22 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30543

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

Zemak Otomotiv Dış. Tic. Ltd. Şti. (VN: 9970488028) adına tescilli muhtelif tarih/sayılı SDGB'lerine ilişkin tahsil edilmesi gereken; KDV'ye ilişkin düzenlenen 10.02.2009/11593 tarih/sayılı ve 47.206,00- TL tutarındaki Haciz Varakası ile Para Cezası nedeniyle düzenlenen 28.12.2012/16400 tarih/sayılı ve 141.618,00- TL tutarındaki Haciz Varakası konusu alacağımızın firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükümleri gereğince firmanın (%45) hisseli ortağı Esfandiar Pour NADER (T.C. 99235033532) adına düzenlenen 27.06.2018 tarihli ve 35417187 sayılı ödeme emri belgesi mezkur şahsa tebliğ edilememesi nedeniyle ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca mezkur tutarların on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7947/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 6/1 pafta, 15871 ada, 20 parsel üzerindeki 988942 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 454435 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 271 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Mustafa TABAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21466, Oda Sicil No: 21980) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2018/35 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 03.09.2018 tarihli ve E.2018/35-K.2018/1703 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Mustafa TABAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 19.09.2018 tarihli ve 162185 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7957/1-1


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 20 Eylül 2018 tarihli ve 30541 sayılı nüshasının 60. sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan "İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı"nın 6. sütunundaki "Yasaklama Süresi" sehven "Yıl (1)" olarak yazılmış olup 20 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere "Ay (8)" olarak düzeltilmiştir.

7995/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7899/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7900/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7901/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7902/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7903/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7904/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7905/1-1


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Turizm, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddelerinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Der.

Adedi

Nitelik

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektromanyetik dalgalar, işaret, işleme, optoelektronik, holografi, interferometri ve mikrodalga fotonik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Diyabetik hastalarda kemik iyileşmesi üzerine çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Kamu yönetimi kuramları ve kamu politikaları alanlarında çalışmaları olmak; İngilizce ders verebilme yeterliliği bulunmak.

Turizm

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Gıda koruma yöntemi alanında çalışmaları olmak; gastronomi alanında ders tecrübesi bulunmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ulusal tıbbi patoloji yeterlilik sınavında başarılı olmak; Jinekolojik sitoloji ve Hpv konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Profesör başvuruları Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Adaylar ilanlardan sadece birine başvurabilecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

• Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu” ve bir adet başvuru dosyası ile birlikte “Ön Değerlendirme Komisyonu”na iletilmek üzere Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

• İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru adresi:

Profesör Kadroları İçin:

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin:

Ünalan Mah. Ünalan Sok. Bulgurlu Mevkii No: 5  D-100 Karayolu Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 28 01 (Tıp Fak.)

Atalar Mh. Şehit Hakan KURBAN Cd. 34862. Kartal/Cevizli (Turizm Fak.)

Tel: 0 (216) 280 33 33

Güney Yerleşkesi A Blok 2. Kat Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu

Kadıköy/İstanbul (Siyasal Bil. Fak.)

Tel: +90 216 280 25 52

Fatih Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi. No: 28 Tuzla/İstanbul (Diş Hekimliği Fak.)

7960/1-1