20 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30541

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 KALEM KAN TORBA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


76 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


400 GR. GAP ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


10 ADET FREN KONTROL ÜNİTESİ (BCU) TEMİN VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KUZEY KESİMİ MINTIKALARINDA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İLE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


ALİAĞA - TEPEKÖY İSTASYONLARI ARASINDA MEVCUT DEMİRYOLU MAKASLARININ BAKIMLARINA AİT HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


SİSMİK TOMOGRAFİ CİHAZI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


SERVİS DIŞI TAŞIT SATIŞI YAPILACAKTIR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM KAN TORBA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Kan Merkezleri ve/veya Kan Bağış Merkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

S. N.

MALZEME CİNSİ

MİKTARI

(ADET)

1

1. KALEM: TAM KAN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M'li DÖRTLÜ, TOP&TOP KAN TORBA SİSTEMİ

  4.000.000

2

2. KALEM: İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M’Lİ, DÖRT’LÜ, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ

10.000.000

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın 1/5’inin en az %3’ü nispetindeki teminatı da vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar/İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 06.11.2018 tarih saat 10.30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeler” zarfı 06.11.2018 tarih saat 14.00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7923/1-1


76 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kilis Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığı ihtiyacı "76 Kalem Tıbbi Malzeme" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.10.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7926/1-1


400 GR. GAP ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 1.000.000 adet 400 gr. GAP Çayı Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 70,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.10.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7789/1-1


10 ADET FREN KONTROL ÜNİTESİ (BCU) TEMİN VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/458223

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                      :  10 ADET FREN KONTROL ÜNİTESİ (BCU) TEMİN VE MONTAJI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 11.10.2018 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7872/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002 Ada, 6 nolu Parsel sayılı, ZAFER PLAZA AVM. olarak bilinen, Belediyemiz Adına Kayıtlı 181305/957411 (1.822,18 m2) hisse miktarlı taşınmazın, 143665/957411 (1.443,89 m2)’lik kısmının satılması.

Tahmin Edilen Bedel     :  51.426.954,00- TL

Geçici Teminat %3        :    1.542.808,62- TL

Yukarıdaki ilan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhale, Belediyemiz Encümenince 02/10/2018 Salı günü saat 15:00’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5

Ticaret Sicil Gazetesi

5

İkametgah Senedi

6

Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatı Yatırdığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatı Yatırdığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

www.bursa.bel.tr

7692/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KUZEY KESİMİ MINTIKALARINDA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İLE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/442610

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31/4931 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                   :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1080 Adet Alüminotermit Ray Kaynağı ve 100 Adet Yerinde İzole Ray Yapılması, 50 Ton Ray Değiştirilmesi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.10.2018 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7771/1-1


ALİAĞA - TEPEKÖY İSTASYONLARI ARASINDA MEVCUT DEMİRYOLU MAKASLARININ BAKIMLARINA AİT HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/442565

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                   :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 100 Adet Makas Bakımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01.10.2018 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7772/1-1


DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.737,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

50.000

150

30.11.2018

2

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

30.000

150

30.11.2018

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 12.977,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

150.000

150

30.11.2018

4

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.873,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

5

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.431,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

6

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.645,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

7

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.053,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

8

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.305,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

9

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62085 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.586,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

10

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62087 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.963,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

11

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62091 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.857,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

12

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62198 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.675,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

13

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111123 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.200,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

14

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111127 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.018,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

15

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111257 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.022,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

30.11.2018

16

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111262 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

17

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111262 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.118,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

18

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111262 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.440,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

30.11.2018

19

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111281 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.023,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

30.11.2018

20

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111283 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.282,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

30.11.2018

21

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 967 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

30.11.2018

22

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.053,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

30.11.2018

23

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112404 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.327,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

60.000

150

30.11.2018

24

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112443 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.612,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

80.000

150

30.11.2018

25

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112443 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

50.000

150

30.11.2018

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaz ihalesi için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6 - İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

7930/1-1


SİSMİK TOMOGRAFİ CİHAZI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

Sismik Tomografi Cihazı ve Ekipmanları Alımı

1 adet

2018-447078

TER-AEL-2018-0173

150,00-TL

10/10/2018

 

b) Teslim Yeri                        :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale Usulü                         :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  10/10/2018, Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4 - 1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4 - 2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80) Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, iş deneyim belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, Yetkili Satıcı Belgesi veya imalatçı belgesi, soru cevap formu ve cihazın katalog, teknik bilgi ve belgeleri)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

7846/1-1


SERVİS DIŞI TAŞIT SATIŞI YAPILACAKTIR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünden:

SERVİS DIŞI 9 ADET ARAÇ SATIŞI “Kapalı Teklif Usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “Açık Arttırma Usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Bilkent Plaza A1 - A2 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  (0312) 297 28 67 / (0312) 297 25 42

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ali.inal@botas.gov.tr

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği adres                  :  BOTAŞ Genel Müdürlüğü Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı Bilkent Plaza A-1 Blok Kat: 1   06800 Bilkent ANKARA

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve unvanı                       :  Ali İNAL/Uzman

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Servis Dışı 9 Adet Araç

 

Sıra No

Aracın Plakası

Cinsi

Markası/ Tipi

Modeli/Renk

Km

Geçici Teminat Tutarı (TL)

1

06 GHT 41

Çift Kabin Kamyonet

Ford Ranger

2001/Gri

191.580

500,00

2

06 GFP 90

Çift Kabin Kamyonet

Ford Ranger

2000/Gri

368.864

500,00

3

06 ZYZ 86

Otomobil

Toyota Corolla

1998/Gri

487.109

500,00

4

06 ZYZ 87

Otomobil

Toyota Corolla

1998/M. Gümüş

29.624

500,00

5

06 ZYZ 89

Otomobil

Toyota Corolla

1998/M. Gümüş

357.019

500,00

6

06 ZYZ 88

Otomobil

Toyota Corolla

1998/M. Gümüş

396.203

500,00

7

06 GFP 91

Çift Kabin Kamyonet

Ford Ranger

2000/Lacivert

84.470

500,00

8

06 GHT 40

Çift Kabin Kamyonet

Ford Ranger

2001/Gri

295.000

500,00

9

06 KHC 40

Resmi Oto

Murat Kartal S

1998/Beyaz

97.303

500,00

 

b) Bulunduğu yer                         :  BOTAŞ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı A-2 Blok Bodrum Kat -2 Garaj Bilkent/ ANKARA

c) Teslim süresi                            :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün BOTAŞ mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı taşıt/taşıtların tamamını şartnamede belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde BOTAŞ’ın garajından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Bilkent Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  02/10/2018  Saat 10:00

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) BOTAŞ Genel Müdürlüğü Servis Dışı 9 Adet Araç Satışı, BOTAŞ İkmal Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname;

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı Bilkent Plaza A-1 Blok Kat: 1   06800 Bilkent ANKARA adresinde görülebilir ve şartname bedeli (50,00 TL), BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Vakıfbank Bilkent Şubesi nezdinde bulunan TR270001500 158007292005690 no.lu hesabına yatırılarak aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma/Kişi Adı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası/TC Kimlik No ve ihale adını yazdırmalıdır.)

c) İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

ç) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir araç için 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) İhale günü ve saati olan 02/10/2018 Salı günü saat:10:00’a kadar sunulacak teklif zarflarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü Haberleşme Müdürlüğü Bilkent Plaza A-2 Blok Zemin Kat 06800 Bilkent ANKARA adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Kapalı Zarflar, Komisyon tarafından teslim alınacak, zarfların açılması sonrasında, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs veya firmalar ile aynı gün Açık Arttırma yapılacaktır.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Tüzel kişiler için Ticaret sicil kaydı veya Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası kayıt belgesi,

c) Gerçek kişiler için İkametgâh senedi,

d) Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü görünecek şekilde çekilmiş fotokopisi,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Her sayfası kontrol edilmiş ve yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş Taşıt Satış Şartnamesi ve Teknik Şartname,

h) Standart Forma Uygun Teklif Mektubu

i) Standart Forma Uygun Geçici Teminat Mektubu ya da teminatın nakit yatırıldığını gösteren belge,

j) İhale dokümanını satın alındığını gösterir banka dekontu

5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığı beyannamesi verilmeli ve İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen maddenin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur

5.3. Bu ihalede en uygun bedel, teklif edilen bedellerin en yüksek olanıdır.

5.4. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

5.5. Teklif mektupları, İdari Şartname ekinde yer alan standart form örneğine uygun ve teklif verilen aracın/araçların plaka numaralarının karşısına teklif edilen fiyatlar gelecek şekilde istekli tarafından doldurulmuş, imzalanmış ve (varsa) kaşelenmiş olarak sunulacaktır.

5.6. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür.

5.7. İdare bu satış ihalesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğinde kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir.

7910/1-1