27 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30548

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Ümraniye Belediye Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesi ve 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca, sözleşmeli statüde tam zamanlı Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adaylar; başvuru dilekçelerine ekleyecekleri 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya teslim edeceklerdir. Yabancı üniversitelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Adayların; başvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren (15) gündür.

Başvuru Garantör Üniversitemiz Galatasaray Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılamayan başvurular ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Program Adı

Unvanı

Adedi

Açıklama

Odyometri Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları konusunda yapmış olmak, Uluslararası akademik yayınları veya çalışmaları olmak.

8110/1-1


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Dr. Öğretim Üyesi alınacak olup adayda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Üniversitemizde eğitim dili %100 İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmesi gerekir.

4 - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilecektir.

5 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

6 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

7 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

8 - 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

9 - 0 (332) 223 54 23 veya 223 54 54 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

Adet

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak, hesaplamalı genomik konusunda araştırmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

8125/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ülküm Eğitim Vakfı (ÜLKEV)

VAKFEDENLER : Selim Pıçakçı, Mehmet Aydın, Timur Özdemir, Bekir Taşcı, Mehmet Fatih Günışık, Mehmet Çetin, Ahmet Yurtoğlu, Fevzi Şen, Ali Musa Uzun

VAKFIN İKAMETGÂHI: BURSA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/09/2018 tarihinde kesinleşen 19/06/2018 tarihli ve E: 2018/212, K: 2018/332 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Vakıf bu amaçla çocuklarımızın, “Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi kabiliyetlerini harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde; cinsiyet, ırk, din ve dil farkı gözetmeyen, kendi değerlerine, kültürüne, devlerine ve milletine bağlı, toplumda söz sahibi ve dünyaya rol model olacak, ülke ve milli meselelere duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak eğitim ve öğretim programları oluşturacak, eğitim kurumları açarak uygulayacaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Selim Pıçakçı, Mehmet Aydın, Timur Özdemir, Bekir Taşcı, Mehmet Fatih Günışık, Mehmet Çetin, Ahmet Yurtoğlu, Fevzi Şen, Ali Musa Uzun

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları S.S. BURSA ÜLKÜM EĞİTİM KOOPERATİF’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8089/1-1

—————

VAKFIN ADI: Abdi Sütcü Eğitim Kültür Sağlık ve Yardım Vakfı (Abdi Sütcü Vakfı).

VAKFEDENLER: Bekir SÜTCÜ, Ramazan SÜTCÜ, Mehmet SÜTCÜ, Salih SÜTCÜ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ADANA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/09/2018 tarihinde kesinleşen 18/07/2018 ve 18/09/2018 tarihlerinde tashih edilen 16/07/2018 tarihli ve E:2018/479, K:2018/506 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, burslar vermek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.200.000,00 TL (Birmilyonikiyüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Bekir SÜTCÜ, Mehmet SÜTCÜ, Salih SÜTCÜ, Zeynep IŞIK GÜL, Abdülhadi CEYLANİ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Yönetim Kurulunun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8090/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yaşar ÖZİSTANBULLU’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.07.2018 tarihinde başlanmış olup, 25.07.2019 tarihinde son bulacaktır.

2 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut İLKER’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.09.2018 tarihinde başlanmış olup, 22.03.2019 tarihinde son bulacaktır.

3 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cevdet BAYRAK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 06.04.2018 gün, 003/1 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.08.2018 tarihinde başlanmış olup, 19.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

4 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yusuf GÖÇER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 06.04.2018 gün, 003/2 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.08.2018 tarihinde başlanmış olup, 19.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yaşar AKŞAHİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 16.02.2018 gün, 1803-2014 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.08.2018 tarihinde başlanmış olup, 11.02.2019 tarihinde son bulacaktır. 

Düzeltme: 11.09.2018 tarih ve 30532 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanımızın 5 numaralı bölümünde Yeminli Mali Müşavir Ali Şahin’in sehven Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi olduğu yazılmıştır. Adı geçen meslek mensubunun Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi olduğu ve “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezasının 02.08.2018 tarihinde başlayıp, 02.08.2019 tarihinde son bulacağı ilanen duyurulur.

8119/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1050330, 1192470 ve 1229784 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Abdullah BOZKURT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22883, Oda Sicil No: 8503),

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695348, 695340 ve 697871 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706),

Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1191888, 680160 ve 680157 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali Muhittin YÜRÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11486, Oda Sicil No: 16817),

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980858, 980933 ve 1124096 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039),

Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1087555, 1233090 ve 1240729 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Celil ÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7982, Oda Sicil No: 40028),

Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1201885, 1201879 ve 1270774 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ekrem TÜYSÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18306, Oda Sicil No: 42553),

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 997290, 980373 ve 1215333 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fadime UZUNCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19955, Oda Sicil No: 57837),

Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1118176, 1022890 ve 937655 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ferit GERGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17059, Oda Sicil No: 53506), Hasan GÜLHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19312, Oda Sicil No: 30544),

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1130511-1130521 (Yapı Tektir), 946084 ve 1150794 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fethi KÜÇÜK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9884, Oda Sicil No: 26557),

Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1062609, 1077947 ve 1062621 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Halil DUMLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21709, Oda Sicil No: 61050), Şahin GÜMÜŞTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26289, Oda Sicil No: 36867),

Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1141438, 821862 ve 1249015 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hikmet Ardıl BUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17434, Oda Sicil No: 27586),

Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1214773, 1147587 ve 1147606 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hüseyin TURHAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17370, Oda Sicil No: 17677),

Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1076161, 1133457 ve 1223768 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İmam Bakır CANBAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233),

Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 916936, 1161442 ve 1314865 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İrfan ALPER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19266, Oda Sicil No: 52078),

Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 947802, 1147587 ve 1147606 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İsmail APTİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19367, Oda Sicil No: 8131),

Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1343251, 838867 ve 838856 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Levent YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11465, Oda Sicil No: 28175), Savaş YEŞİLBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2671, Oda Sicil No: 12346),

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1033931, 1049707 ve 949228 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Mehmet Ali BİRE (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16006, Oda Sicil No: 10971), Tuncer PENBE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21397, Oda Sicil No: 40997),

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1130511-1130521 (Yapı Tektir), 946084, 1098460, 1113621, 1090935 ve 1099735 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18663, Oda Sicil No: 61040),

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1091535, 1091897 ve 1081647 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muhammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26247, Oda Sicil No: 78483),

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1169237, 1105528 ve 1113621 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa Kemal KURUÇAYLIOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20931, Oda Sicil No: 84825),

Akare Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1005726 ve 919726 YİBF nolu yapılar ile Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1190037 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Akare Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nazan BATMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21468, Oda Sicil No: 19304),

Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 257237, 558375 ve 1166445 (572823) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nilgün ÜSTKAN (TALAS) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6663, Oda Sicil No: 12395),

Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1236679 ve 1270774 YİBF nolu, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1091535, 1091897, 1081647 YİBF nolu yapılar ile Tuyat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 988680 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası, Tuyat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815),

Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1111345, 836609 ve 1189649 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ömer Faruk BEREKET (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21124, Oda Sicil No: 63218),

CK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 984926 ve 1181381 YİBF nolu yapılar ile Teknik-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1444641 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan CK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası, Teknik-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Öztekin ÇÖKELEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24223, Oda Sicil No: 31027),

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980933, 1124096 ve 1124083 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312),

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 946084, 1105528, 1150794, 1098460, 1113621 ve 1090935 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5173, Oda Sicil No: 8848),

Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1113131, 1113139 ve 1464914 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Tuğrul ATAY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20390, Oda Sicil No: 14111),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda 266164, 168639 ve 229077 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda 256066, 266164 ve 229077 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Halil KÖYMEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69274),

Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda 1062609, 1077947 ve 1062621 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Medine ŞEKER (İNCİ) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102491),

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda 949472, 1033931 ve 949228 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nazlı ASLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88623),

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda 695340, 695344 ve 697871 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Raziye CANBAKAN (ERGENE) (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 64582074118),

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda 894779, 1124096 ve 1124083 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Serhat GÖKKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80817),

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1130511-1130521 (Yapı Tektir), 1113621 ve 1099735 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Uğur İPEKÇİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89729),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 20.09.2018 tarihli ve 163783 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8126/1-1


 


 


 


Ümraniye Belediye Başkanlığından:

ZABITA MEMURU ALINACAKTIR

Ümraniye Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Sıra

No

Kadro

Unvanı

Hizmet

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan Türü

KPSS

Puanı

1

Zabıta

Memuru

GİH

11

40

Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak.

Kadın/Erkek

P94

En az 70 puan

2

Zabıta

Memuru

GİH

10

30

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

Kadın/Erkek

P93

En az 70 puan

3

Zabıta

Memuru

GİH

10

30

Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/Erkek

P93

En az 70 puan

4

Zabıta

Memuru

GİH

9

10

İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/Erkek

P3

En az 70 puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Ümraniye Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 10 ve 11 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

b. İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 9 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

d. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr) üzerinden elektronik ortamda doldurarak çıktı alıp imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin olmadığına dair beyanı

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Biyometrik Fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet),

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, Belediyemiz internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr) üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresine 08.10.2018 - 12.10.2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 - 17.00 saatleri arasında) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 550 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17.10.2018 tarihinde Belediyemiz internet sayfasında (http://www.umraniye.bel.tr) ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6 - SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 30.10.2018 - 16.11.2018 tarihleri arasında (iş günlerinde) Ümraniye Belediye Başkanlığı Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresine yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

SINAV KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7 - SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz internet sayfasında (http://www.umraniye.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan Ümraniye Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

8 - DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için Belediyemiz internet sayfasında (http://www.umraniye.bel.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

8137/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


 

Açıklama: 8148