5 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30556

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Şenpazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN

TAHSİSİNE İLİŞKİN YARIŞMA İLANI

1 - İdare Bilgileri

İdarenin

Adı                                   :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                              :  Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166, 06520   Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası             :  0 312 295 51 10

Faks Numarası                 :  0 312 295 50 05

Elektronik Posta Adresi   :  yeka@enerji.gov.tr

2 - Yarışma Bilgileri

Yarışmaların;

a) Niteliği, Türü, Miktarı  :  09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Yönetmelik) esaslarına göre güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 (beşyüz) MWe, Hatay-Erzin’de 200 (ikiyüz) MWe ve Niğde-Bor’da 300 (üçyüz) MWe gücünde olacak şekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 (otuz) yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak 3 (üç) ayrı yarışma yapılmasıdır.

b) Yarışmalara katılabilme şartları ve istenen belgeler

Yarışmalara ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar başvurabilir. Yarışmalara katılabilmenin diğer şartları ve yarışmalarda istenen belgeler Şartnamede yer almaktadır.

c) Şartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer

Şartname bedeli 5.000 (beşbin) TL olup, birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, Şartname bedeli her bir yarışma için ayrı ayrı yatırılır. Bedelin yatırılacağı banka işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Hesap ismi (Alıcı)      :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Şube Adı                    :  T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi

Hesap No (IBAN)     :  TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015

Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, Şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati

Başvurular, 31.01.2019 tarihi saat 12.00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14.00’da başlanarak detay incelemeye geçilecektir.

d) Yarışmaların yeri, tarihi ve saati

Yarışmaların yeri, tarihi ve saati, İdare tarafından yarışmacılara bildirilecektir.

3 - Teminat Türü ve Tutarı

Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa-Viranşehir için 3.000.000 (üçmilyon) ABD Doları, Hatay-Erzin için 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) ABD Doları, Niğde - Bor için 2.000.000 (ikimilyon) ABD Doları tutarında teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, her bir yarışma için ilgili tutarda düzenlenmiş teminat mektupları ayrı ayrı sunulur. Yarışmanın kazanılması halinde ise, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Şartnamede verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle, kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa - Viranşehir için 15.000.000 (onbeşmilyon) ABD Doları, Hatay - Erzin için 8.000.000 (sekizmilyon) ABD Doları, Niğde - Bor için 12.000.000 (onikimilyon) ABD Doları tutarında teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecektir.

4 - Yarışmaların Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi

• Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı    :  6,50 ABD Dolar-cent/kWh

• Elektrik Enerjisi Alım Süresi         :  YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl

5 - İdare, Yarışmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. İdare başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8411/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/203 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

8352/1-1


Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Ayhan ERDALI (T.C. Kimlik No: 16544893404) isimli şahsa Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin İhlalinden dolayı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. ve 197. maddelerine istinaden ceza kararı ve ek tahakkuk kararı düzenlenmiş olup, kişiye yapılan tebligatımız kişinin adreste olmamasından dolayı iade edilmiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Nizamnamesinin 46. maddesi gereğince bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ sayılacağı ilan olunur.

 

Ceza kararı

Tutar

EK Tahakkuk Kararı

Tutar

18061500CK000217

4.196,00- TL

18061500ET000001

133.432,00- TL

8318/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Üyelerine ilişkin 28.09.2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanda “Elektroreolojik akışkanlar üzerine çalışmaları olmak.” açıklamalı Üniversitemiz Fen Fakültesi Kimya Bölümü İnorganik Kimya Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi alımı ilanına ait satırda ilgili anabilim dalı adı “Fizikokimya” olması gerekirken sehven “İnorganik Kimya” olarak yazılmıştır.

İlan olunur.

8384/1-1


 


 


 


 


 


 


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 05.10.2018 - 19.10.2018 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Sıra

Fakülte

Bölüm Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

1

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

- Doçentliğini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olmak.

2

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Prof. Dr.

1

- Adli Psikiyatri ve Spor Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

- Mimarlık alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

- YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 90 ve üzeri puan almış olmak.

4

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Biyomedikal, elektrik, elektronik, haberleşme, bilgisayar ve mekatronik mühendislikleri alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

- Biyomedikal cihazlar, ölçme, elektronik, haberleşme, sinyaller, sistemler ve görüntüleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

- SCI veya SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde alanında akademik yayınları bulunmak.

- İyi derecede İngilizce bilmek

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

8350/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul,   34010

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bl.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İşletme alanında doktora derecesine sahip olup, Örgütler Arasındaki İzomorfizm Düzeyi ve Spontan&Karşılıklı Kümeler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bl.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mimarlık alanında doktora derecesine sahip olup, değişen üretim-tüketim kavramlarının mobilya tasarımı üzerindeki etkileri ve Mimari Ortam - Sinemada Temsili alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bl.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İşletmelerde Termodinamik Analiz ve Enerji, Çevre ve Sektör İlişkiler alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bl.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olup, Çocuklarda Ayna Terapisi ve Spastik Serebral Paralizili Olgular alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bl.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim alanında doktora derecesine sahip olup, medya sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesi olmak.

8353/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Matematik veya Uygulamalı Matematik alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

2. Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji  Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Deneysel, Bilişsel Bilimler, Gelişim, Uygulamalı ya da Klinik Psikoloji alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak.

2. İlgili doktora alanında çalışmalar yapmış olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.

1

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik/ Elektronik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak, bu alanların birinde doktora ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentlik ünvanına sahip olmak.

2. Sayısal Tasarım, Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler, Bilgisayar Mimarisi ve Örgütleşimi, Bilgisayar Ağları, Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma alanlarında ders verme deneyimine sahip olmak; Bilgisayar Mühendisliğinin biyomedikal uygulamaları alanında araştırma deneyimine sahip olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği, eğitim teknolojileri veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

2. Nesne Tabanlı Programlama, Veri tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Ayrık Hesaplamalı Yapılar, Biçimsel Diller ve Özdevinirler, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilgi Mühendisliği, Bilgi Erişimi, Makina Öğrenmesi veya Mantıksal Programlama, gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Prof.

1

1. Üniversitelerin İnorganik malzeme veya Seramik malzeme Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek,

2. Fotokatalitik malzemeleri, cam-seramik malzemeleri,  zirkonya diş malzemeleri, boya duyarlı ve perovskit güneş pilleri konularında uluslararası düzeyde nitelikli akademik yayınlar yapmış olmak,

3. Seramik malzemeleri, Seramik malzemelerin prosesleri ve İleri cam bilimi ve teknolojisi derslerini verebilir durumda olmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.Fizyoloji anabilim dalında doktoralı olmak.

2. Fizyoloji alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Hipoksi ve deney hayvanlarında egzersiz uygulamaları hakkında araştırmaları ve deneyimi bulunmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalında Profesör unvanına sahip olmak.

2. Histoloji ve Embriyoloji alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Gebelik immünolojisi ve immün patolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararasıproje, bildiri ve yayınlara sahip olmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1. Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalında Doçent unvanına sahip olmak.

2. Tıbbi Farmakoloji alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Klinik toksikoloji, Farmakoekonomi ve ilaç geri ödemeleri, Serbest Radikal farmakolojisi konularında çalışmaları ve Tıp eğitimi alanında deneyimli olması,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1. İç Hastalıkları Anabilim dalında Profesör unvanına sahip olmak.

2. İç Hastalıkları alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Kronik hastalık önleme programlarında yer almış olmak, kendi uzmanlık alanında Uluslararası Bilim Kurulu üyeliğine sahip olmak, Uluslararası Bilim Ödülü sahibi olmak, Meslek yüksek okulu kurulma aşamasında görev almış olmak

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

1. Genel Cerrahi Anabilim dalında Doçent unvanına sahip olmak.

2. Genel Cerrahi alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Minimal invaziv cerrahi ve single port laparoskopik cerrahi konularında deneyimli olmak ve bu alanda ağırlıklı yayınlara sahip bulunmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doçent

1

1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Doçent unvanına sahip olmak.

2. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Diabetik olmayan gebelerin makrozomik bebeklerinde Glukagon Like Peptit1 seviyeleri üzerinde çalışma yapmış olmak, yardımcı üreme teknikleri üzerinde deneyim ve sertfikası olması,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

8402/1-1


Düzce Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihleri: 05.10.2018 - 19.10.2018 tarihleri arası.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu ve akran zorbalığı konusunda çalışmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İngilizce Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmış ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

2

1

Otookside yağ asitlerinin graft kopolimerizasyonu konularında çalışmış olmak.

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Cebirsel topoloji ve çizge kuramı konularında çalışmış olmak.

Topoloji

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Metrik uzaylarda tamlık ve kompaktlık kavramları konularında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Entelektüel sermaye ve bankacılık alanlarında çalışmış olmak.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Ülkelerin ekonomik büyümesi, küresel ekonomi ve ekonometrik modelleme konularında çalışmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

1

Nicel karar alma yöntemleri alanında doçent unvanı almış ve nicel karar analizi konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Sanal yerel alan ağları konusunda çalışmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Elektromanyetik fırlatıcılar ve doğrusal olmayan kontrol sistemleri konularında çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

DC magnetron püskürtme yöntemi konusunda çalışmış olmak.

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

Çelik yüzey özelliklerinin galvanizleme davranışına etkisi konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme

Profesör

1

1

Toplam bakım yönetiminin orman ürünleri işletmesinde uygulanması konusunda çalışmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Liderlik ve doğa sporları konularında çalışmış olmak.

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım konularında çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, kablosuz algılayıcı ağlar konularında çalışmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Doçent

2

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve güç sistemlerinde gerilim kararlılığı konusuda çalışmış olmak.

Elektrik Makineleri

Doçent

2

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve düşük gerilim iyileştirme yeteneği konusunda çalışmış olmak.

Elektronik

Doçent

2

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve akıllı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Elektronik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Elektronik alanında doktora yapmış ve dalga klavuzları konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

3

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve zemin dinamiği ve sıvılaşma konularında çalışmış olmak.

Yapı Malzemesi

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve mekanik alanında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Diyabetes mellitusun kemikler üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Epilepsi ve serebral palsi ile kemik densitesi konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak, multipl miyelom konusunda çalışmış olmak.

Radyoloji

Doçent

2

1

Akciğer fibrozisi, hava kistleri ve aksesuar bronşlar konularında çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Diyabet hastalarında nöromuskuler bloğun kaldırılması konusunda çalışmış olmak.

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

Karaciğer ve böbrek nakli konusunda eğitime ve deneyime sahip olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

2

1

Tüp bebek sertifikasına sahip olmak, adenomyozisli hastalarda laparoskopik histerektomi konularında çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Menapozal ve perimenopozal hastalarda adneksiyol kitlelerde malignite riski konusunda çalışmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İzole koroner arter by-pass operasyonları sonrası atrial fibülasyon alanında çalışmış olmak.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Türk dış politikası, Ortadoğu ve terörizm konularında çalışmış olmak.

Akçakoca Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hizmet işletmelerinde marka konumlandırma stratejileri konusunda çalışmış olmak.

8376/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.9.2018 - 280                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.9.2018 - 4643                                       SAFRANBOLU

8272/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                               78.08.3012

Toplantı Tarihi ve No    : 19.09.2018 - 278                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.09.2018 - 4599                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Üçbölük Köyü, Köyiçi Mevkii, mülkiyeti Köy Tüzel kişiliğine kayıtlı, 864,63m2 yüzölçümlü, niteliği kagir camii, köy odası ve arsası niteliğinde olan, 118 ada, 2 parsel no ile kayıtlı taşınmazda yer alan bir adet Camii ve 3 adet mezar taşının, 144 ada, 9 parsel no ile kayıtlı mülkiyeti Köy Tüzel kişiliğine ait mezarlık alanında yer alan 2 adet mezar taşının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesinden dolayı tescil edilmesi talebini konu alan; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 11.09.2015 gün 94949337-161.01-175385 sayılı yazısı, Doç. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA'nın 28.12.2015 günlü başvurusu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 28.01.2016 gün 94949337-161.01-8245 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün 18.06.2016 gün ve 1546 sayılı yazısı,02.11.2017 tarih ve 2022 ile 2023 sayılı yazıları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 15.12.2017 tarih ve 75040800-150.01-E.2327 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.09.2018 tarih ve E.437482 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Üçbölük Köyü, Köyiçi Mevkii, mülkiyeti Köy Tüzel kişiliğine kayıtlı, 864,63m2 yüzölçümlü, niteliği kagir camii, köy odası ve arsası niteliğinde olan, 118 ada, 2 parsel no ile kayıtlı taşınmazda yer alan bir adet Camii ve 3 adet mezar taşı ile 144 ada, 9 parsel no ile kayıtlı mülkiyeti Köy Tüzel kişiliğine ait, 14857,62m2 yüzölçümlü, mezarlık alanında yer alan 2 adet mezar taşının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmelikler kapsamında değerlendirildiğinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesinden dolayı tescil edilmesinin uygun olduğuna, hazırlanan 5 adet tescil fişi ve 2 adet koruma alan sınırı haritalarının onaylanmasına,

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Üçbölük Köyü, Köyiçi Mevkii, 118 ada, 2 parsel no ile kayıtlı taşınmazda yer alan Camiinin koruma grubunun "1" olarak belirlenmesine, söz konusu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" şerhinin konulmasına,

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Üçbölük Köyü, Köyiçi Mevkii, 106 ada, 1 parsel, 118 ada, 3 ve 6 parseller ile Mezarlıkbaşı Mevkii, 144 ada, 9 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Alanıdır" şerhlerinin konulması gerektiğine karar verildi.

 

8273/1-1