1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SU JETİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:


1.000.000 kcal/h KAPASİTELİ DOĞALGAZ YAKITLI KAZAN SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


KUTU (GENİŞ) YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:


PROJE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SU JETİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı 1 adet su jeti makinesi mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/478036

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Mal Alımı 1 Adet.

b) Teslim Yeri                        :  Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin Süresi                          :  Sözleşme tarihinden itibaren 40 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  11.10.2018   Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8192/1-1


1.000.000 kcal/h KAPASİTELİ DOĞALGAZ YAKITLI KAZAN SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bulunan mevcut doğalgazlı kalorifer kazan dairesindeki kazanın ve brülörün yerlerinden çıkartılıp 1.000.000 kcal/h kapasiteli doğalgaz yakıtlı tam silindirik skoç tipi üç geçişli kazan ve kazana uygun brülörün takılıp tüm testleri yapılarak çalıştırılması işi kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İhalenin gerçekleşeceği tarih ve saat: 08.10.2018 Pazartesi Saat: 13.00

3 - İhalenin yapılacağı adres: THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yenice Mahallesi Türkkuşu Caddesi No: 1 İnönü - ESKİŞEHİR

4 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (Yenice Mahallesi Türkkuşu Caddesi No: 1 İnönü - ESKİŞEHİR) teslim edeceklerdir.

5 - İstekliler katılacakları ihaleye ait şartnameyi 150,00- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden ve THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünden temin edebilirler.

6 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.

Bilgi için     :  THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

                      0 (312) 303 73 80 - 78 – 79

8203/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

 

S. No

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel

m2

Hisse Nispeti

Düşen Hisse

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Y.Kavacık

Arsa

115

1

8692,66

Tam

8692,66

1.087.000

32.610

2

Helvacalı

Arsa

120

15

4881,05

Tam

4881,05

1.709.000

51.270

3

Dikbıyık

Arsa

103

7

1179,10

77/400

226,98

136.188

4.100

4

Beyyenice

Arsa

139

4

3636,19

Tam

3636,19

363.613

11.000

5

Beyyenice

Arsa

139

5

2623,10

Tam

2.623,10

262.310

8000

6

Orta

Arsa

413

106

214

Tam

214

203.300

6.100

7

Orta

Arsa

379

12

4.790,42

Tam

4.790,42

2.156.000

65.000

8

Kirazlıkçay

Arsa

1162

1

4044,41

Tam

4.044,41

1.214.000

37.000

9

Beylerce

Arsa

0

983

5152

Tam

5152

1.030.400

31.000

10

Çay

Arsa

141

5

118

Tam

118

11.800

360

11

Taşdemir

Tarla

0

39

3300

Tam

3300

66.000

2000

12

Gülyazı

Tarla

106

1

1801.61

Tam

1801,61

36.000

1080

 

1 - İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 11.10.2018 Perşembe günü saat: 10.00'da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

4 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

5 - Söz konusu gayrimenkullerin satışı ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde görülebilecektir.

6 - İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir.

İlan olunur.

8174/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

İLİ                                          :  KONYA

İLÇESİ                                   :  Selçuklu

MAHALLESİ                        :  Hocacihan

CADDESİ                              :  -

PAFTA                                  :  19-J-II

ADA NO                               :  20506

PARSEL NO                         :  5

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  6123,92 m²

İHALE USULÜ                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14.08.2018 gün ve 120239 sayılı yazısında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ       :  9.540.976- TL. (Dokuz Milyon Beş Yüz Kırk Bin Dokuz Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası) olup, bu bedel inşaat maliyet ile inşaat süresince alınacak kira bedelinin toplamıdır.

GEÇİCİ TEMİNAT               :  286.500-TL (İki Yüz Seksen Altı Bin Beş Yüz Türk Lirası) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.

İHALE GÜNÜ VE SAATİ   :  11.10.2018 Perşembe Günü Saat 10.00

A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14.08.2018 gün ve 120239 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 96725240-934.03.02 sayılı onay belgesine istinaden; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın;

1 - İşin süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlaması.

2 - İlk 36 ay içerisinde;

a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 ayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilecek alan olması halinde bedelsiz terkle ilgili işlemlerin yüklenici tarafından yapılması,

b) Yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, gerekli kurum ve kuruluşların onayı alınmasına müteakip inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlamış olarak işletme ruhsatı alınması ve işletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi,

3 - Yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresi olan 3 yıl boyunca aylık sabit 3.000- TL (Üç Bin Türk Lirası) olarak aylık ödenmesi, 37. Ayın kirasının (işletme süresinin başlangıç tarihi) ise 115.500,00 TL (Yüz On Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası) olarak başlatılması, sonraki yıllarda işin (25. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle kapalı inşaat alanında artma ya da azalma olması durumunda, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karşılanması,

6 - Sözleşme süresi sonunda (25. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,

7 - 6570 sayılı Kanununa ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

8 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması,

9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması şartıyla yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde (300 ay) 25 yıllığına kira ihalesine çıkarılmasına,

B. İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı No: 33  Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.

3 - İsteklilerin; İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu1 (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere2 ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi3 veya son 15 yıl4 içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi5

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi6,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla,

Bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir7.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge8,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması9,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu10 (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz11,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 11.10.2018 - 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, ihaleyi yapıp - yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

8168/1-1

——————————

1 a) Banka referans mektubu ilgili bankadan alınır. İdare gerekli görmesi halinde teyit yazısı talep edebilir.

  b) Teyit yazılarının; doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğü yerine bu konuda yetkili kıldığı Bölge Müdürlüğü veya şubesi tarafından verilmesi (bu hususun teyit yazılarında belirtilmiş olması şartı ile) halinde de teyit yazıları değerlendirmeye alınır.

  c) Banka referans mektuplarının doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce verilmiş olması halinde, ayrıca teyit şartı aranmaz. Ancak bu durumda İdare gerektiğinde ilgili Genel Müdürlüğün bilgisine başvurabilir.

  d) Banka referans mektubu ve teyit yazılarının, değerlendirmeye alınabilmesi için;

  (1) Tarih

  (2) Sayı

  (3) En az iki banka yetkilisinin imzası ve bu imza sahiplerinin isim ve unvanlarının belirtilmiş olması

  (4) Nakit ve teminat mektubu kredi miktarlarının hem rakam ve hem de yazı ile yazılmış olması gerekir.

Nakit ve teminat mektubu kredilerinin, ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden (veya yetkili kıldığı banka şubesinden) faks ile teyit edilmesi halinde, Genel müdürlük faksı, referans mektubunu veren banka şubesince aslına uygunluğu isim ve unvanları belirtilen en az iki banka yetkilisince tasdik edilmiş olmalıdır. Bu şekilde işlem görmemiş fakslar değerlendirmeye alınmaz.

  e) İsteklinin, taahhüt konusu işin Tahmin Edilen Bedelinin en az %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya en az %10'u kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.

Ortak girişimlerde pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubunun bedelinin kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarları ise %50 oranında değerlendirilir.

2 Bu bedel %50'den az olamaz.

3 Karnenin süre yönüyle geçerli olabilmesi için, süresinin ihale tarihinden önce (ihale tarihi dahil) dolmamış olması gerekir.

4 İsteklinin yapmış olduğu bina inşaatı benzer işler kriterinin değerlendirilmesinde "son 15 Yıllık süre" olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde, değerlendirmeye alınacak işin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre, Özel Sektöre yapılan işlerde ise "Yapı Kullanma İzin Belgesi" tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre esas alınır.

5 İsteklilerden; iş deneyimlerini belirlemek üzere talep edilecek belgelerde yer alan işlerden hangilerinin benzer iş olarak kabul edileceği ve bunlara ilişkin (h bendi kapsamında belirtilen kriterler dışındaki) değerlendirme kriterleri, işin mahiyeti ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenir ve şartnamenin bu bendinde belirtilir.

6 Yurtdışında yapılan işlere istinaden alınan İş Bitirme Belgeleri yeminli tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilmiş olarak verilir.

7 Alt yüklenicilerden, (h) bendinde belirtilen belgeler dışında ilave belge talep edilmesi halinde, aynı bent içerisinde belirtilir.

8 İsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden başka, diğer Vergi Daireleri ile daha önce (Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuşsa, bu Vergi Dairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Kolektif Şirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki şekilde, vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirmesi gerekmektedir.

Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirilmesi gerekmektedir.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi Dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

9 Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

10 İsteklinin ihalelerden yasaklı olmasının tespit edilmesi halinde, bu istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır.

11 İhale dokümanının satışa konu olması halinde.


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

İLİ                                               :  KONYA

İLÇESİ                                        :  Selçuklu

MAHALLESİ                             :  Hocacihan

CADDESİ                                  :  -

PAFTA                                       :  19-I-IV

ADA NO                                    :  20059

PARSEL NO                              :  1

YÜZÖLÇÜMÜ                          :  1984,25

İHALE USULÜ                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14.08.2018 gün ve 120166 sayılı yazısında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ            :  1.806.066,00 TL. (Bir Milyon Sekiz Yüz Altı Bin Altmış Altı Türk Lirası) olup, bu bedel inşaat maliyet ile inşaat süresince alınacak kira bedelinin toplamıdır.

GEÇİCİ TEMİNAT                    :  55.000,00- TL (Elli Beş Bin Türk Lirası) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.

İHALE GÜNÜ VE SAATİ        :  11.10.2018 - Perşembe günü saat: 14.00

A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14.08.2018 gün ve 120166 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 96725240-934.01.02-135294 sayılı onay belgesine istinaden; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın;

1 - İşin süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlaması.

2 - İlk 18 ay içerisinde;

a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 ayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilecek alan olması halinde bedelsiz terkle ilgili işlemlerin yüklenici tarafından yapılması,

b) Yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, gerekli kurum ve kuruluşların onayı alınmasına müteakip inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlamış olarak işletme ruhsatı alınması ve işletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi,

3 - Yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresi olan 1,5 yıl boyunca aylık sabit 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) olarak aylık ödenmesi, 19. Ayın kirasının (işletme süresinin başlangıç tarihi) ise 15.500,00 TL (On Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası) olarak başlatılması, sonraki yıllarda işin (25. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle kapalı inşaat alanında artma ya da azalma olması durumunda, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karşılanması,

6 - Sözleşme süresi sonunda (25. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,

7 - 6570 sayılı Kanununa ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

8 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması,

9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması şartıyla yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde (300 ay) 25 yıllığına kira ihalesine çıkarılmasına,

B. İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No:33 Kat:3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30 - 12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.

3 - İsteklilerin; İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu1 (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere2 ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi3 veya son 15 yıl4 içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi5

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi6,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla,

Bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.7

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge8

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,9

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu10(Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,11

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 11.10.2018 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

8167/1-1

——————————

1 a) Banka referans mektubu ilgili bankadan alınır. İdare gerekli görmesi halinde teyit yazısı talep edebilir.

  b) Teyit yazılarının; doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğü yerine bu konuda yetkili kıldığı Bölge Müdürlüğü veya şubesi tarafından verilmesi (bu hususun teyit yazılarında belirtilmiş olması şartı ile) halinde de teyit yazıları değerlendirmeye alınır.

  c) Banka referans mektuplarının doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce verilmiş olması halinde, ayrıca teyit şartı aranmaz. Ancak bu durumda İdare gerektiğinde ilgili Genel Müdürlüğün bilgisine başvurabilir.

  d) Banka referans mektubu ve teyit yazılarının, değerlendirmeye alınabilmesi için;

  (1) Tarih

  (2) Sayı

  (3) En az iki banka yetkilisinin imzası ve bu imza sahiplerinin isim ve unvanlarının belirtilmiş olması

  (4) Nakit ve teminat mektubu kredi miktarlarının hem rakam ve hem de yazı ile yazılmış olması gerekir.

Nakit ve teminat mektubu kredilerinin, ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden (veya yetkili kıldığı banka şubesinden) faks ile teyit edilmesi halinde, Genel müdürlük faksı, referans mektubunu veren banka şubesince aslına uygunluğu isim ve unvanları belirtilen en az iki banka yetkilisince tasdik edilmiş olmalıdır. Bu şekilde işlem görmemiş fakslar değerlendirmeye alınmaz.

  e) İsteklinin, taahhüt konusu işin Tahmin Edilen Bedelinin en az %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya en az %10'u kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.

Ortak girişimlerde pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubunun bedelinin kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarları ise %50 oranında değerlendirilir.

2 Bu bedel %50'den az olamaz.

3 Karnenin süre yönüyle geçerli olabilmesi için, süresinin ihale tarihinden önce (ihale tarihi dahil) dolmamış olması gerekir.

4 İsteklinin yapmış olduğu bina inşaatı benzer işler kriterinin değerlendirilmesinde "son 15 Yıllık süre" olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde, değerlendirmeye alınacak işin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre, Özel Sektöre yapılan işlerde ise "Yapı Kullanma İzin Belgesi" tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre esas alınır.

5 İsteklilerden; iş deneyimlerini belirlemek üzere talep edilecek belgelerde yer alan işlerden hangilerinin benzer iş olarak kabul edileceği ve bunlara ilişkin (h bendi kapsamında belirtilen kriterler dışındaki) değerlendirme kriterleri, işin mahiyeti ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenir ve şartnamenin bu bendinde belirtilir.

6 Yurtdışında yapılan işlere istinaden alınan İş Bitirme Belgeleri yeminli tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilmiş olarak verilir.

7 Alt yüklenicilerden, (h) bendinde belirtilen belgeler dışında ilave belge talep edilmesi halinde, aynı bent içerisinde belirtilir.

8 İsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden başka, diğer Vergi Daireleri ile daha önce (Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuşsa, bu Vergi Dairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Kolektif Şirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki şekilde, vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirmesi gerekmektedir.

Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirilmesi gerekmektedir.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi Dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

9 Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

10 İsteklinin ihalelerden yasaklı olmasının tespit edilmesi halinde, bu istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır.

11 İhale dokümanının satışa konu olması halinde.


KUTU (GENİŞ) YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı kutu teknik özellikler listesi ve numunesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasada yaptırılacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

20180741 Kutu (Geniş)

9*24*32 cm.

77.325 Ad.

Teknik Özellikler Listesi

09.10.2018

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.10.2018 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu kutunun tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. En uygun fiyat, toplam teklif fiyatı esas alınacak olup, devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri de bu toplam tutar üzerinden olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8227/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 40. Maddeleri gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

KILAVUZ

5899

8

4.010,13 m2

3.609.117,00

108.274,00

KILAVUZ

5899

9

5.729,01 m2

4.869.659,00

146.090,00

KILAVUZ

5899

10

3.586,91 m2

3.048.874,00

  91.466,22

KILAVUZ

5899

11

3203,44 m2

2.883.096,00

  86.493,00

KILAVUZ

5899

12

3.613,46 m2

2.710.095,00

  81.303,00

KILAVUZ

5899

13

7.771,93 m2

5.828.948,00

174.868,50

KARDEŞLER

4960

3

3.805,80 m2

3.044.500,00

  91.335,00

KARDEŞLER

6047

1

5.554,98 m2

4.444.000,00

133.320,00

KARDEŞLER

6048

1

4.376,98 m2

3.501.585,00

105.048,00

KARDEŞLER

5495

17

13.490,33 m2

3.373.000,00

101.190,00

 

İhalesi; 12 EKİM 2018 Cuma günü Saat 16:00'da başlamak üzere her 5 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e- Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2018 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi,

g- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

h- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımalarını gerekmektedir,

i- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

j- Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1- Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması(dış zarf)

2- Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf)

İlan olunur.

8218/1-1


PROJE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Konya İli, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21791 Ada, 1 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine 9.000 m2 İnşaat Alanlı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezi İnşaatı Yapımı İçin İmar Durumuna Uygun Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik Projeleri, Keşif ve Metrajlarının hazırlanması işi için idari, teknik ve mali şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ihale yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Şükran Mahallesi Taşkapı Medrese Cad. No: 7 Meram 42200 KONYA” adresinde bulunan Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 100,00 TL karşılığında, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23.10.2018 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlük/Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30.10.2018 günü saat 14.00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8222/1-1