18 Eylül 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30539

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi gereğince doktor öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Dilekçe, özgeçmiş, uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yenidoğan uzmanı olup, Yenidoğan bebeklerde ekstrakorporeal membran oksijenasyon desteği konusunda çalışmaları bulunmak.

7845/1-1


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

(AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR)

(PROFESÖR VE DR. ÖĞR. ÜYESİ)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’u ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Görev Süresi Uzatımı Koşullarına” göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Dr. Öğr. Üyesi başvurularında “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Görev Süresi Uzatımı Koşulları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak (Bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise başka bir yabancı dilde) ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak. Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az 80 veya eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğr. Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Dr. Öğr. Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Görev Süresi Uzatımı Koşullarında belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

8 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (18/09/2018 - 02/10/2018) olup süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

 

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Doktora ve Doçentlik unvanlarını İktisat Teorisi alanında almış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak,

Nöro-geribildirim antrenmanları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

7701/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca doçent alınacaktır.

 

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc.

Adet

Nitelik

1

Sosyal ve

Beşeri Bilimler

Medya ve

İletişim

Radyo Televizyon

ve Sinema

Doçent

1

1

Doçentliğini Sinema alanında almış, Sinema, Televizyon Yayıncılığı, Kısa Film, Belgesel ve Medya Politikaları alanında çalışmış olmak.

 

Diğer Şartlar:

1 - Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2 - Atama daimi statüde yapılacaktır.

3 -Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Başvuracaklar, dilekçelerine; Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 (Dört) adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

5 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının http://personel.ikc.edu.tr/S/11131/usul-ve-esaslar internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

7782/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte/MYO

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce) Bölümü

2

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dil Bilimi Alanlarından Birinde Doktora Eğitimini Tamamlamış Olması. Yabancı Diller Eğitimi Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri (Türkçe) Bölümü

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Lisans Eğitimini, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Bilimleri Alanlarından Birinde Yüksek Lisans Eğitimini; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Bilimleri veya Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Alanlarından Birinde Doktora Eğitimini Tamamlamış Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku (Türkçe) Bölümü, Mali Hukuk Anabilim Dalı

1

Hukuk lisans mezunu olması. Aynı alanda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini tamamlamış olması. Mali Hukuk alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk (Türkçe) Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1

Medeni Hukuk alanında çalışmaları olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması.

Profesör

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk (Türkçe) Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

1

Ticaret Hukuku alanında çalışmaları olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması.

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü

1

(İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olması. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini (İngilizce) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tamamlamış olması.

Türk Dış Politikası, Diplomasi Tarihi, Ege Adaları ve İkinci Dünya Savaşı konularında yayın ve bilimsel çalışmalarının olması.

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret (İngilizce) Bölümü

1

İşletme alanında Doktora Öğrenimini tamamlamış olması. Yenilik ve Yenilikçilik alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (Türkçe) Bölümü

1

Mimarlık Lisans Programından Mezun Olması,

Bina Maliyeti, Binalarda Enerji Etkinliği ve Yapım Sistemleri Alanında Çalışmaları Olan Profesör veya Profesörlük Şartlarını Sağlayan Doçent Unvanına Sahip Olması.

Profesör

Sağlık Bilimleri Fakültesi

-

1

Doçentliğini Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Alanında Almış Olması. Yaşam Kalitesi, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler, Organ Bağışı, Stoma Bakımı ve Kanserler Konusunda Bilimsel Çalışmaları Bulunmak.

Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı (Türkçe) Bölümü

1

“İletişim Tasarımı”, “Radyo, Televizyon ve Sinema” veya “Sinema ve Televizyon” Lisans Bölümlerinden Birinden Mezun Olması. Aynı Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Tamamlamış Olması. İletişim Tasarımı veya Sinema Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres      :  İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul

Tel           :  0212 498 41 41

E-mail     :  ik@iku.edu.tr

7840/1-1