T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Nisan 2001

CUMA

Sayı : 24385

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

717 (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzük

2001/2199 Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/2229 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Taşra Teşkilatında, Ankara 1 inci Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Düzce İl Müdürlüğü’nde (5) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2001/2274 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere, Verilecek Burs Miktarı Hakkında Karar

2001/2298 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

2001/2282 İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik

— TRT Personel Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Gazi Üniversitesi Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

— Bolu İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No : 2001/1)

— Karabük İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararı

— Danıştay Başkanlık Kurulunun 7 No.lu Kararı

 

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  


 YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

 

(10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması

Komisyonunun Görev Süresinin

Uzatılmasına İlişkin Karar

 

Karar No : 717                                                                 Karar Tarihi : 18.4.2001

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 18/4/2001 tarihli 86 ncı Birleşiminde 18/4/2001 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

Karar Sayısı : 2001/2199

Ekli “Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanun ile 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER     

CUMHURBAŞKANI      

 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. A. ÇAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların

İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

 

Madde 1 — 5/7/1967 tarihli ve 6/8517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — İçten ve dıştan koruma ile görevli personeli bulunan, firara karşı maniaları olan, kanunlarda ve Tüzükte belirtilen haller dışında dışarıyla irtibat ve ihtilatı mümkün olmayan cezaevidir.”

Madde 2 — Aynı Tüzüğe 155 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 155/A maddesi eklenmiştir.

“Telefonla konuşma :

Madde 155/A — Hükümlü ve tutuklular, yönetmelikte gösterilen esaslar çerçevesinde idarenin kontrolünde bulunan telefonlarla 152 nci maddede sayılan yakınlarıyla görüşebilirler. Her hükümlü ve tutuklu, bu hakkını haftada bir defa kullanabilir. Telefon konuşması başvuru sırasına göre yapılır ve konuşmalara ilişkin kayıtlar idare tarafından tutulur. Kurum kantininde satılmak üzere yeterince telefon kartı bulundurulur.

Kınama dışında disiplin cezası alan hükümlü ve tutuklular, bu cezaları kaldırılmadıkça telefonla konuşma hakkından yararlanamazlar.”

Madde 3 — Aynı Tüzüğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 — 155/A maddesinde öngörülen yönetmelik, bu Tüzüğün yürürlüğünden itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Adalet Bakanlığı, Tüzüğün yürürlüğünden itibaren belirleyeceği ceza infaz kurumları ve tevkifevlerinden başlayarak yönetmelikte öngörülen esaslar çerçevesinde 155/A maddesinin bütün ceza infaz kurumları ve tevkifevlerinde uygulanmasını sağlar.”

Madde 4 — Danıştay tarafından incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2001/2229

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında, Ankara 1 inci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Düzce İl Müdürlüğü’nde (5) adet şube müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığı’nın 25/1/2001 tarihli ve 551 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER   

CUMHURBAŞKANI    

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. A. ÇAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet akanı

Millî Savunma Bakanı V.

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2274

Milli Eğitim Bakanlığı adına öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan burslu öğrencilere, 1/1/2001 tarihinden itibaren ayda 30.000.000.– lira burs verilmesi; adı geçen Bakanlığın 19/1/2001 tarihli ve 245 sayılı yazısı üzerine, 15/6/1989 tarihli ve 3580 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER      

   CUMHURBAŞKANI       

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

Y. YALOVA

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2298

Ekli “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 12/3/2001 tarihli ve 2001/5 sayılı Raporu üzerine, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (E) bendi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER   

CUMHURBAŞKANI   

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Baka

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı V.

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Baka

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

Y. YALOVA

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi

Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Madde 1 — 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Kararnamenin eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uygulanacak müeyyideler, (a) ve (f) bentlerinde yer alan müeyyideler hariç, Resmî Gazete’de yayımlanır.”

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2001/2282

Ekli “İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28/3/2001 tarihli ve 30718 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 134 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER    

CUMHURBAŞKANI     

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 — 18/3/1981 tarihli ve 8/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda sürekli kadrolarla yürütülmesi mümkün olmayan ve bir yıldan az süreli hizmetlerde işçi sayılmayan geçici personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda çalıştırılan işçi sayılmayan geçici personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4 — Üniteler geçici personelin sayısını, çalışacağı hizmetin türünü ve süresini gerekçeleri ile birlikte her yıl ekim ayının 15 ine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bildirir. Ünitelerden gelen teklifler Personel Komisyonunda görüşülerek bu Yönetmeliğe göre çalıştırılacak geçici personel sayısı, 20/4/1994 tarihli ve 21911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3984 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun kararı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun onayı ile belirlenir. Yönetim Kurulunca belirlenen geçici personel sayısının ünitelere dağılımı ve işe alınması Genel Müdür tarafından yapılır.

Madde 5 — Geçici personelin çalıştırılmasında aranacak şartlar:

a) Kamu haklarından mahrum olmamak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Görevini devamlı şekilde yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

e) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması gerekli olan hizmetlerde çalıştırılacaklar için yaptırılacak soruşturmadan olumlu sonuç almak,

g) Kurumca yapılacak sınavda başarılı olmak.

Sınavlar, yarışma ve yeterlik türünde yazılı, sözlü ve uygulamalı şekillerden biri veya birkaçı uygulanarak yapılır. Sınavın türü ve şekli sınav öncesi tespit edilir.

Madde 6 — Kurumda çalıştırılacak geçici personelin ücreti;

a) Asgari ücretten az olmamak üzere,

b) 15000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı neticesinde bulunacak brüt miktarı geçmemek kaydıyla,

c) Hizmet gruplarının özelliği dikkate alınarak, Yönetim Kurulunca belirlenen ve üst Kurulca onaylanan ücret üzerinden ödenir.

Madde 7 — Geçici personelin belediye hudutları dışında görevlendirilmesi halinde, 10/2/1954 tarihli 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre harcırah ödenir.

Madde 8 — Geçici personele, sözleşmede belirtilen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz, bu yolda hüküm konulamaz ve tip sözleşme imzalanmadan ödeme yapılamaz.

Görevin yapılmasını takip eden her ayın 14 ünde ödeme yapılır.

Sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, ücreti çalıştığı süre ile orantılı olarak ödenir.

Madde 9 — Geçici personelin, çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, genel olarak Kurumun daimi kadrolarında çalışan personel için belirlenen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak kendisine verilen görevlerin niteliğine bağlı olarak normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde çalışma yaptığı takdirde, bu çalıştığı süre kadar izinli sayılır.

Madde 10 — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde yer alan disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren fiil ve eylemlerde bulunulduğunun ünite amirlerince belgelendirilmesi halinde geçici personelin sözleşmesi feshedilir.

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince istihdam edilecek geçici personele;

a) Çalıştıkları her 4 ay için azami 3 gün ücretli izin verilebilir.

b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.

c) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 2 gün ücretli mazeret izni verilir.

d) Geçici personelin aylık çalışmaları puantaj cetveli ile tespit edilir ve düzenlenecek puantaj cetvelleri her ayın 10 uncu günü tahakkuk ünitelerine bildirilir.

Madde 12 — Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

Geçici Madde 1 — Ünitelerin 2001 yılına ilişkin geçici personel sayısı, çalışacağı hizmetin türü ve süresine ilişkin tekliflerinin hangi tarihte yapılacağı Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

TRT Personel Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TRT Personel Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin (b) bendine 8 inci alt bent olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

“8. Stajyer Sanatçı dönemini tamamlayan ses ve saz sanatçılarının Genel Müdürün Olur’u ile yayın ilkelerine aykırı olmaması şartıyla mesleklerini icra etme kapsamında audio kaset ve/veya audio CD’lerinin yapılması amacıyla çalışmalar yapmak.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 9/11/1995 tarihli ve 22458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin değişik (H) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“H) Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler: Şehit ailesi (kapsamı ve uygulama esasları Bakanlıkça yayımlanan genelge ile belirlenen) muharip gazilerle malul gaziler ve dul eşleri bu abone grubunda kabul edilir. Bunların meskenlerinde tüketilen elektrik enerjisi için mesken tarifesi indirimli uygulanır. Ancak, indirim oranı % 40’ı geçmemek üzere hazırlanan Teşekkül ve Şirket teklifinin Bakanlıkça onaylanması gerekir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Adnan Menderes Üniversitesinden :

 

Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Tanım

Madde 1 — Yaz Okulu güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır.

Amaç

Madde 2 — Yaz Okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

b) Öğrencilere, kayıtlı oldukları programları izlemede kolaylık sağlanması ve üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak tanınması,

c)Öğrencilerin normal dönemde aldıkları, fakat başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması ve bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimin veriminin arttırılması,

d) Lisansüstü programlarda, seçmeli derslerin açılmalarının sağlanması ve lisansüstü tez çalışmalarının desteklenmesi,

e) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitemiz eğitim olanaklarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarının sağlanması.

Süre

Madde 3 —Yaz Okulu süresi yedi haftadır. Açılan her dersin süresi, normal eğitim-öğretim dönemindeki toplam ders saati kadardır.

Derslerin Açılması ve Ders Sorumlusunun Belirlenmesi

Madde 4 —Her eğitim-öğretim yılı başında açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları, dersi açan bölüm veya anabilim dalı kurullarının önerisi üzerine ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitü kurullarınca belirlenir. Servis dersleri için dersi alan bölümlerin de görüşü alınır ve durum ilgili birim tarafından duyurulur.

Madde 5 —Önlisans, lisans ve lisansüstü Yaz Okulu programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayıları ile ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir. Bu sayı lisans ve önlisans programlarında beşin, lisansüstü programlarda üçün altında olamaz. İstekli öğrenci sayısının bu sayıların altında bulunması halinde ilgili ders açılmaz. Bir derse yazılan öğrenci sayısı otuzu aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup oluşturulmaz.

Madde 6 — Adnan Menderes Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu seçmeli dersler verilmeleri gereken yarıyıllarda açılmayarak Yaz Okuluna ertelenmez.

Madde 7 — Yıllık dersler Yaz Okulundan açılmaz.

Madde 8 — Bir dersin Yaz Okulundaki öğretim sorumlusu belirlenirken o dersi önceki yarı yıllarda vermiş olan öğretim elemanı tercih edilir. Yaz Okulunda bir öğretim elemanına en çok dokuz kredilik ders sorumluluğu verilebilir.

Kayıt

Madde 9 — Yaz Okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları bahar yarıyılı sınavlarının bitimini izleyen ikinci hafta içinde yapılır.

Madde 10 —Yaz Okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi yapılmaz.

Madde 11 —Yaz Okulunda bir öğrenci dokuz krediyi aşmamak üzere ders alabilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 12 —Yaz Okulunda derslere devam zorunludur.Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması o derse devam zorunluluğunu kaldırmaz.

Başarı Değerlendirmesi

Madde 13 — Açılan her ders için en az bir ara sınav, bir de ders geçme sınavı yapılır.

Madde 14 —Yaz Okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Madde 15 — Yaz okulunda ders alan önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmaları ile devam ve sınava giriş koşulları veya ara sınav, ders geçme sınavlarının değerlendirilmesinde Adnan MenderesÜniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, lisansüstü öğrenciler için ise Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 16 — Yaz okulundaki derslerde başarılı olan öğrencilerin derslerde başarı notları, ait oldukları yarıyılda alınmış gibi işlem görür.

Diğer Hükümler

Madde 17 — Önlisans ve lisans öğretim programlarının son yarıyılında olan ve Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (f) bendi kapsamına giren öğrenciler, ek süre hakkı elde ettikleri ders ya da dersleri Yaz Okulunda alarak mezuniyet için gereken koşulları yerine getirebilirler.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ilişiği kesilmiş öğrenciler Yaz Okulundan yararlanamazlar.

Madde 18 —Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 19 —Kontenjanın uygun olması durumunda başka üniversite öğrencileri de Yaz Okulu programlarından yararlanabilirler.

Geçici Madde 1 — 2000-2001 eğitim-öğretim yılı sonunda YazOkulunda açılacak derslerle ilgili olarak bu Yönetmeliğin dördüncü maddesi uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesinden :

 

Gazi Üniversitesi Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 13/3/1997 tarihli ve 22932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gazi Üniversitesi Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği”nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Müdür, Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Devamlı Statüde çalışan Profesör ya da Doçent ünvanlı öğretim üyeleri arasından Başhekimin teklifi ile üç yıl için Rektör tarafından atanır. Altı aydan uzun üniversite dışı görevlendirmelerde müdürün yerine yenisi atanır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 — Müdürün görevi şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim kuruluna üye seçmek için Rektöre öneride bulunmak,

d) Merkezin Yardımla Üreme Teknikleri biriminde çalışacak öğretim üyelerini saptamak; bu birimde çalışacak öğretim üyelerinde “T.C. Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Bilim Komisyonu” tarafından verilen “Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Sorumluluk Belgesi” aranır,

e) Yönetim kurulu kararını uygulamak,

f) Yönetim kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

g) Yıllık gelir ve gider bütçelerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

h) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

i) Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — Müdür, Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı atar. Müdür yardımcısı olarak atanacak öğretim üyelerinin en az birisinde “T.C. Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Bilim Komisyonu” tarafından verilen “Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Sorumluluk Belgesi” aranır. Müdür yardımcılığı görev süresi 3 yıldır. Müdür yardımcısı müdürün yokluğunda ona vekalet eder, müdürün verdiği işleri ve yönetim kurulu toplantılarında kurulun sekreterliğini yapar.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki bir ay içerisinde gerekli seçimler ve atamalar yapılır.”

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmeliği Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

 

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinin 31 inci Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 28/8/1999 tarihli ve 23800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23/10/2000 tarihli ve 24219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 31 inci maddesinin (b) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adaylardan LES sınavı koşulu aranmaması gerekmektedir. Sanatta yeterlik çalışmasına başvuranların lisans derslerinin not ortalamasının, yüksek lisans kredili derslerinin not ortalamasının, Yabancı Dil notunun ve yetenek sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük notun ne olacağı İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılır. Ancak, İstanbul Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavından ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan yetkili kurulların belirleyeceği en az puan ve üstünü almaları gerekmektedir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

Bolu Valiliğinden :

 

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken

Tedbirler Hakkında Karar

 

Karar No : 2001/1

Karar Tarihi : 11/4/2001

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği olması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2001 tarihinden itibaren 31/10/2001 tarihine kadar Bolu İli dahilinde:

1 — Tel örgü ile koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun hiçbir vasıta ile giriş ve çıkış yapılmamasına,

2 — Bolu İli dahilinde Yedigöller Milli Parkı (2015 ha.), Abant Tabiat Parkı (1150 ha.), Gölcük Orman İçi (20 ha.), Çakmaklar Çamlığı Orman İçi Dinlenme Yeri (15 ha.), Beşpınarlar Orman İçi Dinlenme yeri (7 ha.), Göksu Orman İçi Dinlenme yeri (10 ha.), Sünnetgölü Orman İçi Dinlenme Yeri (15 ha.), Esentepe Parkı, Gölköy Sulama Barajı, Şirinyazı Orman İçi Dinlenme Yeri, Tokadi Hayrettin Türbesi Mesire Yeri, At Yaylası Mesire Kullanım Alanı, Avcıpınarı, Çubuk Gölü (10 ha.), Göynük, Meyipler Çeşmesi (5 ha.), Kırıklar Orman İçi Dinlenme Yeri (3 ha.) gibi piknik alanlarında mevcut olan anayollardan giriş çıkışlar ile bu alanlarda piknik yapmanın gün batımına kadar serbest bırakılmasına,

Mevcut olan bu piknik alanları dışında özellikle Gürdek-Paşabükü yolunun sağlı sollu iki tarafındaki ormanlık kısmında, Doruktan-Ayıseki Köprüsüne kadar devam eden karayolunun sağı ve solundaki ormanlık kısmında, Yeniçağa-Mengen Karayolunun sağlı sollu iki tarafı, Gerede-Aktaş Karayolunun sağlı sollu iki tarafı, Mengen-Dorukkan Tüneli arasındaki yolun sağı ve solundaki ağaçlandırma sahalarında, Sülüklü Göl Tabiatı Koruma Alanı ve piknik alanlarına giden yol kenarlarında 31/10/2001 tarihine kadar piknik yapmanın Valilikçe yasaklanmasına,

3 — Vatandaşlarımızca; piknik ihtiyaçları karşılanırken açık alanlarda, piknik ocağı çevresinde tedbir almadan ateş yakılmamasına, yanan veya yakılan ateş söndürülmeden piknik yerlerinin terk edilmemesine,

4 — Ormanlara 4 km mesafedeki köyler ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamı içerisinde kalan köylerin hudutları içerisinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılmasının yasaklanmasına,

5 — Belediyelerin çöplüklerin etrafında en etkili yangın önlemlerini almalarına,

6 — Piknik yerleri, orman alanları ve bu yerler civarında bulunan her türlü sanayi tesisleri bacalarından ve bu yerlerde seyreden araçlardan sönmemiş sigara ve ateşli maddeler dökülmesi ve atılmasının yasaklanmasına,

7 — Orman içinde ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler, konaklama yerlerinin ve izin irtifak hakkı sahibi ilgililerinin ormanla tesisleri arasındaki mıntıkada yangına karşı gerekli tedbirleri almalarına, lüzumlu yerlerde yangın emniyet şeritleriyle kendi özel koruma ekiplerini oluşturmalarına,

8 — Bu tedbirler ve yasaklara uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Karabük Valiliğinden :

 

Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının

Yasaklanmasına Dair Karar

 

Madde 1 — Kamu esenliğinin sağlanması, çocukların ruh ve beden sağlığının korunması ve çocukların uçucu maddelerin etkisiyle suç işlemesinin önüne geçilmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Karabük İli sınırları içerisinde (0 -18) yaş arasındaki çocuklara uçucu maddelerin (Tiner, baly v.b.) satışı yasaklanmıştır.

18 yaşından küçük çocuklara uçucu madde satışı yapanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesine göre; eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Karabük Valisi yürütür.

Sayfa Başı


 YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararı

 

Danıştay Başkanlığından :

Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı

Karar No : 7

Başkanlık Kurulu 29/3/2001 günü toplandı.

Daireler arasındaki dosya birikimini gidermek ve dosyaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla;

1 —İlgili Dairelerde görülmekte iken, 4/3/2000 günlü, 23983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay Başkanlık Kurulunun 16/2/2000 gün ve 5 sayılı kararı ile Danıştay Yedinci Dairesinde çözümlenmesine karar verilen, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin dava dosyalarının (önceden karar verilmiş olup da hakkında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükmüne göre ‘yargılamanın yenilenmesi’ ve 54 üncü maddesi hükmüne göre ‘kararın düzeltilmesi’ istemlerine ilişkin bulunanları hariç olmak üzere) ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan Danıştay Yedinci Dairesinden ilgili Dairelere devredilmesine,

2 —İşletilmeleri için belediyelerce ruhsat verilen işyerlerine, ayrıca 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu hükümleri uyarınca o yerin en büyük mülki amirince verilen ruhsatlar nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarla, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan gayri sıhhi müesseselere verilen ruhsatlara ilişkin bulunan davaların, bu kararın Resmî Gazete’de yayımını izleyen aybaşından itibaren Danıştay Genel Evrakına kaydedilecek olanlarının, Danıştay Sekizinci Dairesinde çözümlenmesine, halen Danıştay Onuncu Dairesinde mevcut olan bu tür davalara ilişkin dosyaların Danıştay Onuncu Dairesinde incelenip sonuçlandırılmasına, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 37 nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

Sayfa Başı