım Ürünleri ve Kullanım Alanları

Madde 33 — Geri kazanılmış ürünler, ilgili standartları sağlamak şartı ile gerekli işlemlerden sonra orijinal malzemeler ile birlikte veya ayrı olarak, yeni beton üretiminde, yol, otopark, kaldırım, yürüyüş yolları, drenaj çalışmaları, kanalizasyon borusu ve kablo döşemelerinde dolgu malzemesi olmak üzere, alt ve üst yapı inşaatlarında, spor ve oyun tesisleri inşaatları ile diğer dolgu ve rekreasyon çalışmalarında öncelikli olarak kullanılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları

Depolama Sahalarının Yer Seçimi, İnşası ve İşletilmesine İlişkin Esaslar

 

Atıkların Depolanması

Madde 34 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının tekrar kullanılamaması veya geri kazanılamaması durumunda bu atıklar kontrollü olarak depolanır.

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları, Yönetmelikte belirtilen idari ve teknik esaslar doğrultusunda, yalnızca projesinde belirtilen ve bu amaçla hazırlanmış/seçilmiş ve gerekli izinleri alınmış döküm sahalarında depolanabilirler.

İzinsiz hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları için depolama sahası açılamaz ve işletilemez. İzinsiz açanlar, işletenler, döküm yapan üreticiler ve taşıyıcılar hakkında Kanunun belirlediği cezalar uygulanır. Ayrıca atığın bertarafının ve çevreye verdiği zararın tutarı hesaplanarak, zararı verenlerden peşin olarak tahsil edilir.

Depolama Tesisleri

Madde 35 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların planlaması yapılırken, sahanın topografyası, jeolojisi, hidrojeolojisi, jeoteknik ve tektonik özellikleri dikkate alınır. Depolama tesislerinin, toprak işlenmesine elverişli ve üretim potansiyeli yüksek olan arazilerle, sulu tarım ve bağ-bahçe olarak kullanılan arazilerin veya sınıfı ne olursa olsun iklim özelliklerinden yararlanılarak zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, çay ve muz bahçeleri gibi plantasyona ayrılan arazilerde kurulması yasaktır. Ayrıca bu tesislerin, içme, sulama ve kullanma suları rezervuarlarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında kurulmasına kesinlikle müsaade edilmez. Bu alanların dışında kalan orta mesafeli koruma alanlarında ise İl Mahalli Çevre Kurulunun onayı alınarak bu tür tesisler kurulabilir. Depolama tesisleri imar planları üzerinde işaretlenir.

Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek vadilerde veya dere yataklarında, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde depolama tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine müsaade edilmez.

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı 200 (iki yüz), mezarlıklara olan uzaklığı ise 100 (yüz) metreden az olamaz. Aynı sahada inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanım tesislerinin de kurulabileceği varsayılarak buna uygun planlama yapılır.

Depolama tesislerinde, hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kabul edileceği birim, işletme binası ve kantar bulunur ve depolama sahasının etrafı tel çit ile çevrilir.

Taşocağı ve açık maden işletmeleri gibi, malzeme ve cevher alınmak suretiyle doğal zeminin bozulduğu yerlerde de izin alınmak suretiyle bu atıklar depolanabilir.

Hafriyat Toprağı İle İnşaat/ Yıkıntı Atıkları Depolama Sahaları İçin Yapılacak Başvurularda İstenecek Belgeler

Madde 36 — Bu amaçla yapılacak başvurularda,

a) Ticaret sicil kaydı,

b) Ticaret sicil gazetesi örneği,

c) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,

d) Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge,

1) Orman arazileri için Orman Bölge Müdürlüğü, hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel idaresine ait araziler için İl Özel İdare Müdürlüğüne müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek alınmış muvafakat belgesi,

2) Özel şahsa ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli muvafakat belgesi,

e) Mücavir alan sınırları içinde ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesinin; mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün onay yazısı,

f) Arazinin topografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar plan durumu ve uygulama imar durumu,

g) Arazinin zemin etütleri,

h) Depolama tesisindeki ünitelerin yerleşim planları,

ı) Döküm alanı hazırlama, ihata edilmesi ve işletim projesi,

j) İşin özelliğine uygun, en az 1 adedi dört yıllık üniversite mezunu teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri,

k) En az 1 adedi dozer ve 1 adedi kompaktör olmak üzere depolama sahasında kullanılacak makine ve araç-gereç listesi,

l) Dolgu işleminin bitiminde, döküm sahasını işletenler tarafından uygulanacak, Orman Bölge Müdürlüğü veya yetkili belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü tarafından onaylanmış rehabilitasyon projesi,

m) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü,

ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır.

Depolama tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu’na sunulur.

Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu

Madde 37 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesislerine izin vermeye yetkili kurumlarca, bu amaçla yapılacak başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu oluşturulur. Kurul, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyesinden 3, tesisin sınırları içinde bulunduğu ilçe belediyesinden 1, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 1; il belediyelerinde belediyeden 4, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 1; ilçelerde ise ilçe belediyesinden 4, kaymakamlıktan 1; mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 3, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden 2 olmak üzere 5 kişiden oluşur. Kurula en üst düzey yetkili başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekirse başkanın oyu çift sayılır. Kuruldan oy birliği veya oy çokluğu ile uygun kararının çıkması halinde depolama/geri kazanım tesisi izni verilir ve bir örneği Ek-3’te verilen Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama/Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi düzenlenir.

Depolama Tesislerine İzin Verilmesi ve İptali

Madde 38 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları depolama tesislerine izin vermeye;

a) İl ve ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri,

b) İl belediye mücavir alan sınırları içindeki yerlerde il belediyeleri, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyeleri,

c) İl belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri mücavir alan sınırları dışında kalan ilçelerde ise ilçe belediyeleri,

yetkilidir.

Yapılacak olan denetimlerde usulüne uygun alınmadığı veya işletme planına uygun çalışmadığı tespit edilen depolama tesislerinin izin belgesi yukarıda belirtilen merciler tarafından iptal edilir ve yasal işlem yapılır.

Depolanması Yasak Olan Atıklar

Madde 39 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama tesisleri ile geri kazanım tesislerine,

a) Sıvıların ve sıvı atıkların,

b) Arıtma çamurlarının,

c) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin,

d) Tıbbi atıkların,

e) Hayvan kadavralarının ve gübrelerinin,

f) Radyoaktif madde ve atıkların,

g) Tehlikeli ve zararlı atıkların,

h) Evsel katı atıkların

dökülmesi ve depolanması yasaktır.

Atık Kabul Prosedürü

Madde 40 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolama sahasına kabulü sırasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır;

a) Tesise kesinlikle katı, sıvı, zararlı ve tehlikeli atık kabul edilmeyecektir.

b) Depolama sahası girişinde öncelikle atıkların taşıma ile ilgili dokümanları kontrol edilecek, belediye veya mülki amirin izin vermediği taşıyıcıların atıkları ile Atık Taşıma ve Kabul Belgesi bulunmayan taşıyıcıların atıkları tesise kabul edilmeyecek ve gerekli izinler alınana kadar araç tesiste bekletilecektir.

c) Gerekli evraklarının bulunduğu tespit edilen atıkların görsel incelemesi yapılarak taşıma ve kabul belgelerindeki bilgiler ile uyumu kontrol edilecektir.

d) Atıkların içinde, döküm alanına kabul edilmesi ve dökülmesi yasak olan ve 39 uncu maddede belirtilen atıkların bulunması veya bunlarla karışmış olması durumunda atıkların kabulü yapılmayacak ve yetkili makama haber verilecektir.

e) Kabulü uygun görülen atıklar tartılacak; atığın miktarı, üretim yeri, getiriliş tarihi ve araç plakası gibi bilgilerin kaydından sonra araç döküm sahasına gönderilecektir.

Atıkların Depolanması

Madde 41 — Atıkların depolanması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır;

a) Döküm sahasında hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları birbirleri ile karıştırılmadan ayrı alanlarda depolanacaktır.

b) Depolanan malzemeler kompaktör ile günlük olarak sıkıştırılacaktır.

c) Döküm sahasında oluşabilecek oturma, çökme ve kayma gibi zemin ve gövde hareketlerinin önlenmesi için en uygun yığın ve döküm boyutlandırması yapılacaktır.

d) Döküm alanlarının yüzeyleri ve şev dibi çevresine insan ve diğer canlıların yaklaşmasını engelleyici önlemler alınacak ve uyarı levhaları konulacaktır.

e) Yüzeyin topografik yapısına bağlı olarak, şevlerden büyük parça yuvarlanmasının çevrede tehlikeli ortam yaratması söz konusu ise şevden bırakılacak tane ve parça büyüklüğüne sınır getirilecektir.

f) Döküm yığınlarının yüzeylerinde, aralarında ve çevrelerinde denetimsiz su birikmesine izin verilmeyecek, yıllık rejimde doğal su trafiği etkilenmeyecek şekilde gerekli önlemler alınarak, durum döküm yeri planları üzerinde de açıkça gösterilecektir.

g) Döküm alanı olarak kullanılacak alanlarda sahanın hazırlanması söz konusu ise, bitkisel toprak yeniden değerlendirilmek üzere sıyrılacaktır. Sıyrılan bu toprak ile geçici depolanmak üzere sahaya getirilen diğer bitkisel toprak, hava ve su akımları veya başka nedenlerle dağılmayacak, yabancı maddeler ile karışmayacak ve niteliği bozulmayacak şekilde uygun bir alanda saklanacak ve gerekli koruma tedbirleri alınacaktır.

h) Depolama tesisinde çalışma esnasında oluşacak gürültü kirliliği ile ilgili olarak 20 nci maddede, toz emisyonu ile ilgili olarak da 21 inci maddede belirtilen Yönetmeliklerde yer alan sınır değerlere uyulacaktır.

ı) Depolama tesisine ulaşım ve depo iç yollarında geçiş her türlü hava şartlarında mümkün olacaktır.

j) Depolama sahasına ulaşım ve iç yollarda araçlarla tozuma olmayacak şekilde tedbir alınır. Gerekirse çakıl serilir veya sulama sistemi uygulanır.

k) Depolama sahası çıkışında, kirlenen araba tekerleklerinin yolları kirletmemesi için tekerlekleri temizleyecek ve yıkayacak tedbirler alınır.

Depolama Sahalarının Kapatılması ve Rehabilitasyonu

Madde 42 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarının kapasitelerinin dolması veya herhangi bir nedenle döküm ve depolamanın sona ermesi halinde bu sahaların, insan ve diğer canlıların güvenliği, canlı yaşamının tesisi ve alanın tekrar kullanılabilmesi için doğal topografik yapıya uygun olarak rehabilite edilmeleri zorunludur.

Depolama çalışmaları devam ederken, sahanın dolan veya daha sonra kullanılmayacak bölümlerinin rehabilitasyon faaliyetleri tüm projenin sona ermesi beklenmeden projesine uygun olarak öncelikle yapılır.

Rehabilitasyon Projeleri

Madde 43 — Rehabilitasyon projesi, çalışma alanında döküm işlemlerinin başlamasından önce hazırlanacak, çalışmaların tümü ile veya öngörülen şekli ile kısmen sonuçlanmasını müteakiben en geç 1 yıl içinde uygulamaya konulacaktır. Söz konusu alanın ne amaçla değerlendirileceği yerel koşullar da göz önüne alınarak belirlendikten sonra buna uygun projelendirme yapılacaktır.

Bu projelerde, bitkilendirme planı, yaban hayatı koruma planı, yüzey suları yönetim planı ile bunlara ait çizim ve hesaplar yer alacaktır. Bu çalışmalarda esas olacak ana kriterler aşağıda sıralanmaktadır;

a) Rehabilitasyon çalışmaları sonucunda, sahaya doğal görünüm kazandırılacaktır.

b) Projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yeni alanın kullanımı, yerel çevre koşulları ile tam uyum içinde olacak ve tüm canlılar için tartışmasız güvenli bir ortam sağlanacaktır.

c) İnsanların dolaşımına açılan alanlarda 3.0 metreden yüksek kademe ve 5.0 metreden dar basamak bulunmayacaktır.

d) Bütün şev yüzeyleri dayanma duvarı ile tutulmaksızın doğal hali ile stabil olacak şekilde düzenlenecektir.

e) Alanın dış çevresinde eğimli yüzey var ise taş ve parça yuvarlanmaları ile kaymalara karşı kesin önlem alınacaktır.

f) Rehabilitasyon sırasında, atıkların şev açılarının değiştirilmesi söz konusu ise, verilecek yeni eğim örtü toprağının serilmesine, bitki örtüsünün gelişmesine izin verecek, erozyonu ve atıkların yüzeye çıkmasını önleyecek değerlerde olacaktır.

g) Alan çevresi su trafiği açısından yeterince güvenli hale getirilecektir. Yörenin en yoğun yağış koşullarında, su toplama ve akma kanalları ile çevre doğal drenaj sistemi yeterli olacak şekilde planlanacak, çukur alanların su baskınına uğraması olasılığına karşı yeterli önlemler alınmış olacaktır.

h) Alanın üzeri yapılacak bitkilendirme çalışmasına bağlı olarak bitkisel üst örtü toprağı ile kaplanacak ve ağaçlandırılacaktır.

Doğal Afet Atıklarının Yönetimi

Madde 44 — Başta deprem olmak üzere doğal afetler sonucunda oluşan yıkıntı atıklarının yönetiminden, mahallin en büyük mülki amirinin başkanlığında oluşturulacak Kriz Merkezi sorumludur. Merkez, olası bir doğal afet durumunda oluşabilecek atık miktarı, bunların kaldırılması ve taşınması için gerekli araç-gereç ve ekipman ile bu atıkların depolanacağı uygun alanları bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre önceden tespit eder ve gereken hazırlıkları yapar. Çalışmalar hakkında Bakanlığa düzenli olarak bilgi verilir. Mevcut taşıyıcı firmalar ile depolama ve geri kazanım tesisleri Kriz Merkezleri ile uyumlu çalışırlar. Doğal afetler sonucunda oluşan yıkıntı atıklarının taşınması ve depolanması faaliyetleri Kriz Merkezi tarafından yapılan planlamalar doğrultusunda, ilgili belediyenin sorumluluğunda belediye veya belediyenin yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülür.

Denetleme

Madde 45 — Bu Yönetmelik kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve diğer çevre mevzuatına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa, aittir. Ayrıca depolama izni vermekle yetkili ve görevli kurumlar da bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisine sahiptir.

Yönetmeliğe Aykırılık

Madde 46 — Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve Kanunun 20, 21, 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen cezalar verilir.

Geçici Madde 1- Mevcut hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesisleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, belediye sınırları ile mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde belediyeler, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyelerine başvurarak gerekli izinleri alırlar.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, belediye sınırları içindeki yerlerde belediyeler, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyeleri; belediye sınırları ile mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, inşaat/yıkıntı atığı geri kazanım ve depolama tesislerini kurmak/kurdurmakla yükümlüdürler.

Yürürlük

Madde 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği.doc

—— • ——

Amatör Telsizcilik Yönetmeliği.doc

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası

Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca serbest çalışan elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin Elektrik Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesi ile elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar mühendisliği hizmetlerinin mesleki esaslarını, ülke ve meslektaş yararları yönünde gelişmesini sağlamak, ürün ve hizmetlerin Elektrik Mühendisleri Odası tarafından belirlenen elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar mühendisliği hizmetleri en az ücretlerinin uygulanması ile meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, serbest elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar mühendisliği hizmeti veren kişi ve kuruluşları mesleki deneyim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirerek gerekli olan kayıtların tutulmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, serbest çalışarak elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar mühendisliği hizmetleri üreten elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar mühendisleri ile başka üretim birimleri içinde de olsa bu hizmetlerin gerçek veya tüzel kişi, kuruluş ve işyerleri ile bunların ürettikleri elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar mühendisliği hizmetlerine ilişkin esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Serbest Müşavir Mühendis: 17/06/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiyle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar mühendisliği hizmetlerinden birini ya da birkaçını Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescilini yaptırarak, ücreti karşılığında, kendi hesabına ya da kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek-tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde yapan elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar mühendisleri ile yüksek mühendislerini,

b) Tescilli Büro: Serbest Müşavir Mühendislik hizmetlerini yapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescil yaptıran ve bünyesinde en az bir Serbest Müşavir Mühendisi ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşları,

ifade eder.

Kısaltmalar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) BT; Büro Tescil Belgesini,

b) BTB; Büro Tanıtım Belgesini,

c) EM; Elektrik ve/veya Elektronik, Bilgisayar Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,

d) EMO; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasını,

e) EMH; Elektrik ve/veya Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Hizmetlerini,

f) EMP; Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Projelerini,

g) SMM; Serbest Müşavir Mühendisi,

h) SMMH; Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetlerini,

i) SMMHB; Serbest Müşavir Mühendislik Hizmet Belgesini,

j) TUS; Teknik Uygulama Sorumlusunu,

ifade eder.

İlkeler

Madde 6 — SMM yalnızca bağlantı içinde olduğu ve tam gün çalıştığı bir tek tescilli büro adına hizmet üretebilir.

a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendine uygun olarak EMO’ya kayıt ve tescili yapılan SMM’e, SMM hizmetlerini yapmaya yetkili olduğunu belirten yıl sonuna kadar geçerli SMM Belgesi,

b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendine uygun olarak yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere SMM belgesi alma koşulu sağlayamayan EM’ye, bağlantı içinde olduğu firma tarafından yapımı üstlenilen işlere ait üretilen her EMH için SMMH Belgesi,

c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendine göre işlem yapılarak tescil edilen büroya Büro Tescil Belgesi,

d) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendine göre işlem yapılan büroya Büro Tanıtım Belgesi,

düzenlenerek verilir.

SMM Hizmetleri

Madde 7 — EM ile ilgili aşağıda belirtilen işler, bu Yönetmelik kapsamına giren SMM hizmetleri sayılırlar;

a) Etüd ve Yapılabilirlik Hizmetleri.

b) Proje Hizmetleri;

1- Öneri Projesi,

2- Ön Proje (avan proje),

3- Uygulama Projesi,

4- Röleve Projesi,

5- Değişiklik Projesi (tadilat projesi),

6- Üretim projesi (imalat projesi),

7- Son Durum Projesi,

8- Detaylar.

c) Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri.

d) İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri.

e) Mesleki Kontrollük Hizmetleri.

f) Teknik Uygulama Sorumluluğu (fenni mesuliyet).

g) Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri.

h) Deneme İşletmesi, Kontrol ve Kabul Hizmetleri.

i) İşletme ve Bakım Hizmetleri.

j) Danışmanlık Hizmetleri (müşavirlik hizmetleri).

k) Yapım Hizmetleri.

Belge Verilmesi, Yenilenmesi ve Geçersiz Kılınması

Madde 8 — Belge verilmesi, yenilenmesi ve geçersiz kılınması işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütülür:

a) Yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere SMM-BT Belgesi,

1- Kendi adına hizmet üreten EM'lere,

2- Ortakların tamamı TMMOB üyesi olan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ortak olarak çalışan ve ortaklık payı şirket sermayesinin % 20’sinden (yüzde yirmi) az olmayan EM üyelere,

EM'nin hissesi %20 (yüzde yirmi)'den az olmakla birlikte, en yüksek hisse sahibi ile eşit olması halinde de geçerlidir.

3- Ortaklığın çoğunluk hissesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ortak olarak çalışan ve ortaklık payı % 25’inden (yüzde yirmi beş) az olmayan EM'lere, (ancak limited şirketlerde şirket müdürlerinden en az birinin, anonim şirketlerde ise Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin TMMOB üyesi olması şartı aranacaktır.)

4- EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli SMM-BT Belgesi verilmiş Tescilli Bürolarda ücretli olarak çalışan EM'lere,

5- Ortaklığın çoğunluk hissesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan EM’lere, (ancak bu EM’ler, "Elektrik Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri"ni üstlenemezler.)

6- Ortaklığın çoğunluk hissesinin EMO üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ortak olarak çalışan EM’lere ortaklık payına bakılmaksızın ya da bu sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan EM’lere,

verilir.

b) Yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere SMM-BT Belgesi alma koşulunu sağlayamayan tüzel kişiliklerde ortak ya da ücretli olarak çalışmakta olan EM’lere, firmalarının yalnızca yapım işlerinden doğan her hizmet için, EMO tarafından SMMH Belgesi düzenlenir.

Yapılan işi belgelendirme esası vardır. EM’nin şirket ortağı olması halinde en az % 25 (yüzde yirmibeş) ortaklık payı aranır.

c) İlk kez belge almak ya da belgesini yenilemek isteyen kişi veya kuruluş, çalışacağı ilin/ilçenin bağlı bulunduğu EMO birimine yazılı olarak başvurarak gerekli belgeleri verir ve her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başvuru ücretini öder.

d) EMO Birimleri tarafından, gerekli kayıt ve işlemlerin tamamlanarak, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde belgeleri şubeler kanalı ile EMO’ya iletilir.

e) SMM Belgesi verilmiş EM’lerin işletme ve bakım hizmetleri yapabilmesi için "EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak belge almaları zorunludur.

f) EMO, yapılan başvuruyu inceleyip sonuçlandırır. Belge verilmesi uygun görülen kişi ya da kuruluşlara, belgeleri ilgili EMO birimi kanalıyla iletilir.

g) EMO, büroda çalışan SMM sayısına, bunların meslekteki kıdemine ve uzmanlık alanlarına göre yetki sınırını saptayarak SMM’lerin uzmanlık alanlarını, yapabileceği SMM Hizmetlerini ve iş hacmini belirleyebilir.

h) Yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen SMM-Büro Tescil Belgeleri, her yıl Şubat ayı sonuna kadar belge sahiplerinin başvurusu üzerine EMO tarafından yenilenir. Şubat ayı sonunu geçmemek kaydıyla yenileme süresi Şube Yönetim Kurulu önerisiyle ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Şubat ayı sonuna kadar belgesini yenilememiş olanlara ise ilk çıkarma işlemleri uygulanır.

i) Üretilen her hizmet için düzenlenen SMMHB’nin çalıştığı büroyu tanımlayan "Büro Tanıtım Belgesi", her yıl Şubat ayı sonuna kadar büro sahiplerinin başvurusu üzerine Şubeler tarafından yenilenir. Şubat ayı sonuna kadar belgelerini yenilememiş olanlara ise ilk çıkarma işlemleri uygulanır.

j) Şubeler tarafından yenilenmesi uygun görülmeyen belge başvuruları, gerekçeleri ile birlikte başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde EMO’ya iletilir. Belgenin yenilenip yenilenmemesi konusunda son kararı EMO Yönetim Kurulu verir.

k) EMO tarafından tescil edilmiş büro ya da şirketlerin SMM’leri dışındaki şahıslara hizmet ürettirmeleri halinde, EMO tarafından verilen SMM-BT Belgeleri iptal edilir.

l) EMO Yönetim Kurulu, Yönetmelik hükümleri gereğince SMM ve BT belgeleri verilmesinde, yenilenmesinde, yenilenmemesinde ve geçersiz kılınmasında yetkili son karar organıdır.

m) Tescile esas bilgi ve belgelerin EMO’ya verilmesinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları saptanan, Tescil Belgesi üzerinde her hangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri bir ay içerisinde EMO’ya bildirmeyen, SMM hizmetlerini yürütürken bu Yönetmelik hükümlerine, en az ücret tanımlarına ve mesleki denetim esaslarına uymadıkları belirlenen kişi ve kuruluşlar hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

SMM Belgesi ve SMMH Belgesi Verilmesi

Madde 9 — SMM Belgesi ya da SMMH Belgesi almak isteyen EM'lerin, EMO’ya kayıt ve tescilinin yapılması aşamasında;

a) EMO üyesi olması ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi,

b) EMO tarafından kısıtlanmamış olması,

c) EM’nin yasal ve idari düzenlemelere uygun bir adet renkli vesikalık fotoğraf vermesi,

d) EM’nin noterden onaylı imza sirküleri vermesi,

e) Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurarak, imza etmesi,

f) 2004 yılından itibaren ilk defa belge çıkartacak EM’ler için, EMO Meslekiçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından düzenlenen ilgili seminere katılmış ve Yetkilendirme Belgesi almış olması,

g) EM’nin, Tescilli Büro ile bağlantısını (kendi adına, ortak, ücretli), bağlı bulunduğu Oda birimine belgelemesi,

1- Kendi adına çalışanların, Bağ-Kur prim bildirgesini vermesi,

2- Ortak olarak çalışanların, Bağ-Kur ya da SSK prim bildirgesini vermesi,

3- Ücretli olarak çalışanların, SSK işe giriş ya da prim bildirgesini ve EMO tarafından hazırlanan örnek sözleşmeye uygun işverenle yapılmış noter onaylı ücret sözleşmesini vermesi,

koşulları aranır.

h) EM 01/01/1997’den önce SMM belgesi almış ise kendisine, aksi bir talepte bulunmadığı takdirde, önceki ünvanlı SMM belgesi düzenlenir. Ancak EM bilgisayar mühendisi ise belgesi mutlaka Bilgisayar SMM olarak düzenlenir. EM’nin lisans diplomasında birden fazla ünvan bulunması durumunda SMM belgesi ünvanının belirlenmesi için EM’den transcript istenir. Gerektiğinde transcript ile ilgili ek açıklama mezun olunan bölümden yazılı olarak istenir.

01/01/1997’den önce mezun olmuş ancak daha önce SMM belgesi almamış olan EM’ler, çalışmış olduğu uygulama, proje, kontrol ve benzeri konuları belgelemek ve EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından düzenlenen meslek içi eğitim seminerlerine katılarak Yetkilendirme Belgesi almış olmak kaydıyla, 01/01/1997 tarihinden önce SMM belgesi almış olan EM’lerle aynı haklara sahiptir.

i) SMMHB ve BTB düzenlenirken belgelerin üzerindeki seri numaralarının farklı olmaması için bu belgelerin fotokopi ile çoğaltılarak kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla ilgili EMO birimi tarafından doldurulan BTB’nin aslı Oda merkezine gönderilecek, fotokopi ile çoğaltılmış sureti ise ilgili EMO birimi tarafından saklanacaktır. SMMHB temsilcilik tarafından düzenlenmiş ise aslı üyeye verilecek bir sureti temsilcilikte saklanacak, bir sureti de ilgili şubeye gönderilecektir. Bütün suretlerde düzenleyen birimin kaşesi, imzası ve tarih bulunacaktır.

Büro Tescil Belgesi ve Büro Tanıtım Belgesi Verilmesi

Madde 10 — SMM Hizmetleri yapmak üzere BT Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar ile BTB çıkartmak isteyen kuruluşların, EMO’ya kayıt ve tescilinin yapılması aşamasında;

a) Büro adına tam gün çalışan en az bir SMM ya da EM bulunması ile SMM belgesinin büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin (kendi adına, ortak, ücretli) başvuruda belirtilmesi ve belgelenmesi,

b) Büronun mühendislik hizmetlerinden dolayı vergilendirmeye tabi olduğunun, bağlı bulunduğu vergi dairesinden belgelenmesi,

c) Tescil edilecek ya da Tanıtım Belgesi çıkartılacak şirketin ana sözleşmesinde mühendislik faaliyetinin bulunması ve ana sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir suretinin verilmesi,

d) TMMOB üyesi ortaklardan, üyesi oldukları Odalarından almış oldukları üyelik belgelerinin asıllarının verilmesi,

e) Büronun mühendislik hizmeti vermeye uygun olması ve bildirim adresinin kira sözleşmesi, tapu belgesi ve benzeri belgeler ile belgelendirilmesi,

f) Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurularak, imza edilmesi,

koşulları aranır.

SMM-BT ve SMMHB-BT Belgesi Yenilenmesi

Madde 11 — SMM Hizmetleri yapmak üzere SMM-BT Belgeleri almış ve SMMHB-Büro Tanıtım Belgesi çıkartmış olan gerçek kişi ve kuruluşlardan, bu belgelerini yeniletmesi aşamasında;

a) EMO tarafından daha önce verilen SMM-BT Belgelerinin iade etmesi,

b) SMM’in, Kanunda yer alan kimlik genelgesine uygun bir adet renkli vesikalık fotoğrafını vermesi,

c) Tescilli Büronun bağlı bulunduğu vergi dairesinden alacağı ve içinde bulunulan yıla ait mühendislik hizmetlerinden dolayı vergi mükellefiyetinin devam ettiğini belirten yazının aslı ya da vergi dairesinden onaylı defter ya da son dönem vergisini yatırdığını belirten vergi dairesi makbuzunu vermesi,

d) SMM’in, belgelerle ilgili daha önce EMO’ya verdiği evraklarda bir değişiklik olmadığını belirten beyan dilekçesini vermesi,

e) SMM’in, daha önce verdiği evraklarda bir değişiklik varsa (örneğin büro adresi değişmiş ise yeni büroya ait kira sözleşmesi fotokopisi ya da adres değişikliğinden dolayı vergi dairesi değişmiş ise yeni vergi kaydı ve benzeri), değişen evraklarını vermesi,

f) EM’nin, Tescilli Büro ile bağlantısını belgelemesi,

1- Kendi adına çalışanlardan, Bağ-Kur prim bildirgesini,

2- Ortak olarak çalışanlardan, Bağ-Kur ya da SSK prim bildirgesini,

3- Ücretli çalışan SMM’lerin o yıl için, EMO tarafından belirlenen ücrete uygun olarak düzenlenmiş işverenle yapılan noter onaylı sözleşmesi, geçmiş yıla ait EMO tarafından belirlenen ücrete uygun aylık ücret bordroları ile SSK prim bildirgeleri ve muhtasar beyannamelerini

vermesi,

g) Kendi adına ya da ortak olarak çalışan SMM’lerin o yıl için, kendi işyerlerinde Bağ-Kur ya da SSK adına prim yatırdıklarını belgelemeleri,

h) Sermaye şirketinin A.Ş. olması halinde, her yıl yapılan genel kurula ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin bir suretini vermesi,

koşulları aranır.

EMO gerekli gördüğü hallerde (f) ve (g) bendlerinde anılan belgeleri her dört ayda bir kontrol için isteyebilir.

SMM Hizmetlerinin Denetimi

Madde 12 — SMM Hizmetlerinin yürütülmesinde SMM, Tescilli Büro ve EMO aşağıda belirtilen koşullara uyarlar:

a) SMM-BT ve SMMHB-BTB belgeleri bulunmayan, belgelerini yenilemeyen, belgeleri EMO tarafından süreli ya da süresiz iptal edilen kişi ya da kuruluşlar SMM hizmetlerini yapamazlar.

b) SMM ve Tescilli Büro; bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı hizmet sözleşmelerinde mesleki esaslar, ülke ve meslektaş yararları doğrultusunda, geçerli kanunlar ve borçlar hukuku çerçevesinde, iyi niyet kurallarına uygun davranarak, ilgili konularda yürürlüğe konulmuş EMO şartnamelerine, tip projelerine ve EMO tarafından belirlenmiş en az ücret tanımlarına uyacaktır.

c) SMM ve Tescilli Büro; bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı mühendislik hizmetlerinde bu Yönetmeliğin 1 inci maddesindeki hüküm gereği, ilgili kişi, idare ve onay makamınca istensin istenmesin mesleki esaslar ile ülke ve meslektaş yararlarının gözetilmesi, üretilen hizmetlerin EMO standartları, Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri ile ülkemizde geçerli diğer standartlar, Yönetmelikler ve esaslara uygunluğunun sağlanması, EMO tarafından belirlenen mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin uygulanması ve meslektaşlar arasındaki haksız rekabetin önlenmesi amaçlarına uyacaktır. Proje sorumlularının EMO’ya kayıtlı olup olmadıklarının EMO tarafından araştırılıp belgelenebilmesi, EMO’nun gerekli denetimi yapabilmesi ile üretilen hizmetlerin bu esaslara uygunluğunu belgeleyebilmesine yardımcı olacaktır.

d) SMM ve Tescilli Bürolar, SMM Hizmetlerini denetim için bağlı bulundukları EMO birimlerine sunarken, hizmetin türünü gözönüne alacak ve EMO Yönetim Kurulu tarafından istenilmesi kararlaştırılan diğer belgeler ile,

1- SMM hizmetini belirten ya da hizmet ürünü proje, sözleşme ve benzeri dökümanları,

2- İşveren ve SMM-Tescilli Büro arasında imzalanmış, varsa Oda tarafından hazırlanmış örneğine uygun sözleşmeyi,

3- Verilen SMM hizmetlerine ilişkin olarak, Oda tarafından belirlenen en az ücret tanımlamaları üzerinden düzenlenmiş, varsa Oda tarafından hazırlanmış örneğine uygun, SMM üyenin kaşesi, imzası, SMM ve Tescilli Büro numaraları, üye sicil numarası, vergi dairesi adı ve vergi numarası, büro adresi ile işverenin adı ve adresinin belirtildiği serbest meslek makbuzu ya da faturayı,

ilgili EMO birimine vermekle yükümlü olacaklardır.

e) Tescilli Büroların çalıştırdıkları SMM’lere ödeyecekleri aylık net ücret, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan EM’nin aylık eline geçen toplam ücret göz önüne alınarak, EMO tarafından belirlenen bedelden ve SMM’e ödenen brüt ücretlerin yıllık toplamı, SMM’in yıl içinde EMO en az ücretlerine göre ürettiği hizmetlerin toplamının %20’sinden (yüzde yirmi) aşağı olamaz.

f) SMM ve/veya Tescilli Bürolarla işveren arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda, EMO durumu inceler ve tarafsız hakemlik görevini yerine getirerek kararını taraflara bildirir. SMM ve/veya Tescilli Büro, bu durumda, EMO’nun vereceği karara uymakla yükümlüdür.

g) SMM’ler ürettikleri proje, TUS, işletme sorumluluğu, danışmanlık ve benzeri mühendislik hizmetlerini, idari ve teknik denetiminin yapılması amacıyla, ilgili EMO birimlerine sunmakla yükümlüdür.

EMO, SMM hizmetlerinin yürütülmesinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin üstün nitelikte, şartnameler ve standartlara uygun, ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

EMO, yapılan hizmetleri incelemeye, belirtilen eksiklerin ve yanlışların düzeltilmesini istemeye, yapılan işlemleri yerinde denetlemeye yetkilidir.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri

Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme

Sorumluluğu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisinin, görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1 kV’un üstündeki yüksek gerilim (YG) tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama

Madde 4 — Bu Yönetmelik, YG tesislerinin kuruluş aşamasını tamamlaması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.

Tanımlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen:

a) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

b) EMO: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasını,

c) Mühendis: EMO üyesi elektrik yüksek mühendisi ya da elektrik mühendisini,

d) İşletme: Anma değeri 1 kV’un üzerindeki enerji alınan nokta ile alçak gerilim (AG) ana şaltere (hariç) kadar olan bölümlerin oluşturduğu enerjili veya enerjisiz kısımları,

e) İşveren: İşletmenin sahibi ve/veya kullanıcısını,

f) İşletme personeli: İş yerinde mevcut, işletme ile ilgili görevler üstlenmiş ya da üstlenecek olan, işveren tarafından belirlenmiş ve görevlendirilmiş personeli,

g) İşletme sorumluluğu: Bu Yönetmelikte tanımlanan işletmede güvenlik önlemlerinin alınması, ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret edilmesi ve gerekli manevraların yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletme sahibine rapor verilmesi, gerekli test ve bakımlarının yaptırılması, gerekli iş güvenlik malzemelerinin tesiste bulundurulmasının sağlanması hizmetlerini,

h) İşletme sorumlusu: EMO tarafından belgelendirilmiş, yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik yüksek mühendisi ya da elektrik mühendisini,

i) Belge: EMO tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre düzenlenmiş İşletme Sorumluluğu Belgesini,

j) Enerji sağlayan kuruluş: İşletmenin enerji aldığı ilgili kurum, kuruluş ya da görevli şirketi,

k) YG: Yüksek gerilimi,

l) AG: Alçak gerilimi,

m) SMM: Serbest Müşavir Mühendisi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İşletme Sorumluluğu Koşulları

Madde 6 — İşletme sorumluluğu koşulları şunlardır.

a) İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, EMO tarafından verilen "Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumlusu" belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

b) İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir.

Ancak, ortaklığın çoğunluk hissesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan elektrik yüksek mühendisleri ve elektrik mühendisleri, "Elektrik Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetlerini" üstlenemezler.

İşletme Sorumlusunun Yükümlülükleri

Madde 7 — İşletme sorumlusunun yükümlülükleri şunlardır.

a) İşletme sahibine ait olan bu Yönetmelik kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenmiş olur. İşletme sorumlusu kanunlar karşısındaki sorumluluk dışında, işletme sahibi adına enerji sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır.

b) Görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder.

c) Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

d) YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.

e) Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir. Bu yönergeler yeteri boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılır.

f) Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durum işletme sorumlusu tarafından işletme sahibine raporlanır ve yeterli duruma getirilmesi sağlanır. İşletme sorumlusu tarafından varolan güvenlik malzemelerinin bakımlarının, yeterli aralıklarla kontrol ve testlerinin yaptırılması sağlanır.

g) İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını ya da tamamını yönergeler çerçevesinde kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeline yaptırabilir. Yönergeler dışında yapılan manevralardan ya da personelin kişisel hatalarından doğacak kazalardan işletme sorumlusu, sorumlu değildir.

h) İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.

i) İşletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevlidir. Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir.

j) İşletme sahibi, enerji sağlayan kuruluş ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli ilişkileri sürdürerek bakım işlerinin gün ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu sağlar.

k) Bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçirilmesini sağlar.

l) Mevcut YG teçhizatının durumunu sürekli olarak izler ya da izletir. Yapacağı değerlendirme sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibine yazılı olarak bildirir.

m) Sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını sağlar.

n) İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

o) Gerek gördüğünde ya da en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenler.

Özel görevler ve sözleşmeler dışında enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi sorumluluk kapsamında değildir.

İşletme Sahibinin Yükümlülükleri

Madde 8 — İşletme sahibinin yükümlülükleri şunlardır.

a) İşletme sorumlusunun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyduğu imalatların ya da hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, teçhizat ile ilgili bakım ve onarım işlerini yaptırmak, talep edilen güvenlik malzemelerini almak, işletme sorumlusunu görevin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak, işletme sorumlusu değişikliklerini enerji sağlayan kuruluşa ve EMO’ya bildirmek,

b) İşletme sorumlusunun talimatları ve uyarılarını dikkate alarak uyulmasını sağlamak,

işletme sahibinin yükümlülüklerindedir.

Bu talimat ve uyarılara uyulmamasından kaynaklanacak her türlü kayıptan işletme sahibi sorumludur.

EMO'nun Yükümlülükleri

Madde 9 — EMO’nun yükümlülükleri şunlardır.

a) Bu Yönetmelikte tanımlanan hizmetlerin yürütülmesinde EMO, kanun ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlar, diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur.

b) EMO Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu önerileri doğrultusunda işletme sorumluluğuna ilişkin güç, sayı, kapasite, bölge ve benzeri konularda sınırlamayı belirler.

c) EMO Yönetim Kurulu, belge ve SMM hizmetlerine ilişkin işletme sorumluluğu hizmet ücretlerini, her yıl belirleyerek yayınlar.

d) İşletme sorumluluğu hizmetinin il sınırları bazında yapılması asıldır. Ancak Şube Yönetim Kurulları önerileri doğrultusunda Şube sınırları içersinde kalmak kaydı ile EMO Yönetim Kurulunun onayı ile düzenleme yapar.

e) İşletme sorumlularının sicilleri, işletme sorumlusuna ve işletmeye ait formlar üzerinde ilgili EMO birimleri tarafından ayrı ayrı tutulur.

f) EMO, elektrik YG tesislerinde işletme sorumluluğu hizmetini üstlenecek mühendislere yönelik "İşletme Sorumluluğu" belgesi düzenler.

g) EMO her yıl işletme sorumluluğu belgesinin yenilenip yenilenmeyeceğine, işletme sorumlusunun düzenlediği raporlara, yıl içinde katıldığı meslek içi eğitim kurslarına ve mühendislik etik kurallarına uyulup uyulmadığına bakarak karar verir.

h) Belgelerin verilip verilmemesinde ya da yenilenip yenilenmemesinde son karar organı EMO Yönetim Kuruludur.

i) EMO Yönetim Kurulu gerek gördüğü yerlerde işletme sorumluluğu meslek içi eğitim programlarını düzenler.

İşletme Sorumluluğunun Geçici Süreli Devri

Madde 10 — İşletme sorumlusu, sorumluluklarını bir başka belge sahibi mühendise sağlık, askerlik görevi, yurt dışı seyahati ve benzeri geçerli ve zorunlu nedenlere dayanmak kaydı ile geçici bir süre devredebilir. Ancak bu talebin ve yeni sorumlunun işletme sahibince kabul edilmesi ve düzenlenecek devir protokolünün EMO tarafından onaylanması gerekir.

İşletme Sorumluluğunun Sona Ermesi

Madde 11 — İşletme sorumluluğu aşağıdaki durumlarda sona erer.

a) İşletme sorumlusu mühendisin çalıştığı işletmeden ayrılması ya da görev değişikliği,

b) İşletme sorumlusu SMM üye tarafından sözleşmenin fesh edilmesi,

c) İşletme sorumlusu üyeye EMO tarafından geçici ya da daimi meslekten men cezası verilmesi,

d) İşletme sorumlusunun sağlık sorunları, askerlik ve benzeri nedenlerle sorumluluğunu yerine getirecek koşulları kaybetmesi,

e) İşletme sahibinin, işletme sorumlusu ile arasındaki sözleşmeyi fesh etmesi,

hallerinde işletme sorumluluğu sona erer ve EMO’ya bildirilir.

İşletmenin faaliyetini sürdürmesi durumunda, işletme sahibi tarafından hemen yeni bir işletme sorumlusu belirlenerek enerji sağlayan kuruluşa ve EMO’ya bildirilir, gerekli işlemler yerine getirilir.

İşletme sorumlusunun belge alma koşullarını yitirmesi halinde işletme sorumluluğu sona erer. EMO bu durumu işletme sahibine ve enerji sağlayan kuruluşa yazılı olarak bildirir, işletme sahibi yeni işletme sorumlusunu belirleyerek EMO’ya ve enerji sağlayan kuruluşa bildirir.

Meslek İçi Eğitime Katılım

Madde 12 — İşletme sorumluluğu hizmetinin önemi ve özelliği açısından işletme sorumluluğu üstlenecek kişiler, EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından düzenlenen meslek içi eğitim seminerlerine katılarak Yetkilendirme Belgesi almak zorundadır.

Daha önce bu eğitime katılmış olan üyelere EMO tarafından belgeleri verilir.

EMO tarafından düzenlenecek eğitim programı kapsamında, iş güvenliği mevzuatı, hukuksal sorunlar, ilk yardım, güvenlik malzemeleri, manevralar, kesiciler, ayırıcılar, sigortalar, koruma sistemleri, topraklama, transformatörler, kablolar, elektrik tarifeleri, kompanzasyon sistemleri gibi konular yer alır.

Belge Verilmesi

Madde 13 — Elektrik YG tesisleri işletme sorumluluğu belgesi aşağıdaki koşullarda verilir:

a) İşletme sorumlusu;

1) SMM olarak çalışıyorsa, EMO’dan yıl sonuna kadar geçerli Elektrik SMM belgesi almış olması,

2) Özel sektörde çalışıyorsa, tam gün ve tam yıl esasına göre çalıştığını belgelemesi,

b) Üyelik yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirmesi,

c) EMO tarafından kısıtlanmamış olması,

d) Lisans diploması ünvanı elektrik yüksek mühendisi ya da elektrik mühendisi olması,

zorunludur.

Lisans diplomasında elektrik elektronik mühendisi ünvanı taşıyanların transcriptleri dikkate alınarak, elektrik YG konularında eğitim görmüş olması şartı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayınlandığı yıl içinde yayınlanma tarihine kadar gerçekleştirilen hizmet sözleşmeleri yıl sonuna kadar geçerlidir. Bu sözleşmelerin yenilenmesi aşamasında bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Geçici Madde 2 — Meslek içi eğitime katılım ile ilgili 12 nci maddenin 1 inci fıkrası 01/01/2004 tarihinden itibaren geçerlidir.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 331)

Bilindiği üzere, beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu vergi kanunları ile hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, vergi beyannamelerinde, "T.C. Kimlik Numarası" ve "E-Posta Adresi"ne ilişkin alanlara yer verilmiştir.

Buna göre, gerçek kişi mükellefler tarafından vergi dairelerine verilecek beyannamelerde bulunan, "T.C. Kimlik Numarası"na ilişkin alan doldurulacaktır.

Ayrıca, mükelleflerin elektronik posta adresinin bulunması halinde ilgili alanın doldurulması, bulunmaması halinde ise ilgili alana elektronik posta adresinin olmadığının yazılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, vergi dairelerince beyannamelerin alınması sırasında "T.C. Kimlik Numarası" ile "E-Posta Adresi"ne ilişkin alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilecektir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(İhracat: 2004/2)

MADDE 1 —2/1/2002 tarihli ve 24628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2001/8 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5- İhracat sayılan satış ve teslimler şunlardır:

a) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

1- Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri,

2- Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

3- Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4- Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları,

b) 1- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

2- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3- Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

c) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),

d) 1-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

2- İmalatçı firmaların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (EK-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimler,

3- İmalatçı firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

f) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

g) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

h) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/01/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler),

i) İmalatçı firmaların, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),

j) İmalatçı firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.

MADDE 2 —Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde azami %60, (c), (d), (e), (i) ve (j) bentleri çerçevesinde azami %50, (d/2) bendinde yer alan ve İthalat Rejimi Kararı’nda gümrük vergisinden muaf olan yatırım malları için azami %80, (f), (g) ve (h) bentleri çerçevesinde ise azami %25 döviz kullanım oranında satış ve teslimatı yapılacak işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi tahsil edilir. "

MADDE 3 —Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhraç kaydıyla gümrük muafiyetli ithalata yönelik olarak düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi, satış ve teslimin bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilmiş olması kaydıyla ihracat sayılan satış ve teslimler kapsamında düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesine dönüştürülebilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmamış olması kaydıyla ithalat yapılmışsa, belge kapsamında yapılan ithalatlar esnasında teminata bağlanan Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi (bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (d/1), (f) ve (j) bentleri hariç), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmış olması halinde ise, ayrıca bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir."

MADDE 4 —Aynı Tebliğin eki ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 —Aynı Tebliğin eki ek-4 ün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"8. İhraç edilen ve/veya teslimatı yapılan mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli), araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği),"

MADDE 6 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış),

 

2- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Proje Formu (EK-2),

 

3- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (EK-3),

 

4- Satış ve teslimi taahhüt edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli),*

 

5- Yan sanayici kullanılması halinde,

 

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli),*

b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli),

c) Yan sanayici ile yapılan Protokol (Taraflarca imzalanmış),

 

6- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli sureti (Kuruluş ve varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri),**

 

7- İmza Sirküleri (Noter tasdikli),

 

8- İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (EK-8),

 

9- Taahhüt edilen işleri tevsik eden bilgi ve belgeler,

 

10- Belge müracaat tarihinden önceki üç ay içerisinde kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ithalat miktarları listeleri.

 

 

(*): Araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği).

(**): Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Ticaret Sicil Gazetesi.

 

 

 

NOT :

1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenebilir.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


DÜZELTME

2/3/2004 tarihli ve 25390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2004/6777 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın, 3, 4 ve 5 inci maddelerinin yer aldığı 10, 11 ve 12 nci sayfalar ile 13 üncü sayfadaki 6 ncı maddeye kadar olan bölümü, hatalı yürütme neticesi sırasız yayımlanmıştır. Hatalı yayımlanan 3, 4 ve 5 inci maddeler doğru şekliyle aşağıda yeniden yayımlanmıştır.

MADDE 3

GENEL TANIMLAR

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini öngörmedikçe:

a) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı zamanda uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder;

b) "Yunanistan Cumhuriyeti" terimi, Yunanistan'ın sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı zamanda uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder;

c) "Vergi" terimi bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kapsanan vergiler anlamına gelir;

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu kapsamına alır;

e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir;

f) "Kayıtlı merkez" terimi, her bir Akit Devletin kanunlarına göre tescil edilen kanuni ana merkez anlamına gelir;

g) "Vatandaş" terimi;

i) bir Akit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi;

ii) bir Akit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir tüzel kişiliği, ortaklığı veya derneği

ifade eder;

h) "Bir Akit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Akit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Akit Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Akit Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs anlamına gelir;

i) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre Türkiye Cumhuriyeti veya Yunanistan Cumhuriyeti anlamına gelir.

j) "Yetkili makam" terimi:

i) Türkiye Cumhuriyetinde, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini;

ii) Yunanistan Cumhuriyetinde, Ekonomi ve Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini

ifade eder.

k) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Akit Devletin sınırları içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç, bir Akit Devletin teşebbüsü tarafından uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek veya bir Akit Devlette kayıtlı gemilerle yapılan herhangi bir taşımacılığı ifade eder.

2. Bu Anlaşmanın bir Akit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uygulanacağı vergilerin amaçları bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında sahip olduğu anlamı taşıyacak ve bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır.

MADDE 4

MUKİM

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhangi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kanuni ana merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle burada vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz.

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir:

a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu (hayati menfaatlerin merkezi olan) Devletin bir mukimi kabul edilecektir;

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin bir mukimi kabul edilecektir;

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir;

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir.

3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, bu kişi kayıtlı merkezinin bulunduğu Akit Devletin mukimi kabul edilecektir.

MADDE 5

İŞYERİ

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir.

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır:

a) Yönetim yeri;

b) Şube;

c) Büro;

d) Fabrika;

e) Atelye, ve

f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yer.

3. "İşyeri" terimi aynı zamanda aşağıdakileri de kapsar:

a) 10 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili kontrol faaliyetleri;

b) Bir teşebbüsün çalıştırdığı elemanları veya diğer personeli aracılığıyla ülke içinde herhangi bir 12 aylık dönemde toplam 6 ayı aşan bir süre ya da sürelerde devam eden, danışmanlık hizmetleri de dahil mesleki hizmet tedarikleri (aynı veya bağlı proje için).

4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir:

a) Teşebbüs tesislerinin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca depolanması veya teşhiri amacıyla kullanılması;

b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca depolama veya teşhir amacıyla elde tutulması;

c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi amacıyla elde tutulması;

d) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması;

e) İşe ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması;

f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin bir veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak işe ilişkin sabit yerdeki bütün bu faaliyetlerin bir arada yürütülmesi sonucunda oluşan toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı nitelikte olması şarttır.

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkra hükmünün uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Akit Devlette, diğer Akit Devletin bir teşebbüsü adına hareket ederse, bu teşebbüs, aşağıda belirtilen şartlarla, bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla ilk bahsedilen Akit Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir:

a) eğer bu kişi, o Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa, kişinin faaliyetleri 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, veya

b) eğer kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevk ettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya ticari eşya stoku bulundurursa.

6. Bir teşebbüs, bir Akit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır.

7. Bu maddenin önceki hükümleri ile 14 üncü madde hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan ve diğer Akit Devlette bulunan doğal kaynakların ön araştırması, keşfi, çıkartılması veya işletilmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten bir kişinin, söz konusu faaliyetlerin herhangi bir 12 aylık dönemde toplam 30 günü aşan bir süre ya da sürelerde icra edilmesi koşuluyla, bu faaliyetler dolayısıyla diğer Akit Devlette bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğu kabul edilecektir. Bununla beraber, bu fıkranın amaçları bakımından;

a) diğer Devlette faaliyetlerini sürdüren bir teşebbüs diğer bir teşebbüse bağlı ise ve bu diğer teşebbüs aynı projeye bağlı olarak, ilk bahsedilen teşebbüs tarafından icra edilmiş veya edilmekte olan faaliyetlerle aynı faaliyetleri yürütüyorsa ve bu iki teşebbüs tarafından yürütülen faaliyetler 30 günlük bir süreyi -birbirine eklendiğinde- geçiyorsa, bu durumda her bir teşebbüs tarafından yürütülen faaliyetlerin 12 aylık bir dönemde 30 günü aştığı kabul edilecektir.

b) teşebbüslerden biri, doğrudan veya dolaylı olarak diğeri tarafından ya da her ikisi doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişi tarafından kontrol edilmekte ise, bu iki teşebbüsün birbirine bağlı olduğu kabul edilecektir.

8. Bir Akit Devletin sigortacılık teşebbüsünün, diğer Akit Devlette bir acente -6 ncı fıkranın uygulanacağı bir acente hariç- vasıtasıyla sigorta primi tahsil etmesi veya böyle bir acente vasıtasıyla bu diğer Devlette risk sigortası yapması durumunda, bu sigorta şirketinin diğer Akit Devlette bir işyerine sahip olduğu kabul edilecektir.

9. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse bu şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır.

Sayfa Başı