25 Eylül 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30546

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KUTU (DAR-GENİŞ) YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


REKLAM ALANLARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


REKLAM ALANLARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK DERİ GOCUK VE DERİ CEKET ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


OCAK LOKOMOTİF YEDEĞİ (KRANK MİLİ) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK MUHTELİF KELEPÇE VE SAPAN (27 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KURUMUMUZ ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ OCAK TAŞLARININ VE LAVVAR ATIKLARININ (ŞİST) KİRAZLITEPE MEVKİİ DÖKÜM YERİNE NAKLİ VE YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KURUMUMUZ KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN KÖMÜRLERİNİN VE OCAK TAŞLARININ YÜKLENMESİ, NAKLİ VE BOŞALTILMASI İLE KOZLU LAVVARINDAN ÇIKAN KATI ATIK MALZEMENİN (ŞİST) NAKLİ VE YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çorlu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KUTU (DAR-GENİŞ) YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı kutular teknik özellikler listesi ve numunesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasada yaptırılacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

20180735 - Arşiv kutusu (Dar)

7*24*32 cm.

97.350 Ad.

Teknik Özellikler Listesi

03/10/2018

20180736 - Arşiv kutusu (Geniş)

9*24*32 cm

69.350 Ad.

Teknik Özellikler Listesi

03/10/2018

TOPLAM

 

166.700 Ad.

 

 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/10/2018 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/ KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu kutuların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. En uygun fiyat, toplam teklif fiyatı esas alınacak olup,  devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri de bu toplam tutar üzerinden olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8069/1-1


REKLAM ALANLARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İETT otobüs hatlarında İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından işletilen otobüslerdeki reklam alanlarının işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                   :  3117

2) İşin Konusu                              :  İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından kiralanmış hatlarda çalışan ve işletme sorumluluğu İstanbul Otobüs işletmeleri Tic. A.Ş.’ye ait olan 1077 adet (Hat ve adet bilgisi ihale dokümanı listede belirtilmiştir.) otobüsteki reklam alanlarının 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi işi.

3) Muhammen Bedel                    :  12.000.000.- TL+ KDV (3 Yıllık)

4) Geçici Teminat                         :       360.000.- TL

5) Yeterlik İçin Son Başvuru

    Tarih ve Saati                            :  08 Ekim 2018 Saat: 16:00

6) İhale Tarihi ve Saati                  :  10 Ekim 2018 Saat: 13:00

Son teklif verme tarih ve saati       :  10 Ekim 2018 Saat: 13:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer            :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İstanbul

8) Yeterlik Başvurusunun

    Yapılacağı Yer                          :  Reklam Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy- İstanbul

9) İhale Usulü                               :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

10) İhale şartnamesinin görülebileceği

      veya satın alınabileceği yer     :  İhale Şartnamesi 2.500.-TL bedelle Reklam Yönetimi Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy- İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                         Tel: 0212 449 92 73      Fax: 0212 455 43 93

11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

11.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

11.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu, Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişim olması halinde pilot ortağın faaliyet alanının yeterlik şartının sağlanması yeterlidir.)

11.1.4. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişilin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

11.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

11.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler,

a) İstekliler reklam tanıtım hizmetleri kapsamında ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair alınmış belgeler sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İstekliler sermayelerinin en az 500.000.-TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde toplam 2.000.000.-TL (iki milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yâda vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

11.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, işletme, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”,

11.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

11.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

11.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

11.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),

11.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),

11.2.5. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişim olması halinde pilot ortağın faaliyet alanının yeterlik şartının sağlanması yeterlidir.)

11.2.6. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

11.2.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

11.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar. Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy- İstanbul adresine, 08/10/2018 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

14) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (10 Ekim 2018) en geç saat: 13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5    34134 Saraçhane/Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8039/1-1


REKLAM ALANLARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan bisiklet bağlama park ünitelerinde ve bisikletlerde yer alan reklam alanlarının işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                   :  3118

2) İşin Konusu                              :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 193 lokasyonda toplam 3056 adet bisiklet bağlama kapasiteli park ünitesi ve 1930 adet bisiklette yer alan reklam alanlarının (Hat adı, istasyon no’su ve lokasyon bilgileri ihale dökümanı listede belirtilen) 3 yıl süre ile işletmeye verilmesi işi.

3) İşletme Bedeli                           :  2.100.000.-TL+ KDV (3 Yıllık)

4) Geçici Teminat                         :  63.000.-TL

5) Yeterlik İçin Son Başvuru

    Tarih ve Saati                            :  08 Ekim 2018 Saat: 16:00

6) İhale Tarihi ve Saati                  :  10 Ekim 2018 Saat: 13:00

Son teklif verme tarih ve saati       :  10 Ekim 2018 Saat: 13:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer            :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İstanbul

8) Yeterlik Başvurusunun

     Yapılacağı Yer                         :  Reklam Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy - İstanbul

9) İhale Usulü                               :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

10) İhale şartnamesinin görülebileceği

    veya satın alınabileceği yer       :  İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                         Tel: 0212 449 92 73     Fax: 0212 455 43 93

11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

11.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

11.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

11.1.4. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

11.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

11.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır.

1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,

2. İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı,

3. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,

4. Şifreli/şifresiz Yayınlar, (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi)

5. Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri,

6. Reklam tanıtım hizmetleri,

7. Prodüksiyon ve televizyon hizmetleri

8. Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri

Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İstekliler sermayelerinin en az 12.000.000.-TL (oniki milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 50.000.000.-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

d) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20.000.000.-TL (yirmi milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortağın istenen iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgelerinin her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

11.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”,

11.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

11.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir

11.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

11.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),

11.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),

11.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

11.2.6. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

11.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

11.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İstanbul adresine, 08/10/2018 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

14) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (10 Ekim 2018) en geç saat: 13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8040/1-1


NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Maden Kanununun 36.maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıda yeri, miktarı ve koordinat bilgileri belirtilen Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli                                  :  Niğde

İlçesi                             :  Ulukışla

Köyü                             :  Gümüş

Malzemenin niteliği       :  Cüruf

Alan(hektar)                  :  Poligon-1: 3,09    Poligon-2: 0,56    Toplam: 3,65

Miktarı(m3/ton)            :  75.000 m3 = 300.000 ton

İhale Tarih ve Saati       :  10.10.2018 Çarşamba Günü Saat. 11.00

 

POLİGON NO-1

SAĞA

Y

YUKARI

X

POLİGON NO-2

SAĞA

Y

YUKARI

X

1

641823

4148784

1

641802

4148755

2

641831

4148803

2

641832

4148715

3

641860

4148874

3

641839

4148696

4

641871

4148912

4

641807

4148682

5

641868

4148955

5

641761

4148672

6

641876

4149012

6

641756

4148689

7

641886

4148974

7

641750

4148702

8

641899

4149023

8

641733

4148723

9

641920

4149030

9

641765

4148749

10

641942

4149025

 

 

 

11

641959

4149008

 

 

 

12

642001

4149004

 

 

 

13

641997

4148974

 

 

 

14

641988

4148908

 

 

 

15

641980

4148823

 

 

 

16

641964

4148822

 

 

 

17

641962

4148797

 

 

 

18

641948

4148770

 

 

 

19

641911

4148781

 

 

 

20

641897

4148785

 

 

 

21

641872

4148768

 

 

 

22

641853

4148774

 

 

 

 

Satışı yapılacak Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) tahmini bedeli 4.050.000,00.-TL+ KDV (İdareye ödenecek Bedel) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü 121.500,00.-TL dir.

İhale 10.10.2018 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası /NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 1.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 10/10/2018 Çarşamba saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2 - Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

8 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 121.500,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

9 - İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.-TL’lik banka makbuzu,

10 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

11 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

12 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

7974/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK DERİ GOCUK VE DERİ CEKET ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt No                        :  2018/468160

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak No: 2   67090/ZONGULDAK

b)Telefon ve Faks Numarası  :  Tel    : 0 372 259 40 00 (30 HAT),

                                                              0 372 252 40 00 (8 HAT)

                                                  Faks  : 0 372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın           :  DERİ GOCUK VE DERİ CEKET TEMİNİ

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  68 Adet Miflonlu Deri Gocuk

                                                  983 Adet Suni Deri Gocuk

                                                  37 Adet Deri Ceket

b) Teslim Yeri                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                  Bülent Ecevit Caddesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                  Satınalma Dairesi Başkanlığı

                                                  Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                    :  09.10.2018 Salı günü Saat 15.00

c) Dosya No                              1834208

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler İdari Şartname Madde 55 de belirtilmiştir. İstekliler teklif ettikleri her kalem malzeme için teklifleriyle birlikte; görünüş, şekil, ölçü, koku ve dikim açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere 1’er adet numune vereceklerdir.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22   BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00- TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 09.10.2018 Salı günü saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8008/1-1


OCAK LOKOMOTİF YEDEĞİ (KRANK MİLİ) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: OCAK LOKOMOTİF YEDEĞİ (KRANK MİLİ) alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2018/461551

Dosya No                               :  1822077

1 - İdarenin

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel    : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks  : 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi      : 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ocak lokomotif yedeği (krank mili): 1 kalem (3 adet)

b) Teslim Yeri                        :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                      :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                  Satınalma Dairesi Başkanlığı

                                                  Bülent Ecevit Caddesi No: 125   ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                    :  04.10.2018 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22    BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 04.10.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8009/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK MUHTELİF KELEPÇE VE SAPAN (27 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/461395

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                         Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks No                  :  Tel    : 0 372 259 47 94 - 84

                                                         Fax   : 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   : satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale Konusu İşin Nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı/Adet

Niteliği, türü ve miktarı

1

Ø 14 mm Halat Uç Kavisi (Radansa)DIN 6899-B

10

2

Ø 16 mm Halat Uç Kavisi (Radansa) DIN 6899-B

35

3

Ø 18 mm Halat Uç Kavisi (Radansa) DIN 6899-B

20

4

Ø 22 mm Halat Uç Kavisi (Radansa) DIN 6899-B

20

5

Ø 4 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

200

6

Ø 6 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

260

7

Ø 8 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

900

8

Ø 9 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

250

9

Ø 10 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

170

10

Ø 12 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

20

11

Ø 14 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

130

12

Ø 15mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

100

13

Ø 16 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

400

14

Ø 18 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

300

15

Ø 20 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

270

16

Ø 22 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

200

17

Ø 25 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

20

18

Ø 26 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B

30

19

Polyester Sapan 2 mt 5Tonluk EN 1492-1+A1

2

20

Polyester Sapan 3 mt 5Tonluk EN 1492-1+A1

2

21

Polyester Sapan 4 mt 5Tonluk EN 1492-1+A1

2

22

Polyester Sapan 5 mt 5Tonluk EN 1492-1+A1

8

23

Polyester Sapan 5 mt 10Tonluk EN 1492-1+A1

2

24

Tek Kollu Zincir Sapan (L50cm,Ø 8 mm,2000 kg)

4

25

İki Kollu Zincir Sapan (L 120cm,Ø 13 mm,7500 kg)

2

26

Dört Kollu Zincir Sapan (L 120cm,Ø 13 mm,11200 kg)

2

27

Dört Kollu Zincir Sapan (L 120cm,Ø 15 mm,17000 kg)

2

 

b) Teslim Yeri                              :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır.

c) Teslim Süresi                            :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 30 takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                          :  10.10.2018 - Çarşamba - Saat 15.00

c) Dosya No                                 :  1814039

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte; kelepçelerin, uç kavislerinin ve sapanların ölçülerini gösterir tanıtıcı katalogları, üretici firmaya ait ISO 9001:2008Kalite Sistem belgesini vereceklerdir.

4.2.2. Halat bağlama kelepçesi EN 13411 - 5 Tip B standardına uygun olarak dövme çelikten, kurt ağızlı, sağ sarımlı ve sertifikalı olacaktır. Gerek üzengiler (somunları ile birlikte) ve gerekse kelepçe çeneleri sıcak daldırma galvaniz ile kaplı olacaktır.

4.2.3. Kelepçe için teklif veren firmalar biradet kelepçe numunesini teklifle birlikte vereceklerdir.

4.2.4. Firmalar teklifleri ile birlikte; imalatçı ise imalatçı belgelerini, yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgelerini vereceklerdir.

4.2.5. Ürünler malzeme ve imalat hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi altında olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı (yüksek olan) dikkate alınacaktır.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10.10.2018 - Çarşamba - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

14 - (Ek bent: 22/11/2016 - KHK - 678/30 md.; Değişik bent: 23/1/2017 - KHK - 684/3 md.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003 - 4964/8 md.) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(Ek fıkra: 22/11/2016 - KHK - 678/30 md.) Birinci fıkra kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017 - KHK - 680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

İlan olunur.

8010/1-1


KURUMUMUZ ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ OCAK TAŞLARININ VE LAVVAR ATIKLARININ (ŞİST) KİRAZLITEPE MEVKİİ DÖKÜM YERİNE NAKLİ VE YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 259 47 78 / Fax: 0 372 253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

S. No

2 - İhale konusu işin adı

Birimi

Miktarı

1

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak taşları ve lavvar atıklarının (şist) nakledilmesi, yayılması.

TL/Ton

200.000 (±%20)

 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi        :  02.01.2019 tarihinde başlayacak olup 31.12.2019 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  30.10.2018 Salı - Saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1813824

d) İhale kayıt no                            :  2018/460610

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1. Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

5.1.2. İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir.

8.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.)  19. Sokak  No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 30.10.2018 Salı Günü - Saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

7970/1-1


KURUMUMUZ KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN KÖMÜRLERİNİN VE OCAK TAŞLARININ YÜKLENMESİ, NAKLİ VE BOŞALTILMASI İLE KOZLU LAVVARINDAN ÇIKAN KATI ATIK MALZEMENİN (ŞİST) NAKLİ VE YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 259 47 78 / Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

S. No

2 - İhale Konusu İşin Adı

Birimi

Miktarı

1

Kozlu Müessesesi ile yeni kuyu ihraç tesisleri arası tüvenan kömür nakli ile bu amaçla kullanılan bant ve siloların işletilmesi, temizliklerinin yapılması, taş bantında tavuklama yöntemi ile kömür ayıklama işi.

TL/Ton

100.000 (±% 20)

2

Kozlu Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak taşları nakli ve yayılması

TL/Ton

122.500 (±% 20)

 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi        :  02.01.2019 tarihinde başlayacak olup 31.12.2019 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  05.11.2018 - Saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1813825

d) İhale kayıt no                            :  2018/460615

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale şartnamesinde belirlenen oranda geçici teminat,

f) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1. Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

5.1.2. İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir.

8.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 05.11.2018 Pazartesi Günü - Saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

7971/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çorlu Belediye Başkanlığından:

1 - Tekirdağ İli Çorlu İlçesi, Ek'li listede yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.

2 - İsteklilerin, 31 Ekim 2018 tarihinde Ek'li listede belirtilen saatte Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No: 139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.

3 - Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri Ek'li listede yazılıdır. (KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV’den istisnadır)

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.

Gerçek Kişilerden:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi

b) Tebligat için adres beyanı

c) Noterden imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ç) 2886 Sayılı D.İ.K. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd. alınmış belge

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler

f) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge

g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz

ğ) İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

h) Adli Sicil Kayıt Belgesi

Tüzel Kişiliklerden

a) Tebligat için adres beyanı,

b) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır)

c) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

ç) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği

d) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler

f) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

g) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

h) 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

ı) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd. alınmış belge

i) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz

j) İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

k) Adli Sicil Kayıt Belgesi (İhaleye Tüzel kişilik adına girilmek istenildiğinde ortaklarının veya şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin)

5 - İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı DİK 6. maddesi 1 fıkrası a, b, c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No: 139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100 TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

7 - İdare gerekli gördüğü takdirde belge/belgeleri noter tasdikli isteyebilir.

8 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İHALE İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT ONAYLI LİSTE

Sıra

İl

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (M²)

İmar Plan Durumu

Nitelik

Muhammen Satış Bedeli TL

Geçici Teminat (%3) TL

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Tekirdağ

Çorlu

Hatip

2685

1

11.011,61 m²

Konut Alanı E=1.00

Arsa

9.910.000,00

297.300,00

31 Ekim 2018

14:00

2

Tekirdağ

Çorlu

Muhittin

2780

7

3.021,26 m²

Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.30 Kaks:0.90

Arsa

2.115.000,00

63.450,00

31 Ekim 2018

14:15

3

Tekirdağ

Çorlu

Önerler

281

13

647,80 m²

Konut Alanı E=0.40

H-Max :9.50

Arsa

290.000,00

8.700,00

31 Ekim 2018

14:30

4

Tekirdağ

Ergene

Marmaracık

363

1

255,00 m²

Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat Taks:0.40 Kaks:1.60

Arsa

140.000,00

4.200,00

31 Ekim 2018

14:45

5

Tekirdağ

Ergene

Sağlık

102

7

433,00 m²

Konut Alanı İkiz Nizam

3 Kat

Arsa

324.000,00

9.720,00

31 Ekim 2018

15:00

6

Tekirdağ

Ergene

Sağlık

946

2

491,00 m²

Konut Alanı İkiz Nizam

3 Kat

Arsa

368.000,00

11.040,00

31 Ekim 2018

15:15

7

Tekirdağ

Ergene

Sağlık

952

2

458,00 m²

Ticaret Alanı İkiz Nizam 4 Kat

Arsa

412.000,00

12.360,00

31 Ekim 2018

15:30

8

Tekirdağ

Çorlu

Sarılar

0

2160

16.500 m²

Tarımsal Alan

Tarla

247.500,00

7.425,00

31 Ekim 2018

15:45

 

İlan olunur.

7969/1-1