28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1060     Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/6263    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2014/6300    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon ve Madenler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6367      Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6390     Başbakanlık Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama Yönetmeliği

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—   tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—   İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

—   2014 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2014 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2014 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2014 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/500 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Elektrik Şebeke Yönetmeliği, Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği ve 2014-2015 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.