T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Nisan 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24384

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4640 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4647 Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4648 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4649 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/2227 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci Maddesinde Sayılan Bazı Tesislerin Kayıtlarını Bilgisayarda Tutmaları ve Bilgisayar Terminallerini Genel Kolluk Kuvvetlerinin Bilgisayar Terminallerine Bağlamalarına İlişkin Karar

2001/2228 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

2001/2234 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2001/2239 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne Ait (4) sayılı Cetvelde Yer Alan Boş Kadroların Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

2001/2308 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

 

Yönetmelik

2001/2178 Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-15)

— Rekabet Kurulunun 00-26/292-162 Sayılı Kararı

 

 

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  


 YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

2001 Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4640                                                                Kabul Tarihi : 11.4.2001

MADDE 1. — 20.12.2000 tarihli ve 4611 sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununun 31 inci maddesinin (a) fıkrasının son cümlesi ile (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir.

Bu Kanunun ilgili maddeleri uyarınca "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı"na gider kaydedilmek suretiyle yapılacak ödemeler de bu limite eklenir. Daha önce ihraç edilmiş olup nakden ödenenler hariç çeşitli kanunlara dayanılarak ihraç olunan özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri bu limitin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

b) Verilen yetki sınırları içinde ihraç edilecek Devlet iç borçlanma senetleri bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli Devlet tahvilleri ve özel tertip Devlet tahvilleri ile vadeleri bir yıldan kısa olan (364 güne kadar) Hazine bonoları ve özel tertip Hazine bonolarıdır.

g) Ödenek yetersizliği durumunda, Devlet iç borçlanma senetlerinin faiz ödemelerini "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

MADDE 2. — 4611 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

f) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesi çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye, cari yıl içerisinde çıkarılan veya daha önceki yıllarda çıkarılmış senetleri işlemiş faizlerini ödemek suretiyle geri almaya veya özel tertip başka senetlerle değiştirmeye, bu senetlerin vade, faiz ve çeşitlerine ilişkin her türlü esaslar ve bunlara müteallik diğer şartlar ile yapılacak ikraz anlaşmasına ilişkin her türlü düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan,

MADDE 3. — 4611 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin başlığı "Avans ve ödenek işlemleri" olarak değiştirilmiş, mevcut hükümleri (a) fıkrası olarak teselsül ettirilmiş, maddeye aşağıdaki (b) ve (c) fıkraları eklenmiştir.

b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ye yapılacak sermaye ödemelerini, ödenek yetersizliği durumunda "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

c) 2001 Malî Yılında "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı"na borç yazılmak suretiyle gerçekleştirilmiş olan harcamalara ilişkin tertiplere, bu tutarlar kadar ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 4. — 4611 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki (h) fıkrası eklenmiştir.

c) Yeniden yapılandırma çalışmalarına paralel olarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin çeşitli kanun ve kararnamelerden doğan ve bütçe ödenekleri ile karşılanamayan yıllara sari olarak banka sigorta muamele vergisi eklenerek oluşmuş görev zararı alacaklarının tasfiye edilmesini veya ödenmemiş sermayelerine mahsubunu teminen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Daha önceden ihraç edilmiş senetler işlemiş faizleri ödenmek suretiyle geri alınabilir veya özel tertip başka senetlerle değiştirilebilir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine (TTKK) tabiî afetlere bağlı olarak çeşitli Bakanlar Kurulu kararları ile verilen görevler nedeniyle oluşan ve bütçe ödenekleri ile karşılanamayan görev zararlarının tasfiye edilmesini teminen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ye Hazinece özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.

Bu senetlerin vade, faiz ve diğer şartlarına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

Söz konusu bankaların 1999 ve önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin bankaların görev zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

h) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ce, ekonomik faaliyetleri münhasıran küçük ve orta boy tarımsal işletmelerin işletilmesinden ibaret olan üreticilere doğrudan ve/veya tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ce esnaf ve sanatkârlar ile genç ve kadın girişimcilere açılmış olan kredilerin faiz oranlarının, 2001 yılı sonuna kadar olmak koşuluyla, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde düşürülmesi sonucunda oluşacak gelir kayıpları her iki banka için toplam dörtyüz trilyon TL’yi geçmemek kaydıyla bütçeden avans olarak ödenir. Ödenek yetersizliği halinde bu ödemeleri "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı"ndan yaptırmaya ve hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

MADDE 5. — 4611 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıklarının ve bu konuda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse paylarının ve ticarî gayrimenkuller ile ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına tüm hak ve yükümlülükleriyle bilanço değerleri üzerinden devredilmesi karşılığında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ye ihraç edilecek senetlere Hazine garantisi vermeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

Ancak bu devir, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ortaklarına, gayrimenkullerin paydaşı gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri veya sair aynî hak sahiplerine şuf’a hakkı dahil hiçbir hak doğurmaz.

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

25/4/2001

 

—— • ——

 

Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4647                                                                  Kabul Tarihi : 19.4.2001

MADDE 1. — 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 25. — Ruhsat sahibi, ücret tarifeleri ile birlikte uygulama tarihini ticarî, malî ve ekonomik koşullara uygun olarak belirler ve yürürlüğe koymadan üç gün önce üçüncü kişilere duyurur.

Uçuş tarifeleri, ruhsat sahibi tarafından belirlenir ve Ulaştırma Bakanlığınca onaylandıktan yedi gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

25/4/2001

 

—— • ——

 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4648                                                                     Kabul Tarihi : 19.4.2001

MADDE 1. — 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 7 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen hayvan ve hayvan maddelerinden Hükümet veteriner hekimi tarafından sağlıklı olduğu tespit edilenler usulüne uygun olarak satılmak üzere Maliye Bakanlığının ilgili mahallî teşkilâtına teslim olunur. Hükümet veteriner hekimi tarafından hastalıklı olduğu tespit edilenler ise tazminatsız olarak imha edilir.

Yabancı bir ülkede hayvan hastalığı çıkması durumunda, hastalığın türüne göre, bu ülkenin tamamından veya bir bölgesinden bulaşmaya vasıta olabilecek canlı hayvanlar ile hayvan maddelerinin ithalatı, transit geçişi Bakanlıkça yasaklanabilir. İthalat yasağının kapsamı yabancı ülkedeki hayvan hastalığının seyrine göre daraltılabilir veya genişletilebilir. İthalat ve transit yasağının konulmasında Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinin hastalık bildirim bültenleri veya yabancı ülke dış temsilciliklerimizin hastalık bildirimleri esas alınır.

MADDE 2. — 3285 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar birinci ve ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

Hayvan nakliyeciliği yapanlar Bakanlığa bildirimde bulunmak, Bakanlıkça belirlenen şartları haiz nakil vasıtaları ile hayvan ve hayvan maddelerini nakletmek mecburiyetindedir.

Hayvan nakliyeciliği yapanlara ait bildirimler ve bunlara verilecek belgeler ile nakil vasıtalarının haiz olacakları şartlar ve nakil şartları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 3. — 3285 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "otuz bin liradan üçyüz bin liraya" ibaresi "yüzelli milyon liradan iki milyar liraya" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4. — 3285 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 47. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla;

a) Hayvan park, pazar ve panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlara ikiyüz elli milyon lira,

b) 22 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz olup menşei ile menşeinde salgın hastalık olmadığı tespit edilen hayvanları naklederken veya naklettirirken 23 üncü maddede belirtilen görevliler tarafından yakalanan veya ele geçirilen hayvan sahiplerine yedi yüz elli milyon lira,

c) Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvanlardan 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre alıkonularak masrafları hayvan sahipleri tarafından karşılanmak üzere karantinaya alınan ve karantina sonunda hastalıksız olduğu anlaşıldığı için veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılan hayvan sahiplerine bir milyar lira,

d) Veteriner sağlık raporsuz sevk edildikleri ve menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan ve 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılan hayvan maddelerinin sahiplerine beş yüz milyon lira,

e) Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha, kombina ve kesim yerlerinin sahiplerine iki milyar lira,

f) Menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini taşıyan nakil vasıtaları üç ay süre ile trafikten men edilerek nakil vasıtalarının sahiplerine beş yüz milyon lira,

İdarî para cezası verilir.

Ayrıca hayvan ve hayvan maddelerini, Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olmayan vasıtalarla ve uygun olmayan şekilde taşıyanların nakil vasıtaları bir ay süre ile trafikten men edilir.

Para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zarurî görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen cezalar kesindir. Söz konusu ceza onbeş gün içerisinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı ilgili birimlerince tahsil olunur.

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

25/4/2001

 

—— • ——

 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4649                                                                   Kabul Tarihi : 19.4.2001

MADDE 1. — 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 18 inci maddesinde yer alan "bir yılı" ibaresi "onsekiz ayı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanunun değişik geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 19. — 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde vuku bulan depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve benzeri uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak olan dış kredi ve hibelerle finanse edilecek geçici 13 ve 14 üncü maddeler kapsamındaki tüm işler Başbakanlık tarafından koordine edilir ve Başbakanlıkça görevlendirilen bir kurum veya kuruluş tarafından yürütülür.

MADDE 3. — Bu Kanun 13.10.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

25/4/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

25 Nisan 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-6580

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Nisan 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Nisan 2001

39-06-65-2001-277

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 25 Nisan 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6580 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Nisan 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

25 Nisan 2001

GenelMüdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-6581

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere, 26 Nisan 2001 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmailCEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT   

Başbakan       

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Nisan 2001

39-06-66-2001-278

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 25 Nisan 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6581 sayılı yazınız.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere, 26 Nisan 2001 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmailCEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

 

Karar Sayısı : 2001/2227

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci maddesinde sayılan bazı tesislerin kayıtlarını bilgisayarda tutmaları ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamalarına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 23/2/2001 tarihli ve 050021 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Baka

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

M. C. ERSÜMER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

2/3/2001 Tarihli ve 2001/2227 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 — 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci maddesinde sayılan tesislerden; otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ve yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseseleri, idarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli teknik alt yapıyı hazırlamasıyla birlikte, tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Madde 2 — 27/12/1997 tarihli ve 97/10493 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 — Bu Karar 10/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2228

Ekli listede belirtilen yerlerin 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine DairTarım Reformu Kanunu uyarınca “Uygulama Alanı” olarak tespiti; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 26/2/2001 tarihli ve 720 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 3 üncü maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 16/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C.ERSÜMER

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2234

Ekli “588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 19/3/2001 tarihli ve 00433 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Madde 1 —2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Emlak Konut Anonim Şirketine devredilen gayrimenkullerin mahkeme değer tespitlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince yapılan ekspertiz değerlerinden daha düşük olması halinde, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi arasındaki fark kadar, ilave gayrimenkulü veya Emlak Konut Anonim Şirketindeki hissesinden Konut Edindirme Yardımı hesabına devreder.”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Başbakanlık yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2239

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne ait ekli (4) sayılı Cetvelde yer alan boş kadroların derecelerinin değiştirilmesi, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 14/3/2001 tarihli ve 290 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2308

Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 4/4/2001 tarihli ve 018309 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı V.

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

5/4/2001 Tarihli ve 2001/2308 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 —7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

Kurşunsuz benzin

356.500 TL/Litre

 

Süper benzin

364.000 TL/Litre

 

Normal benzin

344.500 TL/Litre

 

Gazyağı

254.000 TL/Litre

 

Motorin

220.000 TL/Litre

 

Marine diesel

220.000 TL/Litre

 

Kalorifer yakıtı

74.000 TL/Kilogram

 

Fuel oil

36.250 TL/Kilogram

 

Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri

120.000 TL/Kilogram

 

(LPG, bütan, propan)

 

Madde 2 —7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

Fuel oil

1.400 TL/Kilogram

 Madde 3 —Bu Kararın 1 inci maddesindeki tüm ürünler için belirlenen tutarlar 4/4/2001 tarihinde, 2 nci maddesinde fuel oil için belirlenen tutar ise 5/4/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Karar Sayısı : 2001/2178

Ekli “Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 26/2/2001 tarihli ve 4002 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 —12/12/1991 tarihli ve 91/2512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Ertelenmiş kadrolarda çalışanlardan, sadece Sefer Görev Emri almış personelin erteleme teklifi, EK-C’deki Erteleme/Erteleme Kaldırma Çizelgesi (Ert-2) ile yapılır.”

Madde 2 —Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ertelenmiş kadrolar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan, yaş sınırı dışına çıkan ve askerlik çağı içinde bulunan Sefer Görev Emri verilmemiş personelle tamamlanır. Bu gibi personelle ertelenmiş kadrolar tamamlanamadığı takdirde personel erteleme önerisi, Sefer Görev Emri verilmiş büyük doğumlu yedek personelden başlanarak yapılır.”

Madde 3 —Yönetmeliğe ekli değişik EK-C ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

        Rekabet Kurumu Başkanlığından :

 

Sayfa Başı