Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Aralık 2001

SALI

Sayı : 24621

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4724 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/3327 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma’nın 10, 15 ve 35 inci Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin ve 15 inci Maddede Atıfta Bulunulan XII Sayılı Ek'in Anlaşma’ya İlave Edilmesinin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlık Görevinden Alma İşlemi

— Devlet Bakanı Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Bakanlık Görevinden Alınmasına Dair Tezkere

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Bakanlık Görevinden Alınan Devlet Bakanı Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Yerine Yeni Bir Atama Yapılıncaya Kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/3404 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Tespit Edilmesine Dair Karar

 

Atama Kararı

— Ulaştırma Bakanlığına Ait 1 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 4683 Sayılı Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmelik

— Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 302)

— Mecburi Standard: ( ÖSG-2001/98-99) Sayılı Tebliğ

— Avrupa Tupluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Çek Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Estonya Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Letonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Litvanya Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Slovak Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dai rTebliğ

— Diş hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine

İlişkin Kanun

 

 

Kanun No. 4724

Kabul Tarihi : 7.12.2001

MADDE 1. — 22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi

Madde 31. — Diyanet İşleri Başkanlığının, dinî yayın işlerini yürütmek amacıyla kurulmuş olan Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi üç trilyon liraya çıkarılmıştır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Dinî Yayınlar Döner Sermayesinin limitini aşan geçmiş yıl kârlarının tamamı tahsis edilen sermayeye mahsup edilir. Bu miktar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlar Kurulunca beş katına kadar artırılabilir. Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.

Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra kalan kârlar, izleyen malî yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

Döner sermaye; aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Döner sermayeye verilecek aynî yardımların bedeli, tahsis edilen sermayeye mahsup edilir.

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermayeye eklenir. Şartlı bağışlar şart kılınan yere harcanır.

Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları ile hesap usulleri, Maliye Bakanlığından alınacak görüş üzerine düzenlenen yönetmelikte belirtilir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/12/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


Sayfa Başı


 

Yönetmelikler

 

 

—— • —— 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan :

 

Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Kavramlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, bankacılık uzman ve uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavları ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Kavramlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurul : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

Kurum : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

Başkan : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanını,

Komite : 31/8/2000 tarihli ve 24156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde düzenlenen İnsan Kaynakları Komitesini,

Uzman : Bankacılık Uzmanını,

Uzman Yardımcısı : Bankacılık Uzman Yardımcısını,

Uzmanlık Sınavı: Yeterlik sınavını,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcılarının

Görev ve Yetkileri

 

Görevleri

Madde 4 — 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla Kuruma verilen aşağıda yer alan görevler uzman ve uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir. Uzman ve uzman yardımcıları ayrıca Başkan tarafından verilecek diğer görevleri de yerine getirmekle yükümlüdürler.

a) Kanun kapsamına dahil bankaların; kuruluşuna, tasfiyesine ve birleşmelerine ilişkin işlemleri düzenlemek, sonuçlandırmak ve mevzuat uyarınca faaliyetlerine izin verilmesi işlemlerini yürütmek; yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’de şube ve temsilcilik açma taleplerini değerlendirmek, bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere gözetim ve denetim raporlarına göre mali ve idari yapılarını izleyerek, gerekli görülen önlemlerin alınmasını önermek ve mevzuata uygun biçimde düzenli ve güvenli çalışmalarını sağlamak,

b) Bankalardan gerekli görülecek dönemler itibariyle alınacak veriler ile mali tabloları işlemek ve kontrol etmek, yerinde ve bağımsız denetim sonuçlarıyla karşılaştırmak ve gözetim sistemiyle bütünleştirmek, bankaların risk ölçümü ve risk yönetimi konuları ile mali bünyelerine ilişkin analizler yapmak ve erken uyarı sistemleri geliştirmek, elde edilen sonuçları ilgili birimlere aktarmak,

c) Bankaların uygulayacakları muhasebe standartlarını, mali tablo ve raporlar ile standart oranlar ve mali tabloların yayımlanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek; konsolide mali tablo hazırlanmasına ilişkin esas ve usulleri saptamak,

d) Mali sisteme ilişkin mevzuat değişikliklerini izlemek; bankacılık mevzuatında gerekli görülecek değişikliklere ilişkin taslakları hazırlamak; ilgili kişi ve kuruluşlar nezdinde tartışmaya açılmasını sağlamak; oluşan görüşler çerçevesinde çalışmaların sonuçlandırılmasını, ilgili mercilere sevk edilmesini ve yürürlüğe konulmasını sağlamak; mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara gerektiğinde ya da talepleri üzerine görüş vermek,

e) Özel finans kurumlarının; münhasıran tabi olacakları mevzuatın düzenlenmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak, gözetim ve denetim sonuçlarına göre mali ve idari yapılarını izlemek, gerekli görülen önlemlerin alınmasını önermek ve mevzuata uygun biçimde düzenli ve güvenli çalışmalarını sağlamak,

f) Kurumun faaliyet alanıyla ilgili olarak uluslararası gelişmeleri izlemek, Kurumun faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışan yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, görevlendirmeye bağlı olarak Kurumu, bu kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek,

g) Kurumun görev alanına giren veya bankacılık sektörünü doğrudan ya da dolaylı olarak etkiyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz yapmak, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

h) Kurumun, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun idare ve temsil görevi kapsamında verilecek işleri yapmak.

Yetkileri

Madde 5 — Kurum adına uzman ve uzman yardımcıları;

a) Kanun ve ilgili diğer kanunların Kurumun görev alanıyla ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamaya,

b) Kanun kapsamına dahil gerçek ve tüzel kişilerden görevleriyle ilgili tüm bilgileri istemeye,

yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarışma Sınavı ve Stajyerlik

 

Yarışma Sınavı

Madde 6 — Kurumda uzman yardımcısı olarak görevlendirileceklerin açılacak yarışma sınavını kazanmaları şarttır. Bu sınav, uzman personel ihtiyacı dikkate alınarak Kurul tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır. Yarışma sınavı, Kurum İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 17 ve 18 inci maddelerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yabancı dil, yazılı ve sözlü olmak üzere üç aşamada yapılır. Ayrıca, Kurul yazılı sınavından önce yabancı dil sınavıyla birlikte veya ayrı olmak üzere alan bilgisi test sınavı yaptırılmasına karar verebilir.

Yarışma sınavına iki kez girip başarılı bulunmayanlar, bir daha yarışma sınavına giremezler.

Yarışma Sınavına Katılacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 7 — Yarışma sınavına katılacaklarda Kurum İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan genel şartların yanısıra aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır.

a) Yazılı sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

b) En az 4 yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk, iktisat, maliye, bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, muhasebe, kamu yönetimi, istatistik, ekonometri, matematik, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak,

c) Daha önce bulunduğu görevlerde olumsuz sicil ve mütalaa almamış olmak,

Kurul yukarıda belirtilen özel şartları değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni şartlar ilave edebilir.

Yarışma Sınav Komisyonu

Madde 8 — Başkan; Kurum Başkan Yardımcıları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcıları, daire başkanları, daire başkan yardımcıları, bankacılık uzmanları/kurum uzmanları ve gerekli görürse yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından yarışma sınav komisyonu başkan ve üyeleri ile yedeklerini seçer.

Komisyon, sınav ilanında yer alacak hususların tespiti, soruların hazırlanması veya hazırlatılması, sınavın değerlendirilmesi, karara bağlanması ve sonuçlara yapılacak itirazların incelenmesi ile sınavla ilgili diğer işlemleri yürütür.

Komisyonun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Alan Bilgisi Sınavı Konuları

Madde 9 — Alan bilgisi sınavı, genel ekonomi, genel muhasebe, maliye, hukukun temel ilkeleri, matematik-istatistik konularında yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için aranılacak puan, sınavın yabancı dil sınavıyla birlikte yapılıp yapılmadığı dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. Alan bilgisi sınavının, yabancı dil sınavıyla birlikte yapılması halinde iki sınav birlikte değerlendirilir ve sınavların başarı notundaki ağırlığını Başkanın teklifi üzerine Kurul belirler. Alan bilgisi sınavı ile yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar, Kurum tarafından yapılacak yazılı sınava çağrılırlar.

Yazılı Sınav Konuları

Madde 10 — Yazılı sınav, ekonomi, muhasebe, maliye ve hukuk konularında yapılır. Konuların alt konular itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

a) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

b) Ekonomi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, İktisadi Doktrinler Tarihi, Mali Kuruluşlar, Kalkınma-Büyüme, Ekonometri,

c) Maliye: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Bütçe, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,

d) Muhasebe: Genel ve Banka Muhasebesi, Revizyon ve Kontrol, Yönetim Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Envanter-Bilanço.

Kurul ihtiyaç halinde yazılı sınav konularını değiştirebilir, yeni konular ilave edebilir veya mevcut konuları iptal edebilir.

Yazılı Sınavın Uygulanması

Madde 11 — Yazılı sınav soruları, Yarışma Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Soru kağıtları mühürlü zarflar içinde bir tutanakla, sınav komisyonu başkanına veya sınav komisyonu başkanının uygun göreceği komisyon üyesine tevdi edilir. Yazılı sınavda, Kurum mührüyle mühürlenmiş olarak isim yeri kapatılabilen özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavlar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen personel gözetiminde yapılır.

Sınav başlamadan adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Sınav komisyonu başkanına teslim edilen sorular, sınav komisyonu başkanı tarafından gözetmenler ile adaylar arasından seçilecek iki kişi önünde yine bir tutanakla salon başkanına teslim edilir. Teslim alınan soru zarflarının adaylar önünde açıldığı ve zarfların içinden numaraları dikkate alınarak kaç soru kağıdı çıktığı ve sınavın başlama saati hususunda ayrı bir tutanak düzenlenir.

Sınav sonunda adaylardan toplanan soru ve cevap kağıtları ile adaylara dağıtılmayan soru kağıtları ve tutanaklar, salon başkanı tarafından, gizli ve kişiye özel bir zarf içine konularak zarf kapatılıp mühürlendikten sonra sınavın saat kaçta bittiği, sınava kaç adayın katıldığı, adaylardan toplanan soru kağıtları ile dağıtılmayan soru kağıtlarının kaç adet olduğu gözetmenler ile adaylar arasından seçilecek iki kişi önünde diğer bir tutanakla tespit olunur ve zarf bu tutanakla birlikte sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

Sözlü Sınav

Madde 12 — Yazılı sınavı kazanan adaylar, sözlü sınavından en geç onbeş gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılırlar. Ayrıca, bu davet Kurum hizmet binalarında da ilan edilir.

Eğitim ve Staj Dönemi

Madde 13 — Yarışma sınavında başarılı olanlar, stajyer uzman yardımcısı olarak göreve başlar. Stajyer uzman yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan program çerçevesinde üç aylık temel eğitime tabi tutulur. Ancak, Başkan, İnsan Kaynakları Komitesinin teklifi üzerine bu süreyi kısaltabilir. Temel Eğitimde başarılı sayılabilmek için eğitim sonunda yapılan sınavdan 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmektedir.

Temel Eğitimde başarılı bulunan stajyer uzman yardımcısı, stajyerlik süresince en az iki ana hizmet biriminde (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu hizmet birimleri dahil) staj yapmak üzere görevlendirilir. Stajyer uzman yardımcısı, staj gördüğü birimde, birim amirinin görevlendirdiği bankacılık uzmanının/kurum uzmanının gözetim ve sorumluluğu altında stajını tamamlar.

Stajyer uzman yardımcısı, staj yaptığı birimdeki çalışmalar ve uygulanan mevzuat hakkında bir rapor hazırlar ve kendi görüş ve önerilerinin yer aldığı sözkonusu raporu, stajının bitiminden yedi gün önce staj yaptığı yerin birim amirine sunar.

Sözkonusu birim amiri, sunulan rapor ve ilgilinin stajdaki başarısını ve stajyer uzman yardımcısının gözetim ve sorumluluğuna haiz bankacılık uzmanının/kurum uzmanının görüşlerini de dikkate alarak "Stajyer Personel Değerlendirme Formu"nu doldurur. Bu formu, varsa belge ve dokümanlar ile stajyer uzman yardımcısıyla yapılan görüşmelere ilişkin notlarını da eklemek suretiyle, stajın bitim tarihinden üç gün önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderir.

Değerlendirme

Madde 14 — İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilen stajyer uzman yardımcısı hakkında doldurulan Stajyer Personel Değerlendirme Formları, sözkonusu Daire Başkanlığı tarafından, ilgili diğer bilgi ve belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Komitesine intikal ettirilir.

Stajyerliğin Sona Ermesi

Madde 15 — Stajyer uzman yardımcısı için İnsan Kaynakları Komitesinin yaptığı değerlendirme esastır.

Stajyerlik sonunda düzenlenen Stajyer Personel Değerlendirme Formlarına göre İnsan Kaynakları Komitesince başarılı bulunan personelin stajyerliği, Başkanın onayıyla sona erdirilir.

Stajyerlik Devresi İçinde ve Sonunda Göreve Son Verme

Madde 16 — a) Stajyerlik süresi sonunda düzenlenen Stajyer Personel Değerlendirme Formlarına göre İnsan Kaynakları Komitesince başarısız bulunan stajyer uzman yardımcısının, Kurul kararıyla görevine son verilerek, sözleşmesi feshedilir.

b) Stajyerlik süresi içinde;

1) Temel eğitim sonucunda yapılacak sınavda 100 üzerinden 59 veya daha aşağı puan alması,

2) Kurum İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Disiplin Hükümleri kısmında yeralan sözleşmenin feshi cezasını gerektiren fiil ve davranışlarda bulunması,

hallerinde ilgilinin sözleşmesi, Başkanın önerisi üzerine Kurul kararıyla feshedilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez ve Yeterlik Sınavı

 

Tez Konusunun Belirlenmesi ve Teslimi

Madde 17 — Uzman yardımcısı, stajyerlik devresi de dahil olmak üzere iki yıllık fiili hizmet süresinin (üç ayı aşan hastalık izni ile ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç) bitimine iki ay kala ve performansının değerlendirildiği süre içerisinde A veya B düzeyinde performans almış olmak kaydıyla, tez danışmanının görüşünü de almak suretiyle hazırlamak istediği üç tez konusunu, İnsan Kaynakları Komitesine iletilmek üzere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ekinde bildirir. Komiteye intikal eden tez teklifleri, Komite tarafından beş gün içinde değerlendirilerek, Başkanın onayına sunulur.

Başkan, tez konularını kendisine intikalini takip eden yedi gün içinde onaylar veya geri gönderir. Tez konularının geri gönderilmesi halinde Komite tez konularını beş gün içinde Başkanın önerileri doğrultusunda yeniden belirleyerek onaya sunar.

Uzman yardımcısı belirlenen tez konusunu, kendisine tebliğ tarihinden itibaren oniki ay içinde hazırlayarak bu süre sonunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletmek zorundadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kendisine intikal eden tezi, en geç üç gün içinde Tez İnceleme Komisyonuna intikal ettirir.

Uzman yardımcısı tezini, bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hazırlamak zorundadır. Tezde, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinde hazırlanacak özet bir bölümün de bulunması gerekmektedir.

Tezini süresi içinde teslim edememiş uzman yardımcılarından, teslim edememe sebebi Komite tarafından kabul edilebilir mücbir bir sebebe dayananlara, Komite tarafından onbeş günlük ek bir süre verilebilir. Bu ek sürede de tezini teslim etmeyenlerin sözleşmesi Kurul kararıyla feshedilir.

Ayrıca, performansının değerlendirildiği süre içerisinde A veya B düzeyinde performans almamış uzman yardımcısının sözleşmesi de Kurul kararıyla feshedilir.

Tez Danışmanı

Madde 18 — İnsan Kaynakları Komitesi, tezin seçimi ve hazırlama sürecinde uzman yardımcısına yardımcı olmak üzere daire başkanları, daire başkan yardımcıları ile bankacılık uzmanları veya kurum uzmanları arasından tez danışmanı görevlendirir.

İhtiyaç bulunması halinde, İnsan Kaynakları Komitesinin teklifi ve Başkanın uygun görüşü üzerine öğretim üyeleri arasından da tez danışmanı görevlendirilebilir.

Tez İnceleme Komisyonu

Madde 19 — Tez inceleme komisyonu, daire başkanları, daire başkan yardımcıları, bankacılık uzmanları ve kurum uzmanları ile gerekli görülmesi halinde öğretim üyeleri arasından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşur.

Tez inceleme komisyonu, tezin kendisine intikalini müteakip 45 gün içinde, tezin, bilimsel araştırma esaslarına ve bir tezde bulunması gereken hususlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin düzenleyeceği raporu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Kurula intikal ettirir.

Tezin Değerlendirilmesi

Madde 20 — Kurul tarafından onbeş gün içinde yapılacak değerlendirme sonucunda, başarılı bulunan tez Kurul kararıyla kabul edilir.

Tezi kabul edilmeyen uzman yardımcısı, yeterlik sınavına çağrılmaz ve Kurul tarafından verilecek altı aylık ek bir süre içerisinde Kurulca belirlenecek yeni bir konuda tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi kabul edilmeyen veya tez hazırlamayan uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder ve sözleşmesi Kurul kararıyla feshedilir.

Yeterlik Sınavı

Madde 21 — Kurul tarafından tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına çağrılır. Yeterlik sınavı, Kurul Üyeleri önünde sözlü olarak tezin savunması ile aşağıda yer alan konularda mesleki mevzuat bilgisinin ölçülmesine yönelik olarak yapılır.

a) Mesleki mevzuat (4389 sayılı Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile mali kurum ve kuruluşlarla ilgili diğer kanunlar ve bunlara dayalı mevzuat),

b) Genel bankacılık bilgisi,

c) Muhasebe (Genel ve banka muhasebesi, bilanço analizi ve teknikleri, revizyon ve kontrol),

d) Hukuk (Türk Ticaret, Medeni, Borçlar, İcra ve İflas, Türk Ceza Kanunları ile bunlara ilişkin mevzuat).

Kurul yeterlik sınav konularını yeniden belirleyebilir.

Başkan tarafından, yeterlik sınavında, sınava alınan uzman yardımcısını değerlendirme yetkisi olmamak kaydıyla, bilgisinden yararlanmak üzere, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu Kurum Başkan Yardımcısı/Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı, daire başkanı ve tez danışmanı ile öğretim üyesi görevlendirilebilir.

Yeterlik sınavı, Kurul üyeleri tarafından değerlendirilir ve uzman yardımcısının, yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Yeterlik sınavının, tezin kabulünü müteakip bir ay içinde yapılması ve en az onbeş gün önce sınav tarihinin ilgililere duyurulması gerekmektedir. Yeterlik sınavı, sınav bitim tarihini müteakip kırkbeş gün içinde sonuçlandırılarak ilgililere duyurulur.

Yeterlik sınavında Kurul tarafından başarısız görülen uzman yardımcısı Kurul tarafından belirlenecek tarihte ikinci kez yeterlik sınavına girer.

Bankacılık Uzmanlığına Atanma

Madde 22 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan uzman yardımcısı, bankacılık uzmanlığına atanır. Başarısız bulunan uzman yardımcısının talebinin bulunması halinde Kurul tarafından uygun bir pozisyona ataması yapılabilir, talebi bulunmayanların ise Kurul kararıyla sözleşmesi fesh edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları

 

Çalışmada Uygulanacak Temel Esas ve Usuller

Madde 23 — Uzman ve uzman yardımcıları görevlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde, bilimsel veri ve yöntemleri kullanarak Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda yerine getirir.

Uzman ve uzman yardımcılarının; tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, mali piyasalarda güven ve istikrarı ve ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere, Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamaya, uygulamayı izlemeye ve sonuçlandırmaya, tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmeye, bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemeye yönelik olarak çalışmaları esastır.

Uzman ve uzman yardımcılarının görevlerini yerine getirirken, ilgili kişi ve kuruluşların çalışanlarına karşı görevin gerektirdiği vakar ve ciddiyet içinde davranmaları esastır. Ayrıca, gözetimlerde ve değerlendirmelerde saptanan hususlar hakkında ilgililerle görüşülmesi veya bilgi isteme taleplerinde, Kurum ciddiyetine yakışır bir şekilde davranılması, uyarıcı, yol gösterici, öğretici ve yapıcı olunması gerekmektedir.

Mesleki ve Bilimsel Çalışma Esası

Madde 24 — Uzman ve uzman yardımcıları, görev konularına giren işlerin yanısıra, mesleki ve bilimsel çalışmalarda da bulunurlar. Sözkonusu çalışmaları ihtiyaren yapabilecekleri gibi amirlerince verilen görev üzerine de yapabilirler.

Çalışmada İhtisaslaşma

Madde 25 — Uzman ve uzman yardımcılarının, Kurumun görev alanına giren konularda bilgi ve ihtisas sahibi olmaları esastır.

Ancak, Kurumdaki iş hacmi dikkate alınarak, uzman ve uzman yardımcılarının Kurumun görev alanına giren konulardan birinde ihtisas sahibi olmaları da sağlanabilir.

İş Akışında Süreye Uyum

Madde 26 — Uzman ve uzman yardımcılarının, kendilerine ilgili amir tarafından verilen iş ve görevleri, sözkonusu iş ve görevlerin gerektirdiği sürelerde bitirmeleri esastır. Süresinde tamamlanamayacağı düşünülen işler ve görevler hakkında ilgili amire bilgi verilir.

İş Akışında Sorumluluk

Madde 27 — İlgili amir tarafından verilen işlerden bankacılık uzmanı/kurum uzmanı ve uzman yardımcısı ilgili amirle/amirlerle birlikte sorumludur.

İş Akışında Yöntem

Madde 28 — Uzman ve uzman yardımcısı, kendisine intikal eden yazılardan cevaplandırılması gerekenlerin cevaplarını hazırlamak, dosyasında saklanmak üzere amirine sunmak suretiyle işlemin tekemmül ettirilmesini sağlamak zorundadır. Bu surette işlem gören yazıların ilgili dosyaları ile irtibatlandırılması da bankacılık uzman ve uzman yardımcısının sorumluluğundadır.

Uzman ve uzman yardımcısı, verilen görevle ilgili olarak öncelikle kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde usul yönünden inceleme yapar.

Usul yönünden yapılacak bu inceleme sonrasında, ilgili uzman ve uzman yardımcısı, yazının ve/veya başvurunun mevzuata uygunluğunun yanısıra Bankalar Kanununun amaçları ve özellikle ülke ekonomisinin gerekleri ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, mali piyasalarda güven ve istikrarı ve ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak açısından da gerekli değerlendirmeleri yapar ve oluşturduğu görüş çerçevesinde hazırladığı yazıyı silsile halinde amirlerine sunar.

Uzman ve uzman yardımcıları, yazı ve başvurular dışındaki görevleriyle ilgili olarak yapacakları inceleme, araştırma, değerlendirme ve diğer çalışma sonuçlarını düzenleyecekleri bilgi notlarında gösterirler. Düzenlenecek bilgi notlarında da mevzuata uygunluğun yanısıra 4389 sayılı Bankalar Kanununun amaçları ve özellikle ülke ekonomisinin gerekleri dikkate alınmak zorundadır. Bu tür çalışma sonuçlarının da yapılan işlemler gibi ilgili amire sunulması ve ilgili dosyaya bir nüshasının konulması şarttır.

Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcısının İş Akışına Katılımı

Madde 29 — Uzman ve uzman yardımcısı, kendisine intikal eden yazılardan cevaplandırılması gerekenleri, amiri tarafından verilen talimatları dikkate almak suretiyle cevaplandırır. Uzman ve uzman yardımcısı gerekli yetkilendirme kapsamında, yazılarda ve ileride değerlendirilmesi gereken işlemlerin dosyasında saklanmasına ilişkin işlemlerde imza ve/veya paraf atmaktan kaçınamaz. Ancak, ilgili amir tarafından verilen talimata aykırı bir görüşünün bulunması halinde, işlemin tekemmülünde uzman veya uzman yardımcısı paraf hanesine "karşı görüşüm bulunmaktadır" ibaresini yazarak, bu ibarenin yanına paraf atmak suretiyle aykırı görüşünü nedenleriyle birlikte açıkça kayda geçirmek hakkına sahiptir.

İş Akışında Yazı Dili

Madde 30 — Yazıların ve bilgi notlarının dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun şekilde, anlaşılır cümleler kullanılarak, sade ve uygun bir üslupla, hiçbir kişi ve kuruluşu rencide edebilecek sıfat ve ifadeler kullanılmadan yazılması, Kurum yazışma usullerine uyulması, konuyla ilgili olmayan ayrıntıdan kaçınılarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bankacılık Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 31 — Bankacılık uzmanı ve kurum uzmanı, uzman yardımcılarının mesleki eğitimlerine yardımcı olmak, teorik ve teknik bilgileri vermek, işlerin yürütülmesi hususunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmak ve görevlerine intibaklarını sağlamak, yazılı ve sözlü ifade, takip ve denetim yeteneklerinin geliştirilmesi hususunda gerekli yardımı yapmak ve yol göstermekle görevlidirler.

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için uzman yardımcısı, yardımcılık süresince istihdam edildikleri birimlerdeki ilgili amirlerin uygun gördüğü bankacılık uzmanı/kurum uzmanının gözetimi altında çalışmalarını yürütür. Bankacılık uzmanı/kurum uzmanı, gözetimi altında bulunan uzman yardımcısının yaptığı işleri denetler ve bunlardan uzman yardımcısıyla birlikte sorumlu olur.

Çalışma Grupları Oluşturulması

Madde 32 — Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla bankacılık uzmanı/kurum uzmanı ve uzman yardımcısının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde, ilgili Kurum Başkan Yardımcısı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısının teklifi, Başkanın onayıyla süreli çalışma grupları oluşturulabilir.

Çalışma grubuna gerekli görüldüğü hallerde Kurum İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi uyarınca grup başkanı görevlendirilmesi yapılabilir. Bu şekilde görevlendirme yapılmadığı takdirde grup başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı tarafından görevlendirilir.

Grup başkanı, çalışma grubuna katılanların görüşünü alarak, ilgili çalışmanın uygun bir şekilde devamını ve iş akımında en olumlu sonuçların alınmasını sağlayacak yöntemlerin uygulanmasına çalışır. Ayrıca, grup başkanı çalışmaların gidişatı hakkında ilgili amire düzenli aralıklarla bilgi vermekle yükümlüdür.

Çalışma grubunun yaptığı çalışma sonucu, ortak bir raporda toplanır. Hazırlanacak ortak rapor çalışmaya katılanlar tarafından imzalanır. Çalışmaya katılanlardan karşı görüşü bulunanlar, raporun ekine, görüşlerinin dayanağını belirtmek suretiyle kayıt koymak zorundadırlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Düzenleme

Madde 33 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kurul kararlarına göre işlem yapılır.

Geçici Madde 1 — 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 1 inci maddesinin (f) bendi uyarınca Kuruma bankacılık uzman yardımcısı olarak atanan personelin tez ve yeterlik sınavları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve bu Yönetmelikte tespit edilmiş süreleri yeniden belirlemeye Başkan yetkilidir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Kurumda bankacılık uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel hakkında, bu Yönetmeliğin 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanmaz. Bunlar hakkında uygulanacak olan stajyerlik dönemi, değerlendirme, stajyerliğin sona ermesi ile stajyerlik devresi içinde ve sonunda göreve son vermeye ilişkin hususlar Başkan onayıyla belirlenir.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • —— 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan :

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 31/8/2000 tarihli ve 24156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "uzun dönem, 12 aydan 24 aya kadar" ibaresi, "uzun dönem, 12 aydan 36 aya kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İnsan Kaynakları Komitesine katılacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısını Başkan belirler."

Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "vekalet veya istisna akdi yapılır" ibaresi, "vekalet, istisna veya hizmet akdi yapılır" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (A) Yönetici Personel Grubunun belirlendiği üçüncü fıkrasında yer alan "Kurum Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı", (B) ihtisas Personeli Grubunun belirlendiği dördüncü fıkrasında yer alan "kurum uzman yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "avukat (kurum uzmanı), avukat (kurum uzman yardımcısı)" ibareleri eklenmiştir.

Madde 5 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurul yazılı sınavından önce yabancı dil sınavıyla birlikte veya ayrı olmak üzere alan bilgisi test sınavı yaptırılmasına karar verebilir. Alan bilgisi test sınavının konuları ile bu sınavda başarılı sayılabilmek için aranılacak puan, sınavın yabancı dil sınavıyla birlikte yapılıp yapılmadığı dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. Alan bilgisi sınavının, yabancı dil sınavıyla birlikte yapılması halinde iki sınav birlikte değerlendirilir ve sınavların başarı notundaki ağırlığını Başkanın teklifi üzerine Kurul belirler."

Madde 6 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan "10 gün önce" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgili birim amiri, birim amirinin bulunmaması halinde" ibaresi eklenmiştir.

Madde 7 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yıllık ve mazeret izinleri, Yönetici Personel Grubu (daire başkan yardımcısı hariç) ile Müdürler Grubu (Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü hariç) kapsamında görev yapan personel için Başkan, daire başkan yardımcıları için Kurum Başkan Yardımcısı/Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü ile diğer personel için ilgili birim amiri tarafından verilir."

Madde 8 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Yıllık izin sürelerinin hesabında, Kuruma devren ve naklen gelen personel ile ilk defa atanan personel (aday, stajyer ve sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olanlar hariç) hakkında bu Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin (a) fıkrası hükmü uygulanır.

Aday ve stajyer personelden, daha önce sosyal güvenlik kurumlarına emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreleri ile askerlikte geçen süreleri bulunanlar hakkında, adaylıklarının veya stajyerliklerinin kaldırılmış ve Kurumda bir tam yıl çalışmış olmaları kaydıyla, yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

Yıllık izinler, iş durumu ve personelin talepleri de gözönünde bulundurularak önceden yapılacak izin programlarına göre, ilgili amirin uygun göreceği zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullandırılır. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer."

Madde 9 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "hastalık iznine ilişkin raporu veren" ibaresi çıkarılmıştır.

Madde 10 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk iki cümlesi aşağıdaki şekilde, (b) bendinde yer alan "2 yıla" ibaresi, "4 yıla" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin ikinci fıkrasında yer alan "halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "10 gün içerisinde" ibaresi eklenmiştir.

"Kurum personelinin, Başkanın onayıyla kullanabileceği ücretsiz izin hakları aşağıda düzenlenmiştir. Bu izin süresince personele ücret ve diğer mali hakları ile maaş unsuru olan sosyal yardımları ödenmez"

Madde 11 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Disiplin cezası vermeye yetkili kurul ve amirler

Madde 43 — Başkan, Kurumda ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda görev yapan kurum personelinin disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu tüm yetkileri doğrudan kullanabilir.

Disiplin cezalarından;

a) Uyarma ve kınama cezası,

1) Yönetici Personel Grubu (Daire Başkanı ve Daire Başkan Yardımcısı hariç) ile Müdürler Grubunda (Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü hariç) yer alan personel için Başkan,

2) Daire Başkanı için ilgili Kurum Başkan Yardımcısı/Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı,

3) Daire Başkan Yardımcısı, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü dahil Daire Başkanlıklarında istihdam edilen tüm personel için ilgili daire başkanı,

4) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığında istihdam edilen personel için, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı,

5) Kurum ve Hukuk Danışmanlıklarında istihdam edilen personel için ilgili danışman,

6) Kurul ve Başkanlık Özel Büro Müdürlüklerinde istihdam edilen personel için ilgili müdür,

b) Aylık ücretten kesinti cezası, Başkan,

c) Sözleşmenin feshi cezası ise Başkanın önerisi üzerine Kurul,

tarafından verilir.

Bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen disiplin amirleri, hiyerarşik sıralama dikkate alınarak bir üst disiplin amiri görevini de yerine getirirler.

Çeşitli nedenlerle disiplin amiri belirlenemeyen personelin, disiplin amiri Başkanlık oluruyla belirlenir.”

Madde 12 — Aynı Yönetmeliğin, 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 44 — a) Bu Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerinde sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlenildiğinin öğrenilmesini müteakip ilgili disiplin amiri, gerekli soruşturmayı yaparak ilgili hakkında durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre yetkisi dahilindeki disiplin cezalarından birini verir. İlgili disiplin amirinin gerekli görmesi halinde fiilin soruşturulması için Başkan onayı ile soruşturmacı görevlendirilebilir.

Yapılan soruşturma sonucunda soruşturmacı;

1- Bu Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerinde hükme bağlanan cezalar kapsamına girmesi halinde, soruşturmaya ilişkin toplayabildiği delilleri, tanık ifadelerini, hakkında soruşturma yapılan kişinin ifadesini de içeren raporu, ilgili disiplin amirine sunar ve ilgili disiplin amiri, ilgilinin son savunmasını da aldıktan sonra fiilin niteliğine ve ağırlık derecesine uygun cezayı verir.

2- Bu Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerinde hükme bağlanan cezalar kapsamına girmemesi halinde, soruşturmaya ilişkin toplayabildiği delilleri, tanık ifadelerini, hakkında soruşturma yapılan kişinin ifadesini de içeren raporu, İnsan Kaynakları Komitesine sunar. İnsan Kaynakları Komitesi, soruşturma dosyasının kendisine intikalinden itibaren en geç beş gün içinde toplanır. Komite kendisine sunulan raporu ve eklerini inceleyerek görüşlerini ve vardığı sonuçları içeren tutanağı iki gün içinde soruşturma dosyası ve ekleriyle birlikte Başkana sunar. Başkan, ilgilinin son savunmasını da aldıktan sonra sözleşmenin feshi cezası hariç fiilin niteliğine uygun cezayı verir. Sözleşmenin feshi cezasını gerektiren hallerde ise bu maddenin (b) fıkrası kapsamında değerlendirmek üzere soruşturma dosyası ve eklerini, İnsan Kaynakları Komitesinin görüş ve tutanakları ve kendi görüşüyle birlikte Kurula intikal ettirir.

b) Bu Yönetmeliğin 41 ve 42 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlenildiğinin öğrenilmesini müteakip ilgili disiplin amiri, soruşturma açılması için durumu Başkanlığa intikal ettirir.

Başkan, sözkonusu fiilin soruşturulmasını gerekli gördüğü takdirde olayın soruşturulması için uygun gördüğü personeli görevlendirir. Soruşturma görevlendirme onayıyla başlar. Soruşturmacı olarak görevlendirilen personel sözkonusu fiil ve hallerin oluşumuna ilişkin olarak toplayabildiği delilleri, tanık ifadelerini, hakkında soruşturma yapılan kişinin ifadesini de içeren raporu İnsan Kaynakları Komitesine sunar.

İnsan Kaynakları Komitesi, soruşturma dosyasının kendisine intikalinden itibaren en geç beş gün içinde toplanır. Komite kendisine sunulan raporu ve eklerini inceleyerek görüşlerini ve vardığı sonuçları içeren tutanağı iki gün içinde soruşturma dosyası ve ekleriyle birlikte Başkana sunar. Başkan, kendisine intikal eden soruşturma dosyası ve diğer bilgi ve belgeler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda,

1) Fiilin aylık ücretten kesinti cezası kapsamında bulunduğu sonucuna varırsa aylık ücretten kesinti cezasını verir,

2) Sözleşmenin feshi cezasını gerektiren hallerde ise, soruşturma dosyası ve ekleri ile İnsan Kaynakları Komitesinin görüş ve tutanaklarını, kendi görüşüyle birlikte Kurula intikal ettirir. Kurul, ilgilinin son savunmasını aldıktan sonra kararını verir. Kurulun ayrı bir ceza verme yetkisi yoktur, cezayı kabul veya rededer. Ret halinde Başkan 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir.

c) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler, fiilin ağırlığına göre bir üst cezayı öngörebilir veya bir alt cezayı verebilir.”

Madde 13 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlgili disiplin amiri; uyarma ve kınama cezalarını, soruşturmanın tamamlanmasını müteakip onbeş gün içinde vermek zorundadır. Bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin (a) fıkrası çerçevesinde soruşturmacı görevlendirilmesi halinde, uyarma ve kınama cezaları, soruşturmaya ait dosyanın ilgili disiplin amirine intikalini müteakip bu fıkrada belirtilen süre içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Aylık ücretten kesinti cezası, soruşturmaya ait dosya ile Komite tutanağının Başkanlığa intikalini izleyen 15 gün içinde Başkan, sözleşmenin feshi cezası ise soruşturmaya ait dosya ile Komite tutanağının, Kurula intikalini izleyen otuz gün içinde Kurul tarafından karara bağlanır."

Madde 14 — Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 51 — İlgili disiplin amiri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz bir üst disiplin amirine yapılır. Aylık ücretten kesinti ve sözleşmenin feshi cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz halinde itiraz mercileri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesiyle karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar."

Madde 15 — Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "çekilen" ibaresi, "çekilmiş sayılan" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 16 — Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Eğitimin amacı

Madde 58 — Eğitimin temel amacı, personelin göreviyle ilgili bilgi ve becerisinin artırılması, meslekteki gelişmeleri izlemesi, kendisini yenilemesi ve bu suretle hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kurum, bu amaç doğrultusunda hizmet içi eğitim, yurt içi kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri ile yurt dışı eğitim programlarına personelin katılmasını sağlar."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan "iki yıldır" ibaresi, "üç yıldır" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 18 — Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Taahhüt senedi ile müteselsil kefalet senedi

Madde 67 — Kurum bütçesinden veya dış burs ve teknik işbirliği programları çerçevesinde yurt dışına gönderilen personel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mevzuatına uygun olarak hazırlanan taahhüt senedi ile müteselsil kefalet senedini doldurarak çıkıştan önce Kuruma teslim eder."

Madde 19 — Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "noterden onaylı taahhütnamede" ibaresi, "taahhüt senedinde" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 20 — Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ilk fıkrasında yer alan "kimlik belgesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrada yer alan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına" ibaresi, "İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına" olarak değiştirilmiştir.

Madde 21 — Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "dönemsel" ibaresi çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan "(hastalık izin süreleri hariç)" ibaresi çıkarılmış, "peşin ödenir" ibaresi, "peşin olarak ödenir. Ancak;" olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkradan sonra da gelmek üzere aşağıdaki (a), (b) ve (c) bentleri eklenmiştir.

"a) Sağlık kurullarından alınan rapor üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandıkları hastalık izinleri,

c) Hastalıkları nedeniyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak geçen tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde hastalık izin süreleri toplamının 10 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden dönemsel ikramiye ödenmez."

Madde 22 — Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin başlığı "sosyal yardımlar ve hak kazanma" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurumda ilk defa göreve başlayan personel, göreve başladığı tarihi takip eden ayın 15’inden itibaren maaş unsuru olan sosyal yardımları, göreve başladığı tarihten itibaren de diğer sosyal yardımları almaya hak kazanır."

Madde 23 — Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 94 — a) Kuruma devren, naklen ve ilk defa atanan personelin (sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olanlar hariç) aylık ücret göstergelerinin belirlenmesine ilişkin hizmetin hesabında sosyal güvenlik kuruluşlarına emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

b) Aday ve stajyer personelin intibakı adaylığın veya stajyerliğin kalktığı tarihi takip eden ayın 15’inde yapılır.

Bu madde uyarınca ilgilinin intibakında meydana gelecek değişiklikler, konuya ilişkin yazışmaların tamamlanmasını takip eden ayın 15’inden itibaren uygulanır."

Madde 24 — Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 1 — Kurumun faaliyetleriyle ilgili olarak yabancı ülkelerdeki Kurumun muadili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlarda geçici, sürekli veya staj gibi nedenlerle görev alacak personele ilişkin esas ve usuller, Kurul tarafından belirlenir."

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Sayfa Başı


—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı