29 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30550

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüz denetimindeki Cas Antrepo Nakliye Gümrükleme İth. İhr. A.Ş.'nin işletici olduğu A-16000029 kod nolu antrepoda bulunan aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen antrepo beyannameleri ile alınan ve halen antrepoda kalan TEZAUTO OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasına ait eşyaların antrepoda kalış süresi ile ilgili olarak;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 101/1. maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 346. maddesine istinaden "tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde anılan eşyaların gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması veya antrepoda kalmasına devam etmesi yönünde bir talepte bulunulması; aksi takdirde mevzuat hükümleri doğrultusunda Gümrük Kanununun 177. maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiyeye tabi tutulacağına" ilişkin 04/09/2018 tarihli, 36941221 sayılı yazımız firmanın adresine gönderilmiş ancak firmanın adresinde tespit edilememesi nedeni ile bahse konu yazımızı içeren tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 30 günlük süre içerisinde anılan eşyaların gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması veya antrepoda kalmasına devam etmesi yönünde bir talepte bulunulması; aksi takdirde mevzuat hükümleri doğrultusunda Gümrük Kanununun                   177. maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiyeye tabi tutulacağı, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Antrepo Bey. No

Antrepo Bey. Tarihi

Eşya Cinsi

Kalan Adet

11160100AN013525

17/06/2011

Motor

1

8139/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_12.jpg


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kol Kola Bağımlılıktan Kurtarma Sağlık ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER : Halil Ertuğrul Köroğlu, Ferhan Köroğlu, Gönenç Köroğlu, Kutalp Köroğlu, İbrahim Şeref Topkaya, Yavuz Ataoğlu, Serhat Işık

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.03.2018 tarihinde kesinleşen, 14.12.2017 tarihli, E: 2017/55, K: 2017/437 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı diğer birtakım maddelere ya da etkinliklere bağımlılık sorunu olanlara ve onlara bakmakla yükümlü kişilere, bu bağımlılıklarından kurtulma konusunda yol göstermek ve destek olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000- TL (Altmış Bin) nakit

YÖNETİM KURULU   : Halil Ertuğrul Köroğlu, Ferhan Köroğlu, Gönenç Köroğlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8202/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrolarına yükseltilme ve atanma yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Kürt Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

 

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yem bitkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sağlık çalışanlarının iş yükü fazlalığı konusunda çalışmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Spor Yönetimi ve Rekreasyon alanında doktora yapmış olmak.

BULANIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

8201/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp, İletişim, Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi / Yüksek Okulu

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları anabilim dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Kardiyoloji anabilim dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzmanlığını Nefroloji alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Genel Gazetecilik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Makine Mühendisliği

Enerji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Makine Mühendisliği Anabilim Dalında almış olmak, enerji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

8193/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğretim Üyeleri adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mah. Söğütözü Sok. No. 20  Y Maslak 1453 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 2101010

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Sayısı

Özel Şartlar

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce)

Prof.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr.Üyesi

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Dr. Öğr.Üyesi

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Dr. Öğr.Üyesi

1

Genel Cerrahi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Tıbbı Görüntüleme Teknikleri (İngilizce)

Prof.

1

Kardiyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. Öğr.Üyesi

1

Ortodonti Alanında Doktorasını veya Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Dr. Öğr.Üyesi

1

Protetik Diş Tedavisi Alanında Doktorasını veya Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Anestezi (İngilizce)

Dr. Öğr.Üyesi

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım (İngilizce)

Dr. Öğr.Üyesi

1

Genel Cerrahi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Doçent

1

Protetik Diş Tedavisi Alanında Doçentliğini Almış Olmak

 

(*) (23 Mart 2016 Resmi Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.

8228/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_02.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_03.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_04.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_05.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_06.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_07.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_08.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_09.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_10.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_11.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_12.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_13.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_14.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_15.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_16.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_17.jpgAçıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ENERJİ\EENERJİ_Sayfa_18.jpg

8230/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ