29 Mayıs 2014 Tarihli ve 29014 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Patent Enstitüsü Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/39)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/41)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/42)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/43)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/4/2013 Tarihli ve E: 2011/142, K: 2013/52 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/54, K: 2013/161 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/61, K: 2014/3 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/100, K: 2014/14 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri