1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı Adresi     :  Ataullah HAMİDİ

Adresi                     :  Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27522 ada 9 sayılı parseli üzerinde bulunan yapı ile ilgili Belediye Encümenince alınan 21.06.2018 gün ve 2429 sayılı karar ile yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8045/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/05/2018 tarih ve 234 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/09/2018 tarih ve 1443 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Yeşilova Mahallesi imarın 47562 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 01/10/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8214/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk Başvuru Tarihi      : 01.10.2018

Son Başvuru Tarihi    : 16.10.2018

 

Birim

Bölüm/Alan

Unvanı

Sayısı

Aranan Şartlar

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Makine Mühendisliği alanında Doktora ve Doçentliğini almış olmak. Makine Mühendisliği ve Metalurji alanında ulusal, uluslararası yayın ve bildirileri bulunmak.

 

Duyurulur.

8044/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

S. No

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Profesör

1

1

Doçentliğini Halk Edebiyatı alanında almış olmak.

2

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Dr. Öğretim Üyesi

2

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

4

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

5

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

6

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

7

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

8208/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI/PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Resim - İş Eğitimi

Doçent

1

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında doçentliğini almış olmak ve Avrupa resim ve heykel sanatlarında mitolojik ve ikonografik çalışmaları olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Okul Psikolojik Danışmanlık) alanında doçentliğini almış olmak ve Kardeş İlişkileri konusunda çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi

Doçent

1

Müzik alanında doçentliğini almış olmak, Kadın ve Müzik konusunda çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi

Doçent

1

Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak. Kültüre duyarlı yaylı çalgı eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi

Doçent

1

Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Pomak müziği ve müzisyen stratejileri konularında çalışmaları olmak.

Kimya Eğitimi

Doçent

1

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (Kimya Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak, kimya öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri ve ekolojik zeka üzerine çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi (*)

Doçent

1

Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında en az 10 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. Liman işletme ve yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.

Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*)

Doçent

1

Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında en az 10 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. Denizcilikte insan kaynakları yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Tedarik Zinciri Yönetimi (*)

Doçent

1

Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak. Lojistik ve denizcilik alanlarında en az 5 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. Denizcilikte muhasebe ve finans alanlarında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikometri

Doçent

1

Uygulamalı Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak ve psikometri üzerine çalışmaları olmak.

Yeni Türk Dili

Doçent

1

Yaşayan Türk Lehçeleri, Türkiye Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Matematiksel Fizik

Profesör

1

Fizik alanında doçentliğini almış olmak; faz geçişleri, alınganlık ve ses sönümünün kritik dinamikleri üzerine çalışmaları olmak.

Biyokimya

Profesör

1

Bitki ve hayvanda ağır metal oksidatif stresi, buğdayda çeşitli priming uygulamalarının tohum kalitesine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

İstatistik Teorisi

Doçent

1

İstatistik alanında doçentliğini almış olmak; sıra istatistikleri, kopulalar ve sıralı küme örneklemesi konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

Çizgelerin zedelenebilirlik ölçümlerinin hesaplanması ve sırt çantası problem türlerinin çözülmesi üzerine çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği

Doçent

1

Kristalografik veri tabanı analizi konusunda çalışmaları olmak.

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

DNA'daki nükleobazların istiflenme etkileşmeleri konusunda çalışması olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Seramik

Doçent

1

Tasarım alanında doçentliğini almış olmak, bilgisayar destekli seramik tasarımı ve endüstriyel seramik tasarımı alanlarında çalışmaları olmak.

Müzik Bilimleri

Doçent

1

Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak ve müziksel algılama ile ilgili çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

Halk Sağlığı Hemşireliği, Evde Bakım Hemşireliği ve Yaşlı Bakımı konusunda çalışmaları olmak.

Onkoloji Hemşireliği

Doçent

1

Onkoloji Hemşireliği, Diyabet Hemşireliği, Nefroloji Hemşireliği ve Geriatri Hemşireliği konusunda çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

Ceza genel, ceza özel ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yöneylem

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak; portföy optimizasyonu, benzetim ve bulanık mantık alanlarında çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standartları konularında çalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliğini almış olmak ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Afet Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İstatistik

Doçent

1

İstatistik alanında doçentliğini almış olmak, fonksiyonel veri analizi konusunda çalışmaları olmak.

Ekonometri

Dr. Öğretim Üyesi

1

Parametrik olmayan regresyon modelleri üzerine çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehircilik

Profesör

1

Şehir ve Bölge Planlama alanında doçentliğini almış olmak ve gecekondu, kentsel dönüşüm, afete duyarlı kentsel planlama ve temel tasarım konularında araştırma ve yayınları olmak.

Bina Bilgisi

Profesör

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Mimari Tasarım alanında çalışmaları olmak.

Bina Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak, mimarlıkta kamusal mekân kavramı ile kamu, iş ve tüketim mekânları konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Sismoloji

Profesör

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, sismoloji alanında çalışmaları olmak.

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Su kalitesi indeksi ve su ayak izi konularında çalışmaları olmak.

Cevher Hazırlama

Doçent

1

Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, basınç liçi ve tesis artıklarının hidrometalurjik olarak değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeofizik

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Elektrik özdirenç ters çözümü ve tümleşik jeofizik araştırmalar konularında çalışmaları olmak.

Hidrolik

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak ve yeraltı suyu akımı ve katı madde taşınımı konusunda deneysel çalışmaları olmak.

Genel Jeoloji

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Paleomanyetizma ve fay kinematiği konularında çalışmaları olmak.

REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Sektöründe Maliyet ve Karlılık Analizi üzerine çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp

Profesör

1

Acil Tıp alanında doçentliğini almış, Akut karbonmonoksit zehirlenmelerinde Hemoreolojik (kan akışkanlığı) parametreleri üzerine çalışması olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

Akut kalp yetersizliğinin hastane öncesi yönetimine dair yayını olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

Fototerapi, Dermatoskopi ve Lazeroterapi konularında deneyimleri ve çalışmaları olmak.

Anatomi

Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu, Anatomi alanında doçentliğini almış olmak. Nörostereoloji ve nöroanatomi alanlarında çalışmaları olmak.

Anatomi

Doçent

1

Tıp fakültesi mezunu, Anatomi alanında doçentliğini almış olmak. Nörostereoloji ve nöroanatomi alanlarında çalışmaları olmak.

Acil Tıp

Doçent

1

Acil Tıp alanında doçentliğini almış olmak, ultrasonografi ve toksikoloji konularında çalışmaları olmak.

Kardiyoloji

Doçent

1

Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ) deneyimi olmak ve ileri elektrokardiyografik analizi de içeren TAVİ çalışmaları olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Kranio - servikal bileşke anomalilerinde cerrahi deneyim sahibi ve çalışmaları olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıbbi Biyokimya alanında doçentliğini almış; hücre kültürü, kromotografik teknikler, nörokimya alanında çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Sirkadiyen ritim (gece/gündüz), melatonin ve anestezi ile ilgili çalışmaları olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Geriatrik Fizyoterapi

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak. Geriartri Anabilim Dalında çalışmış olmak. Polikistik over sendromu ve pelvik taban rehabilitasyonu alanında çalışmaları olmak.

Kardiyopulmoner Fizyoterapi -Rehabilitasyon

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak. Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon, pulmoner arterial hiper tansiyon konusunda çalışmaları olmak.

TORBALI MESLEK Y.O.

Endüstriyel Cam ve Seramik Programı

Profesör

1

Fizik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak, problem çözme stratejileri üzerine çalışmaları olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Teknolojisi

Doçent

1

Su Ürünleri alanında doçentliğini almış olmak, Algal biyoteknoloji (alglerden biodizel eldesi, atık su arıtımı) konularında çalışmaları olmak.

İlgililere duyurulur.

8207/1-1