27 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30548

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SALINIMLI ELAVATÖR ZİNCİRİ İMALİ (t=250) ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


ENDOVİZYON SİSTEMİ YARDIMCI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YEDEK PARÇA TEMİN EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ MARŞ MOTORU TAMİR VE BAKIM YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Karaman Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SALINIMLI ELAVATÖR ZİNCİRİ İMALİ (t=250) ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/476155

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası     :  0 312 293 44 00   Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale Konusu Malların

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Salınımlı Elavatör Zinciri İmali (t=250) 720 Metre

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  10.10.2018 Çarşamba günü saat 1400

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8124/1-1


SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 17 baş Safkan Erkek Arap Koşu tayı açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 09.10.2018 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 15.000,00 TL’dir.

4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Yapılan ihale satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İhale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Mahmudiye/ESKİŞEHİR

Tel    : 0 222 611 30 09

Fax   : 0 222 6113 0 77

İlan olunur.

8014/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “3. Ekip Doktorları, 2. Hemovijilans Birim Yöneticileri, 4. Flebotomi Personeli Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı” hizmet alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 19.10.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara) adresindeki Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 22.10.2018 günü saat 14.00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8149/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Hacettepe (Turan) Mahallesinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazdaki Belediyemiz hissesi; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3. Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç ihale günü saat 12.00’e kadar yatırılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekâletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. isteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

No

Mahalle

Ada

No

Parsel No

Parselin Yüzölçümü (m²)

Satılan Hisse (m²)

m² Birim fiyatı (TL)

Muhammen

Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hacettepe (Turan)

602

12

538,00

538,00

2.140,00 TL

1.151.320,00 TL

+(%18 KDV)

35.000,00

TL

10.10.2018

16:00

8121/1-1


ENDOVİZYON SİSTEMİ YARDIMCI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20’inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2018/472993

1 - İdarenin:

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 2009 - 3534 - 4268

ç) Belgegeçer                          :  232 311 4322

d) E-posta                               :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                     :  ENDOVİZYON SİSTEMİ YARDIMCI CİHAZLARI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları - 1 Set

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  09.10.2018 Salı günü - Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka … model … cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürünü veya parçayı tedarik edecek olan yüklenici T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve bunu belgelemelidir.

4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

8108/1-1


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/470910

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12    Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel (0312) 540 10 00      Faks (0312) 540 16 60

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Lamineli Polipropilen 10.000.000 Adet

b) Teslim Edileceği Yer          :  ELİ Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı,

                                                  Soma/MANİSA

c) Teslim Tarihi                      :  Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen teslim süresi ve termin programına uygun olarak teklifinde teslim programını belirtecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

                                                  (Zemin Kat İhale Komisyonu Toplantı Odası)

4 - İhale Tarih ve Saati            :  17.10.2018 - 14:00

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dahil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulunan 15.03.2019 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

11 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1660 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

8129/1-1


YEDEK PARÇA TEMİN EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu marka ekskavatörde kullanılmak üzere 7 (Yedi) kalem yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/473462

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                     Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad.     No: 206    ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 416 2001 / Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu marka ekskavatörde kullanılmak üzere 7 (Yedi) Kalem yedek parça alımı işi.

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü    ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  05.10.2018 Cuma günü saat 15.00

d) Dosya no                               :  242-KÇLİ/20180640

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 05.10.2018 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8111/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen arsaların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati   :  09 Ekim 2018 Salı - Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer       :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat: 5

2 - ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

2.1. Peşin Ödemelerde        :  İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2. Vadeli Ödemelerde       :  İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

                                               Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

3 - K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR, İMAR DURUMU VS. HK.:

3.1.- Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

      - 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.

3.2.- Mevkii: Parmakören Mah. 1453 Konutları ile TOKİ Son Etap Konutları Arası

      - İmar Durumu: Ayrık Nizam - Ticaret + Konut Alanı

        T.A.K.S. = 0,25 - K.A.K.S. = 2,00 - Yençok = 30,50

4. - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

- İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri, 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlayarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

 

S. N.

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Arsa

İnköy

4871

3

6.446,08

2.578.432,00 TL

77.353,00 TL

16:06

2

Arsa

İnköy

4872

1

5.820,26

2.328.104,00 TL

69.843,00 TL

16:09

3

Arsa

İnköy

4874

2

6.955,71

2.782.284,00 TL

83.469,00 TL

16:12

4

Arsa

İnköy

4875

3

6.213,14

2.485.256,00 TL

74.558,00 TL

16:15

5

Arsa

İnköy

4879

1

5.561,49

2.224.596,00 TL

66.738,00 TL

16:18

6

Arsa

İnköy

4879

3

5.446,87

2.178.748,00 TL

65.362,00 TL

16:21

7

Arsa

İnköy

4881

3

5.191,32

2.076.528,00 TL

62.296,00 TL

16:24

8

Arsa

İnköy

4881

4

6.435,80

2.574.320,00 TL

77.230,00 TL

16:27

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

8094/1-1


DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ MARŞ MOTORU TAMİR VE BAKIM YAPILMASI

HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2018/460757

İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad.

                                                         No: 2/6   GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi            :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atölye Müdürlüğündeki DE 24000 lokomotiflere ait 50 Adet (± % 20) BOSCH TB 72 tipi marş motoru tamir ve bakım yapılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 15/10/2018 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması gereklidir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8095/1-1


MÜBADELE İLANI

Karaman Emniyet Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model 23 (Yirmiüç) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli araç, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 3 (üç) adet 2018 model beyaz renkli Fiat Doblo 1.6 M. Jet Easy 120 HP E6 Dizel-Klimalı araç ve 56 (Ellialtı) Adet DNA offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L: 61-H: 104 ölçü ve serilerinde 2018 yılı üretimli “Riga Yönetici Koltuğu“ karşılığında açık arttırma usulü ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi, 703 Sokak No: 9   PK. 70100 Merkez/ KARAMAN

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Santral     : 0 (338) 212 10 42

                                                               Gsm        : 0 (505) 318 70 00

                                                               Fax          : 0 (338) 213 86 54

c) Mail Adresi                                     :  karamanlojistik@egm.pol.tr

2 - Mübadele Konusu

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model 23 (Yirmi Üç) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli araç

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri  :  Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve diğer malzemeler Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

c) Teslim Etme Tarihi                          :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (10) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                         :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (10) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Bu işlemlerden doğan vergi, resim, harç, nakliye yükleniciye aittir.

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Karaman Emniyet Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  15.10.2018 Pazartesi günü Saat: 14:00

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (10.200,00 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair asıl belgeler;

i. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

ii. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi istenir.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Satın Alma bürosundan temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur, doküman bedeli 50 TL olup Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak makbuz karşılığı verilecektir.

7 - Açık arttırmaya isteklilerin vermiş olduğu en yüksek verilen yazılı teklif üzerinden yapılacaktır.

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. Pey miktarı 10 Adet DNA Offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L:61-H:104 ölçü ve serilerinde 2018 yılı üretimli “Riga Yönetici Koltuğu“ dur.

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10 - Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır, ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri: 3 (üç) adet 2018 model Beyaz renkli Fiat Doblo 1.6 M. Jet Easy 120 HP E6 Dizel-Klimalı araç ve 56 (Ellialtı) Adet DNA Offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L:61-H:104 ölçü ve serilerinde 2018 yılı üretimli “Riga Yönetici Koltuğu“ (özellikler ayrıntılı olarak teknik şartnamede belirtilmiştir)

13 - Mübadele konusu taşıtların özelikleri.

 

S.NO

PLAKA

MODELİ

MARKA ve TİPİ

CİNSİ

DURUMU

1

70A0004

2005

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

2

70A0006

2011

Fiat Linea

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

3

70A0007

2011

Fiat Linea

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

4

70A0008

1999

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

5

70A0025

2006

Ford Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

6

70A0029

2006

Ford Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

7

70A0034

2008

Ford Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

8

70A0037

2008

Ford Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

9

70A0043

2010

Ford Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

10

70A0050

2008

Hyundai Accent Era

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

11

70A0052

2009

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

12

70A0054

2008

Ford Transit

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

13

70A0057

2008

Ford Transit

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

14

70A0059

2009

Hyundai Accent Era

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

15

70A0063

2009

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

16

70A0064

2009

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

17

70A0067

2001

Renault 19

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

18

70A0068

2012

Ford Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

19

70A0075

2000

Ford Transit T12

Minibüs

ONARIMLA KULLANILIR

20

70A0082

1997

Isuzu

Otobüs

ONARIMLA KULLANILIR

21

70A0100

2007

Hyundai Starex

Panelvan

ONARIMLA KULLANILIR

22

70A0109

2012

Hyundai

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

23

70A0113

2007

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

 

14 - Mübadelesi yapılacak olan araçlar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Yunus Polis Merkezi Amirliği bahçesinde (Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza ÇETİN Caddesi No: 157 Merkez/KARAMAN) görülebilir.

15 - Mübadele konusu araçların bedelleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır.

16 - Mübadele açık arttırma usulü yapılacaktır.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

29 - Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 340.000,00 TL’dir.

İlan olunur.

8138/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  08.10.2018 Pazartesi Günü - Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1    Başiskele/KOCAELİ

3 - İhale Usulü                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                 :  Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1    Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0 262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)

5 - Şartname Bedeli                   :  100,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 - Teklif mektuplarının en geç 08.10.2018 Pazartesi günü saat 11:00' a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mevkii/Mahalle

Ada/

Parsel No

Yüzölçümü

(m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

1

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

184/7

434,00

Kentsel Çalışma Alanı

520.000,00 TL

15.600,00 TL

08.10.2018

11.00

(Liste sırasına göre ihaleler gerçekleştirilecektir. Aynı gün içerisinde tamamlanmaması halinde ertesi gün aynı saatte (09.10.2018 11.00) liste sırasına göre devam edecektir.)

2

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

3077

453,53

Ticaret Alanı

345.000,00 TL

10.350,00 TL

3

Başiskele/Kullar/

Ovacık Mahallesi

0/7276

5594,58

Ticaret Alanı

3.800.000,00 TL

114.000,00 TL

4

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

181/1

4333,00

Özel Eğitim Tesis Alanı

1.950.000,00 TL

58.500,00 TL

5

Başiskele/Yeniköy/

Yeniköy Merkez Mahallesi

719/1

724,00

Konut Alanı

725.000,00 TL

21.750,00 TL

6

Başiskele/Yuvacık/

Paşadağ Mahallesi

936/1

2656.57 m²

Konut Alanı

1.350.000,00 TL

40.500,00 TL

7

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

771/2

460,00

Ticaret Alanı

550.000,00 TL

16.500,00 TL

8

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

784/1

1606,85

Ticaret Alanı

1.687.192,50 TL

50.615,77 TL

9

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

780/8

431,59

Ticaret Alanı

520.000,00 TL

15.600,00 TL

10

Başiskele/Yuvacık/

Paşadağ Mahallesi

908/11

1499.89 m²

Konut Alanı

750.000,00 TL

22.500,00 TL

11

Başiskele/Kullar/

Yaylacık Mahallesi

822/2

5.000,00

Sanayi Alanı

6.000.000,00 TL

180.000,00 TL

12

Başiskele/Kullar/

Yaylacık Mahallesi

850/1

17,652.92 m²

Tır Parkı Alanı

8.826.460,00 TL

264.793,80 TL

13

Başiskele/Yuvacık/

Paşadağ

917/7

364,15 m²

Konut Alanı

120.000,00 TL

3.600,00 TL

14

Başiskele/Kullar/

Ovacık Mahallesi

245/18

47845,75

Spor Tesis Alanı

25.000.000,00 TL

750.000,00 TL

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

8043/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Sille

25LI

18656

3

3.408,35

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

Taks: 0,40

Kaks: 0,80

H.Max: 7,50 Kat: 2

3.000.000,00 TL.

(KDV’den muaftır.)

90.000,00 TL.

1 taksit peşin

kalanı

23 taksit

15.00

Karatay

Hacısadık

19NI-20NIV

19893

5

2.593,00

Tam

Arsa

Ticaret Sahası,

E: 2.40 Taks: 0,40

Y en çok 8 Kat

3.000.000,00 TL.

(KDV’den muaftır.)

90.000,00 TL.

1 taksit peşin

kalanı

23 taksit

15.10

Karatay

Fevzi Çakmak

M29A07B1D

26312

23

26.254,62

Tam

Arsa

Sanayi Alanı,

E: 1.00 Taks: 0,60

Y en çok 10.00 m

13.000.000,00 TL.

(KDV’den muaftır.)

390.000,00 TL.

1 taksit peşin

kalanı

23 taksit

15.20

Selçuklu

Ardıçlı

M28B05B1B-2A

43704

4

21.519,73

Tam

Arsa

Konut Alanı, E: 1.00 Taks: 0,25

Y en çok 6 Kat

13.000.000,00 TL.

(KDV’den muaftır.)

390.000,00 TL.

1 taksit peşin

kalanı

23 taksit

15.30

Selçuklu

Ardıçlı

M28B05B2B

43703

1

21.174,65

Tam

Arsa

Konut Alanı, E: 1.00 Taks: 0,25

Y en çok 6 Kat

13.000.000,00 TL.

(KDV’den muaftır.)

390.000,00 TL.

1 taksit peşin

kalanı

23 taksit

15.40

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

2 - İhaleler, 09.10.2018 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Belediye Sarayı 6. Kattaki Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 09.10.2018 günü en geç saat 14.30’a kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 880001500158007290051109 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir vergi-Tahakkuk Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

8036/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Mevcut Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şanlıurfa

ErtuğrulGazi

5734

6

2146,66

Boş Arsa

4.078.654,00

122.359,62

11.10.2018

11:05

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

7

2147,38

Boş Arsa

4.294.760,00

128.842,80

11.10.2018

11:10

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

8

2199,89

Boş Arsa

3.849.807,50

115.494,23

11.10.2018

11:15

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

9

2158,21

Boş Arsa

3.776.867,50

113.306,02

11.10.2018

11:20

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

10

2171,90

Boş Arsa

3.909.420,00

117.282,60

11.10.2018

11:25

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5742

1

2602,84

Boş Arsa

3.904.260,00

117.127,80

11.10.2018

11:30

Şanlıurfa

Seyrantepe

280

4

2454,60

Boş Arsa

1.227.130,00

36.813,90

11.10.2018

11:35

Şanlıurfa

Seyrantepe

280

5

2522,76

Boş Arsa

1.135.242,00

34.057.26

11.10.2018

11:40

Şanlıurfa

Seyrantepe

280

6

2522,76

Boş Arsa

1.135.242,00

34.057.26

11.10.2018

11:45

Şanlıurfa

Seyrantepe

294

3

3072,20

Boş Arsa

1.536.100,00

46.083,00

11.10.2018

11:50

Şanlıurfa

Seyrantepe

294

4

3067,82

Boş Arsa

1.380.519,00

41.415,57

11.10.2018

11:55

Şanlıurfa

Seyrantepe

294

5

3067,82

Boş Arsa

1.380.519,00

41.415,57

11.10.2018

12:00

Şanlıurfa

Seyrantepe

294

6

3072,20

Boş Arsa

1.536.100,00

46.083,00

11.10.2018

12:05

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

2

2167,57

Boş Arsa

498.541,10

14.956,23

18.10.2018

11:05

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

3

2278,33

Boş Arsa

455.666,00

13.669,98

18.10.2018

11:10

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

4

2268,31

Boş Arsa

453.662,00

13.609,86

18.10.2018

11:15

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

5

2257,93

Boş Arsa

451.586,00

13.547,58

18.10.2018

11:20

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

6

2247,17

Boş Arsa

449.434,00

13.483,02

18.10.2018

11:25

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

7

2236,00

Boş Arsa

447.200,00

13.416,00

18.10.2018

11:30

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

8

2224,41

Boş Arsa

444.882,00

13.346,46

18.10.2018

11:35

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

9

2286,92

Boş Arsa

457.384,00

13.721,52

18.10.2018

11:40

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

10

2066,50

Boş Arsa

413.300,00

12.399,00

18.10.2018

11:45

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

11

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

18.10.2018

11:50

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

12

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

18.10.2018

11:55

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

13

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

18.10.2018

12:00

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

14

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

18.10.2018

12:05

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

15

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

18.10.2018

12:10

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

16

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

18.10.2018

12:15

Şanlıurfa

Seyrantepe

252

17

2066,5

Boş Arsa

475.384,70

14.261,54

18.10.2018

12:20

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 11.10.2018 Perşembe ve 18.10.2018 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 11.10.2018 Perşembe ve 18.10.2018 Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası - ŞANLIURFA

Telefon    :  0 414 313 16 07   Dahili 17 08

Faks        :  0 414 313 06 49

                   www.sanliurfa.bel.tr

                   kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta    :  buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

8098/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Bayındır Mahallesi 51586 ada 1 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 'Kapalı Teklif Usulü' ile 09.10.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

Hisse Nisbeti

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bayındır

51586

1

2.783,00 m²

TAM

2.783.000,00 TL

83.500,00 TL

09.10.2018

10:05

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500.00 TL.(Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 09.10.2018 Salı günü en geç saat 09.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

7921/1-1