6 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30557

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET VERİ DEPOLAMA SİSTEMİNE GENİŞLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1500 ADET TABLET PC YAZICISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İSTİHSALİ 16.000 TON KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF EBATLARDA ARKA TAKVİYE SACI VE YATIK KÜSPE PRESİ SÜZGEÇ SACI İMALİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET VERİ DEPOLAMA SİSTEMİNE GENİŞLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet Veri Depolama Sistemine Genişleme Ünitesi Kuruluşça hazırlanan teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/10/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6  -İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8457/1-1


1500 ADET TABLET PC YAZICISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1500 adet Tablet Pc Yazıcısı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.10.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8458/1-1


İSTİHSALİ 16.000 TON KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün bir yıllık tahmini 3.200 Ton olmak üzere 5 (Beş) yıllık toplam tahmini 16.000 ton Koyun sütünün, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla beş (5) yıl süreyle ihale ile satılacaktır.

2 - İhale 17.10.2018 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar - ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 24.10.2018 günü aynı yerde ve aynı şartlarda tekrar edilecektir.

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 17.10.2018 tarih ve saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün üreteceği tahmini koyun sütü üretim miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

 



İŞLETME ADI

CİNSİ

TAHMİNİ

5 YILLIK MİK. (Kg.)

MUHAMMEN BEDELİ (TL/KG)

MUHAMMEN

TUTARI (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT TL (%3)

Ceylanpınar TİM.

Koyun Sütü

16.000.000

2,478134

39.650.146,00

1.189.504,00

 

5 - Koyun Sütünün otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteriye ait olmak üzere;

a) Koyun sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır. İnek sütü nün satış fiyatı litre olarak belirlenmiş olup, İşletmenin satış fiyatı ise kg olarak belirlenmiştir. Litrenin kg’a çevrilmesinde inek sütünün yoğunluk oranı 1,029’dur) belirlenen inek sütü satış fiyatının (TL/KG) üzerine +%....... artırım şeklinde yapılacak ve o dönem için esas alınacak Koyun sütü satış fiyatı olacaktır. Artırım oranı %50’den (Yüzdeelli) aşağı olmayacaktır.

b) İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, beş (5) yıl süreyle geçerli olacaktır.

c) Fiyat Türk Lirasına göre belirlenecektir.

6 - Geçici teminat, muhammen bedelin %3’ü tutarındadır.

7 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ ANKARA) ve İlgili İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve yapılan ihale bir satış ihalesi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi değildir. Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. N0: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel    : 0 312 417 84 70 - 80

Fax   : 0 312 417 78 39

İlan olunur.

8422/1-1


700 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 388 adet IV. Grup ve 312 adet II. Grup olmak üzere toplam 700 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30’ncu maddesine göre 06.10.2018 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

1 - Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on beş gün önce ilan edilecektir.

2 - Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00 - 09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4 - İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

5 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

6 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihale edilecektir.

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

d) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.

e) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

7 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 600,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.

8416/1-1


MUHTELİF EBATLARDA ARKA TAKVİYE SACI VE YATIK KÜSPE PRESİ SÜZGEÇ SACI İMALİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2018/494554

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18.Km.   Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası      : 0 312 293 44 00    Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların          

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Ebatlarda Arka Takviye Sacı ve Yatık Küspe Presi Süzgeç Sacı İmali

 

1

Besleme Mili Bölgesi Arka Takviye Sacı İmali 14x560x2330mm

6 Adet

2

Besleme Mili Bölgesi Arka Takviye Sacı İmali 11x358x916mm

 12 Adet

3

Besleme Mili Bölgesi Arka Takviye Sacı İmali 11x778x916mm

12 Adet

4

Baskı Mili Bölgesi Arka Takviye Sacı İmali 11x638x814mm

12 Adet

5

Baskı Mili Bölgesi Arka Takviye Sacı İmali 11x814x934mm

24 Adet

6

Baskı Mili Bölgesi Arka Takviye Sacı İmali 11x799x814mm

12 Adet

7

Baskı Mili Bölgesi Arka Takviye Sacı İmali 11x814x888mm

12 Adet

8

Yatık Küspe Presi Süzgeç Sacı İmali 1x816x906mm

18 Adet

9

Yatık Küspe Presi Süzgeç Sacı İmali 1x816x816mm

58 Adet

10

Yatık Küspe Presi Süzgeç Sacı İmali 1x816x952mm

73 Adet

11

Yatık Küspe Presi Süzgeç Sacı İmali 1x656x816mm

40 Adet

12

Yatık Küspe Presi Süzgeç Sacı İmali 1,5x410x915mm

32 Adet

13

Yatık Küspe Presi Süzgeç Sacı İmali 1,5x788x911mm

41 Adet

14

Yatık Küspe Presi Süzgeç Sacı İmali 1,5x657x911mm

12 Adet

15

Yüzdürme Suyu Pulp Tutucu Süzgeci İmali 60x498x970mm  

144 Adet

16

Yüzdürme Suyu Pulp Tutucu Süzgeci İmali 45x410x600mm

28 Adet

 

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç

                                                     45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  18.10.2018 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18.km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8401/1-1