26 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30547

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


75 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ELEMENTAL ANALİZ CİHAZI (CHS) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


225 TON n-BUTANOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


400 TON TUZ (SODYUM KLORÜR) SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


275 TON TOLUOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


1500 TON SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


YERSEL VE ZAMANA BAĞLI DEĞİŞKEN AKIM HİDROLİĞİ EĞİTİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Alaçam Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce T.C. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı" 2 Kalem Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır.

İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/10/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8116/1-1


75 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kocaeli Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 75 adet Tablet Bilgisayar Genel ve Teknik İstekler Listesine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlar Listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Genel ve Teknik İstekler Listesi, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlar Listesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/10/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Genel ve Teknik İstekler Listesi, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlar Listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8117/1-1


1 ADET ELEMENTAL ANALİZ CİHAZI (CHS) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ticaret Bakanlığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı “1 adet Elemental Analiz Cihazı (CHS)” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00   TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/10/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8118/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

13 ADET MONİTÖRLÜ ELEKTRONİK VEYA OPTİK VAPORİZATÖR SİSTEMLERİ ANESTEZİ CİHAZI alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2018/464876

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Gençlik Cad. No: 12 35040     Bornova/İZMİR

b) Telefon ve belgegeçer numarası      :  0 232 311 43 47/42 74 - 0 232 311 43 22

c) Elektronik posta adresi                    :  bap@mail.ege.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  13 Adet Monitörlü Elektronik veya Optik Vaporizator Sistemli Anestezi Cihazı Alımı (Tıbbi Cihaz Alımları)

b) Teslim yeri                                      :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/ İZMİR

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşme imzalanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu Gençlik Cad. No: 12 35040    Bornova/İZMİR

b) Tarihi ve saati                                 :  09.10.2018 Salı günü, Saat: 10.30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Bu madde boş bırakılmıştır.

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Adayın en az 600.000.- TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler teklif ettiği sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam ve koşullarını, standart ve isteğe bağlı aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını, ön yeterlik başvuru dosyasında sunmalıdır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte ön yeterlik başvuru dosyasında belgelemelidir.

4.3.3. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.4. Adaylar, üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ön yeterlik başvuru dosyasında belgelemek zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Adayın ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; 750.000. - TRY tutarından az olmamak üzere bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur.

4.4.2. Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100.- TRY ve ihale dokümanı 100.- TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Gençlik Cad. No: 12  35040 Bornova/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8107/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  3115

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Kağıthane

c) Mahallesi                            :  Merkez

d) Pafta No                             :  -

e) Ada No                               :  6807

f) Parsel No                            :  65

g) Yüzölçümü                         :  256 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Halihazır                              :  Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Toplu Konut Alanı (64 parselle tevhit şartı vardır)

l) Cinsi                                    :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli            :  1.664.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :       49.920.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  17 Ekim 2018 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                  Tel: 0 212 455 33 30      Fax: 0 212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  500.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

8101/1-1


225 TON n-BUTANOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

225 TON n-BUTANOL ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/464941

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii   03310 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası      :  2726126660 - 2726125667

c) Elektronik Posta Adresi         :  aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  225 Ton n-Butanol alımı

b) Teslim yeri                            :  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati                        :  03 Ekim 2018 günü Saat 14.00

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 250 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

8070/1-1


400 TON TUZ (SODYUM KLORÜR) SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

400 TON TUZ (SODYUM KLORÜR) ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/464997

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii   03310 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası      :  2726126660 - 2726125667

c) Elektronik Posta Adresi         :  aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  400 Ton Tuz (Sodyum Klorür) alımı

b) Teslim yeri                            :  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati                        :  10 Ekim 2018 günü Saat 15.00

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

8071/1-1


275 TON TOLUOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

275 TON TOLUOL ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/464976

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası      :  2726126660 - 2726125667

c) Elektronik Posta Adresi         :  aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  275 Ton Toluol alımı

b) Teslim yeri                            :  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati                        :  10 Ekim 2018 günü Saat 14.00

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 200 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

8072/1-1


1500 TON SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

1500 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/464959

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası      :  2726126660 - 2726125667

c) Elektronik Posta Adresi         :  aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1500 Ton Sülfürik asit alımı

b) Teslim yeri                            :  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati                        :  03 Ekim 2018 günü Saat 15.00

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

8073/1-1


YERSEL VE ZAMANA BAĞLI DEĞİŞKEN AKIM HİDROLİĞİ EĞİTİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Yersel ve Zamana Bağlı Değişken Akım Hidroliği Eğitim Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                      :  2018/467229

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri

                                                         Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  0 372 291 1850      Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi             :  -

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi    :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 Set Yersel ve Zamana Bağlı Değişken Akım Hidroliği Eğitim Sistemi alımı.

b) Teslim [yeri]                             :  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İncivez/ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi]                           :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü

                                                         Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                           :  10.10.2018 - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Cihazlar için hazırlanmış yedek parça fiyat listesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.3.2. Teklif edilen cihaza ait tüm boyutları gösteren, kullanım şeklini anlatan fotoğraf, katalog ve teknik dokümanların Türkçe veya İngilizce basılı ve dijital kopyaları ihale başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.3.3. Teklif veren istekliler Teknik Şartnamenin tüm maddelerine tek tek Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı adı altında cevap verecektir ve cevaplı şartname ihale dosyasında mutlaka sunulmalıdır.

Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 10.10.2018 Çarşamba günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8007/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar ve içerisinde bulunan taşınır mallar 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartı ile ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 11.10.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet Binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 adresinde bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, İhale Şartnamesinin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a) Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b) İkametgâh Belgesi.

c) Teklif Mektubu,

d) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e) Yer Görme Belgesi.

f) Şartname Alındı Makbuzu.

g) Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL (K.D.V Dahil) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

H. Max

Emsal

Plan Amacı

İhale Saati

1

Altındağ

Feridunçelik

19331/1

1.563,00

1.563,00

625.200,00

18.756,00

4 KAT

Blok Nizam AB - 4Tipi

Konut

14:00

2

Altındağ

Feridunçelik

19256/1

1.240,00

1.240,00

558.000,00

16.740,00

Serbest

1,60

Konut

14:00

3

Altındağ

Feridunçelik

19263/1

2.121,00

2.121,00

954.450,00

28.633,50

Serbest

1,60

Konut

14:00

4

Altındağ

Feridunçelik

19283/1

1.484,00

1.484,00

667.800,00

20.034,00

Serbest

1,60

Konut

14:00

5

Pursaklar

Saray

98144/6

6.401,90

6.401,90

3.521.045,00

105.631,35

hmin:12 kat

1,40

Konut

14:00

6

Pursaklar

Saray

98149/3

6.398,77

6.398,77

3.519.323,50

105.579,71

hmin:12 kat

1,40

Konut

14:00

7

Pursaklar

Saray

98168/4

7.136,37

7.136,37

3.925.003,50

117.750,11

hmin:12 kat

1,40

Konut

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

8113/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar ve içerisinde bulunan taşınır mallar 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartı ile toptan mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 11.10.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet Binasının 18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 adresinde bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, İhale Şartnamesinin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a) Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b) İkametgâh Belgesi.

c) Teklif Mektubu,

d) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e) Yer Görme Belgesi.

f) Şartname Alındı Makbuzu.

g) Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL (K.D.V Dahil) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.N.

İlçesi

Mahallesi

Ada Parsel No

Kullanım Amacı

Blok

Bağımsız Bölüm Numarası

Katı

Dükkân Alanı m²

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

1

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

2

Bodrum

30,93

241.893,35

7.256,80

2

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

3

Bodrum

30,93

241.893,35

7.256,80

3

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

4

Bodrum

33,04

264.006,51

7.920,20

4

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

5

Bodrum

33,04

264.006,51

7.920,20

5

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

6

Bodrum

37,67

301.183,73

9.035,51

6

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

7

Bodrum

37,67

301.183,73

9.035,51

7

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

8

Bodrum

41,86

335.730,71

10.071,92

8

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

9

Bodrum

51,72

404.171,82

12.125,15

9

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

10

Bodrum

39,74

313.557,77

9.406,73

10

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

11

Bodrum

30,00

236.334,00

7.090,02

11

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

12

Bodrum

39,74

313.557,77

9.406,73

12

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

13

Bodrum

49,40

390.303,32

11.709,10

13

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

14

Bodrum

50,15

394.786,67

11.843,60

14

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

15

Bodrum

50,15

394.786,67

11.843,60

15

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

16

Bodrum

50,15

394.786,67

11.843,60

16

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

17

Bodrum

47,18

377.032,60

11.310,98

17

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

18

Bodrum

47,18

377.032,60

11.310,98

18

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

19

Bodrum

47,18

377.032,60

11.310,98

19

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

20

Bodrum

47,18

377.032,60

11.310,98

20

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

21

Bodrum

50,15

394.786,67

11.843,60

21

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

22

Bodrum

50,15

394.786,67

11.843,60

22

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

23

Bodrum

50,15

394.786,67

11.843,60

23

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

24

Bodrum

50,15

394.786,67

11.843,60

24

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

25

Bodrum

47,18

377.032,60

11.310,98

25

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

26

Bodrum

47,18

377.032,60

11.310,98

26

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

27

Bodrum

47,18

377.032,60

11.310,98

27

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

28

Bodrum

47,18

377.032,60

11.310,98

28

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

29

Bodrum

50,15

394.786,67

11.843,60

29

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

30

Bodrum

50,15

394.786,67

11.843,60

30

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

31

Bodrum

37,66

301.123,95

9.033,72

31

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

32

Bodrum

37,66

301.123,95

9.033,72

32

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

33

Bodrum

33,04

264.006,51

7.920,20

33

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

34

Bodrum

33,04

264.006,51

7.920,20

34

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

35

Bodrum

30,93

241.893,35

7.256,80

35

Çankaya

İlkadım

16577/1

Dükkan

C

36

Bodrum

30,93

241.893,35

7.256,80

 

TOPLAM

1.487,79

11.791.211,02

353.736,33

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

8114/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan, aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı ihale usulü ile satılacaktır.

 

Satılacak taşınmazın;

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada

No

Parsel No

Yüzölçümü

Plan Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Muratpaşa

Muratpaşa

12710

14

4.004,20

Özel Proje Alanı

Kaks (E)=1

7.068.900

212.067

18/10/2018

15:30

 

2 - Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1. Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.5. Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.6. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.7. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.8. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.9. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.11. Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

4.12. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.13. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

4.14. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

5 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 18.10.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

7966/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Alaçam Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin kat karşılığı inşaat yapım ihaleleridir.

 

MEVKİİ

ADA

PARSEL

TOPLAM

KONUT

SAYISI

YÜZÖLÇÜMÜ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT(%3)

KESİN

TEMİNAT (%6)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

YENİCAMİ MAH.

636

2

30

1.679,29 m2

5.716.305,00 TL

171.489,15 TL

342.978,30 TL

11.10.2018

14:00

 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Belediye encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 11.10.2018 PERŞEMBE günü, Saat 14.00’ye kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. Her bir iş için İhale dosya bedeli 500,00-TL (Beş yüz Lira) olup, Alaçam Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, %3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar,  Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi,  Ziraat Bankası Alaçam Şubesi, (TR 74 0001 0002 6311 0679 1550 01) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri işin mahallesi, ada, parsel numarası belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen işin mahallesi, ada, parsel numarası yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır. Ayrıca istekli teklif mektubunda idareye vermeyi taahhüt ettiği bedeli, sözleşme imzalandığı tarihte peşin ödeyecektir.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

7.1. Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.1.1. İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

7.1.2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

7.1.3. Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.1.4. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

7.1.5. İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı yada idarece tasdikli sureti),

7.1.6. Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.1.7. 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

7.1.8. İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

7.1.9. Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.1.10. İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.1.11. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri

7.2. Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.2.1. Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.2.2. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

7.2.3. İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

7.2.4. Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.2.5. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

7.2.6. Şirket (Tüzel kişilik)  hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

7.2.7. Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

7.2.8. Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),

7.2.9. Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

7.2.10. Dernek, birlik, vakıf, vbnin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),

7.2.11. 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

7.2.12. Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.2.13. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

7.3. Ortak Girişim Olması Halinde;

7.3.1. Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

7.3.2. 2018 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir,  Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),

7.3.3. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (7.1) ve (7.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerdir.

7.4. İş Deneyim Belgeleri;

7.4.1. İsteklinin son 15 (on beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

7.4.2. Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

7.4.3. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık’tır. Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

7958/1-1