3 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30554

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Tarım ve Orman Bakanlığından:

TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:

Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Diyanet İşleri Başkanlığından:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce 3570407666 Vergi numaralı Ergüller Plastik Kalıp İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına işlem gören 29.11.2014 tarihli 1422400IM013690 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan ve Edirne Vergi Mahkemesi'nin E: 2015/406 Esasında görülen dava İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. Vergi Dairesi'nin 2017/3589 E. 2017/3305 K. sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen ret ile sonuçlanmış olup ilgili mahkeme kararına istinaden Müdürlüğümüz tarafından yeniden düzenlenen 15ET2204005 sayılı ek tahakkuktan kaynaklanan toplam 5.164,42 TL tutarındaki Para Cezası Kararı firmanın bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 inci ve 49 uncu maddeleri gereği adı geçen firmaya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemenin yapılmaması halinde 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsilat sürecine devam edileceği hususu ilan olunur.

8226/1-1


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 22/2/2018 tarih ve 7100 sayılı Kanunun 4 maddesi ile değişik 23. maddesi ile 12.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Eğitim Fakültesine yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

SAYI

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Eğitim Bilimleri Alanında Doktora Yapmış Olmak

8327/1-1


Diyanet İşleri Başkanlığından:

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

 

MÜNHAL KADROLARIN

BULUNDUĞU YER

UNVAN

SINIFI

PUAN TÜRÜ

KADRO DERECESİ

ADEDİ

Merkez Teşkilatı

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

G.İ.H

KPSSP-3

9

25

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,

3. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

6. Daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 01/10/2018 (08:00) - 16/10/2018 (16:30) tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi)  adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.

• Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. 2017 veya 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adli sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

* Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

* Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

* Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV. SINAVIN YERİ, ŞEKLİ, TARİHİ ve KONULARI

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı sınav, 03. 11. 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

3. 2017 veya 2018 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.

4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

5. Sınav Konuları;

A) Yazılı Sınav Konuları

1. Kur'an-ı Kerim (20 puan)

2. Arapça (20 puan)

3. Fıkıh (10 puan)

4. Tefsir (10 puan)

5. Hadis (10 puan)

6. Akaid-Kelam (10 puan)

7. Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan)

B) Sözlü Sınav Konuları;

1. Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan)

2. Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan)

3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)

5. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)

6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

6. Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

7. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

4. Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

VI. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

2. Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ATAMA İŞLEMLERİ

Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği  ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IX. İLETİŞİM

Yazışma adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A   06800

Çankaya ANKARA

e-mail         : persis@diyanet.gov.tr

Telefon       : (0312) 295 70 00

Fax             : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

8326/1/1-1

—————

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi, öğrenim durumu ve adedi belirtilen “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

I. KADROLARA AİT BİLGİLER

 

Sınıf

Unvan

Yeri

Grup

Öğrenim Durumu

Puan Türü

Kadro Derecesi

Adedi

G.İ.H.

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Merkez Teşkilatı

GRUP-I

En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.

KPSS P3

9

24

GRUP-II

Lisans düzeyinde Hukuk Fakültesi mezunu olmak

KPSS P4

9

6

 

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Öğrenim şartı:

a) GRUP-I için en az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) GRUP-II için lisans düzeyinde hukuk fakültesi mezunu olmak.

3. GRUP-I için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

5. KPSS şartı:

a) GRUP-I için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,

b) GRUP-II için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P4 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,

6. Daha önce yapılmış Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 03.10.2018 (08:00) - 17.10.2018 (16:30) tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi)  adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.

• Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. GRUP-I için en az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim ve GRUP-II için lisans düzeyinde Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli suretleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. 2017 veya 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

• Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

• Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

• Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

V. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı Sınav, 17.11.2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

3. KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır. Adayın 2017 ve 2018 yıllarındaki her iki KPSS’den puanı olması halinde yüksek olan puanı dikkate alınacaktır. 

4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

5. Sınav Konuları;

A) Yazılı sınav:

1- Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)

2- Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı, (20 puan)

B) Sözlü sınav:

1- Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (50 puan)

2- Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

3- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

4- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

5- Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

6- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

6. Sınava (yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında (http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/ Documents/Personel_Yeterlikleri_2014.pdf) yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

7.Adaylar (yazılı ve sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

8. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

9. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

5. Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

2. Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ

Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

IX. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

X. İLETİŞİM

Yazışma adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A   06800

Çankaya ANKARA

e-mail      : persis@diyanet.gov.tr

Telefon    : (0312) 295 70 00

Fax          : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

8326/2/1-1


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2 - Doçent ve Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.

İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Yabancı Dil Belgesi

- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır)

- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte

Bölüm/

Anabilim Dalı/Program

Kadro Sayısı

Unvan

Özel Şart

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2

Profesör

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. Yabancı dille lisans eğitimi yapılan bölümlerdeki yabancı dil şartını karşılamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2

Doçent

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. Yabancı dille lisans eğitimi yapılan bölümlerdeki yabancı dil şartını karşılamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

3

Dr. Öğretim Üyesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve doktorasını bu alanda almış olmak. Yabancı dille lisans eğitimi yapılan bölümlerdeki yabancı dil şartını karşılamış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1

Profesör

Mimarlık lisans mezunu olmak. Proje, Restorasyon ve Uygulama konularında deneyimli olmak. İyi derecede İngilizce, Almanca dillerinden birini bilmek.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1

Doçent

Mimarlık lisans mezunu olmak. Yapı, Bina Bilgisi ve Restorasyon alanlarında uzman olmak. Proje dersi deneyimine sahip olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

2

Dr. Öğretim Üyesi

Mimarlık lisans mezunu olmak. Bina Bilgisi Mimarlık Tarihi alanında uzman olmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

Mimarlık lisans mezunu olmak. Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi konularında uzman olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. Ve ders verme deneyimine sahip olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

İç Mimarlık lisans mezunu olmak. İç Mimari Tasarım alanında uzmanlaşmış olmak. İngilizce yada İtalyanca bilmek.

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

1

Doçent

Çeviri bilim alanında doçent unvanını almış olmak, yazınsal çeviri ve çeviri göstergebilimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları

1

Dr. Öğretim Üyesi

Lisansını Konservatuvarların Opera-Şan Bölümlerinde yada fakültelerin Müzik Eğitimi Bölümlerinde tamamlamış olmak.

8245/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1 - Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2 - Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3 - Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) ,kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu bölümü belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD’yi Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

2

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik

Doçent

1

1

Akıllı Şebekeler, Dağıtım Şebekelerinde güvenlik, Güç Sistemlerinde Optimizasyon konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doçent

2

1

Biyo Mikro/Nano elektromekanik sistemler (MEMS/NEMS), nanomekanik biyosensörler konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Doçent

1

2

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmış olmak, en az bir yüksek lisans tezi tamamlatmış olmak, yüksek lisans veya doktora seviyesinde ders vermiş olmak, uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak, doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az iki yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

2

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı veya yapı malzemeleri veya yapı işletmesi veya yapısal tasarım alanlarında çalışmaları bulunmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Üretim Mühendisliği ve Planlaması konusunda uygulama tecrübesi bulunmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Makine Öğrenmesi alanında uzmanlığı bulunmak ve çalışmalar yapmış olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Akıllı Sistemler konularında (Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Akıllı Şehirler, Akıllı Üretim, Akıllı Şebeke) çalışmaları bulunmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, yurtdışı doktora mezunu olmak, yakıt hücreleri alanında araştırma çalışmaları bulunmak

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

2

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmak, uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak, doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az iki yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Betonarme veya Çelik yapısal tasarım konularında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı işletmesi veya kontrat yönetimi alanında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı mekaniği alanında çalışmaları bulunmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Hidrolik veya su yapıları tasarımı veya su kaynakları alanında çalışmaları bulunmak

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör

1

1

Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde kalitelendirme ve optimizasyon üzerine çalışmak, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak ve lisansüstü tez yürütmüş olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Profesör

1

1

Modernleşme, mekansal dönüşüm ve kimlik üzerine ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış ve bu konularda lisansüstü tez yürütmüş olmak; mimarlık eğitimi üzerine yayını ve mimari uygulaması bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Profesör

1

1

Mimari eleştiri, kadın mimarlar ve mimarlık eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak ve lisansüstü tez yürütmüş olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Doçent

2

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yavaş şehirler ve mimarlık eğitimi üzerine çalışmaları ve yayını bulunmak. Mimari proje ve yarışma projesi deneyimine sahip olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapım ve Yapı Bilimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Mimarlık Alanında Doktora yapmış olmak. Yapı bilgisi üzerinde lisansüstü çalışma yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Kültürel Mirasın Korunması

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Mimarlık alanında doktora sahibi olmak, kırsal mimari alanında çalışmaları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Kentsel tasarım, mekan ve yer konularında akademik çalışmaları bulunmak. Proje ve yarışma projesi deneyimine sahip olmak.

İnsan ve Toplum Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Siyaset Bilimi alanında; milliyetçilik, kimlik siyaseti, çatışma dinamikleri ve Türkiye siyaseti konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

8259/1-1


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi, Diploma örnekleri ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel Açıklamalar:

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Dil Bilimi Alanında almış, Çocuklarda Anadil gelişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi alanında almış, Bilgisayar destekli sanat eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanında almış, Osmanlı-Fransız diplomasi ilişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Doçentliğini kimya alanında almış, anorganik kimyada katıhal ve kompleks konularında çalışmalar yapmış olmak.

8268/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 adet dosyayla (1 adette CD halinde) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi                  : 03.10.2018

Başvuru Tarihi           : 03.10.2018

Son Başvuru Tarihi    : 17.10.2018

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTI

1

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Hidrokinetik enerji, dalga enerjisi ve fındık kavurma teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentliğini Sağlık Bilimleri Biyokimya alanından almış olup, Mol Hydatidiform gebelik alanında çalışmaları olmak.

3

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Biyoistatistik alanında çalışmaları olmak.

4

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Uyku bozuklukları eğitim sertifikası olmak ve kronik otitte ototoksite konusunda deneysel çalışması olmak.

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak ve pediatrik hastalarda tramadolün postoperatif ağrı ve ajitasyona etkisiyle ilgili çalışması olmak

6

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, okuma edinimi ve çift dillilik üzerine çalışmaları olmak

7

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım Bölümü

Grafik Tasarım Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Grafik Tasarımı alanında sanatta yeterlik kazanmış olmak ve Artırılmış Gerçeklik konusunda bilimsel çalışmalarda bulunmak.

8

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Bölümü

Müzik Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Klasik gitar eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve bu alanla ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak

9

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi ABD.

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İktisat anabilim dalında doktora yapmış olup, ticari dışa açıklık ve yükselen piyasa ekonomileri üzerine çalışmaları bulunmak

8264/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649 ) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ( http://www.gumushane.edu.tr/dosya/ogretim_uyesi_basvuru.doc 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

KADRO

DER.

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı ABD

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Konstrüksiyon ve İmalat ABD

Doçent

2

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmetler ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Klinik Sosyal Hizmet alanında Doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmetler ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

---

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Biyomühendislik alanında Doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Felsefesi ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Alanında Doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Alanında Doktora yapmış olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Turizm alanında Doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

Kamu Ölçmeleri ABD

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

Alanında Doktora yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ABD

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Tesisleri

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

Alanında Doktora yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamcılık ve Tanıtım ABD

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

Reklamcılık alanında Doktora yapmış olmak

 

İlgililere duyurulur.

8263/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Iğdır Üniversitesi öğretim elemanı kadrolarına başvuru, görev süresi uzatımı ve performans değerlendirme kriterlerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

Unvan

Derece

Fakülte/Rektörlük/MYO/YO

Bölüm

Anabilim/Anasanat Dalı

Açıklama

DR ÖĞR. ÜYESİ

1

IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN SOSYOLOJİSİ

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

Mekanik alanında çalışmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

FİZİKİ COĞRAFYA

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TASAVVUF

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

3

IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

Bitki Moleküller biyoloji konusunda çalışmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN EĞİTİMİ

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

FELSEFE TARİHİ

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN PSİKOLOJİSİ

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

Kompozit yapılar konusunda çalışmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

HAYVAN YETİŞTİRME

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

İngiliz dili konusunda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

TARİH ÖNCE ARKEOLOJİSİ

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

Pazarlama alanında çalışmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

YEMLER VE HAYVAN BESLEME

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

5

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

DR ÖĞR. ÜYESİ

4

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ

ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ

Suni tohumlama konusunda çalışmış olmak.

8241/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           : 03.10.2018

Son Başvuru Tarihi    : 17.10.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: YİÜ Tıp Fak. Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21   Balgat / ANKARA

                YİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat / ANKARA

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Diploma

4 - Uzmanlık / Doktora Belgesi

5 - Yayın listesi

6 - 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf

7 - Nüfus cüzdanı örneği

8 -Yabancı Dil Başarı Belgesi

9 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

10 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVANI

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını/Doktorasını Fizyoloji alanından almış, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Hematoloji)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını Hematoloji alanından almış, bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından almış, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanından almış, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

 

İlgililere duyurulur.

8256/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

KAMU İDARESİNİN ADI

HESABIN

YILI

SORUMLULARIN

GÖREVİ

ADI VE SOYADI

UNVANI

Bitlis İl Özel İdaresi

2015

Ömer Faruk İLHAN

Vali Yardımcısı

Gerçekleştirme Görevlisi

Van Büyükşehir Belediyesi

2015

Abdülkadir ÇALIŞKAN

Meclis Üyesi

Diğer Sorumlu

Van Büyükşehir Belediyesi

2015

İhsan GÜLER

Meclis Üyesi

Diğer Sorumlu

Van Büyükşehir Belediyesi

2016

Adem ŞİMŞEK

Mali Hiz. Dai. Bşk. V.

Diğer Sorumlu

Van Büyükşehir Belediyesi

2017

Fatih ŞALVAN

Mühendis

Diğer Sorumlu

Van Büyükşehir Belediyesi

2017

Cuma KÖYLÜOĞLU

Des. Hiz. Dai. Bşk

Diğer Sorumlu

İzmir Bornova Belediyesi

2016

Meltem AKYÜREK

Gerç. Gör.

Gerçekleştirme Görevlisi

Gazi Üniversitesi

2017

İ. Ethem GÜLHAN

Yapı İşl. Tek. Dai. Başk. Yrd.

Diğer Sorumlu

Gazi Üniversitesi

2017

Hasan Basri ULUCAN

Daire Başkanı

Harcama Yetkilisi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2017

Erdal ATAŞ

Ziraat Yüksek Mühendisi

Diğer Sorumlu

İstanbul Val. Yat. İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

2017

Sabri ŞAHİN

Kültür ve Sosyal İşl. Müd. Vek.

Gerçekleştirme Görevlisi

İstanbul Beşiktaş Belediyesi

2017

Hacer ÖZDEMİR

Encümen Üyesi

Gerçekleştirme Görevlisi

Bankacılık Düzenleme ve Dent. Kurumu

2017

Mehtap YILDIZ

Uzman Yardımcısı

Gerçekleştirme Görevlisi

Mardin Belediyesi

2017

Yunus ÖZTÜRK

Daire Başkanı

Harcama Yetkilisi

Mardin Belediyesi

2017

Baran İLHAN

Genel Sekreter

Gerçekleştirme Görevlisi

Gaziantep Şahinbey Belediyesi

2017

Davut YURT

İhale Komisyon Üyesi

Diğer Sorumlu

8265/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 01.06.2017 - 352                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 01.06.2017 - 5477                                     İSTANBUL

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesi, 3531 ada (E: 3059 (E:208)), 4 parselde (E: 7 (E:12-14)) yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12.12.1981 tarih ve 13365 sayılı kararı ile tescil edilen 3531 ada 1 parseldeki Hahambaşı Konağı'nın ve İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.05.2010 tarih ve 3487 sayılı kararı ile tescil edilen 3531 ada 3 parseldeki iki adet ahşap yapının komşuluğunda kalan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2007 tarih ve 1082 sayılı kararıyla 3531 ada 4 parselde yerinde olmayan ahşap yapının Kurulumuz arşivindeki bilgi ve belgelere dayanarak korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararına göre hazırlanacak restitüsyonun Kurulumuza iletilmesine karar verilen, Kurulumuzun 19.02.2014 tarih ve 2085 sayılı kararıyla parselde yer alan 4 adet yapıdan, ön cephesi Dereiçi Sokağa bakan 3 katlı kagir taşınmazın 2863 sayılı Yasanın 6.maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve koruma grubunun II olarak belirlenmesine, 10.06.2016 tarih ve 4483 sayılı kararında “ahşap yapının yeniden ihya edilebilmesi için ilgili Müze denetiminde temel kazısının yapılarak kazı sonucunda açığa çıkacak bilgi belgeler doğrultusunda hazırlanacak restitüsyon projesi ile Kurulumuzun 19.02.2014 tarih ve 2085 sayılı kararıyla tescil edilen kagir yapıya ilişkin restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine, söz konusu 2014 tarihinde tescil edilen kagir yapıyı yıkan ilgilileri hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına” hükmedilen taşınmaza ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 24.01.2017 tarih ve E.14555 sayılı yazısı, İstanbul Valiliği Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğünün 08.02.2017 tarih ve 193 sayılı ve 09.03.2017 tarih ve 351 sayılı yazıları, 10.04.2017 tarih ve 1525 sayı ile kayıtlı dilekçe, İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 18.04.2017 tarih ve E.895981 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 17.05.2017 tarihli raporu A-470 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesi, 3531 adada bulunan BHA fonksiyonu kısmen 3531 ada 4 parseldeki tescilli yapıya isabet etiğinden BHA fonksiyonunun iptal edilmesine, 4 nolu parselde tescilli ahşap ve kargir yapıları koruyan, konut fonksiyonlu plan tadilatının iletilmesine, tescilli kargir yapının arkasında tespit edilen tonuzlu yapının müze kazısı ile açığa çıkarılarak rölövesinin iletilmesine,

Ekli krokide gösterilen alanın Aziz Sokak Koruma Alanı olarak belirlenmesine, bu alanda her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde Kurul izni alınmasına ve tarihi dokuyu, tescilli yapıların koruyan silüet ve fonksiyon ilişkisini sağlayan plan revizyonunun iletilmesine, bu doğrultuda 3531 ada 5 parselin oturum alanı ve irtifasının tarihi sinagogun girişini kapatmayacak şekilde yeniden düzenlenmesine,

Koruma alanı içerisinde kalan 3534 ada 7 parselde bulunan 3 katlı yapı 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan özellikleri gösterdiğinden korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, 3083 ada 3 parsel ile 3533 ada 1 parseldeki yapıların tescil durumunun değerlendirilebilmesi için eski fotoğraflarının iletilmesine, 3083 ada 3 parselde bulunan ahşap yapıda güvenlik önlemleri alınmasına karar verildi.

 

 

8213/1-1