2 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30553

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından:


HT 65000 TİPİ 10 ADET YHT SETİNİN KABİN, İÇ CİDAR VE ALT IZGARALARININ BOYANMASI VE TAMİRATI

HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:


1000 GR FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ALTINORDU MARKA TREYLER DİNGİL YENİLEME HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


KASTAMONU BELEDİYESİ KUZEYKENT MAHALLESİ 1178 ADA 1 PARSELİN (TİCARET-KONUT ALANI E=3.00 10.962,00 m²)

SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:


YENİ BELEDİYE BİNASI YANINDA A VE C BLOKLARDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

01.10.2018 tarih ve 30552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan zarf teslim tarihi 23.10.2018 saat 10:00, 2 nolu ‘’Teklif ve Teminat Mektubu’’ zarf açma tarihi 30.10.2018 saat 14:00 olarak duyurulan Konya İli, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21791 Ada, 1 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine  9.000 m2 İnşaat Alanlı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezi İnşaatı Yapımı İçin İmar Durumuna Uygun Mimari, Statik, Mekanik,  Elektrik Projeleri, Keşif ve Metrajlarının hazırlanması işine ait ilan metninin 4. ve 5. Maddelerinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. İlgililere duyurulur.

Madde-4. Firmaların ihale zarflarını en geç 23.10.2018 günü saat 10:00’a kadar “Şükran Mahallesi Taşkapı Medrese Cad. No:7  Meram  42200 KONYA” adresindeki Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığına vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

Madde-5. 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30.10.2018 günü saat 14:00’de Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.

8247/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Meydan Mahallesi, 32200. Sokak 479 ada, 47 parselde aşağıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45, 46, 47.maddelerine uyularak açık artırma ihale suretiyle Belediye Encümeni huzurunda 18.10.2018 tarihinde yapılacaktır.

3602 G.M.; A Blok 1 bağımsız bölüm nolu 452,01 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 10:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 3.000.000,00.TL, geçici teminatı 90.000,00.TL.’dir.

3603 G.M.; A Blok 2 bağımsız bölüm nolu 492,71 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 11:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 3.500.000,00.TL, geçici teminatı 105.000,00.TL.’dir.

3606 G.M.; C Blok 3 bağımsız bölüm nolu 290,89 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 2.200.000,00.TL, geçici teminatı 66.000,00.TL.’dir.

3609 G.M.; D Blok 3 bağımsız bölüm nolu 369,93 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 2.600.000,00.TL, geçici teminatı 78.000,00.TL.’dir.

Taliplilerin 18.10.2018 tarihinde Perşembe günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve teminat makbuzlarını plastik dosya içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

8047/1-1


HT 65000 TİPİ 10 ADET YHT SETİNİN KABİN, İÇ CİDAR VE ALT IZGARALARININ BOYANMASI VE TAMİRATI

HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/478057

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus - Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/71676 - 0 312 324 63 38

c) Elektronik Posta Adresi         :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  HT 65000 TİPİ 10 ADET YHT SETİNİN KABİN, İÇ CİDAR VE ALT IZGARALARININ BOYANMASI VE TAMİRATI HİZMET İŞİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 23.10.2018 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ/ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8161/1-1


1000 GR FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 -Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 1.500.000 Adet 1000 Gr. Filiz Çay Poşeti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.10.2018 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8146/1-1


ALTINORDU MARKA TREYLER DİNGİL YENİLEME HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/477741

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No. 97   Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 463 16 00/82003/82345   Faks: 0 232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmirlimansatinalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

     Adı ve Miktarı                      :  Altınordu Marka Treyler Dingil Yenileme Hizmet Alımı İşinin,6 Adet

3 - İhale Tarihi ve Saati

a) İhale Tarihi                            :  16.10.2018

b) İhale Saati                              :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16.10.2018 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6-  İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisinde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8205/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkulün satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bursa İli Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mah. 4045 ada, 144 sayılı parselde bulunan 17.684,93 m² alanlı, tam hisseli tarla niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi.

Tahmini Satış Bedeli        :  2.300.000,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı     :       69.000,00.-TL

a) İhale 11.10.2018 tarihinde Perşembe günü Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10’daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce Saat 14:00’da yapılacaktır.

b) İhale suretiyle satılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Belediyemiz hizmet binası 1. katında bulunan DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE İhale Servisinde görülebilir.

c) İhaleye iştirak edecek olanlar 100 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

d) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

e) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

f) Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 14:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan İHALE SERVİSİNE (1. katta bulunan) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

g) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

h) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

i) İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

j) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

GERÇEK KİŞİLER;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan, e-devlet)

b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık, Nüfus Md., e- devlet)

c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Noter tasdikli imza sirküsü (son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)

g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge

TÜZEL KİŞİLER;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza sirküsü

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

İlan tarihi: Resmi Gazete’de: 02/10/2018

8253/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün

a) Adres                                  :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 344 524 22 82 - 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın

 

a

Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

Dörtlü Körüklü Rulo Lastiği İmali

12500 Adet

2018-476329

TER-AEL- 2018-0189

150,00- TL

30.10.2018

2

Tambur Kaplama İşi

19 Kalem

2018-476364

TER-AEL- 2018-0190

150,00- TL

31.10.2018

 

b) Teslim Yeri                        :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale Usulü                         :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  30.10.2018 ve 31.10.2018 Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

3.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

3.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344 524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, Kapasite Raporu, İş Deneyim belgesi Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanları gösterir belge.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

8212/1-1


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Dereköy Torbalama Lavvar stok sahalarında muhtelif işlerde kullanılmak üzere lastik tekerlekli yükleyici kiralanması hizmet alımı açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik Posta Adresi         :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

 

a)

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

Dereköy Torbalama ve Dereköy Lavvar Tesislerinde ve Stok Sahalarında (gerektiğinde İşletme Müdürlüğümüzün diğer iş yerlerinde) ürün (kömür, termik nitelikli ürünler, bant altlarında biriken kömürler vb.) yüklenmesi, stokların yükseltilmesi ve düzenlenmesi, tesislerden çıkacak taş, odun gibi atıkların yüklenmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması ve buna benzer yükleme işlerinin 4200 saatlik kira bedeli karşılığında lastik tekerlekli yükleyici ile yapılması işidir.

2018-483790

2018-1474

16.10.2018

14:00

300 gün

 

b) Yapılacağı Yer                      :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin Süresi                             :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale Usulü                            :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8243/1-1


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan;

1.1- 262 m2 (Zemin 152 m2 – Asma Kat 110 m2) 7 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.2- 224 m2 (Zemin 114 m2 – Asma Kat 110 m2) 8 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.3- 219 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 109 m2) 9 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.4- 269 m2 (Zemin 165 m2 – Asma Kat 104 m2) 11 Nolu Bağımsız Bölüm, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) 2. Katında bulunan;

2.1- 125 m2 17 Nolu Bağımsız Ofis,

2.2- 120 m2 18 Nolu Bağımsız Ofis,

2.3- 120 m2 20 Nolu Bağımsız Ofis,

2.4- 123 m2 23 Nolu Bağımsız Ofis, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü  ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

3 - Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden;

3.1-Taşınmaz satışı ihalesinde ki her bir bağımsız işyeri için 500,00-TL,

3.2-Taşınmaz satışı ihalesinde ki her bir bağımsız ofis için 200,00-TL, bedelle satın alınacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen bağımsız işyeri ve ofis satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye Hizmet Binası 1. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No:6 Kat:3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

S.N.

Bağımsız Bölüm No

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

7 Nolu Bağımsız Bölüm

2.460.000,00-TL

73.800,00-TL

11/10/2018

14:00

2

8 Nolu Bağımsız Bölüm

2.160.000,00-TL

64.800,00-TL

11/10/2018

14:10

3

9 Nolu Bağımsız Bölüm

1.760.000,00-TL

52.800,00-TL

11/10/2018

14:20

4

11 Nolu Bağımsız Bölüm

2.165.000,00-TL

64.950,00-TL

11/10/2018

14:30

 

S.N.

Bağımsız Ofis No

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

17 Nolu Bağımsız Ofis

500.000,00-TL

15.000,00-TL

11/10/2018

14:40

2

18 Nolu Bağımsız Ofis

480.000,00-TL

14.400,00-TL

11/10/2018

14:50

3

20 Nolu Bağımsız Ofis

480.000,00-TL

14.400,00-TL

11/10/2018

15:00

4

23 Nolu Bağımsız Ofis

492.000,00-TL

14.760,00-TL

11/10/2018

15:10

 

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER:

• İkametgah  Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

TÜZEL KİŞİLER:

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. No: 6  Fatsa/ORDU

Tel        : 0452 423 63 00

Fax       : 0452 423 63 09

8255/1-1


KASTAMONU BELEDİYESİ KUZEYKENT MAHALLESİ 1178 ADA 1 PARSELİN (TİCARET-KONUT ALANI E=3.00 10.962,00 m²)

SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE 1: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 1178 ada  1 nolu parsel (TİCARET-KONUT ALANI E=3:00) Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih 94 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 274 nolu kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 250,00 TL (İkiyüzellitürklirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE 3: İşin ihalesi 15.10.2018 Pazartesi günü saat 15.00’da Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat: 5’te bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE 4: İhaleye konu Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 nolu parselin Muhammen Bedeli 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyontürklirası) olup belirlenen bedeller üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışları yapılacaktır.

 

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Kullanım Amacı

Kuzeykent

1178

1

10.962,00 m²

15.000.000,00 TL

450.000,00 TL

Ticaret.-Konut Alanı E=3.00

 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 5:

a. Geçici Teminat: İşin tahmin edilen Muhammen Bedeli’nin %3’ünden az olmamak şartıyla yukarda belirtilmiştir.

b. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

3) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları.

c. İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.

ç. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Kastamonu Şubesi Belediye Başkanlığı Hesabına yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE 6: İhale teklif şartları şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE 7:

a. İç Zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.

1) Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak,

2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanacak,

3) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacak,

4) Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

b. Dış Zarf: Teklifi ihtiva eden kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesi ile birlikte;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres bilgilerinin belirtilmesi),

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

3) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

6) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

7) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

10) İlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı,

11) İlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı,

12) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR 02 0001 5001 5800 7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış banka dekontu, Mali Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (Limit içi - 60 gün süreli ve teyit yazılı). İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6 ve 7) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.)

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 8:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE 9:

a. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5’deki Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır

MADDE 10:

Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE 11:

İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 parselin (Ticaret-Konut Alanı E=3:00) satış ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 12:

Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

8252/1-1


YENİ BELEDİYE BİNASI YANINDA A VE C BLOKLARDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

Madde 1. İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ

Bolu İli Merkez İlçesi Büyükcami Mahallesi Yeni Belediye Binası yanında bulunan A Blok Teraslı Çarşı ve C Blokta bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A, 36, 37 maddelerine göre kapalı teklif usulüne göre satılacaktır.

 

SIRA NO

MAHALLE

MEVKİİ

CİNSİ

HİSSE ORANI

İMAR DURUMU

ALANI (m2)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

1

Büyükcami Mahallesi

Yeni Belediye Binası A Blok 1. Kat

4 no’lu (İşyeri Dükkan)

Tam

1. Kat

(Kat İrtifakı)

163,88

880.000,00

TL

26.500,00 TL

12.10.2018

Saat: 14:00

2

Büyükcami Mahallesi

Yeni Belediye Binası A Blok 2. Kat

8 no’lu (İşyeri Dükkan)

Tam

2. Kat

(Kat İrtifakı)

160,62

700.000,00

TL

21.000,00 TL

12.10.2018

Saat: 14:02

3

Büyükcami Mahallesi

Yeni Belediye Binası A Blok 2. Kat

9 no’lu (İşyeri Dükkan)

Tam

2. Kat

(Kat İrtifakı)

95,30

425.000,00

TL

13.000,00 TL

12.10.2018

Saat: 14:04

4

Büyükcami Mahallesi

Yeni Belediye Binası C Blok Zemin Kat

1 no’lu (İşyeri Dükkan)

Tam

Zemin Kat (Kat İrtifakı)

217,29

3.300.000,00

TL

99.000,00 TL

12.10.2018

Saat: 14:06

5

Büyükcami Mahallesi

Yeni Belediye Binası C Blok 1. Kat

4 no’lu (İşyeri Dükkan)

Tam

1. Kat

(Kat İrtifakı)

234,43

1.550.000,00

TL

47.000,00 TL

12.10.2018

Saat: 14:08

 

Yukarıda nitelikler, diğer özellikler, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca 12/10/2018 Cuma günü Saat 14:00 ve müteakiben Bolu Belediye İhale Salonunda ihale ile satılacaktır. Taşınmaz mal satış şartnamesi 250 TL (İki Yüz Elli TL) ücret karşılığında satın alınabilir.

Madde 2. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3’ü(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 13:30’a kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihalesine girecek her taşınmaz mal alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

Madde 3. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

a- İhale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/A-36-37 maddeleri olup kapalı teklif usulüdür.

b- Tekliflerin sunulacağı adres Bolu Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğüne saat 13:30’a kadar verecektir.

c- İhale Tarih ve Saati 12/10/2018 14:00 Müteakiben

d- Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

Madde 4. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI (İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER)

a-DIŞ ZARFIN İÇİNDE BULUNACAKLAR

1- İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.(Şartname eklerinde örneği mevcut)

2- Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

3- Geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu.

4- Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti.

5- Gerçek Kişiler için İkametgah belgesi.

6- Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

7- Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)

8- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi.

9- Şartname alındı makbuzu.

10- Tebligat için adres beyan belgesi.

11- Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).

12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

b- DIŞ ZARFIN SUNULMASI

1- Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istedikleri ile sıra numarası ve Dükkan numarası olacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

2- Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.

3- Taşınmazların Kapalı Teklif usulü ile teklif verecekler. İhale Zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 12.10.2018 tarihinde 13:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecekler.

Madde 5. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Teklifin açılma saati geldiğinde tutanakla kaç teklif geldiği belirlenir. Alınma sırasına göre açılarak istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olup olmadığına bakılır. Teminatı ve belgeleri eksik olanın iç zarfı açılmadan ihaleden elenir. Bunlar ihaleye katılamazlar.

2- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar haricindekiler ihale salonundan çıkartılır. Verilen tekliflerde şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları uygun olmayan teklif mektubu olarak değerlendirilir.

3- Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda hazır bulunan en yüksek üç istekliden sözlü veya yazılı teklif alınmak sureti ile ihale sonuçlandırılır. (Ek fıkra 25.01.2007-5577-1. mad.)

Madde 6. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde 7. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en gen 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak sureti ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alabilir. www.bolu.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görebilir.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.

İlan olunur.

8211/1-1