4 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30555

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketinden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.05.2018 gön ve 095 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 gün ve 1483 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98155 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8296/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.05.2018 gün ve 096 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 gün ve 1484 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98832 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8297/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.04.2018 gün ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 1575 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95224 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8298/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.05.2018 gün ve 094 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 gün ve 1482 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95525 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz ilan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8299/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı'nın (TÜGAV), Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2017 tarihinde kesinleşen 19/06/2015 tarih ve E: 2013/68, K: 2015/229 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8293/1-1

—————

VAKFIN ADI: Güngör İlim ve Hizmet Vakfı.

VAKFEDENLER: Halil GÜZEY, Nedim GÜNGÖR, Halil GÜNGÖR, DURSUN GÜNGÖR.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/09/2018 tarihinde kesinleşen 01/03/2018 tarihinde tavzih edilen 28/03/2017 tarihli ve E: 2013/375, K: 2017/120 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür ve sosyal yardım amacı yanında, özellikle eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, nitelikli, milli ve manevi değerlerini tanıyan ve taşıyan insanlar yetiştirilmesini ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 8370 ada, 12 parsel sayılı gayrimenkulün 21331/36331 hissesi ile 55.000,00 TL (Ellibeşbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Halil GÜZEY, Halil GÜNGÖR, DURSUN GÜNGÖR.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyetin uygun göreceği gayece aynı başka bir vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8294/1-1

—————

VAKFIN ADI: Aziz Bayraktar Vakfı

VAKFEDENLER: Aziz Bayraktar, Mehmet Bayraktar, Mahmut Bayraktar, Osman Bayraktar, Ahmet Kerim Bayraktar.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.09.2018 tarihinde kesinleşen, 03.07.2018 tarih ve E: 2018/7, K: 2018/252 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, sosyal ve insani meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 25.000.-TL, (YirmibeşbinTürkLirası) ve İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı Mah, Yeniaçılanyol mevkii, 896 Ada, 24 Parselde kayıtlı 641,00 m2 miktarlı tarla vasıflı gayrimenkul,

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivanköy Mah.2363 Ada, 3 Parselde kayıtlı 339,00 m2 miktarlı arsa vasıflı gayrimenkulün 307/339 hissesi,

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah, 3427 Ada, 3 Parselde kayıtlı 10.554,92 m2 miktarlı arsa vasıflı garimenkulün 82/7983 hissesi,

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mah, Hamamarkası Mevkii, 7488 Ada, 6 Parselde kayıtlı 2.577,66 m2 miktarlı arsa vasıflı garimenkulün 1719//2400 hissesi,

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mah, Demircili Mevki, 7209 Ada, 6 Parselde kayıtlı 584,44 m2 miktarlı arsa vasıflı gayrimenkulde 10/146 arsa paylı 2. kat 5 bağımsız bölüm nolu daire,

Tekirdağ İli, Merkez İlçesi Gündoğdu Mah, 2892 Ada, 4 Parselde kayıtlı 1.459,77 m2 miktarlı altı katlı betonarme talebe yurdu ve arsası,

YÖNETİM KURULU: Aziz Bayraktar, Mehmet Bayraktar, Mahmut Bayraktar.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8295/1-1


 


 


 


 


 


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’leri 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Genel Cerrahi

Profesör

1

- Endokrin cerrahisi alanında deneyimli olmak.

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

- Nefropatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

- Retina ve vitroretinal cerrahi konusunda tecrübeli olmak.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

- Medikal, cerrahi retina ve oküloplastik cerrahi konusunda tecrübeli olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

- Viroloji ve gen mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak, RNA informatiği alanında tecrübeli olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

- Omuz ve kalça artroskopik cerrahisi konusunda tecrübeli olmak.

Üroloji

Profesör

1

- Robotik cerrahi, endoskopik cerrahi, laparoskopik cerrahi konularında deneyimli olmak.

Nöroloji

Profesör

1

- Elektrofizyoloji ve baş ağrısı konularında çalışmalar yapmış olmak

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

- Ses ve yutma bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

- Robotik dil kökü cerrahisi üzerine deneyimi ve çalışmaları olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

- Uyku apnesi ve uyku endoskopisi konusunda çalışmalar yapmış olmak .

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

- Sterotaktik radyoterapi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

- Tıbbi onkoloji uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Nefroloji doçenti olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

- Erişkin kalça ve diz eklemi rekonstrüktif cerrahisi- artroplasti alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

2

- Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanı olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Artroskopik diz ve omuz cerrahisi, ayak bilek cerrahisi konusunda tecrübeli olmak.

Plastik Rekonstürktif ve Estetik Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Meme onarımı ve saçlı deri onarımı ile ilgili çalışma yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Sosyoloji

Profesör

1

- Doçentlik derecesini Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanında almış olmak,

- Kent Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Barış konularında çalışmaları ve yayınları olmak,

- Sivil Toplum çalışmaları deneyimine sahip olmak.

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

- “Gelişim Psikolojisi” alanında doktorasını almış olmak ve “Ergenlik, Ebeveynlik, Adli Psikoloji” konularında çalışmaları bulunmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Eczacılık Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Organik ve Biyomoleküler Kimya alanında Doktorasını tamamlamış olmak,

- Moleküler Kimya konusunda çalışmaları bulunmak.

Analitik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak,

- Kimya Doktorasına sahip olmak,

- İlaç sentezi ve enstrümental HPLC, IR, NMR, LCMS konularında araştırmaları bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Hemşirelik

Profesör

1

- Hemşirelik bölümü mezunu olmak,

- İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak,

- Eğitimde simülasyon kullanımı ve yurt dışı deneyime sahip olmak.

Hemşirelik

Doçent

1

- Hemşirelik bölümü mezunu olmak,

- Hemşirelikte Yönetim Anabilim dalında Yüksek lisans yapmış olmak,

- Hemşirelik Esasları Anabilim dalında Doktora yapmış olmak,

- Eğitimde simülasyon kullanımı ve yurt dışı deneyime sahip olmak.

Fizyoterapi ve Rahabilitasyon

Doçent

1

- Tıp Fakültesi mezunu olmak,

- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon doçenti olmak.

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

- Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği Yüksek lisans ve Doktora programından mezun olmak,

- Eğitimde simülasyon kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıp Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Kimya alanında doktora yapmış olmak,

- Deneysel ve Hesaplamalı Kimya, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik ve/veya Biyoistatistik alanlarında çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.

Profesör

1

- Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.

Profesör

2

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Profesör

1

- Üroloji uzmanı olmak.

Doçent

1

- Kadın Doğum uzmanı olmak.

Doçent

1

- Nöroloji uzmanı olmak

Doçent

1

- Gastroenteroloji uzmanı olmak.

Doçent

1

- Kardiyoloji uzmanı olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

- Tıbbi Patoloji uzmanı olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Tıbbi Laboratuvar uzmanı olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Nefroloji uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

8330/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı/

Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Klinik Eczacılık

Doçent

1

Klinik Eczacılık alanında Doçent unvanına sahip olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İkt.

Doçent

1

Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme alanında Doktora derecesine sahip olmak. Uluslararası İktisat dalında Doçent unvanı almak. İktisadi gelişme, yoksulluk ve toplumsal cinsiyet dallarında yayınları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

Profesör

1

İlahiyat (Din Sosyolojisi) alanında Doçent olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

Kelam

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri (Kelam) alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Bilişim

Doçent

1

Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak. Bilişim alanında Doktora derecesine sahip olmak. Örgütsel Bilgi Yönetimi Süreci ve Dijital Bağımlılık ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sayısal Yöntemler alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Sayısal Yöntemler alanında tamamlanmış en az 2 Doktora tezinde danışman olarak görev almış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Bireylerin iş seçim kararları, İKY'nin işten çıkarma işlevi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Planlama ve Temin Süreçleri konularında ders vermiş olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

Siyasi Tarih bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. Batı Dünyası ve Avrupa Tarihi alanlarında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak, kök hücre ve akomodasyon fizyolojisi konularında yayınlanmış çalışmaları olmak, multidisipliner proje yönetimi konusunda ve pediatrik oftalmoloji alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, dirençli bakteri enfeksiyonları ile ilgili uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları ve araştırma deneyimi olmak, HIV ile ilişkili hastalıklar konusunda eğitim sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, karaciğer transplantasyonunda klinik deneyimi olmak, hepatosit hücre kültüründe çalışma deneyimi olmak ve bu konuda araştırmaları bulunmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

Basım Teknolojileri

Profesör

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak ve Renk Yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8340/1-1


Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmiş (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesi (Doçent kadrosu için) ve doktora belgelerini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilan yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde -vpaa@ku.edu.tr- e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu: İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak, seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak, alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doçent kadrosu: Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak, alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Profesör kadrosu: Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, ilgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak, doktora programında ders vermiş olmak ve doktora öğrencileri tez danışmanlığı tecrübesine sahip olmak.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan / Kadro

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme - Finans

2 Profesör,

2 Doçent,

4 Doktor Öğretim Üyesi

Profesörlük ve Doçentlik kadrosu için:

Finans alanında uzmanlık sahibi olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Finans alanında doktora tezini tamamlamış veya 15 Ağustos 2019’a kadar tamamlayacak olmak

İşletme – Yönetim/Strateji

1 Doçent ,

2 Doktor Öğretim Üyesi

Doçentlik kadrosu için: Yönetim/Strateji alanında uzmanlık sahibi olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Yönetim/Strateji alanında doktora tezini tamamlamış veya 15 Ağustos 2019’ a kadar tamamlayacak olmak

İşletme - Muhasebe

2 Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Muhasebe alanında doktora tezini tamamlamış veya 15 Ağustos 2019’ a kadar tamamlayacak olmak

İşletme - Pazarlama

2 Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Pazarlama alanında doktora tezini tamamlamış veya 15 Ağustos 2019’ a kadar tamamlayacak olmak

İşletme – Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri

1 Profesör

Profesörlük kadrosu için: Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri alanında uzmanlık sahibi olmak.

Ekonomi

2 Profesör,

2 Doçent,

4 Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Ekonomi alanında doktora tezini tamamlamış veya 15 Ağustos 2019’ a kadar tamamlayacak olmak

Uluslararası İlişkiler

1 Profesör,

1 Doktor Öğretim Üyesi

Profesörlük kadrosu için: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyasal Hayat ve Kurumlar alanlarında uzmanlık sahibi olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyasal Hayat ve Kurumlar alanlarında doktora tezini tamamlamış veya 15 Ağustos 2019’ a kadar tamamlayacak olmak

Fen Fakültesi

Kimya

1 Profesör

 

Matematik

1 Doktor Öğretim Üyesi

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1 Doktor Öğretim Üyesi

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1 Profesör,

3 Doçent,

1 Doktor Öğretim Üyesi

 

Sosyoloji

1 Doçent,

1 Doktor Öğretim Üyesi

 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

1 Profesör,

1 Doçent,

1 Doktor Öğretim Üyesi

 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

1 Profesör

 

Tarih

1 Profesör

 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Alerji ve İmmunoloji

Anatomi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Bioistatistik

Biyofizik

Biyokimya

Dermatoloji

Endokrinoloji

Farmakoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fizyoloji

Gastroenteroloji

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Halk Sağlığı

Histoloji-Embriyoloji

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kardiyoloji

Kardiyovasküler Cerrahi

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Medikal Onkoloji

Mikrobiyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Nefroloji

Nöroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Patoloji

Pediatri

Pediatrik Cerrahi

Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon

Psikiyatri

Radyasyon Onkolojisi

Radyoloji

Romatoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Genetik

Tıbbi Mikrobiyoloji

Uroloji

Belirtilen bölümlerin her biri için

toplam 40 Profesör, 40 Doçent, 40 Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

8322/1-1


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin 28/09/2018 tarihli ve 30549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 1. dereceli 1 Adet Profesör ilanımız iptal edilmiştir.

8347/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddelerine göre profesör ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doktor öğretim üyeleri için 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi (80 puan) *

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 - Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5 - İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

7 - Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus - ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

Dini İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Ruh Sağlığı ve Din, Toplumsal Cinsiyet ve Din, Sekülerleşme Sürecinde Gençlik ve Din" konularında akademik çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Enerji Ekonomisi ve Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri konularında akademik çalışmaları olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Entegrasyonu ve Göçmenlerin Entegrasyonunda Spor konularında akademik çalışmaları olmak.

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Kişilerarası Düzen, Üretgenlik, Kültürel Değerler ve Kültürlerarası Yönetim konularında akademik çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çağdaş İngiliz Tiyatrosu, Rönesans İngiliz Tiyatrosu ve Ekofobi konularında akademik çalışmaları olmak.

8300/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, dereceleri ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 04/10/2018 - 23/10/2018

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAMI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM

GRAFİK TASARIMI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

TABLET UYGULAMA TASARIMLARI VE ANİMASYON ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SERAMİK

SERAMİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

FİGÜRATİF SERAMİK-HEYKEL ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

DİYETETİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

BESLENME VE DİYETETİK VEYA BESLENME EĞİTİMİ ALANLARINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

TOPLUM BESLENMESİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

BESLENME VE DİYETETİK VEYA BESLENME EĞİTİMİ ALANLARINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

ÇOCUK GELİŞİMİ, OKUL ÖNCESİ VEYA SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.

ELDİVAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

DİŞÇİLİK HİZMETLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNU, İLGİLİ ALANDA UZMANLIK ALMIŞ VEYA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

ELEKTRONİK HEBERLEŞME TEKNOLOJİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

LİSANS VE YÜKSEK LİSANSINI ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ, DOKTORASINI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK.

 

NOT: Geniş bilgiye ilanın yayın tarihi itibariyle Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir.

8235/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Adayın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim dalları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar sağlamış olması gerekmektedir.

- Başvuru dosyasına Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütleri gösteren yazılı beyanı eklemesi gerekmektedir.

2 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/ Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/ formlar/OgretimUyeligineYükseltilmeve AtanmaOlcutleriyeni20072016.pdf olarak ulaşılabilir.

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI-PROGRAM

ALANI

Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü/Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih Anabilim Dalında doktora yapmış olup Osmanlı-Bizans İmparatorluğu ilişkileri alanında çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet Bölümü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik Anabilim Dalı

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Boyabat İİBF

Maliye Bölümü/Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Maliye alanında Doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Boyabat İİBF

Maliye Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Dalı

Maliye alanında doktora yapmış olup Vergilerin Yatırımla İlişkisi alanında çalışma yapmış olmak.

8257/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

Profesörlük kadrosuna başvuran adayların sundukları eserlerden birini "başlıca araştırma eseri" olarak göstermeleri gerekmektedir. Bu eserin doçent unvanı alındıktan sonra yapılan özgün araştırmadan kaynaklanmış bir yayın olması, başlıca araştırma eseri olan yayında birden fazla araştırmacı isminin bulunması halinde yapılan çalışmada birinci ismin adaya ait olması şarttır.

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya  1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

8. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (04/10/2018 - 19/10/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Fen Fakültesi

Geometri

Profesör

1

1

-

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Profesör

1

1

Kaliksaren nanofiberlerinin üretimi, ağır metallerin giderilmesi ve hücre kültüründe kullanılması alanlarında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Esnek hesaplama yöntemleri ile otomatik parmakizi tanıma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Profesör

1

1

Kompozit malzemeler, taşıt güvenliği ve balata malzemeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Profesör

1

1

-

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Bariatrik cerrahide deneyimli olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi

Doçent

1

1

Konya bölgesinde yetiştirilen bazı sebzeler üzerine etkili rhizobiumların belirlenmesi üzerine çalışması olmak.

Edebiyat Fakültesi

Karşılaştırmalı Edebiyat

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Karşılaştırmalı Edebiyat disipliniyle şölen kültürü üzerine çalışma yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Rusça)

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Rusça çeviri üzerine çalışması olmak.

 

Duyurulur.

8267/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 11.06.68

Toplantı Tarihi ve No    : 30.03.2018 - 267                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.03.2018 - 6293                                         ESKİŞEHİR

Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Tozman Köyü’nde tespit edilen Tozman Doğu Roma Dönemi Yerleşim Alanı ve Nekropolü’nün tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Bilecik Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 24.01.2018 tarih, 85836379-168.01.01-E.70497 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 28.02.2018 tarih, 47577019(Söğüt)-190.99-E.520776 sayılı yazısı ve ekleri, İnhisar Kaymakamlığı’nın 02.03.2018 tarih, 71087786-450.06-E.127 sayılı yazısı, 27.03.2018 tarih, 162601 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Tozman Köyü’nde tespit edilen Tozman Doğu Roma Dönemi Yerleşim Alanı ve Nekropolü’nün, 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nda yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

8231/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

8233/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

8232/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

8234/1-1


 

S021001866_1810031355000